دانلود جزوه نظریه های مکانیابی دانشگاه پیام نور


فهرست مطالب جزوه نظریه های مکانیابی :

فصل اول: پیشینه تاریخی نظریات مکانیابی

اهداف

مقدمه

نظریه های مکانیابی عمومی

 • نظریه مکان کشاورزی (یوهان هنریک فن تونن)
 • تئوری لانهارد
 • تئوری وبر
 • تئوری هوور
 • نظریه مکان مرکزی (کریستالر و لوش)

فصل دوم: مدل های برنامه ریزی شهری

اهداف

مقدمه

مدل ها

 • اهمیت و هدف مدل در برنامه ریزی

انواع مدل ها

 • مدل های برنامه ریزی شهری
 • مدل لاری
 • مدل جاذبه
 • مدل های دسترسی
 • مدل دسترسی هنسن
 • مدل الوت
 • کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS در کاربری زمین

تعریف برنامه ریزی کاربری اراضی شهری

 • اهداف برنامه ریزی کاربری اراضی شهری

شاخص ها و معیارهای مکانیابی

 • شاخص های مرتبط با هزینه ها
 • شاخص های ملی و منطقه ای
 • شاخص های غیراقتصادی

چک لیست ارزیابی کاربری های اراضی شهری

روش های ارزیابی کاربری های اراضی شهری

 • ماتریس سازگاری
 • ماتریس مطلوبیت
 • ماتریس ظرفیت
 • ماتریس وابستگی

زمین

 • نظریات ساماندهی زمین
 • کاربری زمین

فرایند برنامه ریزی کاربری زمین

 • انواع نقشه های کاربری اراضی شهری
 • مقیاس نقشه های کاربری اراضی شهری
 • مطالعات مربوط به شناخت وضع موجود

شهر و کاربری ها

 • اراضی بایر
 • کاربری مسکونی
 • کاربری تجاری
 • کاربری اداری انتظامی
 • فضاهای سبز
 • کاربری آموزشی
 • کاربری بهداشتی درمانی
 • اراضی صنعتی
 • کاربری تأسیسات و تجهیزات شهری
 • کاربری حمل و نقل و شبکه های ارتباطی

فصل سوم: مدل های مورد استفاده در مکانیابی

اهداف

مقدمه

الگوریتم های – تکاملی چندهدفه

 • مدل سلسله مراتبی AHP
 • فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)
 • فرایند تحلیل سلسله مراتبی
 • سازگاری در قضاوت ها

معرفی مدل های یکپارچه

 • مدل های یکپارچه شبیه سازی شده
 • مدل های یکپارچه شبیه سازی شده پویا
 • مدل های یکپارچه شبیه سازی شده کاربری زمین / حمل و نقل پویا
 • مقایسه مدل های پویا و یکپارچه کاربری زمین / حمل و نقل شهری

فصل چهارم: مکانیابی کاربری های شهری

اهداف

مقدمه

تقسیم بندی کاربری ها برحسب نوع و سطح تقاضا

تقسیم بندی کاربری ها برحسب موقعیت و محل استقرار

تقسیم بندی کاربری ها برحسب مقیاس عملکردی

تقسیم بندی کاربری ها برحسب سازمان، وروند و منابع اجرا

سرانه کاربری های شهری

استانداردهای فضا و مقیاس عملکردی کاربری ها

 • کاربری مسکونی
 • کاربری فضای سبز و تفریحی

حمل و نقل جاده ها

صنعت

تجارت

آموزش

بهداشت و درمان

مشخصات و ویژگی های مکانیابی کاربری ها

 • مشخصات مکانیابی در کاربری های مسکونی
 • مکانیابی کاربری های تجاری
 • سلسله مراتب کاربری های تجاری
 • معیارهای مکانیابی مراکز تجاری
 • مکانیابی کاربری های گذران اوقات فراغت
 • مشخصات مکانیابی در کاربری های اوقات فراغت
 • مشخصات مکانیابی در کاربری های مراکز کار

ویژگی های مکانیابی

ترکیب کاربری ها

معیارهای ساماندهی صنایع و خدمات فنی در شهرهای متوسط

توصیه های ویژه ساماندهی در شهرهای گروه یک (شهرهای بزرگ)

توصیه های ویژه ساماندهی در شهرهای گروه سه (شهرهای کوچک)

رهنمودهای عمومی ساماندهی صنایع و خدمات فنی در شهرهای کوچک

طرح ها و برنامه های ساماندهی در شهرهای گروه دو (شهرهای متوسط)

 • ویژگی ها و مشخصات شهرهای متوسط
 • الگوی سلسله مراتبی ساماندهی
 • معیارهای ساماندهی خدمات فنی تعمیراتی و کارگاه های مجاز
 • برنامه و معیارهای پیشنهادی برای ساماندهی خددمات فندی تعمیراتدی در حدوزه سکونتی
 • ترکیب کاربری ها در حوزه سکونتی

شاخص های تشخیص

 • شاخص های تشخیص خدمات فنی تعمیراتی محله ای
 • معیارهای ساماندهی بر پایه الگوی استقرار

کاربری های مجاز و ضوابط ساماندهی در معابر محله ای

 • الگوی استقرار متمرکز در حوزه سکونتی

برنامه پیشنهادی و معیارهای ساماندهی خدمات فنی تعمیراتی در حوزه شهری

مشخصات و ویژگیه ای کارگاه ها و خدمات فنی تعمیراتی حوزه شهری

 • ترکیب کاربری ها
 • مقیاس عملکردی و ترکیب استفاده کنندگان

ویژگی الگوی استقرار

 • نحوه استقرار پراکنده
 • نحوه استقرار خطی
 • نحوه استقرار متمرکز

معیارهای ساماندهی کارگاه ها و خدمات فنی تعمیراتی حوزه شهری

 • معیارهای ساماندهی الگوی خطی
 • معیارهای ساماندهی در الگوی استقرار متمرکز
 • نواحی صنعتی درون شهری
 • بافت های صنعتی و خدمات فنی مرکز شهری

صنایع و خدمات فنی مجاز و ضوابط ساماندهی

 • مجتمع های تولیدی تعمیراتی (کارگاهی)

معیارهای ساماندهی کارگاه ها و خدمات فنی تعمیراتی حوزه فراشهری

 • ویژگی ها و مشخصات خدمات فراشهری
فرمت فایل: Pdf
تعداد صفحات: 153
حجم: 2.10 مگابایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *