دانلود مقاله گزارشکار آزمایشگاه آنالیز مواد – سیستم کروماتوگرافی گازی

مهندسی مواد

هرسیستم کروماتوگراف گازی دارای شش قسمت اصلی است:

  • منبع تامین کننده و ابزارهای تنظیم کننده جریان گاز حامل انژکتور
  • آون
  • گرمخانه
  • ستون
  • آشکارساز
  • ابزارهای ثبت کروماتوگرام و محاسبه نتایج

سیستم کروماتوگرافی گازی:

هرسیستم کروماتوگراف گازی دارای شش قسمت اصلی است:منبع ثامین کننده وابزارهای تنظیم کننده ی جریان گازحامل انژکتور،آون،گرمخانه،ستون،آشکارسازوابزارهای ثبت کروماتوگرامومحاسبه ی نتایج. 

گازکامل با درجه ی خلوص بالاوباجریانی ثابت وپایداروارد محفظه ی انژکتورشده،ازمیان ستون عبورکرده وبه آشکارسازمی رسد.به صورت خلاصه،اجزای فرآیندآنالیزوچگونگی انجام آزمایش به روش کروماتوگرافی گازی این چنین توصیف نمود:محلولی(مایع یاگاز) ازنمونه ی موردنظر،توسط یک میکروسرنگ به درون محفظه ی داغ انژکتور(بادمای200-300درجه ی سانتیگراد)تزریق می شود.اجزاء نمونه درتماس با دمای بالا ی انژکتور،بلافاصه تبخیرشده وبه همراه جریان گاز حامل به سوی ستون هدایت می شوند.ستون درآونی قراردارد که دمای آن بادقت وحساسیت فوق العاده زیاد،تنظیم وتثبیت می گردد.هرجزء نمونه،به صورت مجزا با فاز ساکن درون ستون برهمکنش فیزیکی برقرارمی گردد.هرجزء نمونه ،بصورت مجزابافازساکن،متفاوت ازسایراجزاء بوده ودر نتیجه سرعت حرکت هرجز، درطول ستون نیز،خاص خودآن جزء می باشد،وباسرعت اجزاء دیگرفرق دارد .میزان ونوع برهم کنش هرجزء بافاز ساکن ودرنتیجه،سرعت حرکت آن،علاوه برماهیت ذا تی وساختارشیمیایی گونه،برنوع فاز سا کن،سرعت جریان گاز حامل ودمای آون نیز بستگی دارد.پس ازخارج شدن هرجزء از ستون ورسیدن آن به آشکارساز،یک سیگنال الکتریکی تولید می شود که شدت آن با مقدارکمی آن جزء متناسب است.سیگنال الکتریکی تولید شده به دستگاه رسم کروماتوگرام ومحاسبه ی نتایج(انتگراتور،رسام،رایانه و…)ارسال شده ودر آخرنتیجه ی نها یی درقالب یک کروماتوگرام به دست می آید.یک کروماتوگرام،درواقع نموداری است که درآن پاسخ های آشکارساز به اجزاء نمونه (سیگنالهای الکتریکی)برحسب خروج اجزاء ازستون رسم شده اند.

 

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 11
حجم: 193 کیلوبایت

15,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.