تغییرات محتوای آمینواسیدهای آزاد، ترکیبات فنلی و ترکیبات ایمیدازولی در دانه ها

پایان نامه کارشناسی ارشد علوم گیاهی(M.S  )

تغییرات محتوای آمینواسیدهای آزاد، ترکیبات فنلی و ترکیبات ایمیدازولی در دانه های  در حال رویش سویا (Glycine max L. cv. Pershing) تحت اثر  تنش شوری اسمزی و ژیبرلین

چکیده :

در این تحقیق مواد طبیعی و اسید های چرب موجود در بافت کبد و عضله های کفشک
( cynoglossus macrolepidotus ) معروف به زبان گاوی با استفاده از روش bligh and dyer ) استخراج گردید .

برای شناسایی این مواد ابتدا کلروفرم که به عنوان حلال مورد استفاده قرار گرفته بود توسط دستگاه rotary evaporator تبخیر و سپس مواد در –n هگزان حل گردید و به دستگاه GC-MS تزریق شد . با استفاده از کروماتوگرام جرمی و طیف های جرمی بدست آمده مواد طبیعی و اسیدهای چرب بافت کبد و عضله با محاسبه اندیس کواتس و مقایسه آنها با اندیس کواتس استاندارد و نیز بررسی داده های طیفی ( GC-MS ) و مقایسه آنها با داده های استاندارد موجود در مراجع (Eight-peak ) شناسایی گردید .

در کبد یازده ترکیب شناسایی شد که به palmitic acid با 98/14 درصد بیشترین مقدار می باشد . سایر ترکیبات شناسایی شده در کبد شامل oleic acid (30/12درصد) ، 1,3-cycloocta diene (97/7درصد) ، (E,E,E) 1,4,8-dodecatiene (75/5 درصد)، q-hexadecanoic acid (39/5درصد)، 5,8,11,14-eicosatetranenoic acid (08/4درصد) ، heptacosane (77/1درصد)،3-heptadecan-5,yne (24/1)،my ristic acid (66/5درصد)می باشد . ترکیبات شناسایی شده در بافت عضله شامل plamitic acid (15/4درصد) ، methyl eicosa-5,8,11,14,17-pentanoat  (51/23درصد) ،stearic acid (35/8درصد) ، oleic acid(68/5درصد) ، nanan(74/6درصد) ، decane(06/3درصد) می باشد .

 

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

فصل اول

1-1 هدف

1-2 پیشینه تحقیق

1-3 روش کار و تحقیق

فصل دوم

2-1 کفشک زبانی ماهیان (cynoglossidate tongue soles)

2-1-1 ریخت شناسی کفشک زبانی ماهیان

2-1-2 گونه های موجود در ایران

2-2 جایگاه سیستماتیک کفشک زبان گاوی

(cynoglossidate mar crolepidotus )

2-2-1 ریخت شناسی کفشک زبان گاوی (largescale tonguesole)

2-2-2 محیط زیست

2-2-3 ارزش اقتصادی

2-2-4 اندازه و وزن

2-2-5 پراکنش

فصل سوم

3-1 چربی ها

3-2 اسید های چرب

3-2-1 مشخصات عمومی اسیدهای چرب

3-2-2 خواص اسیدهای چرب

3-3 ساختمان و خواص انوع چربیها

3-3-1 چربی های خنثی (اسیل گلیسرولها):

3-3-2 فسفوگلیسیریدها

3-3-3 اسفنکولیپیدها و کلیکولیپیدها

3-3-4 موم ها ( waxed)

3-3-5 لیپیدهایی که صابون نمی شوند

3-4 روغن ماهی (Fish oil)

فصل چهارم

4-1 مصرف شده

4-2 وسایل آزمایشگاهی مورد نیاز

4-3 دستگاههای مورد نیاز

4-4 روش

4-4-1 تهیه نمونه های کفکش ماهی

4-4-2 استخراج مواد طبیعی از کبد و بافت عضله های کفشک زبان گاوی

4-4-3 مراحل عملی استخراج به روش bligh and dyer

4-4-4 استخراج و خالص سازی چربی ها

در روش Bligh and dyer

4-5-1 اندیس کواتس (Kovts index )

4-6 شناسایی مواد طبیعی موجود در فاز –n هگزانی کبد و بافت عضله کیش ماهی میگویی(alepes djedaba) با استفاده از دستگاه :GC/MS

4-6-1 مشخصات دستگاه GC/MS مورد استفاده:

فصل پنجم

5-1 نتایج ، تفسیر داده ها و شناسایی طیف های GC-MS

5-2 بحث

پیشنهادات

 

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 84
حجم: 3.78 مگابایت

39,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.