ترجمه مقاله نقش سیتوکینین و اکسین در شکل دهی معماری ریشه:تنظیم تفکیک آوندی، آغاز ریشۀ جانبی،چیرگی رأسی ریشه و جاذبه گرایی ریشه

ترجمه مقاله نقش سیتوکینین و اکسین در شکل دهی معماری ریشه:تنظیم تفکیک آوندی، آغاز ریشۀ جانبی،چیرگی رأسی ریشه و جاذبه گرایی ریشه

Role of Cytokinin and Auxin in Shaping Root Architecture: Regulating
Vascular Differentiation, Lateral Root Initiation, Root Apical Dominance
and Root Gravitropism

زمینه و اهداف  نمو ومعماری ریشه های گیاه توسط فیتوکروم ها تنظم می شوند.سیتوکینن(CK) که در کلاهک ریشه سنتز میشود،باعث پیشبرد سیتوکینسیس،حساسیت تبادل آوندی، تفکیک آوندی و چیرگی رأسی ریشه می شود.اکسین(ایندول-3-استیک اسید، IAA)، که اندام های شاخۀجوان تولید میشود،رشد ونمو ریشه را پیش میبرد وباعث تفکیک آوندی میشود. IAA و CK  هر دو در تنظیم جاذبه گرایی ریشه نقش دارند.

در این مطالعه به تجزیه و تحلیل مکانیسم های هورمونی که سیستم آوندی اصلی ریشه را تحریک می کنند خواهیم پرداخت و چگونگی پیشرقت آغاز ریشۀ جانبی توسط آوندهای پروتوگزیلم تفکیک کننده را توضیح خواهیم داد و در مورد مفهوم چیرگی رأسی ریشه ایی وابسته به  CK مطالبی را خواهیم گفت و تنظیم CK و IAA  جاذبه گرایی ریشه را ترسیم خواهیم کرد.

موضوعات کلیدی  تجزیه و تحلیل هورمونی و مکانیسم های پیشنهادی دیدگاههای جدید در اختیار ما قرار می دهد و مفهومات قبلی را بسط می دهد:شکل رادیال پروتوگزیلم ریشه در برابر رشته های پروتوفلوئم به ترتیب در اثر تغییر جریان قطبی IAA بال در برابر غلظت کم IAA  چگونه القا میشود؛عناصر آوند پروتوگزیلم تفکیک کننده آغاز ریشۀ جانبی توسط نشانه دهی اکسین-اتیلن-اکسین راچگونه تحریک میکند؛و چیرگی رأسی ریشه چگونه توسط CK سنتز شده با کلاهک ریشه تنظیم میشود. CK باعث میشود که ریشۀ اصلی در رقابت با ریشه های جانبی خود برتری و حق رجحان داشته باشد.

 

نتیجه گیری  CKو IAA هورمون های کلیدی هستند که نمو ریشه ۀ تفکیک آوندی آن و  جاذبه گراییریشه را تنظیم کند؛ این دو هورمون به همراه اتیلن آغاز ریشۀ جانبی را تنظیم می کنند.

کلید واژه ها:ریشه های اکتسابی، چیرگی رأسی،آرابیدوپسیس تالیانا، اکسین، سیتوکینن، اتیلن،آغاز ریشۀجانبی، معماری ریشه،  جاذبه گرایی ریشه، تفکیک آوندی.

R. ALONI 1,*, E. ALONI 1,†, M. LANGHANS 2,z and C. I. ULLRICH 2
1
Department of Plant Sciences, Tel Aviv University, Tel Aviv 69978, Israel and 2Institute of Botany,
Darmstadt University of Technology, Schnittspahnstrasse 3, 64287 Darmstadt, Germany
Received: 11 August 2005 Returned for revision: 12 September 2005 Accepted: 30 November 2005 Published electronically: 10 February 2006
 Background and Aims Development and architecture of plant roots are regulated by phytohormones. Cytokinin
(CK), synthesized in the root cap, promotes cytokinesis, vascular cambium sensitivity, vascular differentiation
and root apical dominance. Auxin (indole-3-acetic acid, IAA), produced in young shoot organs, promotes root
development and induces vascular differentiation. Both IAA and CK regulate root gravitropism. The aims of this
study were to analyse the hormonal mechanisms that induce the root’s primary vascular system, explain how
differentiating-protoxylem vessels promote lateral root initiation, propose the concept of CK-dependent root apical
dominance, and visualize the CK and IAA regulation of root gravitropiosm.
 Key Issues The hormonal analysis and proposed mechanisms yield new insights and extend previous concepts: how
the radial pattern of the root protoxylem vs. protophloem strands is induced by alternating polar streams of high
IAA vs. low IAA concentrations, respectively; how differentiating-protoxylem vessel elements stimulate lateral
root initiation by auxin–ethylene–auxin signalling; and how root apical dominance is regulated by the rootcap-synthesized CK, which gives priority to the primary root in competition with its own lateral roots.
 Conclusions CK and IAA are key hormones that regulate root development, its vascular differentiation and root
gravitropism; these two hormones, together with ethylene, regulate lateral root initiation.
Key words: Adventitious roots, apical dominance, Arabidopsis thaliana, auxin, cytokinin, ethylene, lateral root initiation,
root architecture, root gravitropism, vascular differentiation.

این فایل ورد ترجمه در 15 صفحه و فایل اصلی لاتین pdf مقاله در 11 صفحه به خدمتتون ارائه میشود.

95,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.