دانلود تحقیق اوقات فراغت جوانان در ایران و امکانات موجود


دانلود تحقیق اوقات فراغت جوانان در ایران و امکانات موجود

دانلود تحقیق اوقات فراغت جوانان در ایران و امکانات موجود

چکیده
اوقات فراغت پدیده ای است که برای هر فردی لازم و ضروری است. اگر انسانها تمام وقت خود را به کار طاقت فرسا اشتغال داشته باشند، باید یقین داشت که از قدرت تفکر، خلاقیت و نوآوری آنها به تدریج کاسته خواهد شد و به موجوداتی همچون پیچ و مهره تبدیل خواهد شد. ولی اگر در بین کار فراغتی باشد که انسان بتواند مقایسه ای بین خود و کارش و با نقش که دارد و ارزش خود واندش وظیفه ای را که ایفا می کند، بپردازد خود را در مسیری قرار  می دهد که لیاقتش را دارد و زندگی اش هدفدار و با برنامه شود و موقعیت را در آغوش می کشد.

اوقات فراغت جوانان به مشابه شمشیری دولبه است اگر از آن به طور اصولی استفاده شود نه تنها راهگشا است بلکه زندگانی با برنامه، منسجم و هدفدار پیش روی انسان قرار میدهد. اگر خدا ناکرده این اوقات گرانبها و سالم و با برنامه های مقبول سپری نشود، زمینه های گرایش به فساد و تباهی و انحطاط جوانان را فراهم می آورد. فساد تباهی تنها مفهومی از ناهنجاری اجتماعی نیست، بلکه مصدتعی از به هدر دادن منابع و انرژی انسانی و مالی و مادی است. جوانی که در ابتدای جوانی به بیراهه می رود. نه تنها جوانی و انرژی جسمی و روحی خود را به هدر می دهد و خود را به هلاکت ، بدبختی، و فقر و ممکن است می اندازد، بلکه از ابعاد نیز در تخریب منابع اجتماعی نقش دارد، که یکی از آنها را می توان ایفای نقش مخرب به مثابه الگویی قابل تقلید برای عمده دیگری از جوانان دانست. البته این بعد از کارکرد افراد ناهنجار، بحرانی ترین و مصیبت سازترین نقش او در اجتماع است.

هدف تحقیق حاضر، یافتن راه حل ها و راهکارهای مناسب و صحیح برای بهسازی نحوه گذارندن  اوقات فراغت نوجوانان و دانش آموزان و دانشجویان و یافتن راههای درست و مشخص برای ایجاد و یا بازسازی لازم جهت استفاده مطلوب همه نوجوانان و جوانان فراغت خود با تأکید بر نکات تربیتی و شناخت هر چه بهتر آن می باشد. نمونه آماری این پژوهش شامل ۶۰ نفر از دانش آموزان دختر سن ۲۰-۱۵ سال ساکن در شهر تهران منطقه ۵ می باشد.

واژه های کلیدی: اوقات فراغت، دانش آموزان، گرایش، انحرافات اجتماعی

مقدمه:

یکی از مسائلی که پیوسته مورد نظر صاحب نظران علوم تربیتی و دست اندرکاران تعلیم و تربیت قرار گرفته مسئله اوقات فراغت است. تخصص در گستره حیات بیانگر مطلب است که در زندگی پر از فراز و نشیب انسان لحظه ها و اوقاتی وجود دارد که از اهمیت و حساسیت فوق العاده ای برخوردار است. اوقاتی که بستر مطلوبی است برای جریان نیکوی رشد شخصیت و اعتلای وجود و یا زمینه همواری است برای بروز اختلاف رفتاری، انحراف اخلاقی و بزهکاری اجتماعی، بدون تردید زمانی که از اوقات فراغت بحث به میان می آید، سخن از ارزشمندی این اوقات است هنگامه بسیار حساس و پرمعنا، اوراقی سرنوشت ساز در کتاب زندگی که نیازمند اراده های استوار و اندیشه های خلاق است.[1]

شعار ( وقت طلاست) و (شیطان برای دستهای بیکار کاربد می یابد) همواره در اغلب جوامع مطرح بوده و تفکر و تدبیر درباره اوقات فراغت و توجه به نحوه گذراندن این اوقات در کشورهای صنعتی بیش از دیگر کشورها رواج یافته است. حتی اغلب جامعه شناسان و اقتصاد دانان ( دماز، اندرسون، اوژه) بر این باورند که تحول جوامع انسانی به سوی تمدن فراغت در حرکت است.[2]

اوقات فراغت جوانان به مشابه شمشیری دولبه است اگر از آن به طور اصولی استفاده شود نه تنها راهگشا است بلکه زندگانی با برنامه، منسجم و هدفدار پیش روی انسان قرار میدهد. اگر خدا ناکرده این اوقات گرانبها و سالم و با برنامه های مقبول سپری نشود، زمینه های گرایش به فساد و تباهی و انحطاط جوانان را فراهم می آورد. فساد تباهی تنها مفهومی از ناهنجاری اجتماعی نیست، بلکه مصدتعی از به هدر دادن منابع و انرژی انسانی و مالی و مادی است. جوانی که در ابتدای جوانی به بیراهه می رود. نه تنها جوانی و انرژی جسمی و روحی خود را به هدر می دهد و خود را به هلاکت ، بدبختی، و فقر و ممکن است می اندازد، بلکه از ابعاد نیز در تخریب منابع اجتماعی نقش دارد، که یکی از آنها را می توان ایفای نقش مخرب به مثابه الگویی قابل تقلید برای عمده دیگری از جوانان دانست. البته این بعد از کارکرد افراد ناهنجار، بحرانی ترین و مصیبت سازترین نقش او در اجتماع است.[3]

لذا می توان نحوه گذراند اوقات را جزو ریشه های فقر و استمرار آن یا تعالی افراد تلقی کرد. واقعیت امر در فرهنگ ما نیز چنین است، مردم ما با افرادی که وقت خود را تقسیم کرده اند و مدام به کاری و فعالیتی مشغول هستند را بیشتر قبول دارند تا افرادی را که لحظاتی از عمر خود را به سستی، کاهلی و بیکاری می گذرانند لذا بین اوقات فراغت و رشد اجتماعی و فردی ارتباط مستقیم وجود دارد و هر چقدر اوقات فراغت آدمی اصولی، منطقی و با برنامه باشد، می توان امیدوار بود که رشد اجتماعی، خلاقیت و ابتکار فردی او بالاتر خواهد بود و هر چقدر اوقات فراغت آدمی به بطالت بگذرد می توان مشاهده کرد که ارزش و اعتبار اجتماعی او کاسته می شود.

[1] – اردلان، فرنگیس- 1363 – ص 16
[2] – مجله فراغت- 1357 – شماره 12
[3] – مجله فراغت، 1375- شماره 12

 

فهرست مطالب

فصل اول-مقدمه    ۷
بیان مسئله     ۱۱
اهداف تحقیق    ۱۲
هدف کلی     ۱۲
هدف خاص    ۱۲
اهمیت و ضرورت تحقیق    ۱۳
تعریف عملیات واژه ها یا اصطلاحات     ۱۵
فصل دوم-مقدمه    ۱۸
بخش اول: ادبیات تحقیق    ۱۹
الف) اومقات فراغت از دیدگاه دانشمندان    ۱۹
ب) تاریخی مربوط به نحوه گذران اوقات فراغت در ایران    ۲۱
ج) اوقات فراغت بعد از اسلام    ۲۴
د) اوقات فراغت از دیدگاه اسلام    ۲۶
هـ) خصایص و ویژگیهای فراغت    ۲۸
ر) اوقات فراغت و بهداشت روانی    ۲۹
و) فراغت و خلاقیت    ۳۰
س) فراغت و توسعه مهارتهای شناختی    ۳۰
ک) اوقات فراغت و تقویت مهارتهای حس- حرکتی و فعالیتهای ورزشی    ۳۱
ز) جهت نگرفتن    ۳۱
ع) اوقات فراغت و اصلاح رفتار و تعالی شخصیت    ۳۲
ق) اوقات فراغت و آسیب پذیریهای اجتماعی    ۳۲
بخش دوم: پیشینه تحقیق    ۳۴
فرضیه های عنوان شده در این تحقیق    ۳۵
فصل سوم-مقدمه    ۳۷
جامعه آماری    ۳۸
چگونگی گزینش نمونه ها    ۳۸
چگونگی اجرا    ۴۰
روش تحقیق    ۴۰
آزمودنیهای آماری    ۴۱
بررسی سوال اول تحقیق    ۴۴
بررسی سئوال دوم تحقیق    ۴۵
بررسی سوال سوم تحقیق    ۴۶
بررسی سئوال چهارم تحقیق    ۴۷
بررسی سئوال پنجم تحقیق:    ۴۸
بررسی سوال ششم تحقیق    ۴۹
بررسی سئوال هفتم    ۵۰
بررسی سئوال هشتم تحقیق    ۵۲
بررسی سئوال نهم تحقیق    ۵۳
بررسی سئوال دهم تحقیق    ۵۵
بررسی سئوال یازدهم تحقیق    ۵۶
بررسی سئوال دوازدهم تحقیق    ۵۷
بررسی سئوال سیزدهم تحقیق    ۵۸
بررسی سئوال چهاردهم تحقیق    ۵۹
بررسی سئوال پانزدهم تحقیق    ۶۱
بررسی سئوال شانزدهم تحقیق    ۶۲
بررسی سئوال هفدهم تحقیق    ۶۳
بررسی سئوال هیجدهم تحقیق    ۶۴
بررسی سئوال نوزدهم تحقیق    ۶۵
بررسی سوال بیستم تحقیق    ۶۶
محدودیتهای تحقیق    ۶۹
محدودیتهای در اختیار محققق    ۶۹
محدودیتهای خارج از اختیار محقق    ۶۹
خلاصه تحقیق    ۷۰
محدودیتهای تحقیق    ۷۰
پیشنهادها    ۷۲
منابع    ۷۵

 

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 80
حجم: 924 کیلوبایت


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

6 + هجده =