دانلود تحقیق مشروعیت حکومت اسلامی از دیدگاه آیت الله خمینی(ره)

دانلود تحقیق مشروعیت حکومت اسلامی از دیدگاه آیت الله خمینی(ره)

دانلود تحقیق مشروعیت حکومت اسلامی از دیدگاه آیت الله خمینی(ره)

فقه سیاسی

پیشگفتار:

انسان همواره به آزادی می اندیشد- آزادی اندیشه- و خود را مهیای شکوفا شدن می‌کند. نور مظهر این روشن شدن بود که در ذهن هستی بخش عبور می کند و نتیجه آن پدیداری بود در هستی یا وجود که از وجد و گشایش در «قوه» حاصل می آمد. آنچه پذیراست دریافت می کند! چرا که فیض بی دریغ و بی هیچ کم و کاست در هستی می وزد یا می تابد و روشن می کند. یکی شدن انسان با ذات هستی که او را به کنه وجود می رساند و با یک انگاری و نفی بیرونی و عبور از مرز جدایی به یکتایی و احساس مستقیم نایل می کند. شیوه ای بود برای جستجو در هستی! و مهر به آنچه هست و جدا نیست از یابنده و داننده! این شیوه دانستن سرآغاز زیستن بر پایه زندگی بود که در آن فرهنگ و روشنگری پدیدار بود؛ در جهت شکوفاندن انسان و شگفتا که این نور و روشنایی در تمام تاریخ همراه ملت ایران بوده است. اگرچه در کالبدهای مختلف دمیده شد!

دین چیزی نبود جز همین نشان دادن راه روشنایی. انسانهایی والا دامن همت به کمر زده و بال خرد گسترانیده و به قله های خرد چشم می دوختند تا مردمان خود را به روشنایی آگاه سازند و از وحشت تاریکی بکاهند که چشم انداز حرکت در مسیر قافله بشریت تاریک می نماید. پیامبران انسانهایی پاک و دوستدار قوم خود و بشریت بودند. بی هیچ ادعایی دانسته خود به پاک کلماتی در اختیار مردمان قرار می دادند و حرکت را آسان می‌گرفتند. اما رسم دیرین روزگار اینست که همه کسان چنان نیک اندیش نباشند و ای بسا که حلقه های پاک پیشروان گفته ها و کردار پیامبر را قالب بندی کنند و مردمان را به نگه داری آن ناموس مطلق فرا خوانند. خط کشها و مقیاسها پدید آرند. اعمال و افکار بدان سنجند! خردها در کوزه پدید آرند! و جهل بر دامان اندیشه مردمان اندازند. این فرزند نامیمون دین قالب بندی شده است! «شریعت» همان بلای دیرین مردمان که راه بالا رفتن می بندد و تسبیح و چرتکه مقیاس عمل می گردد، خود کوزه می شکند و «می» می‌ریزد و تعزیر می کند و حد روا می دارد. پیامبران که به محیط خویش آگاه می شوند در می‌یابند که این محیط خفقان دارد. مرگ دارد، انسان ندارد! مرگ و نیستی است چرا که اندیشه نیست و آنجا که اندیشه نیست هیچ انسانی نیست که حیوانی است نامش آدم بهر زیست. پیامبر شاید آنگاه بگوید:

«آدمی در عالم خاکی نمی آید بدست             عالمی دیگر بیاید ساخت و ز نو آدمی»

آنگاه راه خرد می گشایند تا آدمیان به دنبال انسان گام نهند شکوفا شوند، ولی افسوس که بعد از آن روشن اندیشان خردمندان می بایست «سر پیاله بپوشند که خرقه پوش می‌آید»

فهرست مطالب

پیشگفتار…………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول (کلیات)……………………………………………………………………………………… 5

طرح مسئله………………………………………………………………………………………………. 6

اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………. 9

اهمیت تحقیق……………………………………………………………………………………………. 9

سؤال اصلی…………………………………………………………………………………………….. 9

سؤالات فرعی…………………………………………………………………………………………… 9

فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………… 9

متغیرها و مفاهیم عملیاتی…………………………………………………………………………… 10

روش تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 10

مشکلات و موانع تحقیق……………………………………………………………………………… 10

سازماندهی تحقیق…………………………………………………………………………………….. 10

فصل دوم- تاریخچه تکوین اندیشه سیاسی شیعه از بدو پیدایش تا به قدرت رسیدن آقای خمینی     11

الف- تشیع در حال شکل گیری قبل از غیبت………………………………………………….. 12

ب- تشیع وآمیختگی آن با نحله‌های فکری مختلف و پدیداری چارچوبهای آن……. 22

ج- دوران اتمام آمیختگی و شکل گیری تشیع رسمی……………………………………… 27

فصل سوم- مشروعیت حکومت اسلامی از دیدگاه آقای خمینی……………………….. 34

اندیشه سیاسی آقای خمینی در خصوص اصل ضرورت تشکیل حکومت اسلامی.. 35

مفهوم حکومت اسلامی از دیدگاه آقای خمینی……………………………………………….. 36

ضرورت عقلی ایجاد حکومت اسلامی از دیدگاه آقای خمینی……………………………. 37

هدف از ایجاد حکومت اسلامی……………………………………………………………………. 37

ویژگیهای حکومت اسلامی…………………………………………………………………………. 37

شرایط زمامدار حکومت اسلامی در عصر غیبت…………………………………………….. 38

منابع حقوق اسلامی و ضرورت (ولایت فقیه) در زمامداری حکومت اسلامی……… 38

دلایل نقلی در اثبات ولی فقیه از دیدگاه آقای خمینی……………………………………….. 38

تشکیل حکومت اسلامی توسط فقها در عصر غیبت از دیدگاه آقای خمینی­­…………. 40

حدود و اختیارات زمامدار حکومت اسلامی (ولی فقیه) از دیدگاه آقای خمینی……… 41

قلمرو حکومت دینی از دیدگاه سایر فقها و مقایسه آن با دیدگاه آقای خمینی……… 43

مهمترین فرازهای نظریه سیاسی ولایت فقیه…………………………………………………. 45

نظریه انتقادی…………………………………………………………………………………………… 46

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………… 48

منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………………. 50

فرمت فایل: Word
تعداد صفحات: 56
حجم: 186 کیلوبایت

15,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.