دانلود پایان نامه راجب واقع‌گرایی

دانلود پایان نامه راجب واقع‌گرایی

دانلود پایان نامه راجب واقع‌گرایی

چکیده
اصطلاح «واقع‌گرایی» در فلسفه عام و فلسفه حقوق دارای معانی گوناگون و گاه متعارض است، ‌چندانکه خواننده از معانی متعدد آن به شگفتی می‌آید. برای مثال، مکاتب حقوق طبیعی با تأکید بر حقوق از پیش موجود که با ابزار عقل کشف می‌شود، در زمره مکاتب واقع‌گرا می‌آید و از سوی دیگر، با اعتقاد به آرمان عدالت که راهنمایی حقوق را در دست دارد، مکتبی
ایده‌آلیستی به شمار می‌رود. معنی واقع‌گرایی در مکتب «واقع‌گرایی آمریکایی» نیز تنها با معنی آن در زبان روزمره قرابت دارد و این مکتب را به اعتبار این که قواعد حقوقی از پیش موجود را نفی می‌کند، می‌توان در گروه مکاتب نامگرا آورد. از سویی، باید دانست که مکاتب فکری فلسفه حقوق، در واقع، امتداد مکاتب فلسفی است و به همین دلیل، تشتت و پراکندگی معانی «واقع‌گرایی» از فلسفه عام به فلسفه حقوق نیز کشیده شده است.

در این رساله هدف اعمال اصطلاح فلسفی واقع‌گرایی در زمینه فلسفه حقوق بوده است و تلاش شده تا معانی گوناگون آن تشریح و ابهامی که از این رهگذر پدید می‌آید، زدوده شود.
به همین دلیل است که این رساله به صورت مباحثی شگفت‌انگیز و و در عین حال جالب،
جلوه می‌کند.

رساله حاضر به چهار فصل تقسیم گردیده که از آن میان سه بخش به معانی عمده و مشخص واقع‌گرایی در فلسفه حقوق اختصاص یافته است. فصل نخست و آغازین نیز به مباحث عمده فلسفه عام و فلسفه حقوق همچون هستی‌شناسی و معرفت‌شناسی می‌پردازد که دانستن آن برای درک مباحث پیچیده‌تر فصول اصلی لازم است.

فصل دوم به مسأله «کلیات» و اختلافات واقع‌گرایان و نامگرایان در دوران قرون وسطی و تأثیر آن بر فلسفه حقوق می‌پردازد. از دیدگاه واقع‌گرایان، کلیات دارای واقعیت عینی و مابازا خارجی در عالم واقع است، در حالی که نامگرایان آن را جز نامهای ساخته ذهن که فاقد هرگونه مابازا در عالم واقع است، ‌نمی‌دانند. نتیجه این اختلاف به طور عمده در مباحث راجع به حقوق طبیعی و اثبات‌گرایی حقوقی پدیدار می‌شود. به همین ترتیب، این بحث در مسایل مربوط به حقوق بشر نیز اهمیت فراوان دارد، چندانکه واقع‌گرایی در تأیید آرمان حقوق بشر نقش اساسی ایفا می‌کند.

در فصل سوم، دیدگاههای واقع‌گرایان و ضد واقع‌گرایان مورد بحث قرار گرفته است. فصل چهارم و آخر نیز به واقع‌گرایی در برابر «ایده‌آلیزم» می‌پردازد. باید دانست که ایده‌آلیزم گاه در معنای «تصورگرایی» و گاهی دیگر در معنای «آرمان‌گرایی» به کار می‌رود. نامگرایی و
ضد واقع‌گرایی در فصلهای دوم و سوم، در حقیقت نوعی ایده‌آلیزم در معنای نخست است. در فصل پایانی نیز ایده‌آلیزم در معنای دوم مد نظر قرار گرفته است.

از ویژگیهای این رساله پرداختن به دیدگاههای نمایندگان هر یک از مکاتب فلسفی است. همچنین سعی شده تا با وفاداری به عنوان رساله، همه‌جا «واقع‌گرایی» هسته اصلی بحث باشد و چنانکه می‌بینیم این واژه در عناوین تمام فصلها تکرار گردیده است.

 

دیباچه
در کشورهایی که فلسفه حقوق از دروس اجباری دوره های تحصیلی است، بسیاری از دانشجویان تنها به این دلیل به مطالعه این علم می‌پردازند که برای فارغ التحصیلی و جلوگیری از افت معدل لازم است.[1] در کشورما که چنین درسی تقریبا در میان واحد های درسی وجود ندارد، این فایده نیز متصور نیست.

با این همه، مطالعه فلسفه حقوق از جنبه‌های گوناگون سودمند واقع می‌گردد؛ از دیدگاه عملی، مطالعه این علم، باعث افزایش قدرت تحلیل و تفکر انتقادی و خلاق در حقوق می‌شود. از دیدگاه حرفه‌ای نیز فلسفه حقوق به نحوه اندیشه وکلا و دادرسان درباره رفتار و نقش خود در جامعه می‌پردازد. بسیاری نیز صرفنظر از دیگر فواید، مطالعه این علم را فی‌نفسه
و بخودی‌خود لذتبخش می‌دانند.[2]

شوربختانه، با وجود فوایدی که گفته شد، این شاخه از علم بویژه در شکل جدید خود، در کشور ما کمتر مورد توجه قرار داشته است. با این همه، در سالهای اخیر،‌ در دانشکده حقوق دانشگاه تهران و با سفارشها و راهنماییهای جناب آقای دکتر ناصر کاتوزیان این رشته مورد توجه خاص قرارگرفته است. نگاهی گذرا به عناوین رساله‌هایی که در طول این سالها در دانشکده حقوق نگاشته شده است و مقایسه آن با عناوین رساله‌های دیگر دانشکده‌ها این واقعیت را نشان می‌دهد.

[1] . Brian Bix, Jurisprudence; Theory and Context, London, Sweet & Maxwell, 1996, p. 3.
[2] . Op. Cit., pp. 3-4.

 

فهرست مطالب

چکیده. 1

دیباچه. 3

مقدمه. 5

فصل نخست) حقوق و واقعیت… 10

بخش نخست) حقوق و هستی‌شناسی.. 10

گفتار نخست) هستی‌شناسی.. 11

گفتار دوم) هستی‌شناسی حقوقی.. 12

بخش دوم) حقوق و معرفت‌شناسی.. 14

گفتار نخست) معرفت‌شناسی.. 14

گفتار دوم) معرفت‌شناسی حقوقی.. 20

بخش سوم)‌حقوق و واقع‌گرایی.. 27

گفتار نخست) واقع‌گرایی.. 28

گفتار دوم) واقع‌گرایی حقوقی.. 34

فصل دوم) از واقع‌گرایی تا نامگرایی.. 38

بخش نخست) واقع‌گرایان و نامگرایان.. 39

گفتار نخست‌) دیدگاهها و ثمره نزاع. 40

مبحث نخست) دیدگاههای دو گروه. 40

مبحث دوم) ثمره نزاع. 42

گفتار دوم) فلاسفه واقع‌گرا و نامگرا 46

مبحث نخست) سقراط، افلاطون و ارسطو. 47

مبحث دوم) جان دانز اسکاتوس و ویلیام اوکامی.. 51

مبحث سوم) توماس هابز و دیوید هیوم. 53

مبحث  ششم) هانس وایهینگر. 59

بخش دوم) مفهوم‌گرایی و نقد دیدگاهها 61

گفتار نخست) مفاهیم حقوقی: بازگشت به بحث واقع‌گرایی و نامگرایی.. 62

مبحث نخست) نقد واقع‌گرایان.. 65

مبحث دوم) نقد نامگرایان.. 69

گفتار دوم) فواید و محدودیتهای مفاهیم حقوقی.. 72

مبحث نخست) فواید مفاهیم حقوقی.. 72

مبحث دوم) محدودیتهای مفاهیم حقوقی.. 73

مبحث نخست) دیدگاههای مکتب مفهوم‌گرا 75

مبحث دوم) تلاشهای هوفلد. 75

مبحث سوم) جایگاه فعلی و نقد مکتب مفهوم‌گرا 77

بخش سوم)  حقوق آمریکا، اسکاندیناوی و ایران.. 78

گفتار نخست) حقوق آمریکا 78

مبحث نخست) فلسفه حقوق.. 79

مبحث دوم) رویه قضایی.. 87

گفتار دوم) حقوق کشورهای اسکاندیناوی.. 90

مبحث نخست) واقعیت و مفاهیم حقوق.. 92

مبحث دوم) ارزش‌شناسی مکتب واقع‌گرایی اسکاندیناوی.. 97

گفتار سوم) حقوق ایران.. 103

مبحث نخست) واقع‌گرایی.. 103

مبحث دوم) نامگرایی.. 108

فصل سوم) از واقع‌گرایی  تا  ضد  واقع‌گرایی.. 110

بخش نخست) واقع‌گرایان و ضد  واقع‌گرایان.. 112

گفتار نخست) دیدگاههای دو گروه. 112

مبحث نخست) در فلسفه علوم. 114

مبحث دوم) در فلسفه اخلاق.. 119

مبحث سوم) در فلسفه حقوق.. 121

گفتار دوم) ثمره  نزاع و نقد دیدگاهها 125

گفتار سوم) فلاسفه واقع‌گرا 129

مبحث نخست) مایکل مور. 129

مبحث  سوم) رونالد دورکین: 137

بخش دوم) ‌واقع‌گرایی و ضد واقع‌گرایی:  فلسفه کانت… 139

گفتار نخست) دیدگاههای کانت… 140

گفتار دوم) ثمره دیدگاه کانت… 143

گفتار سوم)‌ کانت و انقلاب در معرفت‌شناسی.. 144

گفتار چهارم) موافقان و مخالفان دیدگاههای کانت… 146

بخش سوم) اصول فقه اسلام. 147

گفتار نخست) حسن و قبح ذاتی.. 148

گفتار دوم) تخطئه و تصویب… 150

بخش چهارم) واقع‌گرایی، ضد واقع‌گرایی و نامگرایی.. 152

گفتار نخست) واقع‌گرایی.. 152

گفتار دوم) نامگرایی.. 154

گفتار سوم) ضد واقع‌گرایی.. 154

فصل چهارم )  از واقع‌گرایی تا آرمان‌گرایی.. 156

بخش نخست )‌ سابقه تقسیم‌بندی و معانی ایده‌آلیزم حقوقی.. 157

گفتار نخست ) سابقه تقسیم‌بندی.. 158

گفتار دوم ) معانی ایده‌آلیزم حقوقی.. 161

بخش دوم ) ریشه‌های فلسفی بحث… 164

گفتار نخست ) در فلسفه عمومی.. 164

گفتار دوم ) در فلسفه حقوق.. 167

بخش سوم ) مکاتب واقع‌گرا و ارزشگرا 169

گفتار نخست) مکاتب واقعگرا 170

گفتار دوم) مکاتب ارزشگرا 176

– حقوق طبیعی نومدرسی.. 179

– فلسفه حقوقی لئون دوگی.. 180

– مکاتب دیگر. 180

نتیجه‌گیری: 181

فرمت فایل: Word
تعداد صفحات: 212
حجم: 1.38 مگابایت

15,000 ریال – خرید


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

2 × 1 =