دانلود پایان نامه بررسی تاثیر ارتباطات سازمانی در افزایش کارایی مدیران و کارکنان شرکت نفت

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر ارتباطات سازمانی در افزایش کارایی مدیران و کارکنان شرکت نفت

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر ارتباطات سازمانی در افزایش کارایی مدیران و کارکنان شرکت نفت

چکیده
برآوردها نشان می دهد، مدت زمانی که در سازمانها صرف ارتباطات می گردد بین 50/0 درصد تا 90/0 درصد دامنه تغییر دارد، و اغلب اعضای سازمانها دست اندرکار فرایند ارتباطند و پیوسته به کار جذب، ارزیابی و پخش و توزیع اطلاعات اشتغال دارند، و در این راستا ارتباطات و چگونگی جهت گیری آنها به سمت اهداف سازمانی از مسائل ضروری مورد توجه مدیران است و این توجه ناشی از ارتباط مؤثر با کارکنان و درک انگیزه های ارتباطی آنان، در توفیق مدیران در دست یابی به اهداف طراحی شده سازمان عامل مؤثر است. ارتباطات از جمله موضوعاتی است که در علوم رفتاری و رفتار سازمانی از اهداف والایی برخوردار است و می تواند در عملکرد مدیران تأثیر عمده ای داشته باشد (محسنیان راد، 1369، ص 247).
روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی است و جامعه آماری کارکنان و مدیران شرکت نفت به تعداد 300 نفر کارکنان و 14 نفر مدیر دارای تحصیلات دیپلم تا فوق لیسانس در نظر گرفته شدند و تعداد نمونه به روش تصادفی طبقه ای 14 نفر از مدیران به علت کمی شمارش گردید و 169 نفر از کارکنان انتخاب گردیده است، ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه محقق ساخته بر مبنای چهار کارکرد ارتباطات رابینز بوده است.
اعتبار پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای مدیر 95/0 صدم اعتبار پرسشنامه کارمندان 97/0 صدم تعیین گردیده است.
برای تجزیه و تحلیل سؤالات پرسشنامه علاوه آمار توصیفی، آزمون t دو گروه مستقل مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از سؤالات پژوهش به شرح زیر است:
1-    بین فرآیند ارتباطات و عملکرد مدیران رابطه وجود دارد.
2-    مدیران بر این اعتقادند که کنترل رفتار سازمانی پرسنل از طریق آنها نسبتاً خوب انجام می شود.
3-    مدیران بر این اعتقادند که در پرسنل ایجاد انگیزه می کنند.
4-    مدیران بر این اعتقادند که عواطف و احساسات(روحیه) پرسنل چندان مهم تلقی نمی شود.
5-    مدیران بر این اعتقادند که انتقال اطلاعات به منظور تصمیم گیری از طریق آنها نسبتاً خوب انجام می شود.

مقدمه
در دنیای کنونی تاثیر ارتباطات سازمانی در یک مجموعه، به عنوان یکی از عناصر اولیه مدیریت به شمار می رود. بنابراین به نظر می رسد با توجه به رشد روز افزون سازمانها از یک سو و پیچیدگی مباحث مدیریتی از سوی دیگر اهمیت نیاز به ارتباطات سازمانی روزانه و موثر بیشتر
می شود.

ارتباطات سازمانی شامل فرایندی است که دو یا چند واحد از یک مجموعه از طریق تبادل نظر، اطلاعات مورد نیاز خود را مبادله کرده و از آنجایی که ارتباطات سازمانی از عناصر اولیه مدیریت است، مدیران باید در سطوح مختلف با افراد مجموعه و یا همطراز خود ارتباط موثر برقرار کنند.

ارتباطات سازمانی موثر یکی از عناصر کلیدی موفقیت مدیران است چرا که اطلاعات به عنوان یک ورودی با اهمیت در سیستم سازمانی و در سایه ارتباطات سازمانی موثر وارد مجموعه شده و پس از راه یابی ، نیازمند سیستم ارتباطی کارآمد خواهد بود، تا مورد پردازش قرار گیرد و همانند خون در شریان آن مجموعه جریان یابد.

بدیهی است ارتباط مدیران با افرادی که در مجموعه تحت نظارت آنان انجام وظیفه
می نمایند، باید به بهترین شیوه ارتباطی جهت نیل به اهداف آن مجموعه باشد چرا که همه جوانب کار مانند آموزشی، ارجاع، ماموریت و ارزیابی عملکرد از طریق این ارتباطات سازمانی صورت می گیرد.

بنابراین به نظر می رسد یک مدیر موفق با بهره گیری از روشهای اثر بخش ارتباطات سازمانی برای افزایش کارایی مجموعه خود تاثیر ارزنده ای دارد.

هر جا که ارتباطات سازمانی موثرتر، بهتر و شفاف تر خواهد بود عملکرد مدیران هم نیز بهبود داشته و مطمئناً عکس این قضیه نیز به اثبات رسیده است (رحمانی ، 1369 . ص 26).

بیان مسئله
با توجه به این که ارتباطات سازمانی فرایندی محوری در تبادل اطلاعات بین اعضاء سازمان و بین سازمانی است و تعاملات قسمتهای مختلف را برقرار می کند بنابراین یک ابزار موثر در هماهنگ سازی کاربرد اثر بخش منابع انسانی تلقی می شود و در سازمانهایی که ارتباطات سازمانی به خوبی برقرار نشود آثار و تبعاتی را بدنبال خواهد داشت که یکی از آنها
می تواند در عملکرد مدیران موثر واقع شود.

تحقیقات نشان می دهد که بسیاری از تعارضهایی که بین افراد یا کارکنان یک سازمان پیش می آید ناشی از ارتباطات سازمانی ضعیف و یا ارتباطات سازمانی ناقص است. زیرا افراد هفتاد درصد ساعات کارشان را بصورت نوشتن، خواندن، صحبت کردن و یا گوش دادن صرف ارتباطات سازمانی می کنند (رابینز ، 1998 . ص 310  ) .

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

2-1- بیان مسئله

3-1- هدف پژوهش

4-1- اهمیت ضرورت پژوهش

5-1- انگیزه پژوهش

6-1- سوالهای پژوهش

7-1- تعاریف عملیاتی

فصل دوم:  ادبیات و پیشینه پژوهش

1-2-  مبانی نظری پژوهش

1-1-2- سابقه تاریخی و نقش ارتباطات

2-1-2- ارتباطات چیست

3-1-2- تعاریف ارتباطات

4-1-2- هدف از برقراری ارتباط

5-1-2- انواع ارتباطات

6-1-2- محاسن ارتباطات غیر رسمی

7-1-2- شیوه های ارتباط

8-1-2- شکلهای ارتباط

9-1-2- فرآیند ارتباطات

10-1-2- الگوی ارتباطی برلو

11-1-2- ارتباطات سازمانی به عنوان یک فرآیند متقابل

12-1-2- موانع برقراری ارتباط

13-1-2- کارکردهای ارتباطات

14-1-2- نقش ادراک در ارتباطات

15-1-2- بازخور

16-1-2- ویژگی یک ارتباط مؤثر

17-1-2- رفتار تأثیر گذار چیست

18-1-2- نقش بیان مؤثر در ارتباطات

19-1-2- چگونگی اثر بخشی و ارتقاء ارتباطات

ارتباط مؤثرتر

21-1-2- نقش شما در بهبود ارتباطات

22-1-2- ارتباطات محور توسعه

23-1-2- پیشرفت ارتباطات

24-1-2- انواع ارتباطات در سازمان

25-1-2- اهمیت ارتباطات سازمانی

26-1-2- مدیریت ارتباطات سازمانی

27-1-2- اهمیت ارتباطات در مدیریت

28-1-2- ارتباطات و مشکلات مدیریت

2-2- عملکرد

1-2-2- مدیریت عملکرد

2-2-2- دیدگاههای تاریخی در مورد عملکرد

3-2-2- تعریف ارزشیابی عملکرد

4-2-2- سابقه مدل ACHIEVE

5-2-2- استفاده از مدل ACHIEVE

6-2-2- سه کنش مدیریت عملکرد

7-2-2- برنامه ریزی عملکرد

8-2-2- سرپرستی

9-2-2- مرور بر عملکرد

10-2-2- معیارهای عملکرد

11-2-2- تجدید نظر در عملکرد ممکن است عملکرد را کم اهمیت جلوه دهد

12-2-2- الگوی بهبود عملکرد مدیریت

3-2- پیشینه پژوهش

1-3-2- تحقیقات داخل کشور

2-3-2- تحقیقات خارج کشور

فصل سوم: فرایند پژوهش

1-3- روش پژوهش

2-3- جامعه آماری

3-3- نمونه و روش نمونه گیری

4-3- ابزار پژوهش

5-3- چگونگی تعیین روایی و پایایی ابزار پژوهش

6-3- روش تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های آماری

1-4- مقدمه

2-4- توصیف داده ها

3-4- تحلیل داده ها

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاد

1-5- بحث و نتیجه گیری

1-1-5- تفسیر سوال اصلی پژوهش

2-1-5- تفسیر سوالات فرعی پژوهش

1-2-1-5- تفسیر سوال فرعی اول پژوهش

2-2-1-5- تفسیر سوال فرعی دوم پژوهش

3-2-1-5- تفسیر سوال فرعی سوم پژوهش

4-2-1-5- تفسیر سوال فرعی چهارم پژوهش

2-5-  نتیجه کلی

3-5- محدودیتها و مشکلات پژوهش

4-5- پیشنهادهای پژوهش

5-5- خلاصه پژوهش

منابع و مآخذ

فهرست منابع فارسی

فهرست منابع لاتین

 

فرمت فایل: Word
تعداد صفحات: 123
حجم: 1.5 مگابایت

390,000 ریال – خرید

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.