دانلود سبک های تصمیم گیری خرید مشتریان جوان پوشاک شهرستان شیراز بر اساس مدل اسپرولز و کندال

دانلود سبک های تصمیم گیری خرید مشتریان جوان پوشاک شهرستان شیراز بر اساس مدل اسپرولز و کندال

دانلود سبک های تصمیم گیری خرید مشتریان جوان پوشاک شهرستان شیراز بر اساس مدل اسپرولز و کندال

چکیده ، مقدمه، منابع، تمام فصل ها،فهرست، پیوست، جدول،پرسشنامه

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات تحقیق
11) مقدمه
12) بیان مسئله
13) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
14) اهداف تحقیق
141)  اهداف اصلی تحقیق
142)  اهداف کاربردی تحقیق
15 ) سوالات تحقیق
16)فرضیات تحقیق
17) متغیرهای تحقیق
171)متغیر مستقل
172)متغیر وابسته
18)تعاریف واژه ها و اصطلاحات
19)تعریف عملیاتی متغیرها
110) جنبه جدید بودن ونوآوری تحقیق
111)قلمرو تحقیق
1111) قلمرو موضوعی تحقیق
1112) قلمرو زمانی تحقیق
1113) قلمرو مکانی تحقیق

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
21) مقدمه
22)تاریخچه بسته بندی
23)تاریخچه بسته بندی مواد غذایی
24) تعریف بسته بندی
241) نتیجه گیری از تعاریف بسته بندی
25) ضرورت و اهمیت بسته بندی
26) هدف از بسته بندی مواد غذایی
27) نقش بسته بندی
28) بسته بندی رکن اصلی فروش محصول مصرفی
29) وظایف و عملکرد بسته بندی
291)  محافظت از محصول و مصرف‌کننده
292) ایجاد اطمینان از کالا
293) فراهم کردن راحتی مصرف‌کننده
294)  بسته بندی وسیله ای برای ایجاد ارتباط با مشتری
295) داشتن ارزش استفاده مجدد
296) تقسیم بازار کار
297)  تجلی هویتی خاص برای مصرف کننده
298) گسترش دوره حیات محصول
299)  متمایز کردن محصول
2910) کمک به عمیلیات خرده فروشی
2911)  بهره برداری بیشتر از بازارهای بالقوه
2912) تجلی هویتی خاص برای محصول
210) فرهنگ بسته بندی
211)جایگاه بسته‌بندی در بازاریابی
212) فواید بسته‌بندی برای جامعه
213) مدیریت بسته بندی
214) بازاریابی وطراحی بسته بندی
215) ویژگی های بسته بندی مطلوب
216) بسته بندی موفق
2161) جاذبه کلام
2162) جاذبه طراحی
21621) ویژگی های طرح بسته
2163) جاذبه حفظ و نگهداری
2164) جاذبه کمیت وکیفیت مناسب
2165) جاذبه تبلیغات
2166) جاذبه قیمت
217) نکاتی که در طراحی بسته بندی باید به آن توجه شود تا دارای ویژه گی های مثبت در انتخاب باشد
218) بسته بندی و تصمیم خرید
220) رفتار مصرف کننده
221) مدل رفتار مصرف کننده
222) انواع رفتار(تصمیمات)خرید
223) اهمیت بسته بندی در رفتار مصرف کننده
224) عناصر بسته‌بندی
225) اهمیت عناصر بسته بندی
226) نقش رنگ در بسته بندی
227) عوامل موثر در انتخاب رنگ بسته بندی
228) نقش رنگ در فروش محصول
229) ارزش و نقش به یادآوری رنگ محصول
230) استفاده از رنگها در بسته بندی مواد غذایی
231) چه زمانی و چرا رنگهای یک بسته بندی باید مجددآ تعریف شوند؟
232) شکل(فرم) بسته بندی
233) اندازه بسته بندی
234) مراحل طراحی بسته بندی
235) انواع بسته بندی
236) اتیکت یا برچسب زدن
237) پیشینه تحقیقات  خارجی و داخلی
2371) پیشینه تحقیقات خارجی
2372) پیشینه تحقیقات داخلی

فصل سوم: روش تحقیق
31) مقدمه
32) روش تحقیق
33) تعریف جامعه آماری
331) جامعه پژوهش
34) تعیین حجم نمونه
341)محاسبه حجم نمونه
342) روش نمونه گیری
35) روش گردآوری اطلاعات
36) ابزار گردآوری اطلاعات
37) روایی (قابلیت اعتبار) ابزار
38) پایایی (قابلیت اعتماد)ابزار
39)  روش‌های آماری تجزیه و تحلیل داده‌ها
310)محدودیتهای تحقیق

فصل چهارم:  تجزیه وتحلیل داده ها
41) مقدمه
42) اطلاعات دموگرافیک افراد اعضای نمونه
43) آمار توصیفی
44)آمار استنباطی
441) آزمون اسمیرنف  کولموگروف
442) ضریب همبستگی پیرسون
443) رگرسیون

فصل پنجم:  نتیجه گیری و پیشنهادات
51) مقدمه
52) خلاصه پژوهش
53) بحث و نتیجه گیری
54) پیشنهادات
541) پیشنهادات کاربردی
542) پیشنهادات به محققین آتی
55) محدودیت های تحقیق

فهرست شکل ها
شکل11) مراحل ر فتار مصرف کننده
شکل 12) روابط بین متغیرها
شکل21) مدل رفتار مصرف کننده
شکل22) شکل بسته بندی و رابطه آن با رنگ

فهرست جداول
جدول 31)  ضرایب هر یک از سازه‌ها با کل آزمون آلفای کرونباخ
جدول 41)  سن اعضای نمونه
جدول 42) جنسیت اعضای نمونه
جدول 43) میزان تحصیلات اعضای نمونه
جدول44)  آمار توصیفی متغیرها
جدول 45) تست نرمالیتی داده ها
جدول 46) همبستگی رنگ و انگیزش
جدول 47) همبستگی رنگ و اقدام به خرید
جدول 48)  همبستگی رنگ و تکرار خرید
جدول 49) همبستگی شکل و انگیرش
جدول 4 10) همبستگی شکل و اقدام به خرید
جدول 4 11) همبستگی شکل و تکرار خرید
جدول 4 12) همبستگی اندازه و انگیرش
جدول 413) همبستگی اندازه و اقدام به خرید
جدول 414) همبستگی اندازه و تکرار خرید
جدول 4 15) همبستگی نوع بسته بندی و انگیرش
جدول 4 16) همبستگی نوع بسته بندی و اقدام به خرید
جدول 4 17) همبستگی نوع بسته بندی و تکرار خرید
جدول 4 18)  مدل رگرسیونی رنگ بسته بندی محصول و انگیزه خرید مصرف کنندگان
جدول 4 19)  مدل رگرسیونی رنگ بسته بندی محصول و اقدام به خرید مصرف کنندگان
جدول 4 20)  مدل رگرسیونی رنگ بسته بندی محصول و تکرار خرید مصرف کنندگان
جدول 4 21)  مدل رگرسیونی شکل بسته بندی محصول و انگیزه خرید مصرف کنندگان
جدول 4 22)  مدل رگرسیونی شکل بسته بندی محصول و اقدام به خرید مصرف کنندگان
جدول 4 23)  مدل رگرسیونی شکل بسته بندی محصول و تکرار خرید مصرف کنندگان
جدول 4 24)  مدل رگرسیونی اندازه بسته بندی محصول و انگیزه خرید مصرف کنندگان
جدول 4 25)  مدل رگرسیونی اندازه بسته بندی محصول و اقدام به خرید مصرف کنندگان
جدول 4 26)  مدل رگرسیونی اندازه بسته بندی محصول و تکرار خرید مصرف کنندگان
جدول 4 27)  مدل رگرسیونی نوع بسته بندی محصول و انگیزه خرید مصرف کنندگان
جدول 4 28)  مدل رگرسیونی نوع بسته بندی محصول و اقدام به خرید مصرف کنندگان
جدول 4 29) مدل رگرسیونی نوع بسته بندی محصول و تکرار خرید مصرف کنندگان

1-1)مقدمه:
یکی از جنبه های مشترک بین همه ما، بدون توجه به میزان تحصیلات، سیاست ها یا تعهدات مااین است که همگی مصرف کننده هستیم. ما بر مبنای نظم خاصی غذا، لباس، مسکن، حمل و نقل، تحصیل، وسایل خانه، مرخصی ها، خدمات و ایده ها را استفاده می کنیم. ما به عنوان مصرف کنندگان نقش اساسی در سلامت اقتصاد داریم. تصمیماتی که در مورد مصرف، تقاضا برای مواد خام، حمل و نقل، تولید، کارهای فنی و همچنین استخدام کارکنان و استقرار و تخصیص منابع می گیریم، موفقیت برخی صنایع و شکست برخی دیگر را تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین رفتار مصرف کننده یک عامل عمده در رکود و یا به جریان افتادن تمامی فعالیت های بازرگانی در جامعه ای با گرایش مصرف دارد.
نکته کلیدی موفقیت راهبرد بازاریابی، هم از جنبه محلی و هم بین المللی، درک رفتار مصرف کننده است. این امر برای شرکت های تجاری، سازمان های غیر انتغاعی و همینطور سازمان های دولتی که قوانین مربوط به بازار را تدوین می کنند، کاربرد دارد.
تلاش علم بازاریابی بر این است که شیوه های رفتار مصرف کننده را تحت تاثیر قرار دهد. این تلاش برای سازمان ها، مشتریان و جامعه تاثیراتی را به همراه دارد. بدین سبب شناخت و درک رفتار مصرف کننده برای همگی ما مهم و ضروری است. این پژوهش بر آن است تا با بهره گیری از یک مدل ادراکی آزمون شده از سبک های تصمیم گیری مصرف کنندگان، که اولین بار از سوی اسپرولز و کندال(1986) ارائه شد، میزان تمایل مشتریان جوان پوشاک شهرستان شیراز را در استفاده از سبک های تصمیم گیری این مدل، در فرآیند تصمیم خرید تبیین نماید. امید است به واسطه نتایج حاصل از این پژوهش درک صحیح تر، جزیی تر و عمیق تری نسبت به عوامل موثر بر تصمیم خرید مشتریان جوان پوشاک شهرستان شیراز در اذهان استفاده کنندگان از نتایج این تحقیق ایجاد شود.
1-2)بیان مسئله:
خریدفعالیتی است که مصرف کننده با اشتیاق آنرا انجام میدهدوارزش تجربه کردن فرآیندتصمیم گیری و اثرش بر مصرف کننده را دارد. خرید کردن راهی است جهت به دست آوردن کالاها و خدمات مورد نیاز.از طرف دیگر فرآیند یا روند تصمیم گیری مصرف کنندگان در خرید،در حال تبدیل شدن به پدیده ای پیچیده می باشد و مطالعه و تجزیه و تحلیل فرآیند رفتار مصرف کننده و اولویت بندی عوامل تاثیرگذار براین فرآیند از عمده وظایف بازاریابان است.
به همین منظور در این تحقیق بررسی سبک های تصمیم گیری مورد استفاده مصرف کنندگان پوشاک شیرازی با توجه به متغییرهای سن، جنس، درآمد،تاهل، تحصیلات و بومی و غیر بومی بودن آنهامورد بررسی قرار میگیرد.
اینکه افراد چگونه و چرا خرید میکنند از سالیان متمادی موضوع مطالعات و تحقیقات دانشمندان است. با انجام نخستین تحقیقات توسط استون با گرایش خرید بر روی 124 نفر از زنان خریدار، یک نوع شناسی از روش های خرید تدوین شد. همچنین تحقیقات انجام شده از سوی داردن و رینولد از یافته های استون حمایت می کردند. محققان دیگر به نوع شناسی های متفاوت دیگری به وسیله آزمایش جنبه های مختلف خرید پی بردند. این مطالعات انجام شده موفق به تبیین این نکته شدند که برخی خریداران گرایش های خرید سازگاری را از خود نشان می دهند به نحوی که می توانند کاملأ متضاد با دیگر خریداران باشند، برای مثال یک خریدار، لذت گراست و در مقابل، خریدار دیگری نسبت به خرید بی تفاوت است، اما آنها بطور واضح این سوال را بیان نمی کنند که روشهای تصمیم گیری مصرف کننده چگونه اندازه گیری می شود که به این تصمیمات منتج می شود. تحقیقی از سوی اسپرولز و کندال انجام شد و با پرسشنامه سبک مصرف کننده توسعه یافت که برای نخستین بار تلاشی نظام مند را جهت تدوین یک روش قدرتمند برای اندازه گیری گرایش ها و رفتار خرید مصرف کنندگان ارائه داد.
اسپرولز و کندال سبک تصمیم گیری مصرف کننده را اینچنین تعریف کردند : « یک گرایش ذهنی که جهت گیری مصرف کننده را نسبت به انتخاب کردن تشریح می کند». همچنین آنها پیشنها کردند که مصرف کنندگان هرکدام یک «شخصیت» خرید را که نسبتأ پایدار است و از راه های مشابهی قابل پیش بینی است برگزینند؛ همانند روانشناسان که به شخصیت در وسیع ترین حالت آن نگاه می کنند. پرسشنامه سبک مصرف کننده از یک نمونه 428 نفری از دانش آموزان دبیرستانی ایلات متحده، آخرین مصرف کنندگان از نسل  x ، به عمل آمد که در خصوص سبک تصمیم گیریشان برای خرید محصولات شخصی همچون لباس، لوازم آرایشی و بهداشتی و غیره سوال شد. در تمام سوالات مطرح شده در پرسشنامه که مربوط به گرایش های احساسی و ادراکی موثر در تصمیم گیری بودند، اساسأ هر هشت سبک یا مشخصه بالقوه موثر بر رفتار را می توان شناسایی کرد. همچنین این هشت سبک در کشورهای مختلف و در بین مشتریان با فرهنگ های گوناگونی نیز مورد آزمون قرار گرفته است که در جدول (1) به صورت خلاصه به آنها اشاره شده است.
فرمت فایل: Word
تعداد صفحات: 96
حجم: 936 کیلوبایت
270,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.