مجموعه گزارش های کارآموزی وکالت

مجموعه گزارش های کارآموزی وکالت

مجموعه گزارش های کارآموزی وکالت

مرکز امور مشاوران حقوقی  وکلا و کارشناسان قوه قضائیه

مبحث اول :امور مربوط به مدیر دفتر و دفتر دادگاه

 

نام مرجع کار آموزی : دفتردادگاه شعبه 3 حقوقی

نام و سمت قاضی سرپرست: آفای ملکی ریاست شعبه 3

پرونده مطروحه مربوط به: امور مربوط به مدیر دفتر و دفتر دادگاه

نام مسئله مورد آموزش :دفتر دادگاه

نام و نام خانوادگی کارآموز:

جهت سرعت بخشیدن و برقراری نظم در امور دادگاهها لازم است که در معیت هر دادگاه دفتری باشد.

طرز اداره دفتر از اهمیت بالایی برخوردار است چراکه اگر دادگاهها از زبردسترین دادرسان تشکیل شود ولی دفتر آن مرتب و منظم نباشد کار  دادگاه به خوبی جریان نیافته وباعث متراکم شدن کارها و اطاله دادرسی میگردد.

هر دفتر متشکل شده از یک نفر بعنوان مدیر دفتر برای تنظیم پرونده ها وتهیه مقدمات دادرسی که زیر نظر ریاست دادگاه اقدام مینماید و در صورتیکه دادگاه دارای چند شعبه باشد ممکن است هر شعبه مدیردفتر مختص داشته باشد .

مدیر دفتر مهمترین سمت اداری شعبه دفتر دادگاه را دارد و اغلب از بین کارمندان باسابقه و مجرب که بخشهای مختلف اداری را قبلا تصدی داشته و توان و تجربه کافی در اداره امور دفتری شعبه را دارا میباشد ، انتخاب میشود .

هر مدیر دفتر به قدر لزوم در تحت ریاست و مسؤلیت خود ، متصدی امور دفتری یا ثبات، تقریر نویسی یا منشی و مسئول بایگانی یا بایگان خواهد شد که از کار مندان اداری دادگستری میباشند .

کارمندان اداری دادگستری خدمتگزارانی هستند که تابع قانون استخدام کشوری بوده و از حیث حقوق و حدود در ردیف کارمندان دولت قرار دارند و کارهای اداری و دفتری دادگستری را انجام  داده و با دادرسان همکاری میکنند .

وظیفه دفتر دادگاه بطور کلی اداره کردن بایگانی دادگاهها میباشد و از جمله وظایف دفتر دادگاه میتوان به مواردی از قبیل اجرای اوامر ریاست دادگاه ، دریافت دادخواستها و لوایح از اصحاب دعوا ، اعلام نواقص و رفع نواقص ، ابلاغ و تنظیم جلسات دادرسی ، احضار اصحاب دعوا ، مرتب کردن پرونده ها و حفظ اسناد و… اشاره نمود.

تنها منبع و مرجعی که به بیان صریح وظایف مدیران دفاتر اقدام نموده قانون آیین دادرسی مدنی است که در  لابه لای مواد آن به آنها اشاره شده است .

خواهان برای طرح دعوا پس از انجام سایر تشریفات بایددادخوا ست رابه دفتر دادگاه بدهد .

برابر موادقانون آئین دادرسی مدنی شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخوا ست است.دادخواست به دفتر دادگاه صالح ودرنقاطی که دادگاه دارای  شعب متعدد است به دفتر شعبه دادگاه تسلیم میگردد (م 48 ق ،آ ،د،م ).

مدیر دفتر پس از وصول دادخواست باید فوری آن را ثبت نماید و رسیدی به خواهان بدهد (48ق،آ،د،م).

ثبت دادخواست به ترتیب ورود دادخواستها به شماره ثبت عرایض یا دفتر کل بعمل می آید .

مدیر دفتر شماره ثبت را که همان شماره پرونده یا کلاسه پرونده است با تاریخ ورود و اسامی طرفین و نوع دعوا در روی پرونده قید می کند.

مدیر دفتر دادگاه باید پس از تکمیل پرونده آن را فوراٌ در اختیار دادگاه قرار دهد .

دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورتی که کامل باشد با صدور دستور تعیین وقت به دفتر اعاده مینماید تا وقت دادرسی را تعین و دستور ابلاغ دادخواست را صادر نماید (م 64ق،آ،د ،م،).

 

 

عنوان                                                     فصل اول : دفاتر محاکم حقوقی                                         صفحه

مبحث اول : امور مربوط به مدیر دفتر و دفتر دادگاه …………………………………………………………………………….  9

مبحث دوم : وظایف اختصاصی مدیران دفاتر دادگاه عمومی حقوقی ……………………………………………………….. 11

مبحث سوم: وظایف اختصاصی مدیران دفاتر دادگاه عمومی جزایی …………………………………………………………… 17

مبحث چهارم: وظایف اختصاصی سایر اعضای دفتر دادگاه های عمومی حقوقی و دادگاه عمومی جزایی ……………….. 19

مبحث پنجم: دفاتر دادکاه،جلسه دادرسی و نحوه تعیین وقت و اوقات دادگاه ها ……………………………………………… 23

فصل دوم : شعب حقوقی

مبحث اول : تقاضای رسیدگی و صدور حکم فسخ قرارداد ………………………………………………………………………. 30

مبحث دوم : تقاضای صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 2.315.330.58 ریال ……………………………….. 32

مبحث سوم : الزام به ایفای تعهدات  ………………………………………………………………………………………………… 35

مبحث چهارم : صدور حکم بر اثبات وصیت ……………………………………………………………………………………… 38

مبحث پنجم: مطالبه طلب ……………………………………………………………………………………………………………..40

مبحث ششم: الزام به تنظیم سند رسمی …………………………………………………………………………………………….. 42

مبحث هفتم: خلع ید …………………………………………………………………………………………………………………. 45

مبحث هشتم: مطالبه ی اجرت المثل و خسارت …………………………………………………………………………………… 48

مبحث نهم: قلع و قمع بنای احداثی ………………………………………………………………………………………………….51

مبحث دهم: ابطال اسناد رسمی …………………………………………………………………………………………. 53

مبحث یازدهم: مطالبه طلب…………………………………………………………………………………………….. 57

مبحث دوازدهم: رفع مزاحمت ملکی…………………………………………………………………………………… 59

مبحث سیزدهم: مطالبه ی ضرر و زیان ناشی از جرم ……………………………………………………………………………… 62

مبحث چهاردهم: ابطال نظریه داوری ………………………………………………………………………………………………. 64

مبحث پانزدهم: ابطال وکالتنامه …………………………………………………………………………………………………….. 69

مبحث شانزدهم: تقسیم ماترک ……………………………………………………………………………………………………. 72

مبحث هفدهم: تنفیذ مبایعه نامه ……………………………………………………………………………………………………… 75

مبحث هجدهم: اعلان بی اعتباری مبایعه نامه ………………………………………………………………………………………. 78

مبحث نوزدهم: مطالبه ی بهای زمین ………………………………………………………………………………………………… 80

مبحث بیستم: خلع ید به وضع ید …………………………………………………………………………………………………….. 84

فصل سوم: اجرای احکام مدنی

مبحث اول: صدور قرار تامین خواسته ………………………………………………………………………………………………. 88

مبحث دوم: طلاق …………………………………………………………………………………………………………………….. 91

مبحث سوم: مطالبه ی نفقه …………………………………………………………………………………………………………… 93

مبحث چهارم: تقسط مهریه ………………………………………………………………………………………………………….. 95

مبحث پنجم: حضانت طفل ………………………………………………………………………………………………………….. 97

مبحث ششم: تمکین ………………………………………………………………………………………………………………….. 99

مبحث هفتم: مطالبه ی اجور معوقه ………………………………………………………………………………………………… 101

مبحث هشتم: مطالبه وجه ……………………………………………………………………………………………………………. 103

مبحث نهم: خلع ید ………………………………………………………………………………………………………………….. 105

مبحث دهم: تنظیم سند اتومبیل …………………………………………………………………………………………………….. 107

مبحث یازدهم: تقسیم ترکه ………………………………………………………………………………………………………… 109

مبحث دوازدهم: قرار تامین خواسته ………………………………………………………………………………………………. 111

مبحث سیزدهم: اجرت المثل ……………………………………………………………../……………………………………… 113

مبحث چهاردهم: تنظیم سند رسمی اجاره ………………………………………………../……………………………………. 116

مبحث پانزدهم: تحویل زمین ……………………………………………………………………………………………………… 118

 

فصل چهارم: شعب کیفری

مبحث اول: صدور چک بلامحل ……………………………………………………………………………………………………. 122

مبحث دوم: سرقت و جرح عمد با چاقو ……………………………………………………………………………………………. 125

مبحث سوم: ایجاد فراحمت ………………………………………………………………………………………………………….. 128

مبحث چهارم: مشارکت در محل اشیاء تقلبی ……………………………………………………………………………………….131

مبحث پنجم:عرضه مواد غذایی غیر بهداشتی ………………………………………………………………………………………. 134

مبحث ششم: تهدید به قتل ……………………………………………………………………………………………………………. 137

مبحث هفتم: غیبت از مرخصی زندان ………………………………………………………………………………………………. 141

مبحث هشتم: تخریب کرکره مغازه-سرقت ………………………………………………………………………………………… 144

مبحث نهم: تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی ………………………………………………………………………………… 147

مبحث دهم: تغییر ارقام پلاک خودرو ………………………………………………………………………………………………. 150

مبحث یازدهم: ورود به عنف و ضرب و جرح عمدی ……………………………………………………………………………. 153

مبحث دوازدهم: ورود به عنف ………………………………………………………………………………………………………. 156

مبحث سیزدهم: رشوه …………………………………………………………………………………………………………………. 159

مبحث چهاردهم: جعل ……………………………………………………………………………………………………………….. 162

مبحث پانزدهم: افتراء …………………………………………………………………………………………………………………. 167

فصل پنجم: اجرای احکام کیفری

مبحث اول: ترک انفاق: قطع معاشرت و بیرون کردن از خانه به ضرب چاقو ………………………………………………….. 171

مبحث دوم: کلاهبرداری …………………………………………………………………………………………………………….. 175

مبحث سوم: ایجاد مزاحمت، نگهداری مشروبات الکلی، تهدید و . …………………………………………………………….. 179

مبحث چهارم: خیانت در امانت ……………………………………………………………………………………………………… 184

مبحث پنجم: انتقال و فروش مال غیر ……………………………………………………………………………………………….. 188

مبحث ششم: رشوه ……………………………………………………………………………………………………………………. 192

مبحث هفتم: حمل و نگهداری مشروبات الکلی …………………………………………………………………………………. 195

مبحث هشتم: نگهداری الات قمار ………………………………………………………………………………………………… 199

مبحث نهم: کشف تجهیزات دریافت از ماهواره …………………………………………………………………………………. 202

مبحث دهم: ورود و اقامت غیر مجاز اتباع بیگانه ………………………………………………………………………………… 205

مبحث یازدهم: جعل و استفاده از سند مجعول ……………………………………………………………………………………. 208

مبحث دوازدهم: مزاحمت تلفنی …………………………………………………………………………………………………….211

مبحث سیزدهم: صدمه بدنی غیر عمدی …………………………………………………………………………………………… 214

مبحث چهاردهم: فروش جنس فاسد و تقلبی …………………………………………………………………………………….. 218

مبحث پانزدهم: صدور چک بلا محل …………………………………………………………………………………………….. 221

 

فصل ششم: دادگاه اطفال

مبحث اول: تصادف رانندگی ……………………………………………………………………………………………………… 225

مبحث دوم: رابطه نامشروع ………………………………………………………………………………………………………… 229

مبحث سوم: شرب خمر ……………………………………………………………………………………………………………..233

مبحث چهارم: فرار از زندان ……………………………………………………………………………………………………….. 236

مبحث پنجم: رانندگی بدون گواهینامه …………………………………………………………………………………………… 239

فصل هفتم: دادگاه خانواده

مبحث اول: مطالبه ی اجرت المثل ……………………………………………………………………………………………….. 242

مبحث دوم: مطالبه ی نفقه ………………………………………………………………………………………………………… 244

مبحث سوم: مطالبه مهریه …………………………………………………………………………………………………………. 248

مبحث چهارم: ملاقات فرزند ………………………………………………………………………………………………………250

مبحث پنجم: فسخ نکاح ………………………………………………………………………………………………………….. 253

مبحث ششم: لغو حضانت ………………………………………………………………………………………………………… 256

مبحث هفتم: طلاق ………………………………………………………………………………………………………………… 259

مبحث هشتم: الزام به تمکین ……………………………………………………………………………………………………… 262

مبحث نهم: اعسار به تقسیط مهریه ………………………………………………………………………………………………. 265

مبحث دهم: استرداد جهزیه ………………………………………………………………………………………………………. 267

فصل هشتم: تجدید نظر

مبحث اول: فسخ قرارداد …………………………………………………………………………………………………………. 271

مبحث دوم: مطالبه ی وجه چک ………………………………………………………………………………………………… 275

مبحث سوم: قلع و قمع مستعدثات 2-خلع ید 3-مطالبه ی اجرت المثل …………………………………………………….. 278

مبحث چهارم: اعاده وضع به حال سابق و رفع تصرف عدوانی ………………………………………………………………..282

مبحث پنجم: اثبات مالکیت ……………………………………………………………………………………………………… 285

مبحث ششم: ابطال سند …………………………………………………………………………………………………………… 288

مبحث هفتم: اعسار ……………………………………………………………………………………………………………….. 292

مبحث هشتم: الزام به تنظیم قرارداد …………………………………………………………………………………………….. 295

مبحث نهم: رفع مزاحمت ………………………………………………………………………………………………………… 299

مبحث دهم: الزام به ایفای تعهد …………………………………………………………………………………………………. 301

مبحث یازدهم: رفع ممانعت از حق …………………………………………………………………………………………….. 304

مبحث دوازدهم: الزام به تنظیم سند رسمی ……………………………………………………………………………………. 306

مبحث سیزدهم: پرداخت خلافی و عوارض شهرداری ………………………………………………………………………. 309

مبحث چهاردهم: اصلاح رای و بطلان شناسنامه ……………………………………………………………………………… 311

مبحث پانزدهم: تنفیذ و تایید مبایعه نامه و تایید تاریخ آن …………………………………………………………………… 314

 

فرمت فایل: Word
تعداد صفحات: 315
حجم: 473 کیلوبایت

49,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.