فلش کارت درس اصول و روشهای برنامه ریزی ناحیه ای :دکتر حسین آسایش

فلش کارت درس اصول و روشهای برنامه ریزی ناحیه ای :دکتر حسین آسایش

فلش کارت درس اصول و روشهای برنامه ریزی ناحیه ای :دکتر حسین آسایش

فصل نوزدهم:مباحث مقدماتی

522-هر فرایند دارای سلسله مراتب در یک ارگانیسم که بتواند نظم وترادف اجرایی را کنترل کند چه نامیده میشود؟برنامه

523-پویش عقلایی مکانیزم تصمیم گیری در امور توسعه اقتصادی-اجتماعی را چه مینامند؟ برنامه ریزی

524-فرایند برنامه ریزی را نام ببرید؟الف)مشخص کردن هدف ب)انتخاب وسایل ج)کاربرد وسایل

525-ارکان برنامه را نام ببرید؟الف)هدف ب)سیاست ج)وسایل د)عمل واجرا ه)ارزشیابی

-هر برنامه توسعه میبایست در چهارچوب یک برنامه ……… تدوین گردد.استراتژیک

527-اولین و مقدماتی ترین مدل برنامه ریزی که تقریبا در هر کشور در حال توسعه ای به کار گرفته میشود، چیست؟مدل رشد کلی

528-مدل  رشد کلی روش مناسبی برای ………….طی 3تا5 سال بدست میدهد. پیش بینی رشد تولید(و شاید اشتغال)

529-سه مرحله اصلی یک برنامه ریزی علمی را نام ببرید؟ الف)مرحله برنامه ریزی ب)مرحله اجرایی ج)مرحله کنترل وارزیابی

530-مشخصه یک برنامه ریزی مطلوب و ثمربخش چیست؟ در عمل قابل اجرا باشد

531-ازدید واترسون مشخصه همگانی تجربه کشورهای کمتر توسعه یافته چیست؟کمبود پروژهای خوب

532-کدام نوع برنامه ریزی تمام متغیرهای درون زا و برون زا و نیز تمام بخشهای تولیدیو غیر تولیدی را شامل میشود؟برنامه ریزی جامع

533-در کدام نوع از برنامه ریزی تنها تقریبهای اولیه و خام ارئه مشود؟ برنامه ریزی کلان

534-در برنامه ریزی منطقه ای برنامه ریزان بدنبال چه چیزی هستند؟ استفاده بهینه از منابع و رفع عدم تعادلهای منطقه ای

535-لازمه توسعه پایدار ناحیه ای چیست؟ توجه به توانها و استعدادهای ناحیه

536-کدام بعد از مطالعات اساسی ترین نیاز برنامه ریزی ناحیه ای را تامین میکند؟ مطالعات جغرافیایی وناحیه ای

فصل بیستم:مباحث اصلی

537-این تعریف ناحیه از کیست؟” ناحیه فضای گسترش چشم انداز است” ماکسیمیلین سور

538-جغرافیدانان کدام کشور بر ابعاد آماری و مقیاس های قراردادی در تعیین حدود ناحیه استفاده میکنند؟ فرانسه

539-اغلب جغرافیدانان فرانسه در تشخیص ناحیه بیش از هر چیز بر کدام مفهوم تاکید دارند؟ سازماندهی

540-از دید جغرافیدانان فرانسه ناحیه چه زمانی شکل میگیرد؟ زمانی که قطبی شود

541-از دید پیر ژرژ عامل سازنده ناحیه  چیست؟شهر

542-از دید جغرافیدانان فرانسه عامل اصلی هویت ناحیه چیست؟ شبکه شهری

543-تقسیم بندی ناحیه در سطح کلان و بین المللی و ملی را نام ببرید؟ الف)نواحی طبیعی ب)نواحی اقتصادی ج)نواحی انسانی

544-ارزش و اهمیت هر ناحیه در ارتباط با چه مسائلی است؟وسعت، شکل و نقش

545-بر اساس تئوری فون تونن در کدام خرده ناحیه زراعت عمقی کمتر انجام میشود؟ خرده ناحیه 4

546-ساده ترین تعریف از منطقه از کیست؟هیران دی.دیاس و همکارانش

547-از دید ایزارد تعریف منطقه در ارتباط با چه موضوعی است؟ مسئله خاصی که با آن سروکار داریم

548-مناطق همگن بر چه اساسی تعریف میشوند؟ دورنمای عوامل پایدار

549-تعریف مناطق تابعی بر چه اساسی است؟ عوامل پویا

550-از دید دیکنسون عامل شناخت مناطق چیست؟خصوصیات و عملکرد آن

551-در تعیین و تعریف منطقه همگن به چه مواردی اهمیت زیادی داده میشود؟خصوصیات و معیارهای مشترک

552-چه چیزی برای منطقه خدماتی اهمیت زیادی دارد؟ارتباطات منطقه ای

553-مشخصه منطقه برنامه ای چیست؟وحدت در تصمیم گیریهای اقتصادی

554-دیدگاه ذهنی در اربطه با تعیین منطقه چیست؟تعیین منطقه وسیله ای برای رسیدن هدف

555-امروزه دیدگاه مورد قبول در تعیین منطقه چیست؟دیدگاه ذهنی

556-ایجاد ساختار بهینه بخشی، منطقه ای و ناحیه ای با …….. رابطه مستقیم دارد.عناصر تشکیل دهنده آنها

557-در منطقه بندی کلی سرزمین اولویت عمده به کدام بخشها داده میشود؟ کشاورزی و صنعت

558-معیار مورد نظر در تعیین منطقه کاربردی چیست؟همبستگی متقابل و روابط دو سویه

559-دو نکته اساسی در تعیین منطقه در کشورهای در حال توسعه چیست؟ الف)دستیابی راحت به آمار ب)امکان برنامه توسعه

560-برنامه ریزی چه زمانی از اعتبار کافی برخوردار است و با موفقیت همراه است؟ زمانی که دارای ضمانت اجرایی باشد

561-منطقه بندی به معنای ……….. است. استفاده منطقی و نظام پذیر از توان سرزمین

562-هدف عمده منطقه بندی چیست؟اختصاص دادن زمین به مصارف عمده در توسعه آینده

563-شاخص های منطقه بندی بر چه اساسی تعیین میشوند؟ براساس تحلیل پژوهشگر

564-نکته مورد تاکید همه کارشناسان در منطقه بندی سرزمین چیست؟ همسانی و هماهنگی مناطق

565-امروزه مهمترین نقیصه برنامه ریزی منطقه ای چیست؟نبود آشکار یک مضمون اصلی از منطقه

566-از دید چه کسی بحث در رابطه با منطقه برنامه ای به اندازه خود برنامه ریزی توسعه منطقه ای سابقه دارد؟ میسرا

567-در کشورهای مختلف تعریف برنامه ریزی ناحیه ای بر چه اساسی است؟

متناسب با تئوریهای رشدو برنامه ریزی و ساختار سیاسی واداری و اقتصادی وویژگیهای طبیعی

568-برنامه ریزی در سطح منطقه و ناحیه معمولا محدود به فعالیت هایی است که…..باشد.دارای اهمیت منطقه ای

569-مهمترین عامل در تعیین دامنه و قلمرو برنامه ریزی منطقه ای چیست؟

وظایف و اختیارات و مسئولیت های دستگاه های مرکزی و منطقه ای

570-چه عواملی تعریف برنامه ریزی منطقه ای برای یک منطقه بخصوص را ممکن می سازد؟

اقدامات انجام شده و یا برنامه های مورد لزوم

571-………… را باید بالاتزین سطحی تصور کر د که در آن عوامل فیزیکی اجزاء اصلی طرح هستند.قلمرو منطقه

572-علت اصلی توجه به برنامه ریزی منطقه ای چیست؟ضعف برنامه ریزی بخشی و ملی در پاسخ گویی به نیازها

573-هدف از تهیه طرح های جامع عمران ناحیه ای چیست؟تمرکز سرمایه گذاری در مناطق مستعد و قابل توسعه ویا عقب افتاده

574-…………عبارت است از مجموع فضاهای جغرافیایی که دارای وجه تشابه زیادی میباشند و بخشی از فضای ملی هستند.کلان منطقه

575-منظور از برنامه ریزی برای مناطق چیست؟ برنامه ریزی از پایین به بالا

576-گام اول ارزیابی و برنامه ریزی ناحیه چیست؟شناسایی منابع

577-منظور از اندازه گیری توان محیط چیست؟ دادن ارزش به یک واحد سرزمین

578-ارزیابی اکولوژیکی چیست؟تعیین قدرت بالقوه یا نوع کاربردطبیعی  سرزمین

579-دو سیستم مورد تاکید ویلسون در ساخت سیستم عمومی ناحیه چیست؟

الف)سیستم جمعیت فضایی ب)سیستم اقتصادی یا سیستم سازمانها

581-سابقه برنامه ریزی توسعه منطقه ای به چه زمانی برمیگردد؟  قرن 19و کارهای فون تونن و آفرد وبر

582-در حال حاضر مهمترین بحث در برنامه ریزی منطقه ای چیست؟روابط بین شهر و منطقه، روابط بین مناطق و اختلاف بین مناطق

583-نخستین کوشش امروزی برای برنامه ریزی منطقه ای را نام ببرید؟ سازمان عمران دره تنسی در ایالات متحده

584-نتیجه مطالعات ناحیه جنوب شرق توسط مشاوران ایتال کنسولت چه بود؟به علت فقر و وسعت زیاد منطقه باپراکندگی جمعیت اجرای برنامه عمرانی امکان پذیر نبود

585-عمران دشت قزوین در کدام برنامه مورد توجه قرار گرفت؟در برنامه 3

586-اولین مطالعات منطقه ای ایران توسط چه ارگانی انجام شد؟ سازمان آبادانی و مسکن

587-آخرین مطالعه در زمینه برنامه ریزی مکانی و آمایش سرزمین در قبل انقلاب را نام ببرید؟ ستیران

588-برنامه ریزی منطقه ای در کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی بیشتر بر چه منطقی متمرکز است؟ منطقه شهری و متروپل ها

589-در طرح منطقه ای میسرا برای ایران منطقه میانی معادل کدام یک از تقسیمات سیاسی بود؟ استان

590-اولین دستورالعمل برنامه ریزی منطقه ای در انگلستان برای کدام منطقه تهیه شد؟ دنکاستر

591-دو مشکل اساسی برنامه ریزی منطقه ای در انگلستان چیست؟الف)مشکل نواحی صنعتی ب)مسئله شهرهای منطقه ای چون لندن

592-برنامه ریزی منطقه ای در سالهای 1945-1970 در انگلستان در چه زمینه ای متمرکز بود؟ایجاد اشتغال در مناطق مختلف

593-برنامه ریزی منطقه ای در فرانسه بیشتر بر چه مساله ای تاکید داشت؟عدم تمرکز زندگی اقتصادی در مرکز

594-وظیفه برنامه ARDدر کشور تایلند چه بود؟انجام سیاست های توسعه اقتصادی-اجتماعی مناطق روستایی وتامبونها جهت ایجاد امنیت

595-اهداف اصلی تشکیلات برنامه ریزی منطقه ای در کشور تایلند چه بود؟ بهبود شرایط زندگی  مردم

596-میزان سنج نهادی گاتمن حاوی چه نوع اطلاعاتی است؟ تعیین محل خدمات وفعالیتها

597-فیشر میزان سنج را به چه شکلی ارائه میدهد؟یک بیان بصری از سلسله مراتب مکانی و سلسله مراتب نهادی

598-مهمترین قدم برنام ریزی توسعه روستایی چیست؟ تعیین اهداف توسعه و از جمله کاهش عدم تعادل

599-موفقیت آمیز بودن مدل آنالیز تاکسونومی چیست؟ انجام یک تحلیل از شاخص های مورد استفاده

600-برای اولین بار در ایران توجه به جمعیت در برنامه ریزی در چه زمانی مورد توجه قرار گرفت؟بعداز جنگ جهانی اول

601-مهمترین پیش بینی دموگرافیک چیست؟ پیش بینی جمعیت کل

602-ساده ترین و امکان پذیرترین روش در تعیین مکان بهینه را نام ببرید؟ روش جمعیتی

603-مهمترین نقیصه روش جمعیتی در تعیین مکان بهینه چیست؟نسبی بودن و اعمال نظر شخصی

604-در روش کارکردی به هر مکان بر چه ساسی امتیاز میدهند؟میزان نقش آن مکان در جوابگویی به نیازها

605-مهترین حسن روش کارکردی چیست؟حداکثر استفاده از تاسیسات

606-مهمترین عیب روش کارکردی چیست؟بی توجهی به انسان

607-معایب روش میزان قابلیت دسترسی مرکزی چیست؟الف)عدم توجه به تعداد جمعیت و ویژگیهای اجتماعی-اقتصادی آن ب)عدم توجه به مساله مرکزیت

608-کاربرد اصلی تئوری رقابت مکانی در امتداد یک خط چیست؟ مکان یابی بهینه

609-دلیل عمده مهاجرت به شهرها در کشورهای جهان سوم چیست؟ عدم توجه به روستا

610-اگر قرار است توسعه ای صورت گیرد و مستمر باشد، باید به طور اعم از مناطق………..و به طور اخص از بخش ………آغاز گردد.روستایی ، کشاورزی

611-لازمه اصلی بهبود مناطق روستایی چیست؟متناسب با امکانات مالی و مهارتهای سازمان یافته واز همه مهمتر مشارکت جدی خود روستاییان

612-برنامه ریزی ابتدا توسط حکومتها در چه زمینه ای انجام میشد؟اقتصادی

613-برنامه ریزی به شیوه جدید از چه زمانی در ایران مطرح شد؟ بعداز تاسیس سازمان برنامه و بودجه و تهیه برنامه عمرانی

614-از نظر استیرن توسعه به چه مفهومی است؟نوسازی و نوین سازی

615-روش استیرن چه نامیده میشود؟روش نیازهای اساسی

616-زمیه اصلی مطرح شدن توسعه پایدار چه بود؟ مصرف بیش از حد از منابع

617-توسعه بدون در نظر گرفتن خصوصیات جغرافیایی ……..و………ناپایدار و کوتاه مدت است. فضا و مکان

618-اولین تظاهرات تفکر برنامه ریزی و توسعه روستایی در چه زمانی مطرح شد؟1970

619-زمینه پیدایش توسعه روستایی چه بود؟ساخت ارودگاهی برای پناهندگان پاکستان غربی

620-اولین گام در ایران برای توسعه و عمران روستایی مربوط به چه اقدامی است؟تهیه قانون عمران دهات

621-آلبرت واترسون توسعه روستایی را چگونه تعریف میکند؟یک فعالیت چندبخشی مرکب

622-مایکل تودارو محور اصلی توسعه ملی را در چه میداند؟توسعه کشاورزی و توسعه روستایی

623-ضرورت توسعه روستایی در چیست؟الف)بهبود روش سنتی تولید ب)نوسازی اجتماعی-اقتصادی روستا

624-از دید جونرابینسون ضروریترین وسیله قطع وابستگی چیست؟تولید مواد غذایی

625-فرایند مسلط بر توسعه جهان سوم در دهه1980 چه بود؟تز توسعه کشاورزی و روستایی

626-از دید میسرا مطلوبترین راهبرد توسع هروستایی چیست؟الگوی مراکز رشد

627-شاخص چیست؟وسیله ارزیابی و مقایسه سطح زندگی و رفاه نسبی

628-شرایط اصلی شاخص برای برنامه ریزی توسعه چیست؟الف)ظرفیت کاربرد ب)هماهنگی با هدفهای کلی توسعه

629-مهمترین جنبه توسعه پایدار چیست؟توجه به محیط طبیعی و شناخت و حفظ توانهای آتی

630-ارزیابی محیط به چه معناست؟دادن ارزش به یک واحد سرزمین

631-نخستین مرحله در ارزیابی توان اکولوژیکی سرزمین چیست؟شناسایی منابع

632-کاربرد شاخص به چه عواملی بستگی دارد؟الف)شاریط جامعه ب)اهداف برنامه توسعه ج)شخص محقق

633-دو دیدگاه اصلی در برنامه ریزی روستایی را نام ببرید؟الف)رفاه ساکنان ب)حفظ محیط

634-زیر سیستم های سیستم روستایی را نام ببرید؟ سیستم اجتماعی و سیستم اقتصادی

635-دو ویژگی اصلی چهره خانوار روستایی و فضای حاکم بر روستا چیست؟ الف)فقروفلاکت ب)فرهنگی سرشار

636-کارآمدترین نظام توزیع از نظر ریاضی چیست؟ شش ضلعی

637-حوزه نفوذ هر فعالیت در مراحل اولیه به چه شکلی است؟ حوزه بازار مدور

638-از دید کریستالر عامل تامین کننده مایه حیات نواحی شهری، نواحی ………..هستند. روستایی

639-کریستالر اساس نظریه خود را بر چه اساسی قرار داده است؟اهمیت مکان یابی یک آبادی مرکزی نسبت به آبادیها ونقاط دیگر

640-قاعده رتبه انداره و نظام برتری عمدتا از مطالعه سکونتگاهای ………….. به دست آمده است. شهری

641-در نظام بازار شاخه ای استقرار نواحی کوچکتر به چه شکلی است؟ مستقل از فاصله زمانی

642-نظام بازار شاخه ای عمدتا در چه نواحی یافت میشود؟نواحی که بازار دهقانی توسعه پیدا کرده است

643-سلسله مراتب در یک نظام بازار منظومه ای به چه نحوی است؟ سلسله مراتب دو سطحی

644-کانون اصلی در یک نظام بازار منظومه ای دارای چه کارکردی است؟ کارکرد اقتصادی و سیاسی

645-کدام نوع از نظام بازار با الگوی K=7کریستالر شباهت دارد؟ بازار منظومه ای

646-در کدام نوع نظام بازار قدرت سیاسی تعیین کننده وضعیت اقتصادی است؟ بازار منظومه ای

647-کدام نوع لز نظام بازاری مکان مرکزی نداد؟ نظام بازار شبکه ای

648-در نظام بازار شبکه ای روابط تجاری به چه شکلی است؟ افقی

649-نظام بازار شبکه ای در چه نوع جوامعی رایج است؟ جوامع ابتدایی با تجارت محدود

650-توسعه مراکز روستایی شدیدا تحت تاثیر چه عاملی است؟ قابلیت توسعه مناطق

651-نخستین نظریه بنیانی در مورد توسعه و توسعه نیافتگی اقتصادی در چه سالی شکل گرفت؟1950

652-نوشتارهای مربوط به توسعه اقتصادی تحت نظر چه مکاتبی است؟الف)نظریه تکامل گرایان ب)نظریه وابستگی وقطب گرایی فضایی

653-روستو در نظریه خود به کدام مرحله تاکید بیشتری میکند؟ مرحله دوم

654-نورکز با کدام بخش از نظریه روستو مخالف بود؟ بخش پیشتاز

655-نورکز به معتقد به رشد……… بود. متوازن

656-از دید آدلمن در هر مرحله از رشد فقط چه کسانی سود میبرند؟کسانی که به عوامل مهم و اصلی تولید دسترسی دارند

657-از دید گوناد میردال چه عاملی در زمینه توسعه مشکل ساز است؟نابرابری

658-هیرشمن عامل ایجاد کننده دوگانگی را در چه میداند؟ ورود ناگهانی تکنیک به جوامع ابتدایی

659-تضاد بین بخش سنتی و مدرن در اقتصاد دوگانه حالتی ………… دارد.آنتاگونستیک

660-انواع دوگانگی را نام ببرید؟الف)دوگانگی اجتماعی ب)دوگانگی اقتصادی

661-از دید بوکه دوگانگی محصول چه فرایندی است؟ وصله شدن سیستم پیشرفته بیگانه به سیستم داخلی

662-دوگانگی منطقه ای مربوط به کدام نوع از دوگانگی است؟ دوگانگی اقتصادی

663-آرتور لوئیس توسعه را چگونه تعریف میکند؟افزایش ظرفیت تولید در جامعه

664-مدل آرتور لوئیس در رابطه اقتصاد دوگانه چه نام دارد؟ مدل رشد اقتصادی با عرضه نامحدود نیروی کار

665-………و……… از نخستین کسانی بودند که کاربردهای مکانی فرایند توسعه را شناختند. هیرشمن و میردال

666-توجه اصلی هیرشمن بر ………… متمرکز بود. رشد اقتصادی

667-از دید هیرشمن توسعه اقتصادی از چه طریقی قابل دست یابی است؟ زنجیره عدم توازن

668-بر اساس نظریه هیرشمن عامل تصحیح کننده عدم توازن در مراحل بعدی چیست؟ آثار نفوذکننده

669-از دید میردال توسعه روند کنش متقابل بین نواحی است که ………….. ، زمینه توسعه آتی را فراهم می­آورد. تفاوتهای ابتدایی

670-از دید میردال بعد رسیدن توسعه به سطح مورد نظر چه عواملی تفاوتهای ایجاد شده را برابر خواهند ساخت؟ مکانیزمهای گسترش و واپس روی

671-تعیین معیار برای ترسیم خطوط نواحی همگن به …………… بستگی دارد. هدفهای مورد نظر

672-هیلهورست مناطق عملکردی را چه مینامد؟ مناطق گره ای

673-اقدامات کوتاه مدت معمولا در چه مناطقی موثر واقع میشود؟ مناطق نسبتا همگن

674-فریدمن در تقسیمات خود از مناطق برنامه ریزی به کدام جنبه تاکید بیشتری میکند؟ توسعه

675-در تقسیم بندی میسرا، پراکاسارائو و سوندارام ،مناطق طبیعی بر چه اساسی تعیین میشوند؟براساس درجات متفاوت آسیب پذیری محیط

676-از دید مایکل پیتون تضاد فعلی جوامع در حال توسعه چه نوع تضادی است؟ تضاد بین شهر وروستا

677-ریچارد فالک اولین گام برای مبارزه با فقر را در چه میداند؟آگاه ساختن مردم از شرایطی که در آن به سر میبرند

678-از دید گالبرایت اولین شرط رشد چیست؟شکستن تعادل فقر و گسستن زنجیره های تطابق با فقر

679-مهمترین عامل فراملی در ایجاد و تشدید فقر چیست؟ نقش کشورهای مرفه

680-بهترین روش برای گسترش منافع رشد به روستاییان و درگیر کردن آنها در افزایش محصول چیست؟ اشتغال

681-برنامه های تدوین شده برای مناطق روستایی باید بر چه اساسی تنظیم شود؟ بهبود زندگی مردم روستا

682-به طور کلی عوامل زمینه ساز گسترش فقر در جهان چیست؟ فشار جمعیتی و توزیع نابرابر

683-مهمترین عامل جلب توجه به توسعه روستایی چیست؟پدیده رشد فزاینده شهری و مسائل ناشی از آن

684-نمود عمده فقر روستایی چیست؟ کم بودن درآمد کشاورزی و پایین بودن بهروری و کم کاری

685-بازتاب اقتصاد نفتی در کشورهای نفت خیز به چه شکلی است؟ دوگانگی شهرها

686-در کشور هند برای تمرکز زدایی چه اقدامی صورت گرفت؟تدوین برنامه های کارگزاری توسعه کشاورزان خرده پا

687-جزء ذاتی سیاست های رشد برابر چیست؟برنامه ریزی از پایین به بالا و تشکیلات غیر متمرکز

688-نوع تمرکزدایی به چه مواردی بستگی دارد؟ میزان انتقال قدرت و آرایش نهادی

689-انتقال کارکردها یا اختیارات تصمیم گیری از دولت مرکزی به دولتهای محلی را چه مینامند؟واگذاری قدرت

690-اشکال مسلط تمرکز زدایی در کشورهای در حال توسعه را نام ببرید؟الف)تجمع زدایی ب)واگذاری اختیارات

691-هر چه سطح تصمیم گیری در برنامه ریزی بالاتر باشد، برنامه ………… میشود.انتزاعی تر

692-  در کدام نوع از برنامه ریزی مرحله منطقه ای بر مرحله بخشی و بر بخش اعظم مرحله کلان تقدم دارد؟ برنامه ریزی از پایین به بالا

693-لازمه یک سیاست  واقعی در زمینه نیازهای اساسی رهیافتی ………… در برنامه ریزی است.از پایین به بالا

694-فضای جغرافیایی فضایی است که در ……….. قابل تبیین باشد.مکان

695-الیویر دولفوس فضای جغرافیایی را چگونه تعریف میکند؟ فضای سازمان یافته

696-جغرافیا به عنوان علم فضایی از سوی چه کسی مطرح شد؟ فرد.کی.شیفر

697-اولین معرف فضا در حیطه مباحث توسعه اقتصادی-اجتماعی کیست؟فرانسوا پرو

698-اقدامات مربوط به بازسازی در کدام نوع از فضاها صورت میگیرد؟فضاهای متروک شده یا رها شده

699-چه نوع اقداماتی در رابطه با فضاهای بکر باید انجام شود؟ نوسازی

700-فضاهای توسعه یافته یا درحال توسعه به چند دسته تقسیم میشوند؟ الف)فضاهای اشباع شده ب)فضاهای اشباع نشده

701-برنامه ریزی آمایش سرزمین را برنامه ریزی …………… نیز مینامند. اقتصاد فضا

702-برنامه ریزی فضایی در آمریکای شمالی چه مواردی را مورد توجه قرار میدهد؟ مسائل عدم تعادل بین شهرو مراکز تولید

703-برنامه ریزی فضایی ابزاری رادر جهت…. فراهم میسازد.حرکت آگاهانه به سوی توسعه موزون وتعادل منطقه ای

704-زمینه اصلی برنامه ریزی فضایی چیست؟ شناخت عدم تعادلهای ناشی از توسعه

705-دو نوع از رابطه در برنامه ریزی فضایی را نامه ببرید؟ الف)عامل فضا در برنامه ریزی ب)ویژگیهای طبیعی و متمایز بخشها

706-فلسه اصلی برنامه ریزی چند سطحی چیست؟ درگیر کردن مردم در فرایند برنامه ریزی

707-سطوح برنامه ریزی در هر کشوری بر اساس چه عواملی تعیین میشوند؟ الف)نظامهای سیاسی-ادرای ب)سطح توسعه اقتصادی-اجتماعی ج)هدفهای برنامه ریزی

708-راهبرد طرح شده از سوی کمسیون پیرسون برچه اساسی است؟رشد مراکز روستایی

709-مبانی نظری راهبرد پیرسون با تفکرات کدام اندیشمندان مسائل توسعه روستایی نزدیک است؟ فریدمن و اشتوهر

710-در کشور ایران برای اولین بار برنامه ریزی مراکز روستایی در کدام برنامه عمرانی مورد توجه قرار گرفت؟ برنامه 4 قبل انقلاب

711-…………. بزرگترین مراکز روستایی به شمار می­آیند. شهرکهای بخشی

712-کارکرد شهرک بخشی در یک نظام سلسله مراتب مراکز روستایی چیست؟ عامل پیوند بین کارکردهای شهری و روستایی در یک نظام خوب

713-اهمیت شهرکهای محلی در یک نظام سلسله مراتب مراکز روستایی چیست؟ برای ایجاد توسعه همه جانبه

714-آخرین سطح در یک نظام سلسله مراتب مراکز روستایی را نام ببرید؟ روستاهای خدماتی

715-آستانه یک کارکرد به …………. مربوط میشود. تواتر تقاضا

716-روش پیشنهادی هاگت و گوناواردنا برای تعیین آستانه های جمعیتی برای کارکرد مراکزچه نام دارد؟

روش”رید-مونچ”

717-تحلیل آستانه بر چه اساسی صورت میگیرد؟ گروهبندی کارکردها %D

دانلود همین متن بالا در یک فایل ورد مرتب – در صورت مفید بودن پرداخت حمایتی به سایت

10,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.