جغرافیای شهری ایران: اصغر نظریان

جغرافیای شهری ایران: اصغر نظریان

جغرافیای شهری ایران: اصغر نظریان

321-پس ازانقلاب کشاورزی، دومین انقلاب عظیم درفرهنگ انسان چه چیزی بود؟ ایجادشهرها

322-شهرهای ایرانی به تبعیت از کدام ویژگی اشکال تازه­ای از زندگی اجتماعی رابرفضای پیرامونی خویش

تحمیل کردند؟ جواب:موقعیت

323-شهر رادرفارسی باستان چه چیزی می نامیدند؟ جواب:خشت

324-خشت درفارسی باستان به چه معنا بوده است؟ جواب:قلمروپادشاهی

325-در زمان ساسانی به شهرچه چیزی می گفتند؟ جواب:شهرستان

326-دردوره اسلامی برای مفهوم شهر چه واژه ای را به کار می بردند؟ جواب:قصبه

327-در دوره اسلامی به شهرهای امیرنشین چه چیزی می گفتند؟ جواب:مصر

328-در دروان اسلامی به پایتخت های ایالتی چه نامی می نهادند؟ جواب:قصبه

-در دوران اسلامی شهری که مقر نمایندگان حکومت بوده است چه نامیده می شد؟ جواب:مدینه

330-در دوره ای اسلامی درتقسیمات کشوری ولایت به چه معنای امروزی می باشد؟ جواب:استان

331- در دوره ای اسلامی درتقسیمات کشوری کوره به چه معنای امروزی می باشد؟ جواب:شهرستان

332- در دوره ای اسلامی درتقسیمات کشوری رستاق به چه معنای امروزی می باشد؟ جواب:بخش

333- در دوره ای اسلامی درتقسیمات کشوری طسوج به چه معنای امروزی می باشد؟ جواب:دهستان

334-تاچه دورهای درایران از شهرمفهوم دقیقی ارئه نشده است؟ جواب:1335

335-طبق قانون تقسیمات کشوری درسال 1316 ایران به چند استان تقسیم شد؟ جواب:10 استان

336-درسال1335 ملاک شهر شدن منطقه ای چه تعداد جمعیت بوده است؟ جواب:5000 نفر

337-درکدام سرشماری مراکز شهرستانها نیزبدون درنظرگرفتن جمعیت آنها شهرمحسوب شدند؟ جواب:1355

338-درکدام سرشماری شهرهای دارای شهرداری شهرمحسوب شدند؟ جواب:1365

339-معیارهای کمی انتخاب شده که برای شهر شناخته شدن شهرهای ایران وجود دارد،بیشترتابع کدام

معیار است؟ جواب:سیاسی-اداری

شهروشهرنشینی در دوره باستان پیش ازاسلام

340-شهرهای اولیه ایران بافرهنگ شهرنشینی کدام منطقه عوامل مشترک دارند؟ جواب:بین النهرین

341-اصولاشهرهای اولیه بیشتردارای چه جنبه هایی بودند؟ جواب:سیاسی ونظامی

342-نقشه شهرهای اولیه ایران با وابستگی به کدام عامل ترسیم شدند؟ جواب:آب

343-شهرسیلک درکدام دوره ساخته شده است؟ جواب:ماد

344-مسجدسلیمان مقراولیه شاهان کدام سلسله بوده است؟ جواب:هخامنشی

345-اقتصاد تولیدی کشور در زمان ساسانیان بیشتربرچه پایه ای بوده است؟ جواب:کشاورزی

346-ازکدام دوره است که چهره عمومی شهرهای ایران کاملا ثابت باقی مانده است؟ جواب:ساسانیان

347-قدیمی ترین مردمی که درایران به تمدن شهرنشینی رسیده اند،چه کسانی بوده اند؟ جواب:عیلامیان

348-مهمترین شهرعیلامیان کدام شهر بوده است؟ جواب:شوش

349-نام سرزمین عیلامیان چه چیزی بوده است؟ جواب:انزان یا انشان

350-دولت عیلام به دست کدام قوم نابود شد؟ جواب:آشور

351-نخستین شهرهایی که ایرانیان بنا کرده اند چه خصوصیتی داشتند؟ جواب:کشاورزی-نظامی

352-شهر درکدام دوره معمولا نقاط سوق الجیشی پراهمیتی بودندکه برسر راه های تجاری –نظامی بنیان یافتند؟

جواب:مادها

353-حکومت مادها درآغازشهرنشینی تا تاسیس دولت مرکزی به چه شکلی بوده است؟ جواب:ملوک الطوایفی

354-اهمیت وشکوه شهرسازی ایران از چه زمانی آغاز شده است؟ جواب:داریوش بزرگ

355-نخستین تقسیمات کالبدی فضای شهر برمبنای طبقات اجتماعی درکدام شهرها بسته می شود؟

جواب:هخامنشی

356-ساخت چند شهر را به اسکندر نسبت داده اند؟ جواب:700شهر

357-سلوکیان درایران چند شهر بنا کرده اند؟ جواب:400شهر

358-شهر انطاکیه پارس (بوشهر کنونی)توسط کدام سلسله بنیان نهاده شد؟ جواب:سلوکیان

359-شهرهای نهاوند وکرهه درکدام دوره ساخته شده است؟ جواب:سلوکیان

360-شهر نسا درکدام دوره بنیان نهاده شده است؟ جواب:سلوکیان

361-صد دروازه نام دیگر کدام یک ازشهرها می باشد؟ جواب:هکتامپی لس

362-ساخت شهرآخه آ رابه کدام سلسله ها نسبت داده اند؟ جواب:سلوکیان

363-ساخت شهرهای ستیرا وکال لیوپ را به کدام سلسله نسبت داده اند؟ جواب:سلوکیان

364-شهر خارین درکدام دوره ساخته شده است؟ جواب:سلوکیان

365-کدام حکومت ایران قبل ازاسلام را می توان مشروطه ناقص دانست؟ جواب:اشکانیان

366-شهرهای تیسفون وهترا درکدام دوره بنا شده است؟ جواب:اشکانیان

367-شهرهای دارابگرد وفیروزآباد درکدام دوره بنا شده است؟ جواب:اشکانیان

368-طرح عمومی اکثر شهرهای اشکانیان به چه شکلی بوده است؟ جواب:دایره ای

369-نظم داخلی شهرها در دوره اشکانیان به چه شکلی بوده است؟ جواب:شطرنجی

370-آغاز کدام سلسله پیدایش نظام کاستی درایران بوده است؟ جواب:ساسانیان

371-شهرگندی شاپور درکدام دوره ساخته شده است؟ جواب:ساسانیان

372-شهر رامهرمز درکدام دوره ساخته شده است؟ جواب:ساسانیان

373-شهر پوشنگ به فرمان کدام شاه ساسانی ساخته شده است؟ جواب:شاپور

374-آتشکده آذرگشسب درکدام شهر ساخته شده است؟ جواب:شیز

375- آتشکده آذرفرنبغ درکدام شهر ساخته شده است؟ جواب:کاریان(فارس)

376- آتشکده آذر برزین مهردرکدام شهر ساخته شده است؟ جواب:ریوند نیشابور

377-بندر ری شهر در کدام دوره ساخته شده است؟ جواب:ساسانیان

378-عنوان بازاربد مخصوص بازارهای شهرهای کدام دوره بوده است؟ جواب:ساسانیان

379-درشهرهای هخامنشی محلات مسکونی درچه بخشی از شهرقرار داشت؟ جواب:اطراف محلات درباری

380-طبقه مرفه شهری در دوره اشکانیان مولود کدام عامل بوده است جواب:تجارت

381-ساختار اجتماعی شهرها درکدام دوره از ترکیب جامعی برخوردار بوده است؟ جواب:ساسانی

شهر وشهر نشینی پس از پیروزی اسلام

382-این امر نخستین تفاوت میان شهر دوره اسلامی با شهرهای قبل ازخود می باشد؟

جواب:شهر دارای زندگی شهری مستقل نیست

383-مهمترین نقش شهر دوره اسلامی چیست؟ جواب:نقش مذهبی

384-درشهر دوره اسلامی گرداگرد بازار کدام عنصر شهری بوجود می آمد؟ جواب:محلات شهری

385-نخستین شهرهای که پس ازاسلام ساخته شدند چه کارکردی داشتند؟ جواب:نظامی

386-کدام شهرها در دوره اسلامی به صورت مرکز ضدقدرت عمل می کردند؟ جواب:شهرهای مذهبی

387-آغاز رونق شهرنشینی درامپراطوری اسلامی را می توان از کدام قرن دانست؟ جواب:قرن سوم هجری

388-درکدام دوره اسلامی وحدت بین دستورات مذهبی وتصمیمات سیاسی وجود دارد؟ جواب:صدر اسلام

389-در کدام دوره بنای دارالاماره ومسحد جامع همزمان آغاز می شود؟ جواب:بنی امیه

390-درکدام دوره اسلامی قدرت سیاسی ومذهبی از یکدیگر جدا می شود؟ جواب:عباسیان

391-دراین دوره مسجدجامع به صورت یک پایگاه توده ای ومردمی در می آید؟ جواب:عباسیان

392-درکدام دوره اسلامی شکل وتوزیع مساجد دگرگونیهای بنیادی پیدا می کند؟ جواب:سلجوقی

393-ازکدام قرن است که شهرسازی به معنای اخص آن در شهرهای جدید به کار گرفته می شود؟

جواب:قرن سوم هجری

394-درکدام قرن ها شهرهای بزرگی که با شهرهای بین النهرین رقابت می کردند به وجودآمدند؟

جواب:قرن سوم وچهارم

395-سه رکن اساسی شهرهای دوره اسلامی چیست؟ جواب:دارالاماره،مسجدجامع وبازار

396-در دوره اسلامی کدام بخش از شهر در بیرون از شهر قرار داشت؟ جواب:ربض

397-در قرن دوازدهم میلادی کدام شهر دارای11 مسجدجامع بود؟ جواب:بغداد

398-ازکدام قرن است که فضای مدرسه بصورت جدا متمایز ازمسجد بوجود می آید؟ جواب:سوم وچهارم هجری

399-حسینیه وتکایا از کدام دوره به عناصر شهری ایران افزوده می شود؟ جواب:صفویه

400-کدام بازار پر اهمیترین قسمت بازار دوره اسلامی بود؟ جواب:بازار قیصریه

401-کدام بازار درفاصله کمتری از شهر قرار می گرفت؟ جواب:سفال سازی

402-کدام نوع بازارها درسراسر بازار دیده می شدند و راسته خاصی نداشتند؟ جواب:اغذیه فروشی ها

403-بطور کلی شکل گیری عناصر بازار و روند توسعه آن بستگی به چه چیزی داشت؟ جواب:کارکرد اصلی شهر

404-چه عاملی باعث تغییر دائمی کالبد بازار می شد؟ جواب:نیازهای جدید

405-کدام عنصر شهری در دوره اسلامی مهمترین شاهراه حیاتی شهر محسوب می شد؟ جواب:بازار

406-مدارس نظامیه در کدام دوران ساخته شدند؟ جواب:سلجوقیان

407-کدام خصوصیت مدارس عامل تعیین کننده موقعیت آنها درشهر بود؟ جواب:مذهبی

408-درکدام شهرها مدرسه ها درامتداد کالبد بازار احداث می شد؟ جواب:شهرهای بازرگانی-تولیدی

409-بعد از پیروزی اسلام ،شهرهای ایرانی قبل از اسلام کدام ویژگی را از دست دادند؟ جواب:استقلال ویژه

410-ربض با فروپاشی کدام عنصر شهری مرتبط بود؟ جواب:شارستان

411-قیصریه مربوط به کدام صنف تجاری بود؟ جواب:پارچه فروشان

فصل سوم:شهر وشهرنشینی از پیروزی اسلام تا دوران معاصر

412-کدام قرن مترادف با استقرار سیاسی،مذهبی مستقلی درایران است؟ جواب:قرن چهارم هجری

413-دراین قرن شهر بامفهوم اسلامی متعلق به تمام طبقات اجتماعی بنیان گذاری می شود؟

جواب:قرن چهارم هجری

414-شکا گیری زمین داری بزرگ وتحکیم نظام تیولداری محصول کدام دوره می باشد؟ جواب:سلجوقی

415-با شکل گیری کدام نظام محلات شهری جلوه گر تضادها وپراکندگی قومی می گردد؟ جواب:تیولداری

416-چه امری دربین مغولان مانع درک آنها از شهر وشهرنشینی در ایران شد؟ جواب:نظام عشیره ای

417-کدام یک از شهرها مورد حمله مغول واقع نشد؟ جواب:فارس وکرمان

418-نخستین فعالیت موثر شهرسازی در زمان مغولان از  زمان کدام پادشاه آغاز شد؟ جواب:غازان خان

419-ساکنین تبریز،مراغه و اردبیل به کدام شهر در زمان مغول کوچانده شدند؟ جواب:سلطانیه

420-نقطه اوج شورش ها وحملات مغول کدام قرن ها بودند؟ جواب:قرن هشتم ونهم

421-ذر شهرهای ایران دراین دوره هیچ گونه امنیت فضایی واجتماعی وجود نداشت جواب:تیمور

422-کدام قرن مصادف با قدرت گیری مجدد علما وروحانیون می باشد؟ جواب:قرن نهم هجری

423-درکدام قرن مساجد ومدارس بعنوان نهادی ضد قدرت درآمدند؟ جواب:قرن نهم هجری

424-درکدام دوره نظام تیولداری فردی جای خود را به نظام تیولداری متمرکز دولتی بخشید؟ جواب:صفویه

425-میراث فرهنگی شهری امروز شهرهای ایران در اکثر موارد یادگاری از کدام دوران می باشد؟ جواب:صفویه

426-نقطه اوج شهرنشینی ایران در زمان صفویه مصادف با کدام شاه صفوی می باشد؟ جواب:شاه عباس

427-کدام قرن در ایران قرن هرج ومرج وحکومت قبایل و زوال شهرنشینی در ایران می باشد؟قرن دوازدهم

428-در زمان کریمخان کدام نواحی ایران آباد شدند؟ جواب:نواحی مرکزی وجنوبی

429-کدام حکومت سرآغاز وابستگی اقتصادی ایران به کشورهای بیگانه بود؟ جواب:قاجار

430-کدام دوره همزمان با انقلاب صنعتی در اروپا می باشد؟ جواب:قاجار

431-از کدام قرن هجوم سرمایه داران جهانی به ایران آغاز می گردد؟ جواب:اواخر قرن دوازدهم هجری

432-قشر جدید تجار که فعالیت آنها روابط تجاری با کشورهای خارجی بود از چه دوره ای آغاز شد؟ جواب: قاجار

433-از چه زمانی موضوع صدور سرمایه در کنار صدور کالا در دستور روز امپریالیسم قرار می گیرد؟

نیمه دوم قرن دوازدهم

434-مهمترین ماده صادراتی ایران در زمان ناصرالدین شاه چه چیزی بود؟ جواب:تریاک

435-کدام شهرها در روابط کالایی خود در زمان قاجار سود می جستند؟ جواب:تهران وتبریز

436-کدام شهر درعصر قاجار بعلت کسادی صنعت حریربافی دوسوم جمعیت خود را از دست داد؟ کاشان

437-وحدت جدایی ناپذیر کشاورزی با تجارت کدام نظام همبسته ای را بوجود می آورد؟ جواب:شهر وروستا

438-پیشرفتهای صنعتی در شهرهای ماورالنهر در پناه کدام عامل صورت گرفت؟کوچاندن صنعتگران به این منطقه

439-زوال شهرنشینی در قرن دوازدهم مولود کدام عامل بود؟ جواب:حمله افاغنه

فصل چهارم:شهر وشهرنشینی در دوره معاصر

440-از کدام دوره است که جامعه شهری بعنوان قدرت درصحنه سیاسی کشور ظاهر می شود؟ انقلاب مشروطه

441-از کدام دوره به بعد طبقه بورژوازی شهری در ایران بوجود آمد؟ جواب:انقلاب مشروطه

442-در دوره مشروطه شهرنشینی در شهرهایی که از دیرباز دارای چه نقشی بودند رونق یافت؟بازرگانی وتجاری

443-تا پیش از چه سالی فقط صنایع کوچک رونق داشتند؟ جواب:1304

444-این دوره با عناوینی چون تجددو مدرنیسم خوانده شده است؟ جواب:پهلوی

445-شروع تحولات شهرسازی وشهرنشینی به مفهوم جدید آن مربوط به کدام دوره می باشد؟ جواب:پهلوی

446-کدام دوران حلقه اتصال سیر تکاملی شهر درایران در گذشته وحال به حساب می آید؟ جواب:پهلوی

447-شروع شیوه های تولید پیش سرمایه داری مقارن با کدام دوره می باشد؟ جواب:سلطنت پهلوی

448-دوران کدام شاه دوران استقرار نهادهای زیربنایی وروبنایی بورژوازی در ایران است؟ جواب:رضاشاه

449-رشد شتابان شهرنشینی واقعی در جه دوره ای آغاز می گردد؟ جواب:اصلاحات ارضی

450-از کدام دوره بعنوان شهرنشینی بطئی یاد می شود؟ جواب:1300 تا1340

451-شرط حیات شیوه تولید سرمایه داری چه چیزی می باشد؟ جواب:یکپارچگی روزافزون بازار داخلی

452-یکپاچگی بازار داخلی از نظر فیزیکی مستلزم چه امری می باشد؟ جواب:ارتباطات میان بازارهای داخلی

453-درچه سالی اداره طرق وشوارع تاسیس می شود؟ جواب:1302

454-تفکر حاکم بر دوران رضا شاه برای توسعه چه نوع تفکری بود؟ جواب:نوسازی

455-در کدام دوره شهر برخلاف گذشته،بعنوان عنصری در سازماندهی فضای ملی مطرح می شود؟ پهلوی

436-مهمترین عامل جریان سرمایه ودرآمدملی از بالا به پایین چه عاملی می باشد؟ افزایش درآمد نفت

437-هدف نهایی گسترش ویکپارچه کردن بازار چیست؟ جواب:فروپاشی نظام سنتی زندگی

438-ایجاد امنیت وتوسعه راهها با توسل به کدام سیاست در دوران پهلوی انجام شد؟ جواب:تخته قاپو

439-دگرگونی درساختار فیزیکی شهرهای ایران در دوره رضاشاه چگونه می باشد؟ جواب:محتوائی

440-با تصویب کدام قانون زمینه دگرگونی در بافت فیزیکی شهرها فراهم می شود؟ جواب:قوانین شهری

441-دلیل رشد بطئی وکند شهرنشینی در فاصله سالهای 1300تا1340 چه امری بوده است؟:نوپائی سرمایه داری

442-متوسط رشد جمعیت شهری در فاصله 1300تا1340 چند درصد بوده است؟ جواب:65/2 درصد

443-درصد جمعیت شهرنشین در سال 1300 چه مقدار بوده است؟ جواب:28 درصد

444-در سال 1340 جمعیت شهرنشین ایران چند درصد بوده است؟ جواب:5/34 درصد

445-بازتاب فضائی دگرگونیهای اجتماعی – اقتصادی در درجه اول تغییر در چه چیزی می باشد؟

جواب:ترکیب عناصر شهری

446-اولین طرح شهری که برای مداخله در سطح شهرها به وزارت داخله پیشنهاد شد چه بود؟طرح شهر همدان

447-طبق سرشماری از سال 1318 تا سال 1320 جریان داشت ،چند شهر در ایران شمارش شد؟35 شهر

448-رشد جمعیت شهری در فاصله 1340 تا1355 چقدر بوده است؟ جواب:42/3 درصد

449-اولین سرشماری عمومی نفوس ومسکن در چه سالی انجام نداشت؟ جواب:1335

450-تعداد شهرهای ایران را در سال 1335 چند شهر بوده است؟ جواب:199 شهر

451-تعداد شهرهای بالای 5 هزار نفر در ایران در سال 1335 چقدر بوده است؟ جواب:186 شهر

452-آهنگ سریع رشد شهرنشینی برپایه برآورد”باری یر”از چه سالی شروع می شود؟ جواب:1325

453-شاردن سیاح فرانسوی جمعیت اصفهان را چقدر تخمین زده بود؟ جواب:600 هزار نفر

454-مالکم جمعیت ایران را چقدر تخمین زده بود؟ جواب:6 میلیون نفر

455-در سال 1850 لینسن تعداد جمعیت ایران را چقدر تخمین زده بود؟ جواب:10 میلیون نفر

456-طبق محاسبه ژنرال شیندلر میزان جمعیت شهرنشین ایران چقدر بوده است؟ جواب:5/25 درصد

457-در چه سالی قانون سرشماری عمومی به تصویب مجلس رسید؟ جواب:1318

458-در سرشماری سال 1320 کم جمعیت ترین شهر کدام شهر بوده است؟ جواب: فیروز کوه

459-در چه سالی در تقسیم جهانی کار نقش ایران بر مبنای اقتصاد تک محصولی ومبتنی بر نفت تعیین گردید؟

جواب:1332

460-تنها هدفی که اصلاحات ارضی موفق شد به آن برسد کدام است؟ جواب:برهم زدن نظام ارباب رعیتی

461-علت اصلی رشد سریع شهرها در دوران معاصر کدام است؟ جواب:صادرات نفت

462-جمعیت شهرنشین ایران در سال 1335 به چند درصد رسید؟ جواب:4/31 درصد

463-جمعیت شهرنشین ایران در سال 1320 نسبت به 1300 چند درصد افزایش پیدا کرد؟ جواب:7/0 درصد

464-تا سال 1335 کدام شهرها با افزایش جمعیت روبرو بوده اند؟ جواب:تهران وتبریز

465-تحول ناگهانی در رشد جمعیت شهرنشین کشور از چه سالی شروع می شود؟ جواب:1340

466-جمعیت شهرنشین درسال 1345 چند درصد بوده است؟ جواب:39 دصد

467-رشد جمعیت شهری در بین سالهای 1335 تا1345 چند درصد بوده است؟ جواب:1/5 درصد

468-رشد انفجاری جمعیت شهرنشین  از چه سالی شروع می شود جواب:1345

469-تعداد شهرهای بالای 100 هزار نفر درسال 1335 چقدر بوده است؟ جواب:9

470- تعداد شهرهای بالای 100 هزار نفر درسال 1345 چقدر بوده است؟ جواب:14

471- تعداد شهرهای بالای 100 هزار نفر درسال 1355 چقدر بوده است جواب:23

472- تعداد شهرهای بالای 100 هزار نفر درسال 1365 چقدر بوده است؟ جواب:41

473- تعداد شهرهای50تا100 هزار نفر درسال 1335 چقدر بوده است؟ جواب:9

474- تعداد شهرهای50تا100 هزار نفر درسال 1345 چقدر بوده است؟ جواب:15

475- تعداد شهرهای50تا100 هزار نفر درسال 1355 چقدر بوده است؟ جواب:22

476- تعداد شهرهای50تا100 هزار نفر درسال 1365 چقدر بوده است؟ جواب:46

477-جمعیت شهرنشین کشور در سال1355 چند درصد بوده است؟ جواب:47 درصد

478-در چه سالی جمعیت شهرنشین وروستانشین برابر می شود؟ جواب:1359

479-در فاصله سالهای 1345تا1355 کدامیک از شهرها رشد بالایی داشتند؟ جواب:شهرهای بزرگ

480-جمعیت شهرنشین کشور در سال1365 چند درصد بوده است؟ جواب:3/54 درصد

481- جمعیت شهرنشین کشور در سال1370 چند درصد بوده است؟ جواب: 58 درصد

482-در دوره پس از اعلام مشروطیت چه نقشی از شهرها بیشتر موجب رشد وتوسعه آنها شد؟ بازرگانی

483-کدام عامل بسته شهرها درآغاز قرن چهاردهم هجری برهم ریخت؟ جواب:ایجاد امنیت

484-ساختمانهای دولتی در چه دوره ای بیشترین تغییر را در سیمای کالبدی شهرها بوجودآوردند؟:پهلوی

485-رشد سالانه جمعیت شهری در بین سالهای 1355 تا1365 چند درصد بوده است؟ جواب:1/7 درصد

486-در کدام دوره 11 میلیون نفر بر جمعیت شهری اضافه شد؟ جواب: 1355 تا 1365

487-این دهه به خاطر عبور جمعیت شهرنشین ایران از مرز 50 درصد جمعیت کل کشور یک دهه

مشخص می باشد؟ جواب: 1355 تا1365

488-از عوامل مشخصه این دوره افزایش جمعیت شهرهای پر جمعیت و فاصله گرفتن آنها از شهرهای

متوسط می باشد؟ جواب: 1355 تا 1365

489-مجموعه شهرهای بالای 100هزار نفر در سالهای 1355 تا 1365 چند درصد بوده است؟ جواب: 66 درصد

490- مجموعه شهرهای بین50 تا 100هزار نفر در سالهای 1355 تا 1365 چند درصد بوده است؟ جواب: 5/7 درصد

491-تعداد شهرها درسال 1370 به چه عددی می رسید؟ جواب:514 شهر

492-تعداد شهرهای بالای  صد هزار نفر در سال1370 به چه تعدادی می رسید؟ جواب:48 شهر

493-تعداد شهرهای میلیونی در سال 1370 چن عدد است؟  جواب:4 شهر

494-بالاترین تعداد شهرها در سال 1370 متعلق به کدام شهرها است؟ جواب:شهرهای 10 تا25 هزار نفری

495-رشد سالانه جمعیت شهری در بین سالهای 1365 تا 1370 چگونه بوده است؟ جواب:نزدیک 4 درصد

496-تحولات شهری در بین سالهای 1365 تا 1370 چگونه بوده است؟ جواب:آرامش نسبی

497-چند میلیون نفر جمعیت از سال 1365 تا 1370 به جمعیت شهری افزوده شده است؟ جواب:5 میلیون نفر

498-کدام استان درسال1370 دارای کمترین جمعیت شهرنشین بوده است؟ جواب:کهگلویه وبویراحمد

499-تعداد شهرها در سال1345 به چه عددی می رسد؟ جواب:272

500- تعداد شهرها در سال1355 به چه عددی می رسد؟ جواب:373 شهر

501-در چه دوره ای شهرهای نیم میلیونی در شبکه شهری ایران پیدا می شوند؟ جواب:1345 تا1355

502- نقاط شهرها در سال1365 به چه عددی می رسد؟ جواب:496 شهر

503- تعداد شهرهای میلیونی در سال1370 به چه عددی می رسد؟ جواب:4 شهر

504-تهران در سال 1365 دارای چند درصد شهرنشین بوده است؟ جواب:5/86 درصد

505-توجه به پراکندگی جغرافیایی شهرهای ایران به طور چشمگیری تبعیت از…………… را نشان می دهد.

جواب:قانونمندی طبیعی

506-از 496 شهر درسال1365 چند شهر در عرض 40 تا35 درجه قرار داشتند؟ جواب:233 شهر

507- از 496 شهر درسال1365 چند شهر در عرض 350تا30 درجه قرار داشتند؟ جواب:195 شهر

508- از 496 شهر درسال1365 چند شهر در عرض 30 تا25 درجه قرار داشتند؟ جواب:68 شهر

509-بیشترین درصد جمعیت شهری درسال1365 در چه عرض جغرافیایی قرار داشتند؟ جواب:40 تا35 درجه

510-درصد جمعیت شهری در سال1345 که در عرض جغرافیایی 40تا 35 درجه قرار داشتند چقدر بوده است

؟1/60 درصد

511- درصد جمعیت شهری در سال1345 که در عرض جغرافیایی 35 تا30درجه قرار داشتند چقدر بوده است؟

جواب:8/31 درصد

512- درصد جمعیت شهری در سال1345 که در عرض جغرافیایی30 تا25 درجه قرار داشتند چقدر بوده است؟

جواب: 1/8 درصد

513- درصد جمعیت شهری در سال1365 که در عرض جغرافیایی 40تا 35 درجه قرار داشتند چقدر بوده است؟

جواب: 7/58 درصد

514- درصد جمعیت شهری در سال1345 که در عرض جغرافیایی 35 تا30درجه قرار داشتند چقدر بوده است؟

جواب: 87/30درصد

515- درصد جمعیت شهری در سال1345 که در عرض جغرافیایی 30 تا25درجه قرار داشتند چقدر بوده است؟

جواب:26/10درصد

516- با افزایش عرض جغرافیایی ، میل شهرنشینی در ایران…………….. می شود. جواب: زیاد

517-کدام عامل بصورت عامل اصلی ،نقش تعیین کننده در تقسیمات ناحیه ای ایران را دارا می باشد؟ ناهمواریها

518-در رابطه با مکان گزینی شهرها و پراکندگی آنها کدام عامل نقش اصلی را ایفا می کند؟ کوهها و ناهمواریها

519-بیشتر شهرهای ایران در چه مناطقی جای گرفتند؟ جواب: نواحی جلگه ای

520-در سال 1365 چند شهر در ارتفاع کمتر از 300 متر قرار داشت؟ جواب:113 شهر

521- در سال 1365 چند شهر در ارتفاع کمتر از 300 تا900 متر قرار داشت؟ جواب:51 شهر

522- در سال 1365 چند شهر در ارتفاع کمتر از 900 تا 1200 متر قرار داشت؟ جواب:61 شهر

523- در سال 1365 چند شهر در ارتفاع بالاتر از1200 متر قرار داشت؟ جواب:271 شهر

524-در عرضهای بالاتر شهرها به ارتفاعات ….. و در عرضهای کم به ارتفاعات……. کشیده می شوند. پایین ، بالا

525-بیشترین تعداد شهرها درسال 1365 در چه ارتفاعی قرار داشتند؟ جواب: 1200 تا1600 متر

526- در سال 1365 چند شهر در ارتفاع کمتر از 900تا 2150متر قرار داشت؟ جواب:308 شهر

527- در سال 1365 چند شهر در ارتفاع کمتر از بالاتر از2150 متر قرار داشت؟ جواب:24 شهر

528- مکان اولیه شهرها بر روی فلات ایران با چه منبعی پیوستگی دارد؟ جواب:آب

529- نقشه شهرهای ایران با توجه به جه امری ترسیم گردیده است جواب:آب

530-مناسبترین ارتفاع برای مکان گزینی شهرهای ایران چه ارتفاعی است؟ جواب:900 تا 1500 متر

531- به چه علتی در سالهای اخیر تعداد شهرهای با ارتفاع بیشتر افزایش یافته است؟ جواب:اسکان عشایر

532-در سال 1365 چه تعداد از شهرها در ارتفاع 1200 تا 1500 متر قرار داشتند؟ جواب:96 شهر

533-شبکه شهری ایران در شمال از آستارا تا انزلی به چه صورت می باشد؟ جواب:خطی

534-شبکه شهری ایران در شمال از انزلی تا رامسر به چه صورت می باشد؟ جواب: منظومه ای شعاعی ، خطی

535–شبکه شهری ایران در شمال از تنکابن تا نور به چه صورت می باشد؟ جواب:خطی

536-طبق آمار سال 1365 چند شهر در نواحی شمالی ایران قرار دارند؟ جواب: 64 شهر

537-چند شهر در ارتفاع کمتر از 300 متر درایران قرار دارند وچند درصد جمعیت شهری را دارند؟ جواب:113،66/14

538-جلگه خوزستان از نظام شهرنشین….. برخوردار است. جواب:موزون

539-از کل 113 شهری که در ارتفاع پایینتر از300 متر قرار دارند،چه تعداد در نواحی ساحلی جنوبی قرار دارند؟44 شهر

540-مهمترین عامل در استقرار انسان در فلات داخلی ایران چیست؟ جواب:آب

541-کدام نوع از منابع آب در توسعه شهرهای پرجمعیت ایران نقش پر اهمیتی دارند؟ جواب:رودخانه ها

542-در سال 1345 چند درصد از شهرها در کنار رودخانه ها بوده اند؟ جواب:61 درصد

543- در سال 1345 چند درصد از شهرها در کنار دریاها بوده اند؟ جواب:9/8 درصد

544- در سال 1345 چند درصد از شهرها در کنار دریا و رودخانه بوده اند؟ جواب:1/30 درصد

545- در سال 1345 چند درصد جمعیت شهری در کنار رودخانه بوده اند؟ جواب:6/46 درصد

546- در سال 1345 چند درصد جمعیت شهری در کنار دریا بوده اند؟ جواب:8/6 درصد

547- در سال 1345 چند درصد از جمعیت شهری در کنار رودخانه و دریا بوده اند؟ جواب:6/48 درصد

548-اکثر شهرهای فلات داخلی ایران با استفاده از کدام منبع آب به حیات خود ادامه می دهند ؟ جواب: آب قنات

 

549-در شهرهای کویری چه چیزی عنصر اصلی تشکیل دهنده محلی شهری می باشد؟ جواب:آب انبارها

550-چه امری باعث انزواگزینی شهرهای فلات مرکزی ایران شده است؟ جواب: کم آبی

551-جمعیت شهرنشین ایران متناسب با کاهش عرض جغرافیایی …….. . جواب:کم می شود.

552-کدام عرض جغرافیایی بیشترین شهرهای بزرگ را در خود جای داده است؟ جواب:40 تا 35 درجه

553-تعدادشهر وجمعیت شهری در ایران متناسب با افزایش ارتفاع…….تا ارتفاع معیینی افزایش سپس کم میشود.

554-شهرهای واحه ای در چه ارتفاعی به وجود آمده است؟ جواب:900 تا 300 متری

555-در چه دورانی شهرهای مرکزی ایران بدون واسطه با روستاهای اطراف خود درارتباط بودند؟

جواب:دوران پیش سرمایه داری

556-در نظام شهری فعلی ایران چه عاملی نقش کلیدی در توسعه وتحول شهرها را ایفا می کند؟موقعیت ناحیه ای

557-شهرنشینی در دوره اسلامی در نتیجه تداوم و دگرگونی زندگی شهری کدام سلسله پدید آمد؟ ساسانی

558-یکی از وجوه تمایز عمده شهرنشینی در دوره اسلام با شهرنشینی قرون وسطایی اروپا چه چیزی بود؟

روابط شهر و روستا

559-در دوابط شهر ور وستا در دوره اسلامی مهمترین رابطه شهر وروستا چه چیزی بود؟ مالکیت اراضی کشاورزی

560-سرمایه داری بهره وری از چه زمانی در ایران آغاز شد؟ سلجوقیان

561-در دوران اسلامی همبستگی بین شهر وروستا اغلب بر پایه چه امری استوار بود؟ پیوندهای مذهبی

562-امروزه اولین پیوند شهر با ناحیه خود از چه طریقی است؟ شهر با روستاهای ناحیه

563-در شکل گیری تاریخی شهرهای پیش صنعتی کدام عامل نقش اساسی داشته است؟

جواب:انتقال مازاد کشاورزی از روستا به شهر

564-پل وارد انگلیش روی حوزه نفوذ کدامیک از شهرهای ایران کار کرده است؟ جواب: کرمان

565- مارسل بازن روی حوزه نفوذ کدامیک از شهرهای ایران کار کرده است؟ جواب: قم

567- اکارت اهلرز روی مناسبات شهر و روستای کدام منطقه ایران کار کرده است؟ جواب: دزفول

568-واضع نظریه سرمایه داری بهره وری چه کسی است؟ جواب: هانس بوبک

569-درصد ساکنان شهری متولد روستا در سال 1361 کدام استان بیشتر بوده است؟ کهگلویه وبویراحمد

570- درصد ساکنان شهری متولد روستا در سال 1361 استان گیلان چقدر بوده است؟40 درصد

571– درصد ساکنان شهری متولد روستا در سال 1361 استان اصفهان چقدر بوده است؟ جواب:2/14 درصد

572- درصد ساکنان شهری متولد روستا در سال 1361 استان خراسان چقدر بوده است؟ جواب:1/27 درصد

573-درصد ساکنان شهری متولد روستا در سال 1361 استان کردستان چقدر بوده است؟ جواب:6/54 درصد

574-کدامیک از اجزا شهری موجب توسعه بیشتر روابط شهر و روستا در آغاز حکومت اسلامی در ایران شد؟

جواب:مسجد جامع

575-پایداری کدام مورد در روابط شهر و روستا بیشتر است؟ جواب:انتقال مازاد کشاورزی از روستا به شهر

576-کدام مورد روابط شهر وروستا را در گذشته بیشتر تحت تاثیر قرار می داد؟ جواب:نظام مالکیت سنتی

577-تعداد جمعیت شهری کدام استان در بین دو سرشماری 55 و 65 به حدود دو برلبر افزایش پیدا کرده است ؟

جواب: کردستان

578-اهلرز در مطالعات خود در مورد دزفول کدام مورد را از عناصر روابط این شهر با روستاهای اطراف معرفی میکند؟

جواب: نظام پیش فروش تولیدات کشاورزی

589- کدام مورد دربر قراری ارتباط محکم بین شهر وروستا مدخلیت دارد ؟ جواب: راه

590- در بررسی پراکندگی فعالیت های مهم اقتصادی استان های مختلف کشور بیشترین رقم در نامشخص بودن

شغل به کدام استان تعلق دارد ؟ جواب: کردستان

591- چه عاملی باعث کاهش اهمیت بخش کشاورزی از یک سو و رشد سریع شهرها از سوی دیگر شده است ؟

جواب: صادرات نفت

592- در سال 1345 تعدادشهرهای بالای 30 هزار نفر چه تعداد بوده است ؟ جواب 51

593- در سال 1355 تعداد شهرهای بالای 30 هزار نفر چه تعداد بوده است ؟ جواب: 74

594- در سال 1365تعداد شهرهای بالی 39 هزار نفر چه تعداد بوده است ؟ جواب: 131

595- شهرهایی که شعاع عمل آنها در مقیاس جهانی است چه نامیده میشوند ؟ جواب: مولتی فونکسیول

596- شهرهای مولتی فونکسیول با چه چیزی مشخص می شوند ؟ جواب: نفوذ فرهنگی و اقتصادی

597- ……….. از نظر کمی بهترین شکل ساز ماندهی فضاست . جواب: سلسله مرتب شهری

598- مطالعات رابطه بین اندازه ورتبه  را ایزارد در کدام کشور به کار برد ؟ جواب: آمریکا

599- مطالعات رابطه بین اندازه و رتبه را استوارت در چند کشور انجام داد ؟ جواب: 72

600- مطالعات رابطه بین اندازه و رتبه را جیم بری در چند کشور انجام داد ؟ جواب: 38

601- جند درصد جمعیت شهرنشین در سال 1365 در تهران بوده است ؟ جواب: 22 درصد

602- جند درصد جمعیت شهرنشین در سال 1365 در هفت شهر بزرگ بوده است ؟ جواب: 19 درصد

603- جند درصد جمعیت شهرنشین در سال 1365 در شهرهای متوسط بوده است ؟ جواب: 22 درصد

604- در سال 1355 جند متروپل منطقه در ایران وجود داشت ؟ جواب: 3

605- در سال 1365 چند متروپل منطقه در ایران وجود داشت ؟ جواب: 7

606- در سال 1335 چند متروپل ناحیه در ایران وجود داشت ؟ جواب: 8

607- در سال 1345 چند متروپل ناحیه در ایران وجود داشت ؟ جواب: 13

608- در سال 1355 چند متروپل ناحیه در ایران وجود داشت ؟ جواب: 19

609- در سال 1365 جند متروپل ناحیه در ایران وجود داشت ؟ جواب: 33

610 – در سال 1365 چند شهر بالای یک میلیون نفر در ایران وجود داشت ؟ جواب: 2

611- در سال 1355 جند شهر بالی یک میلیون نفر در ایران وجود داشت ؟ جواب: 1

612- در سال 1365 چند شهر بین 500 هزار تا یک میلیون نفر در ایران وجود داشت ؟ جواب: 6

613- در سال 1355 چند شهر بین 500 هزار تا یک میلیون نفر در ایران وجود داشت ؟ جواب: 2

614- پنجمین شهر یزرگ ایران در سال 1365 کدام شهر بوده است ؟ جواب: شیراز

615- گرایش به افزایش جمعیت در شهرهای بزرگتر بر مبنای چیست ؟ جواب: سیاست اقتصادی

616- گرایش به افزایش تعداد شهرهای کم جمعیت بر مبنای چیست ؟ جواب: سیاست اداری

617- چه چیزی عامل مهمی در توزیع نا متعادل سلسله مراتب شهری می باشد ؟ جواب: سیاست اقتصادی

618- مشخصه اصلی نظام شهری کشور چه جیزی می باشد ؟ جواب: توسعه شهرهای بزرگ

619 – برای ایجاد تعادل در نظام شهری ایران چه سیاستس وجود دارد ؟ جواب: ایجاد شهرهای متوسط

620- مبنای اصلی عدم تعادل در نظام شهری ایران چیست ؟ جواب: تفاوت شدید ناحیه ای

621- ………….. در ایران به عدم تعادل ناحیه ای منجر شده است . جواب: تباین جغرافیایی

622- هر گونه تصمیم گیری در سیاست تعادل بخشی نظام شهری ایران باید از …………. شروع گردد . پایین

623- عدم تعادل ناحیه ای با پیدایش چه چیزی به حداقل می رسد ؟ جواب: هسته های ثانویه

624- ضرورت سرمایه گذاری های  اقتصادی پیدایش ………… را ایجاد می نماید ؟ جواب: قطب های توسعه

625- ضرورت ایجاد شبکه ای از مادر شهرهای منطقه ای ایجاد چه چیزی را در مناطق عقب افتاده ایجاب مینماید ؟

جواب: شهرهای جدید

626- تعداد شهر های بالای 30 هزار نفر در سال 1365 چقدر بوده است ؟ جواب: 131 شهر

627- در کدام دروره سرشماری تعدای شهرها خالی از سکنه داشتیم ؟ جواب: 1365

628- کدام گروه شهرها در سه شماری 35 ، 45 و 55 بیشترین درصد شهرها را به خود اختصاص داده است ؟

جواب: 5000 تا 7500

629- کدام بخش از ایران کمترین شهر وجمعیت شهری را به خود اختصاص داده است ؟ جواب: حنوب شرقی

630- نظام مبادله و داد وستد شهرها با نواحی پیرامون در رابطه با ………… آنهاست . جواب: کارکردهای تخصصی

631- در کشورهای جهان سوم جه شهرهایی نقش کم اهمیتی دارند ؟ جواب: شهرهای میانی

632- نقش و کار شهرها انعکاس چه چیزی می باشد ؟ جواب: ترکیب مشاغل اجتماعی

633- مطالعاتی که از سال های 1335 تا امروز در نقش و کار شهرهای ایران انجام شده مبین چیست ؟ تغییرات زیاد

634 طبقه بندی شهرهای ایران بر مبنای کار و نقش آنها برای اولین بار توسط چه کسی انجام شد ؟ دکتر فرید

635- دکتر فرید طبقه بندی شهرهای ایران را با استفاده از چه مدلی انجام داد ؟ جواب: بوژو گارنیه و ژرژ شابو

636- از مطالعه بر روی نقش و کار شهرهای ایران چه نتیجه ای می توان گرفت ؟ جواب: عدم هماهنگی

637- اکثر شهرهای ایران دارای چه نقشی هستند ؟ جواب: خدماتی – بازرگانی

638- شهرهای کوچک و متوسط ایران دارای چه نقشی هستند ؟ جواب: خدماتی- بازرگانی

639- چه نوع شهرهایی در ایران گرایش به نقش خدماتی – کشاورزی دارند ؟ شهرهای کوچک و روستا شهرها

640- مهم ترین ویژگی در کار و نقش شهرهای ایران چیست ؟ جواب: برتری نقش خدماتی

641- عامل اصلی شهرهای خدماتی – بازارگانی در ایران چیست ؟ جواب: سرمایه گذاری دولتی

642-در سال 1365 کدام شهر بیشترین درصد شاغلین بخش خدمات را دارا بوده است؟ جواب: بوشهر

643-در سال 1365 کدام شهر بیشترین درصد بخش کشاورزی را دارا بوده است؟ جواب: ایلام

644- در سال 1365 کدام شهر بیشترین درصد بخش صنعت رار دارا بوده است؟ جواب: یزد

645-در سال 1355 کدام شهر بیشترین درصد شاغلین بخش خدمات را دارا بوده است؟ جواب:هرمزگان

646- در سال 1355 کدام شهر بیشترین درصد شاغلین بخش کشاورزی را دارا بوده است؟ چهارمحال و بختیاری

647-شهرهای بیش از 25000 هزار نفری در دوره 1345 تا 1355 در ایران دارای چه نقشی بوده­اند؟خدماتی- بازرگانی

648-در سال 1355 کدام شهر بیشترین درصد شاغلین بخش صنعت را دارا بوده است؟ جواب: چهارمحال و بختیاری

649- استان­های ایران در فاصله زمانی 1345 تا 1355 دارای چه نقشی بوده­اند؟ جواب:چند نقشی و کشاورزی

650- روند تکاملی نقش شهرهای استا­ها در فاصله 1355 تا 1365 دارای چه نقشی بوده­اند؟ خدماتی-بازرگانی

651- از شروع چه قرنی نظام و کارکرد شهرها رو به تغییر گذاشت؟ جواب: قرن 14 هجری

652-عمده ترین دگرگونی اقتصادی که به دنبال توسعه روابط سرمایه گذاری در شهرها حاصل شد کدام است ؟

جواب: نظام کارکرد شهرها

653- تقسیم بندی و تعیین نقش و کار شهرهایبر مبنای کدام یک از روشها علمی تر است؟ترکیب مشاغل اجتماعی

654- شبکه شهری کشور تا چند دهه قبل از …………. برخوردار بوده است . جواب: همگونی

655-ایجاد دو خیابان متقاطع در اغلب شهرها برای حل چه مسئله ای بوده است؟ جواب:گردش کالا و سرمایه

656-با روی کار آمدن چه کسی اصلاحات و جراحیهای کالبدی ایجاد می گردد؟ جواب:رضا شاه

657-اولین اقدامات عمرانی در چه شهرهایی صورت گرفت؟ جواب:شهرهای بزرگ

658-بیشترین سرمایه گذاری رژیم پهلوی در چه جهتی بوده است؟ جواب:تغییر ساختار و نقش شهرها

659-طرح شهر همدان در چه سالی اجرا شد؟ جواب:1310

660-طراح طرح شهر همدان چه کسی بوده است؟ جواب:کارل فریش

661-از چه سالی به بعد دگرگونیهای وسیع در نظام کالبدی شهرها به وجود آمد؟ جواب:1332

662-بعد از چه واقعه ای پیوستگی ایران به بازار جهانی سرعت بیشتری پیدا می کند؟ جواب:کودتای 1332

663-بعد از چه سالی بافت شهر مورد جراحی شهرسازانه وسیعی قرار می گیرد؟ جواب:1320

664-شهرسازی بولدزر از چه سالی به بعد در ایران به اجرا در می آید؟ جواب:1320

665-سابقه طرحهای شهری در جهان به چه زمانی بر می گردد؟ جواب:انقلاب صنعتی

666-طرحهای جامع در چه زمانی تدوین می شوند؟ جواب:در فاصله میان دو جنگ جهانی

667-در ایران توجه به برنامه ریزی بصورت کلاسیک از چه زمانی شروع شد؟ جواب:سلطنت پهلوی

668-در چه سالی شورای اقتصاد تشکیل شد؟ جواب:1316

669-دفتر فنی وزارت کشور در چه زمانی در اوج قدرت تخریبی خود بوده است؟ جواب:اواخر ساطنت رضا شاه

670-طرحهای شهری باکیفیتی که هم اکنون در کشور متداول است از چه زمانی آغاز شد؟ برنامه سوم عمرانی

671-دوره ی زمانی برنامه سوم عمرانی چه سالهایی بوده است؟ جواب:1341 تا 1346

672-در چه سالی وزارت آبادانی ومسکن تاسیس شد؟ جواب:1343

673- دوره ی زمانی برنامه چهارم عمرانی چه سالهایی بوده است؟ جواب:1347 تا 1351

674- دوره ی زمانی برنامه پنجم عمرانی چه سالهایی بوده است؟ جواب: 1351 تا 1356

675- در کدام برنامه عمرانی مطالعات مربوط به طرحهای جامع شهرهایی که در سال 1345 بیش

از 25 هزار نفر جمعیت داشتند آغاز گردید؟ جواب:برنامه پنجم عمرانی

676-در کدام برنامه عمرانی برای شهرهای کمتر از25 هزار نفر طرحهای هادی تهیه گردید؟ برنامه پنجم عمرانی

677-طرحهای تفضیلی در چه سالی تدارک دیده شد؟ جواب:1352

678-شورای عالی شهرسازی اختیار تصویب طرحهای جامع شهرهای با چه تعداد جمعیت را به شورای

شهرسازی استان واگذار می کند؟ جواب:کمتر از 200 هزار نفر

679-از بعد از انقلاب اسلامی تا سال 1370 چند طرح جامع شهری تصویب شد؟ جواب: 108

680-کدامیک از طرحهای بعد از انقلاب جای خود را به طرحهای توسعه وعمران وحوزه نفوذ داد؟ جواب:جامع

681-طرحهای توسعه وعمران شهر شامل چند مرحله است؟ جواب: پنج مرحله

682-نقطه مبدا فعالیتهای شهرسازی در ایران تحت نظارت کدام هیات صورت گرفت؟ جواب:اصل 4

683-طرحی که به منظور حل مشکلات حاد و فوری شهر ارائه می گردد چه طرحی می باشد؟ جواب:طرح هادی

684-طرح هادی توسط چه نهادی تهیه می گردد؟ جواب:وزارت کشور

685-تهیه و تصویب طرحهای هادی شامل چند مرحله است؟ جواب:6 مرحله

686-ابتدا طرح ایجاد شهرهای جدید در چه قالبی پیشنهاد شد؟ جواب: کمیته رفاهی کارکنان دولت

687-طرح شهرهای جدید درچه سالی تصویب شد؟ جواب:1364

688-پیرانشهر جز کدام یک از شهرهای جدید محسوب می شود؟ جواب:نظامی

689- بند شاپورجز کدام یک از شهرهای جدید محسوب می شود؟ جواب:بندرگاهی

690-قوچان وسلماس جز کدام یک از شهرهای جدید محسوب می شود؟شهرهای بازسازی شده پس از زلزله

691-شهرکهای اطراف تهران جز کدام یک از شهرهای جدید محسوب می شود؟ جواب:خوابگاهی

692- شاهین شهرجز کدام یک از شهرهای جدید محسوب می شود؟ جواب:خوابگاهی

693-فولاد شهر جز کدام یک از شهرهای جدید محسوب می شود؟ جواب:صنعتی

694-شهر جدید طیس متعلق به کدام مادر شهر است؟ جواب: چابهار

695- شهر جدید مهاجران متعلق به کدام مادر شهر است؟ جواب: اراک

696- شهر جدید عالیشهرمتعلق به کدام مادر شهر است؟ جواب: بوشهر

697- شهر جدید آب انجیرک متعلق به کدام مادر شهر است؟ جواب: تهران

698- شهر جدید مجلسی متعلق به کدام مادر شهر است؟ جواب: اصفهان

699- شهر جدید صدرا متعلق به کدام مادر شهر است؟ جواب: شیراز

700- شهر جدید امیرکبیر متعلق به کدام مادر شهر است؟ جواب: اراک

701- شهر جدید محور فراهان متعلق به کدام مادر شهر است؟ جواب: اراک

702- شهر جدید ویان متعلق به کدام مادر شهر است؟ جواب: همدان

703- شهر جدید ملا ثانی متعلق به کدام مادر شهر است؟ جواب: اهواز

704- شهر جدید توسان متعلق به کدام مادر شهر است؟ جواب: مازندران

705- شهر جدید رامشار متعلق به کدام مادر شهر است؟ جواب: زابل

706- شهر جدید علوی متعلق به کدام مادر شهر است؟ جواب: بندرعباس

707- شهر جدید بینالود متعلق به کدام مادر شهر است جواب: مشهد

708- شهر جدیدگلبهار متعلق به کدام مادر شهر است؟ جواب: مشهد

709- شهر جدید بهارستان متعلق به کدام مادر شهر است؟ جواب: اصفهان

710- شهر جدید سهند متعلق به کدام مادر شهر است؟ جواب: تبریز

دانلود همین متن بالا در یک فایل ورد مرتب – در صورت مفید بودن پرداخت حمایتی به سایت

3,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.