تست های برنامه ریزی ناحیه ای-نویسنده :کریم حسین زاده دلیر

تست های برنامه ریزی ناحیه ای-نویسنده :کریم حسین زاده دلیر

تست های برنامه ریزی ناحیه ای-نویسنده :کریم حسین زاده دلیر

فصل اول:کلیات

1-ابعاد برنامه را نام ببرید؟الف)فیزیکی  ب)تدبیر اجرا

2-با در نظر گرفتن تمام جوانب در یک برنامه،چگونه می­توان آنرا تعریف کرد؟

برنامه مجموعه مدونی از تصمیمات آگاهانه است.

3-دو رکن اساسی هر برنامه را نام ببرید؟

الف)رسیدن به هدف    ب)فعالیتی که به صورت منظم در ارتباط با هدف هستند.

4-در کدام نوع از انواع برنامه­ها(از نظر زمانی)، به تعیین مسیر دست­یابی به هدف می­پردازیم؟برنامه میان مدت

5-انواع برنامه ریزی از نظر سطوح برنامه ریزی را نام ببرید؟

الف)برنامه ریزی جامع ب)برنام هریزی بخشی ج)برنامه ریزی در سطح طرح

6-پیشرفته ترین شکل برنامه ریزی را نام ببرید؟برنام هریزی جامع

-برنامه ریزی بخشی چه روشهایی را در برنامه ریزی توسعه در بر میگیرد؟

الف)مدل برنامه ریزی کامل بخش اصلی ب)مدل پروژه یک بخشی

8-کدام نوع از انواع برنامه تمام سطوح برنامه ریزی را در بر میگیرد؟برنامه ریزی ملی

9-برانم هریزی ناحیه ای جزء کدام یک از موارد برنامه ریزی است؟برنامه ریزی از پایین به بالا

10-در برنامه ریزی ناحیه ای، برنامه ریزان بیشتر دارای چه اهدافی هستند؟

الف)استفاده بهینه از منابع ب)رفع عدم تعادل

11-هدف اصلی برنامه ریزی توسعه چیست؟افزایش ضریب بخش خصوصی در برابر بخش دولتی

12-نخستین وظیفه برنامه ریزی توسعه چیست؟برقراری نظم و الویت و آینده نگری در هزینه دولت

13-کدام نوع از انواع برنامه ریزی به هماهنگی در جهت حل وفصل مشکلات میپردازد؟برنامه ریزی اختصاصی

14-کدام نوع برنامه ریزی را برنامه ریزی توسعه و عمران نیز میگویند؟برنامه ریزی ابداعی

15-برنامه ریزی،مدیریت و شیوه آن در غرب قبل از هر چیز، چهره ای……….داشت. سیاسی

16-برنامه ریزی در اروپا در چه قرنی با هدف صرفا اقتصادی متولد شد؟ قرن17

17-ناحیه برای اولین بار از جانب جغرافیدان انگلیسی …… مفهوم علمی پیدا کرد. هربرتسن

18-اساس هر ناحیه جغرافیایی چیست؟ وحدت یابی

19-از دید …… ناحیه اولین سنگ بنای جغرافیاست. مکیندر

20-رائه راه حل هایی در جهت سامان دادن به فعالیت های فوق شهری را گویند؟ برنامه ریزی ناحیه ای

21- …… معتقد است که برنامه ریزی فرایند پردازش داده ها و ستاده­های یک ناحیه است. بویزر

22-دلیل اختلاف تعابیر از برنامه ریزی ناحیه­ای چیست؟مقاصد برنامه ریزی

23-دو رکن اصلی برنام هریزی ناحیه­ای چیست؟ الف)اقتصادی-ملی  ب)فیزیکی-محلی

24-مهمترین بعد برنامه ریزی از دید پیتر هال چیست؟برنامه ریزی فضایی

25-از دید “صالح” اولین هدف برنامه ریزی ناحیه­ای  ……  میباشد.توسعه نواحی توسعه نیافته

26-اصلی­ترین و مهمترین موضوع در برنامه­ریزی ناحیه­ای چیست؟توجه به نابرابری ناحیه­ای

27-نخستین گام در برنامه ریزی ناحیه­ای توسط کدام گروه برداشته شد؟ انجمن فابین

28-میتوان تولد واقعی برنامه ریزی ناحیه­ای در مفهوم امروزی و نوین خود را به …… نسبت داد.  پاتریک گدس

29-چه کسی به اشاعه جنبه انسانی در برنامه ریزی شهری و ناحیه­ای پرداخت؟ لوئیس ممفورد

30-طرح ناحیه­ای دونکاستر توسط چه کسانی تهیه شد؟ابرکرمبی و جانسون

31-اولین تلاش در جهت بهبود توزیع فضایی فعالیتهای اقتصادی در انگلستان را نام ببرید؟قانون مناطق خاص

32-مهمترین گام در برنامه ریزی ناحیه­ای در انگلستان …… بود. گزارش بارلو

33-اولین برنامه­ای که در انگلستان برنامه ریزی فیزیکی را با برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی توام کرد را نام ببرید؟

برنامه ریزی ناحیه دره کلاید به سرپرستی ابرکرمبی و ماتیو

34-قوانین تصویبی دهه­های 1950تا1960 در انگلستان بیشتر پیرامون …….،…….و……..بود.

اشتغال،صنعت و سکونت

35-در کدام کشور بخش خصوصی با گسترش فعالت خود سهو بزرگی در پیشرفت برنامه­ریزی ناحیه­ای داشت؟ ایالات متحده

36-مکتب علم ناحیه­ای در ایالات متحده توسط چه کسی بنیان نهاده شد؟ ایزارد و انجمن علوم ناحیه­ای امریکا

37-گارگزاران، برنامه ریزی ناحیه ای در فرانسه را در چند سطح اجرا می­کنند؟ دو سطح الف)ملی  ب)ناحیه­ای

38-اولین موسسه برنامه ریزی ناحیه­ای در دنیا را نام ببرید؟ موسسه SVRدر آلمان

39-اولین مقوله ای که باید در مطالعه ناحیه ای در نظر گرفته شود چیست؟ جمعیت

40-نخستین تعریف از فضا را ……..ارائه داد. استرابون

41-پایه های تئوری ناحیه ای را نام ببرید؟ الف)جمعیت  ب)فضا

42-طبق تئوری ……..رشد اقتصاد ناحیه بر محور مزیت نسبی و صادرات استوار است. تئوری صادراتی رشد ناحیه

43-شهرنشینی و گرایش به اشتغال در بخش خدمات از نتایج …….. است. رشد اقتصادی

44-در کدام مرحله از مراحل رشد اقتصادی روستو،بوجود آمون طبقه کارفرمایان صنعتی ضروری است؟مرحله اقتصائی ماقبل خیز

45-در کدام مرحله از مرارحل رشد اقتصادی روستو یک سازمان سیاسی و اجتماعی برای تسهیل و تضمین رشد اقتصادی شکل میگیرد؟ مرحله اقتصادی خیز

46-تئوری تعادل فضای عمومی توسط چه کسی مطرح شد؟ لی فبر

47-کوتاهترین تعریف از سیستم از کیست؟پیتر هاگت

48-ویژگی هر سیستم در …….آن است. تبادل اجزای آن

49-پویایی هر سیستم را به ……… نسبت می­دهند. بازخورد

50-بازخورد بیانگر چه چیزی است؟نحوه عمل سیستم

51-نخستین کسی که دیدگاه سیستمی را وارد مطالعات شهری و ناحیه­ای کرد که بود؟ براین بری

52-ساخت سیستم عمومی ناحیه از کیست؟ ویلسون

53-ساختار اصلی و برجسته هر ناحیه را چه چیزی تشکیل میدهد؟شهر

54-در کشورهای جهان سوم هدف نهایی از تحلیل سیستم­های ناحیه ای چیست؟الف)توزیع مطلوب جمعیت ب)توزیع روند توسعه اجتماعی و اقتصادی در سطح ناحیه

55-والتر کریستالر از نظرات چه کسانی تاثیر فراوان گرفته است؟ فن تونن و کوهل

56-مدل اصلی کریستالر متکی بر چه اصلی است؟بازاریابی

57-نتیجه کاربرد اصل بازاریابی در مدل کریستالر چیست؟روابط متقابل سلسله مراتبی بین مکانهای مرکزی

58-مدل کریستالر مبتنی بر حالتی …….. است.ایدئال

59-کریستالر چه چیزی را در تعیین دامنه کالای مرکزی موجود شهر به کار گرفت؟ تعداد تلفن

60-نظریه کریستالر بیشتر بر …….و…….. تاکید دارد. بازاریابی و بخش خدمات

61-بیشتر شهرهای اقریقایی دارای چه کارکردی هستند؟ کارکرد اداری و تجری

62-در تئوری سازمان یابی فضا از فریدمن، یک نظام به هم پیوسته و کارآمد شهری، جزء کدام مرحله است؟مرحله چهارم(مصرف انبوه)

63-از دید فریدمن سازمان یابی اقتصاد ملی یک فرایند ……. است. درون فرایندی

64-نظریه راهبرد قطب رشد را فرانسوا پرو برای…………. ارائه کرده است. رشد و توسعه نواحی کمتر توسعه یافته

65-نظریه قطب رشد بر سرمایه گذاری کلان در صنایع ،در ……… تاکیددارد. بزرگترین شهرها

66-در نظریه قطب رشد چه عنصری انگیزه رشد اقتصادی را فراهم می­آورد؟ دولت

67-در تئوری قطب رشد الویت با مراکز ……… است. شهری

68-تئوری قطب رشد بر کدام عامل تکیه دارد؟ عملکرد نیروی بازار آزاد

69-موتور توسعه کشاورزی و خدماتی  در تئوری قطب رشد چیست؟صنعت

70-مناسب ترین ابزارهای سیاست قطب رشد چیست؟ توسعه روشهای مکانیابی صنعتی

71-نظریه قطب رشد پرو تنها در حیطه فعالیت های ……….. قابل تبیین است. اقتصادی

72-در بکارگیری تئوری قطب رشد چه عواملی باید در نظر گرفته شود؟ مکان و زمان

73-در ایران تئوری قطب رشد در کدام برنامه عمرانی به کار گرفته شد؟ برنامه سوم عمرانی قبل انقلاب

74-از دید فریدمن آثار قطب رشد بوسیله چه عواملی از میان میرود؟ عوامل درون ناحیه­ای

75-از دید میسرا هدف تمام فرایندهای توسعه چیست؟ رفاه انسان

76-کلیه تحلیلهای پیرامون مسائل ناحیه­ای باید در نهایت به ………….در سطح ناحیه بینجامد. زدودن نابرابری

77-نظریه کانون پیرامون در چه زمینه ای ارائه شده است؟ تبیین و تحلیل ناحیه ای

78-در تحلیل صحیح و واقعی ناحیه ای همواره عامل و شرایط به دو بخش عمده …….و…….قابل تقسیم است. درون ناحیه ای و برون ناحیه ای

79-شاخصی که جک هاروی از آن به عنوان یکی از شاخصهای مهم توسعه ناحیه ای یاد میکند چه نام دارد؟بیکاری

80-از دید پیتر هال سیاستمداران به دنبال چه چیزی در سطح ناحیه هستند؟ رفع بیکاری

81-ازدید میسرا توسعه باید چه اهدافی را دنبال کند؟ 1)تولیدی 2)اجتماعی 3)زیست شناسی

82در توسعه متعادل ناحیه ای مهمترین مقوله …………..میباشد. مطالعه ساخت و بستر اجتماعی

83-میسرا برای تبیین ساخت اجتماعی جامعه از چه الگویی استفاده میکند؟ الگوی مقایسه ای علم زمین شناسی

84-در مدل میسرا الگوی نفوذپذیر نشان دهنده چه نوع جامعه ای لست؟ نیمه فئودالی

85-در کدام نوع از جوامع مدل میسرا رسیدن مایع از طریق چکه میباشد؟ فئودالی

86-نابرابری های ناحیه ای ناشی از ………….امروزی است.شرایط جهانی

87-شوماخر گرایش ناسالم و مخرب در همه کشورهای در حال توسعه را چه مینامد؟ظهور دوگانگی اقتصادی

88-از دید شوماخر شرارتهای دو قلو در کشورهای در حال توسعه چیست؟ بیکاری توده وار و مهاجرت توده وار

89-بعد جنگ جهانی دوم در انگلستان کلید اصلی کاهش نابرابری ناحیه ای چه بود؟ بازپراکنش صحیح جمعیت و صنایع

90-مشخصه برجسته برنامه ریزی ناحیه ای رد استرالیا …………… است.اهمیت نیروهای خارجی در شکل گیری توسعه ناحیه ای

91-عوامل ایجاد تعادل ناحیه­ای در برزیل را نام ببرید؟ شرکتهای چند ملیتی و سرمایه داری

92-هدف اصلی برنامه ریزی در کشور چین چه بود؟ دگرگونی در کل سیستم اجتماعی و اقتصادی

93-توسعه نواحی عقب مانده یک کشور دارای مشکلی به نام ………. است. تحول رشد

94-براساس محاسبه شاخص z بیشترین میزان متعلق به کدام استان هاست؟تهران و مرکزی

95-ایزارد و آستروف چه الگویی ار برای کاهش نابرابری ناحیه ای مطرح کردند؟ مدل ریاضی

96-اساس مدل ایزارد و آستروف چیست؟ عرضه خدمات حمل و نقلی و دسترسی به آن

97-کاهش نابرابری ناحیه ای در هر کشوری در رابطه با چه عاملی است؟ عناصر ناحیه ای

98-توسعه مفهومی کیفی است که معادل ………. است. افزایش کیفیت زندگی

99-عناصر کلیدی تعریف برانتلند را نام ببرید؟ توسعه ، نیازها و نسل آینده

100-آدامز از توسعه پایدار به عنوان …………. یاد میکند. توسعه سبز و سیاست سبز

101-ازدید آدامز چه چیزی به عنوان پایه های توسعه آتی است؟ حفاظت طبیعی

102-در کشورهای در حال توسعه مفهوم توسعه پایدار به طور فعال باید ……. ، ………و……..را از بین ببرد. فقر ، بیکاری و کم کاری

103-از دید پروفسر میلر رشد جمعیت کره زمین با …………. مطابقت دارد. منحنی J شکل

104-آلودگی بالای کشورهای در حال توسعه در ارتباط با کدام یک از مشخصه این کشورهاست؟ در مرحله گذار بودن آنها

105-در سطوح ناحیه ای توسعه پایدار مستلزم چه چیزی است؟ بکار گیری تمام توان ناحیه

106-ورهان نخستین قدم در دستیابی به نظام مدیریت متمرکز در زمینه توسعه پایدار ناحیه را چه میداند؟ ملاحظه شرایط اکولوژیکی و اقتصادی-اجتماعی ناحیه

107-نقطه اوج علم حفاظت محیط زیست چیست؟ ارزیابی زیست محیطی

108-مهترین اقدامات قبل از هر گونه ناحیه بندی و برنامه ریزی چیست؟ مطالعه تمام مراکز سکونتگاهی در ناحیه و تعیین نیازهای آنها

109-سه مسئله اصلی در اربطه با بررسی مسائل شهری را نام ببرید؟ رشد شهری، شهرنشینی و شهرگرایی

110-رشد شهری تنها از دیدگاه ………. قابل بررسی است. آماری

111-از دید پیتر هال آنچه که در توسعه روزافزون روند شهرنشینی تاکنون بیش از هر عاملی موثر بوده را نام ببرید؟ انقلاب صنعتی

112-مفهوم و پارادایم جهانی از چه سالی وارد منابع و مآخذ شهری شد؟ 1980

113-هرمن کویوتزمن علت شکست طرحهای چاندیگار و اسلام آباد را در چه میداند؟ عدم همخوانی این طرحها با مظاهر ملی-اجتماعی این کشورها

114-سیاست توسعه شهری در هر کشوری به ……….. بستگی دارد. شاریط خاص آن کشور

115-برنامه ریزی شهری تابعی از ………. و …………… در سطح ناحیه است. شرایط و مکانیابیهای شهری

116-اندازه و توسعه شهری در ارتباط مستقیم با چه عواملی است؟ میزان اشتغال بویژه در بخش صنعت

117-مکانیابیهای درون شهری اغلب تحت تاثیر …………. بوجود می­آید. فراینهای شهری و ناحیه ای

118-از دید راندینلی کدام نوع از شهرها در توسعه یکپارچه ناحیه ای نقش چشمگیری دارند؟ شهرهای میانه اندام

119-بررسی نقاط شهری و فرایندهای حاکم بر آن باید در مقیاس………و…….. انجام شود. ناحیه ای و بافت ناحیه ای

120-شهرهای هر ناحیه بر حسب …………..و…………….. در روند تکاملی ناحیه اثر میگذارد. اندازه و عملکرد خود

121-اشکال مختلف پیوند مادی شهر با محیط پیرامون خود در راتباط با چه چیزی است؟ توسعه راههای ارتباطی و شبکه حمل ونقل

122-در الگوی کریستالر برای تعیین مرکزیت St به چه مفهومی است؟ تعداد شاغلین خرده فروشی در یک شهر

123-الگویی پیشنهادی لو،صالح و داگلاس در رابطه با روابط شهر و روستا را نام ببرید؟ الگوی کلان فضایی

124-نگرش UFRD در برنامه ریزی ناحیه ای مبتنی بر …….. است. پروژهای روستایی

125-UFRD  در چه زمینه ای شکل گرفت؟ کمک به کاهش فقر روستایی و افزایش تولید ودرآمد در آن

126-اولین بار اصطلاح آمایش سرزمین را چه کسی به کار برد؟ کلودیوس پتی

127-نقاط اشتراک تمام تعاریف از آماش سرزمین را نام ببرید؟ کاربری بهینه، ازریابی توان اکولوژیکی سرزمین، تدبیر و تنظیم و بهبود شرایط

128-واحد کار در آمایش سرزمین چیست؟ آبخیز یا مجموعه ای از آبخیزها

129-سنگ بنای مطالعات آمایش سرزمین چیست؟ مطالعه ویژگیهای اکولوژیکی سرزمین

130-آخرین مرحله مطالعات آمایش سرزمین را نام ببرید؟ تعیین نوع کاربری

131-پیشگامان آمایش سرزمین در جهان را نام ببرید؟ استرالیا ، کانادا ودر گام بعد هلند

132-بنه های شبکه آبیاری جزء کدام نوع برنامه ریزی است؟ آمایش سرزمین

133-آمایش یرزمین اولین بار در سال 1355 در سازمان ………… به وجود آمد. برنامه و بودجه

134-پایه اقدامات آمایش سرزمین چیست؟تهیه طرح پایه آمایش سرزمین

135-کدام مرحله از مراحل آمایش سرزمین در ایران، تصویری از قابلیت توسعه در بلند مدت است؟ تهیه طرح آمایش مناطق

136-مهمترین و مشکلترین مرحله از مراحل آمایش سرزمین را نام ببرید؟ تهیه طرح آمایش مناطق

137-……….و……………. را میتوان گذرگاه اجباری یا صافی گذار از نظریه به عمل دانست. اقتصاد فضایی و آمایش سرزمین

138-جنبه کاربردی آمایش سرزمین در برنامه ریزی ناحیه ای چیست؟ پالایش ناحیه ای و خلق توسعه موزون و پایدار ناحیه ای

139-کار اصلی در ناحیه بندی چیست؟ تقسیم یک کشور به نواحی همگن و عملکردی

140-در تقسیم بندی براساس ملاک عملکردی مهمترین عامل چیست؟ فعالیت های انسانی

141-در تقیسم بندی فریدمن،نواحی تازه سکونت یافتن ای که طبیعت غالب آنها کشاورزی است،چه نامیده میشوند؟ نواحی مرزی دارای منابع

142-طبقه بندی فریدمن برای …………… مفید است. اجرای طرحهای توسعه و عمران ناحیه ای

143-در تقسیم بندی میسرا،ساندارم و پراکاسارائو نواحی اقتصادی بر چه اساسی تعیین میشوند؟ منابع بالقوه

144-دو روش ناحیه بندی را نام ببرید ؟ روش استقرایی و روش قیاسی

145-کدام نوع از روشهای استقرایی و قیاسی دارای نتایج بهتری است؟ روش قیاسی

146-ملاک مورد نظر جامعه اقتصادی اروپا در تقسیم بندی نواحی چیست؟ ملاک اقتصادی-اجتماعی

147-ناحیه بندی در فلیپین بر چه اساسی صورت میگیرد؟ گونه شناسی

148-محور اصلی ناحیه بندی در هند چیست؟امکانات و محدودیت های منابع موجود

149-معیار ناحیه بندی استمپ در انگلستان چیست؟ فعالیت های کشاورزی

150-معیار فاوست برای تقسیم بندی انگلستان چیست؟ میزان فعالیت و تحرک مردم

151-ناحیه بندی به عنوان ………. برنامه ریزی ناحیه ای محسوب میشود. پیش درآمد

فصل 3: اصول و روشهای برنامه ریزی ناحیه ای

152-هر ناحیه متناسب با ………….. خود برنامه ریزی ناحیه ای خاصی را میطلبد. خصوصیات

153-تعیین حدود ثغور ناحیه قبل از فراین برنامه ریزی……….. نامیده میشود. ناحیه برنامه ریزی

154-از دید هیلهورست ناحیه برنامه ریزی چیست؟ ناحیه تحت قدرت یک یا چند سازمان که مسئول برنامه ریزی هستند

155- در مطالعات برنامه ریزی ناحیه ای معمولا از چه معیاری برای تعیین حدود ناحیه استفاده میشود؟ عوامل اقتصادی

156-مدل جاذبه توسط چه کسانی ارائه شد؟ ریلی و استوارت

157-مهمترین و معروفترین مطالعه بر اساس مدل جاذبه از کیست؟ هریس

158-برای هر جریان مرز حوزه نفوذ جایی است که ………… میرسد.شدت آن به حداقل میرسد

159-اغلب روشهای ناحیه بندی از چه بعدی مطالعه میشوند؟ بعد اقتصادی

160-علت مطالعه روشهای ناحیه بندی از بعد اقتصادی چیست؟ عینی بوده و قابل اندازه گیری هستند

161-الگوی پیشنهادی برنامه عمران سازمان ملل برای درجه بندی کشورها چه نام دارد؟ روش موریس

162-کدام نوع الگو قابلیت گسترش و جایگزینی دارد؟ مدل موریس

163-مرحله سوم از مدل موریس را نام ببرید ؟ محاسبه شاخص متوسط محرومیت

164-کاربرد آنالیز تاکسونومی چیست ؟ طبقه بندی موضوعات یا وقایع

165-نخستین بار چه کسی آنالیز تاکسونومی را پیشنهاد کرد؟ آدونسون

166-روش تاکسونومی ورکلا چیست؟ روشی برای تعیین واحدها یا انواع چیزهای همگن

167-هدف روش تجزیه عامل به”دسته-متغیرها” چیست؟یافتن معیاری  برای نشان دادن همبستگی متغیرها

168-در مدل شاخص انتشار هرچه قدر رقم حاصله از این رابطه ….. باشد،بیانگر انتشار کم آثار توسعه است. بیشتر

169-الگو بخشی نشاندهنده جریانات………… بین دو ناحیه است. مالی

170-کدام مدل از حضور وعدم حضور موسسات خدمات اقتصادی و اجتماعی برای تعیین سلسله مراتب استفاده میکند؟ میزان سنج  گاتمن

171-نقطه ضعف روش میزان سنج گاتمن چیست؟ عدم توجه به زمان و نداشتن یک دیدگاه آینده نگرانه

172-روش بهرجا برای تجزیه و تحلیل ……… استفاده میشود.جریانها و روابط بین ناحیه ای

173-در تحلیل عاملی با چه روشهایی میتوان به جواب رسید؟ متد سیمپلکس و متد گرافیک

174-اولین کسی که درباره موضوع مکان یابی بهینه تحقیق کرد که بود؟ آلفرد وبر

175-رویکرد وبر در مکان یابی بهینه چه بود؟ رویکرد کمترین هزینه

176-مثلث مکانی از کیست؟ آلفرد وبر

177-شاخص مورد نظر وبر برای تعیین مکان بهینه به بازار و منابع اولیه چه بود؟ منابع اولیه

فصل چهارم: برنامه ریزی ناحیه ای در ایران

178-برنامه هفت ساله کشاورزی توسط کدام ارگان تهیه شد؟ شورای اقتصاد

179-در سال 1340،سازمان برنامه ………… را در مراکز استانها تاسیس کرد. دوائر فنی

180-هدف از تصویب قانون شوراهای شهر و استان در برنامه 4قبل از انقلاب چه بود؟ تمرکز زدایی

181-در کدام برنامه(قبل انقلاب) نخستین تلاش سازمان یافته در جهت ناحیه بندی صورت گرفت؟اواسط برنامه 4

182-یکی از مهمترین دلایل عدم تدوین برنامه های اقتصادی کشور …………. است. روشن نبودن نظام و روش برنامه ریزی در کشور

183-چهرچوب تهیه برنامه های بخشی و ناحیه ای توسط کدام نوع برنامه تهیه میشود؟ برنامه کلان

184-اولین گام در شناخت تفاوت سطح توسعه نواحی چیست؟ شناخت وضع موجود

185-برای شناخت درجه توسعه یافتگی و تفاوت ناحیه ای از چه نوع شاخص هایی استفاده میشود؟شاخص های ترکیبی

186-توسعه نیروی انسانی به معنای …… ، ……… و …….. یک جامعه است. سطح فعالیت ،اشتغال و بهروری

187-……….. بخشی از فضای توسعه ملی است که جهت اشاعه و توسعه و آثار آن در سطحی گسترده تر تقدم یافته و تجهیز میشود. محورهای توسعه

188-محورهای توسعه از دیدگاه آمایش سرزمین بر اساس چه عواملی قابل تعریف و تعیین هستند؟ دو عامل سازمان یافتگی و تجهیز فضا

189-از شاخص Z به چه منظور استفاده میشود؟ سنجش میزان توسعه یافتگی

دانلود همین متن بالا در یک فایل ورد مرتب – در صورت مفید بودن پرداخت حمایتی به سایت

10,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.