تست های اصول و روشهای برنامه ریزی منطقه ای نویسنده:کرامت الله زیاری

تست های اصول و روشهای برنامه ریزی منطقه ای نویسنده:کرامت الله زیاری

تست های اصول و روشهای برنامه ریزی منطقه ای نویسنده:کرامت الله زیاری

سابقه ، تعاریف، مفاهیم و انواع برنامه ریزی

190-اولین قدم های برنامه ریزی منطقه ای در کجا و در چه قالبی بوجود آمد؟

در مصر قدیم و در قالب بوجود آوردن سیستم آبیاری

191-در ایران قدیم در اطراف …… ، ……. و ………… سیستم هایی در جهت استفاده از آب بوجود آمد

که نوعی برنامه ریزی منطقه ای است؟.فارس ، خوزستان و اروند رود

192-مهمترین مراحل تکامل برنامه ریزی منطقه ای در زمان …….. صورت گرفت. رومیان

193-اولین ملت پیشرو در برنامه ریزی منطقه ای در قرون جدید را نام ببرید؟ هلند

194-برنامه ریزی منطقه ای ترکیبی از رشته های …… ،….. ، ……و ….. میباشد؟. جغرافیا ،معماری،شهرسازی و اقتصاد

195-هدف ابنزر هوارد از ارائه نظریه باغشهر چه بود؟ تمرکز زدایی جمعیت و فعالیت

-در طرح اسکات و یوتوات بر چه چیزی تاکید میکند؟

سیستم برنامه ریزی شهری و شهرکها باید مبتنی بر حفظ زمینهای کشاورزی باشد

197-کاربرد کمربند سبز در طرح ابرکرامبی چه بود؟ مانع رشد شهری و ایجاد مکان تفریحی

198-ابرکرامبی چند شهر جدید را برای لندن پیشنهاد کرد؟ 8شهر

199-لرد ریت پیشنهاد کرد شهرهای جدید توسط یک …… ساخته شود. شرکت عمران

200-گزارش دور و هوب هوس در ارتباط با چه موضوعی بود؟ تنظیم پارکهای ملی و ایجاد آنها

201-اولین شهر جدید انگلستان چه نام داشت؟ استرنج

202-قانون برنامه ریزی شهری و روستایی در سال1947 چه چیزی را بر عهده داشت؟ کنترل موثر کاربری توسعه جدید

203-کدام قانون در انگلستان به برنامه ریزان محلی قدرت مسئولیت زیادی داد؟

قانون 1949،پارکهای ملی و دسترسی به حومه ها

204-بیان یک سلسله فعالیتهای فنی و اجرایی برای رسیدن به یک هدف را چه می نامند؟ طرح

205-هزینه هر طرح بر چه اساسی پیش بینی میشود؟ متناسب با کلیه مراحل و عملیات و خدمات

206-طرحها در قالب طرح های ……. ، ……. و ……. میتوانند مطرح شوند. ملی ، استانی و خاص ناحیه ای

207-کدام یک از طرحها جنبه استراتژیک دارند؟ طرح های ملی

208-مجموعه ای از طرحهای خاص ناحیه و طرحهای منطقه ای را ………. مینامند؟ طرح های استانی

209-در طرح های استانی، طرح ریزی و اجرای آن به چه نحوی است؟

طرح ریزی در محل و اجرای با استفاده از امکانات مشترک محلی و ملی

210-طرح ریزی کدام نوع از طرح ها کلا در استان انجام میشود؟ طرح های خاص ناحیه ای

211-فریدمن برنامه ریزی را نوعی ……… میداند؟ تفکر

212-از دید پورویت برنامه ریزی چیست؟ مجموعه اقدامات برای رسیدن به اهداف معین

213-مفاهیم برنامه ریزی را نام ببرید؟ 1)جریان و مداومت 2)ارشادو هدایت گری 3)هدفگیری و درونگری 4)آینده نگری

214-مسائل برنامه ریزی بطور عمده ……….. است. اقتصادی و اجتماعی

215-دوره عمل برنامه ریزی بر چه اساسی تعیین میشود؟ نوع و سطح برنامه ریزی

216-هر برنامه جامع شامل چه فرایندهایی است؟

1)هدفهای برنامه 2)سیاستها و خط مشی ها 3)برنامه اجرایی 4)برآورد مالی، زمانی، اجرایی و نیروی انسانی

217-…….. مجموعه خط مشی های کلی است، که راه رسیدن به هدفهای غایی ر امشخص میکند. استراتژی

218-هر برنامه عمرانی باید در قالب یک ………… تهیه و تدوین شود. برنامه استراتژیک

219-تصمیمات بلند مدت مدت که موجبات دگرگونی در بلند مدت میشود را چه مینامند؟ خط مشی

220-در کدام نوع برنامه ریزی به سیاست های رشد توجه اساسی دارد؟برنامه ریزی ملی

221-برنامه ریزی ملی دارای چه محتوایی است؟ اقتصادی

222-برنامه ریزی جامع تلفیقی از برنامه ریزی ………..و……….. است. توسعه اقتصادی و توسعه فضایی

223-برنامه ریزی توسعه به لحاظ جامعیت به برنامه ریزی ………..و………… تقسیم میشود.جامع و غیر جامع

224-برنامه ریزی توسعه به اعتبار حیطه عمل به چه سطوحی تقسیم میشود؟ ملی و منطقه ای

225-کلودیو پتیت برنامه ریزی منطقه ای را چگونه تعریف میکند؟ برنامه ریزی برای جامعه

226-مسئله مهم در برنامه ریزی منطقه ای چیست؟ مشارکت مردم

227-برنامه ریزی منطقه ای باید در چهارچوب ………… تهیه شود. آمایش سرزمین

228-هدف از برنامه ریزی ناحیه چیست؟ استفاده بهینه از منابع

229-مبنای کار در برنامه ریزی منطقه ای چیست؟ آکاهی از امکانات  و تنگناها

230-برنامه ریزی فضایی را چگونه تعریف میکنند؟ برنامه ریزی برای نحوه توزیع و سازمان یابی انسان و فعالیت ها

231-هدف برنامه ریزی فضایی چیست؟ شناخت منابع زمین و چگونگی استفاده از آن

232-تفاوت بین برنامه ریزی فضایی و فیزیکی در چیست؟توجه برنامه ریزی فضایی به مسائل جمعیتی و اشتغال

233-تفاوت بین برنامه ریزی فضایی و برنامه ریزی بخشی در چیست؟

پرداختن برنامه ریزی فضایی به مسئله مکان و حرکات جمعیتی

234-هنگامی که صفتی به فضا نسبت داده میشود ………. را مشخص میشود؟ حوزه یا قلمرو فضا

235-منظور از ترتیب و نظم واحده های یک مجموعه مشخص و هدفمند، چیست؟ سازمان فضایی

236-اجزای هر سازمان فضایی رابنویسید؟ نقاط یا گره ها، شبکه ها  و لکه ها یا سطوح

237-پویایی هر سازمان فضایی در ارتباط با چه میباشد؟جریان های هر سازمان فضایی

238-سطح بندی فضا چیست؟تعیین لایه های لازم یک سازمان

239-انطباق سازمان فضایی بر محیط فیزیکی را چه مینامند؟ ساختار فضایی

240-مقیاس حد رشد یک کانون را ……….. مینامند. سطح سازمان فضایی

241-در اقتصاد فضا به چه طریقی به اسزمان فضایی میتوان پی برد؟ از طریق کنش متقابل فضایی

242-انواع ورابط در یک سازمان فضایی را نام ببرید؟ روابط عمودی و افقی

243-روابط عمودی در هر سازمان فضایی چه نوع ارتباطی است؟روابط بین سطوح فضایی هر سازمان فضایی را گویند

244-منظور از روابط افقی در یک سازمان فضایی چیست؟ رابطه هر واحد با حوزه نفوذ و قلمرو آن را نشان میدهد.

245-از دید جغرافیدانان آمایش سرزمین چیست؟ بهره برداری از زمین و منابع آن

246-در مطالعات آمایش سرزمین از تکنیک های کدام نوع برنامه ریزی استفاده میشود؟ برنامه ریزی فضایی

247-عامل زمینه ساز توجه کشور فرانسه به مسئله آمایش سرزمین چه بود؟

عدم تعادل در توزیع فضایی جمعیت، فعالیت و خدمات

248-گراویه در کتاب “پاریس وبیابان فرانسه” به چه مسئله ای پرداخت؟وزن جمعیتی و صنعتی پاریس

249-در فرانسه بخش مهمی از طرح های آمایش سرزمین به نحوی تهیه میشود؟ تواما توسط دولت مرکزی و مناطق

250-در فرانسه مسولیت داتار بیشتر …….. است. اجرایی

251- سازمان برنامه در فرانسه دارای چه نوع فعالیتی میباشد؟ نظری

252-روش اصلی مطالعات آمایش سرزمین در فرانسه چگونه است؟ روش آینده نگری یا “پرسپکتیو”

253-توجه اصلی آمایش سرزمین در فرانسه چیست؟ توجه به نواحی بحرانی و تمرکز صنعتی

254-منظور از برنامه ریزی کالبدی چیست؟ مدیریت خردمندانه فضا

255-سطوح برنامه ریزی کالبدی را نام ببرید؟ملی ، منطقه ای و محلی

256-طول دوره زمانی برنامه کالبدی میان مدت چند سال است؟ 4تا6 سال

257-اولین گزارش برنامه ریزی کالبدی در سوئد در چه زمینه ای بود؟حفاظت منابع آب و خاک و صنایع آلوده کننده و مزاحم

258-در کشور هلند برنامه ریزی کالبدی به چه صورت است؟سیاستگذاری دولتی

259-در کشور لهستان برنامه ریزی کالبدی ابزار دولت برای اجرای چه سیاست هایی است؟

اسکان جمعیت و حفاظت طبیعی

260-اساس برنامه ریزی اقتصادی چیست؟تاثیر ، جهت و کنترل

261-کدام نوع برنامه ریزی برای ایجاد هماهنگی و از بین بردن تضادها استفاده میشود؟ برنامه ریزی تعدیلی

262-برنامه ریزی تعدیلی را برنامه ریزی……. نیز مینامند. انتظام دهنده

263-در قالب اقتصاد ملی تنظیم برنامه های ماهانه در استفاده از منابع مالی و  سیاستهای پولی

جزءبرنامه های…. است. تعدیلی

264-کدام نوع برنامه ریزی را برنامه ریزی توسعه نیز مینامند؟ برنامه ریزی بدعتی

265-کدام نوع برنامه ریزی به توسعه و تحول کل یک سیستم پرداخته و اهداف جدیدی برای تغییر در مقیاس

وسیع ارائه میدهد؟ برنامه ریزی بدعتی

266-………. خطوط کلی را مشخص میکند و ماهیت تشویقی دارد. برنام هریزی اخباری

267-کدام نوع برنامه ریزی در طرحها و پروژه های داخل بخش صورت میگیرد؟ برنامه ریزی خرد

268-برنامه ریزی جامع را آگاهی برنامه …………. می نامند. توسعه و عمران

269-سطوح برنامه ریزی جامع را بنویسید؟ملی ، منطقه ای  و ناحیه ای

270-مکانیزم های مورد توجه در برنامه ریزی شهری را نام ببرید؟ مکانیزم اقتصادی، اجتماعی و کالبدی

271-برنامه ریزی روستایی به ………….. برای مراکز روستایی ، در قالب سلسله مراتب مراکز روستایی

توجه اساسی دارد. مقدمه طراحی خدمات بهینه

272-از برنامه ریزی اختصاصی گاه با عنوان …………. یاد میشود. برنامه ریزی تنظیمی

فصل ششم: منطقه و روشهای تعیین آن

273-تفاوت در تعاریف منظقه و ناحیه در چیست؟ در اهداف برنامه ریزی

274-معیار هربرتسون و آنستد در تعیین ناحیه چیست؟ تحلیل عوامل جغرافیایی

275-هربرتسون در تعیین منطقه وزن بیشتر به کدام عامل میدهد؟ آب و هوا

276-منطقه کاربردی بر چه اساسی تعریف میشود؟ پیوستگی و همبستگی کاربردی

277-منطقه کاربردی اغلب شامل واحدهای ……….. است که از نظر ……….. با یکدیگر مرتبط هستند.

جمعیتی ناهمگن ، عملکردی

278-مفهوم گره ای بر چه چیزی تاکید میکند؟ تفاوت های درون منطقه ای

279-برای تسهیل در کار مرزهای نواحی برنامه ریزی را بر چه اساسی تعیین میکنند؟ مرزهای اداری

280-مناطق برنامه ریزی را میتوان بر حسب ……….. ،………… و ………….. تعریف کرد.

هدفهای برنامه ، شیوه های پیشنهادی و توسعه مورد انتظار

281-اندازه مناطق برنامه ریزی به چه عاملی بستگی دارد؟ طول مدت برنامه ریزی

282-برای تعیین منطقه همگن عمدتا از چه روشی استفاده میشود؟روش قیاسی

283-تقسیم بندی مناطق همگن نوعی از مطالعات ……….. را میطلبد. قابلیت سنجی

284-دیکنسون برای تعیین منطقه شهری از چه چیزی کمک گرفت؟تحلیل گستره توزیع روزنامه

285-برای اولین بار مفهوم منطقه شهری یا شهر-ناحیه توسط چه کسی مطرح شد؟ پاتریک گدس

286-گرین از اطلاعات مربوط به ………… برای تعیین حوزه نفوذ استفاده کرد. مبدا ومقصد وتعداد اتوبوسهای روزانه

287-بزرگترین شهر هر منطقه شهری چه مینامند؟ مادرشهر یا مکان شهر

288-………… شکل خاصی از منطقه عملکردی است. منطقه کانونی

289-ساختار منطقه کانونی به چه شکل است؟ منظومه ای

290-منطقه ای که مردم آن را ،با وابستگیهای متقابل که از منافع مشترک برمی خیزد و به هم پیوند میدهد ،

چه نام دارد؟ منطقه ارگانیک

291-………… محدوه ای اطراف شهر است که بیشترین ارتباط ر ابا شهر اصلی داراست. حوزه نفوذ

292-وسعت و شعاع عملکردی حوزه نفوذ  شهر در ارتباط با چه عواملی است؟

نقش شهر، مرتبه شهر، عوامل جغرافیایی، سهولت دسترسی و فاصله نزدیکترین شهر بعدی

293-ارتباط یک شهر با دیگر شهرها را حوزه نفوذ ………. گویند.عام

294-حوزه نفوذ خاص یک شهر بیشتر در چه زمینه ای است؟ مناسبات روزمره و در فاصله نزدیک

295-اصطلاح حوزه نفوذ اولین بار در چه دهه ای در مطالعات شهری ایران هب کار برده شد؟ دهه60

296-اصطلاح پسکرانه بیشتر کدام نوع شهرها را دربر میگیرد؟شهرهای بندری

297-حوزه کشش چگونه تعیین میشود؟ براساس شدت و ضعف نقش شهر و حجم تقاضا

298-معمولا در ساختار سلسله مراتب برنامه ریزی سطح یک را چه مینامند؟ منطقه

299-در تقسیمات کالبدی منطقه مرکز منطقه چه نام دارد؟ مرکز رشد

300-علت تقسیم بندی منطقه به خرد منطقه چیست؟ به جهت شاخص های همگن

301-مرکز خرد منطقه در استان در چه مرتبه ای قرار دارد؟ شهر دوم

302-مرکز خرد منطقه در چه سطحی ایفای نقش میکند؟ نقطه رشد

303-ناحیه در تقسیمات کالبدی معادل …………… است. شهرستان

304-مرکز ناحیه چه نام دارد؟ مرکز خدمات

305-منظومه در تقسیمات کالبدی معادل …………. است. بخش یا چند دهستان

306-پایین ترین سطح از سطوح سلسله مراتب فصایی در مقوله برنامه ریزی کدام است؟ روستا

307-از رده خدماتی روستا حداقل باید دارای ………… باشد. دبستان

308-تقسیم بندی یک سرزمین با مرزهای معین را چه مینامند؟ منطقه بندی سرزمین

309-در روش عددی وزنی از چه شاخصی استفاده میشود؟شاخص اقتصادی

310-در روش تحلیل جریان کدام عامل به معیار تعیین کننده محدوه نواحی میباشد؟ جهت و شدت جریانها

311-جریانها در یک ناحیه ممکن است ماهیتی….. ،…… ویا …… داشته باشند.اجتماعی-خدماتی ،سیاسی و یا ارتباطی

312-در روش تحلیل جریان ها عامل محدوده کننده محدوده حوزه نفوذ یک ناحیه چیست؟ موانع طبیعی

313-روش آنالیز جاذبه ای برپایه نظریه ………… استوار است. جاذبه ای نیوتنی

314-تاثیرات متقابل بین دو مرکز جمعیتی دارای نسبتی مستقیم با ……. این مراکز و نسبتی معکوس با ….. بین آنهاست.

توده    –  فاصله

315-برای نشان دادن مقدار توده از چه ارقامی استفاده میشود؟ حجم جمعیت ، اشتغال ، درآمد و مصرف

فصل هفتم: فنون برنامه ریزی منطقه ای

316-برنامه ریزی منطقه ای مترادف برنامه ریزی…………… است. در منطقه

317-دوره زمانی هر برنامه در ارتباط با چه عواملی است؟ نوع و سطح برنامه

318-ویژگی اصلی برنامه ریزی چیست؟ مجموعه ای از فعالیت ها متوالی برای حل مسائل آینده

319-اهداف و منظورهای برنامه ریزی را نام ببرید؟ اهداف اجتماعی و اقتصادی

320-برنامه ریزی منطقه ای شامل چه نوع برنامه هایی میشود؟ برنامه ریزی اقتصادی و برنامه ریزی فیزیکی

321-ماهیت منطقه در ارتباط با کدام نظریه ها میباشد؟ نظریه کریستالر ، لوش، فون تونن و نظریه فرانسوا پرو

322-برنامه ریزی شهری از چه زمانی ضرورت یافت؟ پس از انقلاب صنعتی

323-موضوع برنامه ریزی منطقه ای چیست؟ فضا و نیروهای موثر در تغییرات فضایی

324-برنامه ریزی محلی بیشتر جنبه ……… دارد. فیزیکی

325-نقش اصلی برنامه ریزی منطقه ای چیست؟برخورد مستقیم با مسائل عملکردی

326-هدف اصلی برنامه ریزی درون منطقه ای چیست؟تنظیم رابطه بین انسان ، محیط و فعالیت

327-هدف اصلی برنامه ریزی میان منطقه ای چیست؟هدف اقتصادی و حل مشکل عقب ماندگی و نیز بهره برداری از منابع

328-سطح ……….. را میتوان سطحی میانه بین سطوح ملی و محلی دانست.منطقه ای

329-نخستین مرحله از مراحل برنامه ریزی را نام ببرید؟ مرحله کلان

330-در کدام مرحله از مراحل برنامه ریزی سیاست های اتخاذ شده در سطح ملی مستقیما ب مناطق اثر میگذارد؟

مرحله بین منطقه ای

331-علت اصلی تصمیم گیری متمرکز در کشورهای در حال توسعه چیست؟

کمبود شدید برنامه ریزان مجرب و مساله جمع آوری آمارو اطلاعات

332- شرط حصول برنامه ریزی غیرمتمرکز چیست؟

توزیع متناسب بودجه و مشارکت ساسی در فرایند تصمیم گیری در هر سطحی

333-مسولان دولتی در کدام سطح برنامه ریزی مسولیت کارها را به عهده دارند؟ سطح میانی

334-دلیل اصلی حمایت از برنامه ریزی منطقه ای چیست؟ همکاری و تافق آسانتر نسبت پایتخت و در سطح ملی

335-در راهبرد برنامه ریزی پایین به بالا پس از تعیین هدف کلی سیاست ملی چه اقدامی باید صورت گیرد؟

تدوین برنامه ریزی منطقه ای بر اساس قابلیت مناطق

336-مساله مهم در برنامه ریزی چیست؟ حفظ استمرار

337-ارهبرد توسعه یکپارچه ناحیه ای را چه مینامند؟ شکل واسط برنامه ریزی بین سطوح منطقه ای

338-برنامه ریزی ناحیه ای بیشتر به چه منظوری تهیه می­شود؟

برای قسمتهایی که طرح های خاصی در زمینه توسعه روستایی در دست تهیه دارد

339-نخستین مرحله در فرایند برنامه ریزی منطقه ای را نام ببرید؟ تشخیص و تشریح مقدماتی مسائل و مشکلات

340-هدف در برنامه ریزی بر چه اساسی تعیین میشود؟ارزشهای مورد نظر افراد و گروههای جامعه

341-منظور از موانع در برنامه ریزی منطقه ای چیست؟ محدودیت ها در ارتباط با راه حلهای عملی احتمالی

342-هدف در برنامه ریزی منطقه ای به ………….. برنامه ریزی مربوط میشود. فعلیت اصلی

343-واژه مقاصد در برنامه ریزی به چه چیزی اطلاق میشود؟ به مسئل و مشکلات خاص در منطقه

344-ارزش مقاصد بیشتر در ارتباط با چه موضوعی است؟در دستیابی به خودشان

345-منظور از استاندارد در برنامه ریزی چیست؟ سطحی از اجرا که توسط معارهای سنجشی تعیین میشود

346-اساس تهیه طرح یا برنامه ریزی چیست؟ شناسایی موانع و مقاصد

347-منظور از برنامه های اجرایی چیست؟ پروژها و خط مشی هایی جهت اجاری طرح در زمانی محدود

348-سنجش طرح به چه معناست؟ تعیین قابلیت عملی بودن و یکپارچگی طرح پیشنهادی

349-هسته اصلی روند برنامه ریزی و ارزیابی چیست؟مقصد

350-هدف ساسی در هر برنامه ریزی چیست؟ بهبود رفاه جامعه

351-میزان دستیابی به مقاصد به عنوان …….. یا ………… در تعیین سطح رفاه افراد جامعه محسوب میشود.

فرض مساله یا پس خوراند برنامه ریزی

352-منظور از ارزیابی چیست؟

فرایند تجزیه و تحلیل طرح،پروژه یا راه حل بر اساس امتیازات و معایب، باتوجه به هدف و آرمان

353-ارزش گذاری به چه معنی است؟سنجش میزان اهمیت نسبی اقلام مختلف مزایا و معایب بین طرحها

354-دو روش ارزیابی در برنامه ریزی منطقه ای را نام ببرید؟

جدول موازنه برنامه ریزی از لیچفیلد  و ماتریس اهداف اقدامات از هیل

355-………….. ابزاری است که بوسیله آن مناسبت سیاست برنام هریزی حفظ میشود. کنترل

356-مشخصات اصلی یک برنامه ریزی بهینه و ثمربخش را نام ببرید؟الف)واقع بینانه ب)قابل اجرا ج)سهل الوصول

357-هدف در برنامه ریزی منطقه ای از …………. نشات میگیرد.درون منطقه

358- راهبردهای برنامه ریزی منطقه ای در ارتباط با کدان نوع برنامه است؟برنامه ملی

359-مکانیزم مشارکت دستگاههای مختلف دولتی و غیر دولتی در امور توسعه اقتصادی-اجتماعی را چه مینامند؟

نظام برنامه ریزی

360-سلسه مراتب ارتباط افراد متصدی در امر برنامه ریزی را ………… مینامند. سازمان برنامه ریزی

فصل هشتم: روشهای برنامه ریزی و تحلیل منطقه ای

361-بزرگترین مشکل در یک برنامه ریزی واقع بینانه چیست؟ شکاف عمیق در اطلاعات آماری

362-کاربرد حسابهای منطقه ای چیست؟نشان دادن روبط میان بخشهای اصلی در منطقه ای

363-ویژگی اصلی جدول داده ستاده چیست؟ارائه ارقام به صورت پولی واینکه جمع سطر و ستون با هو برابر است

364-اولین مرحله در محاسبه شاخص ترکیبی توسعه منابع انسانی چیست؟ تعریف اندازه محرومیت

365-اولین عامل در برنامه ریزی چیست؟ انتخاب هدف

366-در روش آنالیز تاکسونومی برای سنجش توسعه هرچقدر عدد به دست آمده به …… نزدیکتر باشد

توسعه یافته تر است؟.صفر

367-فعالیت پایه در هر منطقه بیشتر جنبه ……… دارند.صادراتی

368-مهمترین ضعف نظریه مراحل رشد منطقه ای چیست؟ تک بعدی بودن آن

369-توجه اصلی مدل اقتصاد کلان بر چیست؟ عرضه

370-مولفه اصلی رشد منطقه چه عواملی است؟ عوامل عرضه داخلی

371-کدام نظریه به وضوح همگرایی رشد مناطق را رد میکند؟مرکز-پیرامون

372-نیروهایی که همگرایی میان مناطق فقیر و غنی را موجب میشود چه نامیده میشوند؟ اثر پخشایشی

373-براساس کدام نظریه زمینه تخصیص مجدد منابع در مناطق فقیر به مراتب بیشتر ازمنطق توسعه یافته است؟

نظریه بخشی

374-نظریه مرکز-پیرامون روی …………و…………… تاکید دارد. سبب تجمعی و رشد منطقه

375-از دید هولند مبانی اساسی عدم تعادل منطقه ای چیست؟سرمایه داری ویژه و افزایش قدرت چندملیتی ها

376-فرض اصلی روش اقتصاد پایه چیست؟

این است که درآمد و اشتغال منطقه وابستگی شدیدی به فعالیتهای بخش پایه دارد.

377-دسته بندی مکان ها عمدتا بر اساس …….. در حد مرکزیت اقتصادی و اجتماعی،و……… آنها صورت میگیرد.

اندازه جمعیت ،وکارکردهای موجود

378-مرکزیت ودر پی آن رتبه سلسله مراتبی یک سکونتگاه مشخص در یک منطقه تابعی از چه چیزی است؟

تابعی از توسعه نهادی آن

379-اولین و مهمترین مزیت روش جمعیت به عنوان شاخص مرکزیت چیست؟ سهولت کاربرد آن

380-روش میزان سنج نهادی گاتمن از چه ضابطه ای برای تشکیل سلسله مراتب استفاده میکند؟

از وجود و عدم وجود موسساتی که خدمات اجتماعی و اقتصادی ارائه میدهند/

381-روش میزان سنج نهادی گاتمن از جمعیت به چه صورت بهره میگیرد؟برای دادن امتیاز نهادی

382-کریستالر برای تعیین سلسله مراتب از چه معیاری استفاده میکرد؟اطلاعات جمعیتی

383-طبقه بندی کنت بریگز از خدمات بر چه اساسی است؟ براساس استقرارشان و ارزش مرکزیت

384-کاربرد اصلی روش فاصله نقطه جدایی بین دو منطقه چیست؟تعیین محدوده دو منطقه یا حوزه نفوذ

385-اصل اساسی در مدل فون تونن چیست؟نحوه قرارگیری زمین های کشاورزی نسبت به شهر بازاری

فصل نهم: برنامه ریزی منطقه ای در ایران

386-اولین پیش نویس برنامه اول قبل انقلاب توسط چه نهادی تدوین شد؟هیت تهیه نقشه اصلاحی و عمرانی کشور

387-فکر برنامه ریزی از چه سالی در ایران تکوین یافت؟1316ه.ش

388-اولین گزارش ارائه شده توسط شورای عالی طرحهای انقلاب چه نام داشت؟

سیاست های توسعه و تکامل جمهوری سلامی ایران

389-برنامه شرایط جدید استقلال اقتصادی کشور 1366-1365با چه هدفی تهیه شد؟

توانمندی دولت برای تغذیه مردم در شرایط بحرانی

390-در برنامه ایران 1400 چه جیزی مدنظر بود؟ تعدیل ساختاری

391-چارچوب اجرایی تفکر عمران منطقه ای با چه اقدامی بنیان نهاده شد؟با تاسیس سازمان عمران دشت مغان

392-برنامه ریزی در معنای نوین خود از چه برنامه ای شروع شد؟برنامه 3 قبل انقلاب

393-تا برنامه ……….اصولا برنامه ریزی منطقه ای هیچ گونه جایگاه قانونی خاصی در ایران نداشت. برنامه سوم قبل انقلاب

394-فلسه اصلی برنامه ریزی منطقه ای چیست؟تمرکز سرمایه در مناطق عقب افتاده

395-اولین برنامه منطقه ای سراسری منطقه ای توسط چه سازمانی تهیه شد؟موسسه بتل در سال1351

396-در کدام برنامه برای اولین بار فصل مستقلی با نام عمران ناحیه ای پیش بینی شد؟برنامه 4قبل انقلاب

397-در کدام برنامه برای اولین بار مولفه مفهوم منطقه منطقه ای کردن برنامه های بخشها به فرایند طرح ریزی

منطقه وارد شد؟برنامه 4قبل انقلاب

398-مهمترین اقدامی که در زمینه برنامه ریزی منطقه ای در دوران پیش از انقلاب انجام گرفت چه نام داشت؟

طرح آمایش سرزمین توسط مهندسین مشاور ستیران

399-خطوط اصلی آمایش سرزمین توسط مهندسین مشاور ستیران چه نام گذاری شده بود؟

بهره برداری یا تنسیق سرزمین

400-موسسه بتل ایران را به …….. منطقه تقسیم کرد.11منطقه

401-مسئله اصلی در منطقه بندی ارائه شده توسط بتل چیست؟عدم رعایت وسعت و جمعیت در مناطق پیشنهادی

402-کدام منطقه بندی شباهت زیادی به منطقه بندی موسسه بتل دارد؟طبقه بندی مهندسین مشور اف-ام-سیFMC

403-منطقه بندی ایالتی چگونه تهیه شد؟

در سال 1360توسط هیتی از کارشناسان وزارت کشور،سازمان برنامه و بودجه،سازمان نقشه برداری و مرکز آمار

404-منطقه بندی ایالتی بعدها توسط کارشناسان وزارت مسکن وشهرسازی چه نامیده شد؟منطقه بندی برنامه ریزی فضایی

405-مسئله آمایش سرزمین توزیع جغرافیایی بهینه ….. ، ……… و ……… است. منابع ، فعالیت ها و مشاغل

406-هرگونه اقدامی که اهمیت ………….و………… داشته باشد مفهوم آمایش سرزمین است. منطقه ای و فضایی

407-سطوح آمایش سرزمین را نام ببرید؟ملی ، منطقه ای و محلی

408-مهمترین مسئله در آمایش سرزمین چیست؟اتخاذ یک سیاست ملی اسکان جمعیت

409-نظام نواحی در یک منطقه مبین چیست؟نحوه کاربرد زمین

410-بعد از انقلاب مطالعات پایه آمایش سرزمین توسط چه ارگانی انجام شد؟

دفتر برنامه ریزی منطقه ای سازمان برنامه و بودجه

411-مهترین اقدام از نظر مطالعاتی و برنامه ریزی فضایی در سال های قبل انقلاب چه بود؟

مطالعه آمایش سرزمین(ستیران)

412-روش مورد استفاده ستیران در مطالعات خود چه نامیده میشد؟از روشهای آینده نگری از جمله روش معروف ستاریو

413-طرح آمایش سرزمین چه چیزی را به تصویر میکشد؟سیمای مرحله آتی تئسعه یافتگی

414-منشا اصلی مطالعات مربوط به توسعه محور شرق چه بود؟تفاوتهای منطقه ای در ایران

415-در تهیه طرح جامع تولید و توسعه پروتئین از چه مدلی استفاده شد؟ مدلهای برنامه ریزی خطی

416-اهداف اصلی طرح جامع کشت چه بود؟الف)افزایش تولیدات کشاورزی ب)تعیین محصولات منطبق با ایران

417-مهمترین محورهای برنامه ریزی کالبدی را نام ببرید؟

الف)جمعیت وفضا ب)مدیریت فضا ج)حفاظت محیط زیست و آثار باستانی د)سوانح طبیعی

418-الگوی توزیع فضایی فعالیت های انسانی به چه صورت است؟الف)نظام گرهها ب)نظام نواحی ج)نظام شبکه

419-سطوح مطالعاتی طرح کالبد ملی را نام ببرید؟ ملی ،منطقه ای و محلی

420-طرح جامع شهرستان جایگزین کدام دست از مطالعات شد؟مطالعات حوزه نفوذ طرح های جامع شهر

421-رویکرد طرح های جامع شهرستان چیست؟ ساماندهی نظام فعالیتی در فضابه منظور استفاده بهینه از زمین

422-روستاهایی را که در ارتباط تنگتنگ با هم قرار دارند را چه مینامند؟ روستاهای همپیوند

423-روستاهایی که در فاصله 3کیلومتر از هم قرار گرفته اند را چه مینامند؟ روستاهای همیار

دانلود همین متن بالا در یک فایل ورد مرتب – در صورت مفید بودن پرداخت حمایتی به سایت

10,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.