دانلود مطالعات ایستگاه راه آهن

دانلود مطالعات ایستگاه راه آهن

دانلود مطالعات ایستگاه راه آهن

1-1.حرکت و مفهوم آن

در فیزیک حرکت زمانی اتفاق می افتد که جسمی از نقطه ای به نقطه دیگر تغییر مکان یابد . ولی شاید مفهوم فیزیکی حرکت تنها جزئی از مفهوم حرکت در هنر باشد . حرکت در هنر وسیله ای است برای درک فضا تمامی هنرها وجود خود را از طریق خلق فضا به دست می آورند . حال که این فضا خلق شده است وسیله ای لازم است تا آن را درک نماییم و حرکت اولین چیزی است که در این میان خود نمایی می کند . حرکت در فیزیک یعنی جابجایی یک جسم دریک محیط که تماماً از جنس ماده است ؛ جسمی مادی در محیطی مادی از نقطه ای مادی به نقطۀ مادی دیگری انتقال می یابد . اما حرکت در هنر یعنی پرواز روح ، یعنی خروج از دنیای ماده و سفر به دنیای خیال ؛ خیالی که می تواند در محیطی مادی اتفاق بیفتد . انسانها متولد می شوند ، رشد می کنند و می میرند . و این ذات هستی است . در اصل آنها از ابتدایی خاص به انتهایی خاص می رسند .

تمام هستی در حرکت است و ما نیز جزئی از آن به شمار می رویم . فضای هستی وجود خود را مدیون حرکت است . سیاراتی که به دور ستارگان می چرخند و منظومه هایی را تشکیل می دهند و آنها نیز به دور خود در چرخش هستند و الی آخر .

می توانیم بگوییم حرکت جوهرۀ درک هر فضایی است . حرکت می تواند به شکل فیزیکی ، بصری و یا خیالی با شد .

حرکت فیزیکی : یعنی جابجایی جسم فرد در فضایی که توسط عناصر مادی قابل درک شده اند .

حرکت بصری : حتی وقتی که در نقطه ای از فضا به صورت ثابت ایستاده ایم . چشمها حرکت داشته و از نقطه ای به نقطه دیگر تغییر مکان دهند .

حرکت خیالی : گاهی روح انسانها درفضای خاصی از تن جدا می شود و خیالاتی را در ذهن متبادر می نماید و در اصل انسان را از جهانی به جهانی دیگر سوق می دهد و این حرکت ، حرکت خیالی است .

باید نکته ای را ذکر نمود ، هر حرکتی در ذات خود دارای سکونهایی نیز می باشد . به زبان ساده تر سکون و حرکت در کنار یکدیگر بوده و و در کنار هم است که هر کدام معنی پیدا می کنند . حرکت بی سکون و سکون بی حرکت معنایی ندارد . آیا می توان گفت پایانی بی آغاز یا آغازی بی پایان داریم ؛ حرکت تغییر حالتی است که ابتدا و انتهایش سکون است .

آنچه که در این چند خط ذکر شد خلاصه ای از مفهوم حرکت بود . و یا شاید تغییر دیدگاهی نسبت به آن . در اصل در این مورد می توان گفت هرگاه ذهن انسان از فضایی خاص جدا گردد و به فضایی دیگر ورود نماید ؛ این حرکت بوده است که چنین تغییر مکانی را امکان پذیر کرده است . حرکتی که می تواند از جهانی مادی به جهانی مادی و یا غیر مادی . یا از جهانی غیر مادی به جهانی مادی و یا غیر مادی رخ دهد .

نکته ای در گفتار اول ذکر کردیم ؛ هر هنرمندی از طریق ایجاد فضا قصد دارد احساسات ، اندیشه ها و نگرش خاص به خود را در موردی خاص در معرض دید عموم قرار دهد . نگرش او به دنیا را حرکت ایجاد کرده است پس فضایی که او شکل می دهد تنها از طریق حرکت قابل درک است .

 

1-2.بررسی تعاریف حرکت

1-       حرکت فکر

2-       حرکت فیزیکی

1-2-1.حرکت فکر

فکر عبارت است از مرتب ساختن امور معلوم برای منجر شدن به کشف مجهول ، فکر در حرکت نخست مواد و مصالح لازم را فراهم می‏آورد و در حرکت دوم به آن مواد صورت مناسب می‏بخشد. یعنی فکر عبارت است از حرکت ذهن به سوی مبادی و مقدمات معلوم وسپس حرکت از آن مبادی معلوم به سوی کشف مقصود.

پس فکر جنبش است نه سکون و نه یک حرکت بلکه دو حرکت، در حرکت نخست ، ذهن در خزانه معلومات خود مواد و مقدمات لازم را که خود برحسب تجربه و مطالعه کسب نموده و متناسب با کشف مطلوب باشد می‏یابد. در حرکت دوم آنها را به نحو شایسته‏ای مرتب و منظم می‏کند.

این دو حرکت ، فرایند نوآوری و نواندیشی که از مطالب پراکنده در ذهن و محیط منتج به نظمی منطقی و مطلوب می‏گردد که این جریان، حرکتی نیست که به خودی خود به‏وجود آید بلکه خود معلولی است نیازمند علتها و برای خلق حرکت، ایجاد حرکت ضروری است.

1-2-2.حرکت فیزیکی

در فیزیک کلاسیک یا نیوتنی جهان به عنوان یک ماشین شمرده می‏شود با توجه به اینکه کل برابر است با مجموع اجزاء چنین استنباط می‏شود که اگر اطلاعات دقیقی در مورد اجزاء این معماری داشته باشیم خواهیم توانست کل جهان را درک کنیم. در فیزیک مدرن که عمدتاً به مجموع تئوریهای نسبیت استوار است چنین برداشتی نسبت به جهان وجود ندارد.

تصور جهان به عنوان شبکه در هم تنیده‏ای از ارتباطات که دائم در حرکت است، دستاورد فیزیک مدرن است. دنیایی که در آن در هر صورت قوانین نیوتونی از جهتهای مختلف به مبارزه طلبیده می‏شود و این بخاطر غیر خطی بودن جهان است.

سیستم‏های غیر خطی از زمانهای بسیار قدیم شناخته شده بود ولی تأثیر و ضربه نهایی آن، اخیراً شناخته شده است. غیر خطی بودن خاصیت‏های زیادی را به ما معرفی می‏کند که در فیزیک کلاسیک وجود ندارد . تئوری سیستمهای دینامیکی، مطالعه مسیرهای حرکتی است و از آنجایی که مسیر غیر خطی است به راحتی قابل آنالیز نیست.

معادله یک خط راست Y=aX+b می‏باشد یعنی X  یا Y نیروی برتری نسبت به همدیگر ندارند و همینطور خطی بودن با یک تساوی ساده قابل حل است نه مجذور دارد نه هیچ چیز پیچیده دیگر ولی غیر خطی اینطور نیست یعنی وقتی  Z=X+Y باشد ، درست نیست که برای توان دو رساندن بنویسم  Z2= X2 + Y2  بلکه احتیاج به 2XY داریم. از خاصیت‏های مهم سیستم‏های غیر خطی می‏توان بی نظمی “(Chaos) و نظم (Order) را که در تضاد با هم هستند نام برد.

1-3.بررسی حرکت در معماری

1-3-1.حرکت ذهن در خودش

حرکت ناشی از نیروهای محیطی

عوامل ایجاد حرکت

حرکت ذهن در خودش

حرکت نسبت به فرم

1-3-2.فرمهای پویا :

پویایی یک اثر احتمالاً متأثر از تناسب و شکل آن است، در هر اثری یک تحرک قوی یا ضعیف وجود دارد. ساختمانی که متقارن و دارای تناسبات متعارف باشد پویایی را کمتر القاء می‏کند تا ساختمانی که عناصر آن متضاد و دارای پیچیدگی باشند. هر فرمی حرکت را در ذات خود دارد. یک راهرو باریک، حرکت در امتداد محور را به ما القا می‏کند درحالی که در یک پلان مربع حس ایستایی و تمرکز به ما القا می‏‏شود. تحرک تنها در فرمهای ساده وجود ندارد بلکه در ترکیب‏های فرمال نیز دیده می‏شود. هر تضاد فرمی دارای تحرکی است که به صورت یک رابطه متقابل بین تنشهای جهت داده شده بروز می‏کند.

1-3-3.دفرمه شدن :

Deformation در دوره رنسانس به صورت اتفاقی به وجود آمد. در این دوره ما با هنرمندانی برخورد می‏کنیم که دامنه فعالیت آنها گسترده است بنابراین نمی‏توانستند در تمامی رشته‏ها به نتیجه برسند. در قرن 19 با دیدگاه جدید ناتمامی و نرسیدن به کمال، دستمایه هنرمندان شد. نمونه این کار را در آثار رودن در دروازه جهنم می‏توان دید این مسئله را در نقاشی می‏توان در کارهای ون گوک و سزان مشاهده کرد.

در کار فوتوریست‏ها حرکت باعث دفورمیشن شد و اشیاء را در حال حرکت به تصویر کشیدند که ساختار آن نسبت به ساختار ایستا دفرمه بود. دفرمیشن از طریق ایجاد تضاد، تنوع و ابهام باعث ایجاد حرکت می‏شود که تضاد، تنوع و ابهام در عوامل مادی و غیر مادی ایجاد می‏شود.   ( عوامل مادی : مصالح ، مقیاس، فرم و . . . و عوامل غیر مادی مثل نور و سایه و . . . )

در معماری هم دفرمیشن از دوران گذشته وجود داشت مثلاً در دوران هخامنشی (در تخت جمشید) با بزرگ شدن سردرها روی ورودی تاکید می‏شد. و برای حرکت آرامتر و متین تر پله‏های ورودی دفرمه شده‏اند. (دفرمیشن از طریق تغییر مقیاس و تضاد ).

نمود دفرمه شدن را در دوره صفوی هم می‏توان مشاهده کرد و میدان نقش جهان اصفهان کاخ عالی قاپو نسبت به جداره میدان بیرون آمده و مسجد شیخ لطف الله نسبت به جداره میدان عقب نشینی دارد و نحوه حرکت انسان‏ها را در میدان تغییر داده است (مسجد شیخ لطف الله) ایجاد کشش می‏کند.

از اولین کارهای دفرمه شده مدرن کلیسای رونشان است که حرکت را از طریق تضاد و تنوع باعث می‏شود.

در معماری دیکانستراکشن هم از تمام عوامل تضاد، تنوع و ابهام برای ایجاد حرکت در فضاهای دفرمه شده استفاده می‏کنند.

فهرست مطالب

فصل اول:

مبانی نظری
1-1.حرکت و مفهوم آن
1-2.بررسی تعاریف حرکت
1-2-1.حرکت فکر
1-2-2.حرکت فیزیکی
1-3.بررسی حرکت در معماری
1-3-1.حرکت ذهن در خودش
1-3-2.فرمهای پویا
1-3-3.دفرمه شدن
1-4.حرکت ذهن در نسبت به معنا
1-5.حرکت ناشی از نیروهای محیطی
1-6.عوامل ایجاد حرکت
1-7.زمان فرزند حرکت است
1-8.بررسی تعدادی از مفاهیم معماری از دیدگاه حرکت
1-8-1.انتظار
1-8-2.معماری و حرکت
1-8-3.کلیات و سیر تحول
1-8-4.حرکت
1-9.نتیجه گیری

فصل دوم:

شناخت ایستگاه های راه آهن
.2اهداف مورد نظرازایجادایستگاه
.2-2علل انحراف ایستگاه ها از مسیر مستقیم
.2-3-2علل احداث ایستگاه
.5-2عوامل موثر بر انتخاب محل ایستگاه
.1-6انتخاب محوطه برای ساخت ایستگاههای راه آهن
.1-6-2تملک زمین
2-6-2حدود و حریم ایستگاه
.1-3-6حریم ایستگاهها
.8-2نیازمندی های ایستگاه راه آهن
.9-2انواع ایستگاه های راه آهن
.2-9-2طبقه بندی ایستگاه های راه آهن
.3-9-2طبقه بندی ایستگاه ها از نقطه نظر عملیاتی
.4-9-2طبقه بندی ایستگاهها از نقطه نظر خدمات
.5-9-2طبقه بندی ایستگاهها از نقطه نظرموقعیت ایستگاه در شبکه
.6-9-2طبقه بندی ایستگاههااز نقطه نظر پلان ایستگاه نسبت به موقعیت ساختمان مسافری
.7-9-2طبقه بندی ایستگاه ها از نقطه نظر اهمیت
2-9-8- طبقه بندی ایستگاه ها از نقطه نظر موقعیت ایستگاه نسبت به بلاک
فصل سوم:

نمونه های مشابه
.1-2-3ایستگاه تهران
1-2-3 ایستگاه های بندر ترکمن و بندر گز
.3-3ایستگاه های های قزوین و زنجان
.4-3.ایستگاه قطار لهاسا، تبت
.5-3ایستگاه قطار ساوترن کراس ملبورن

فصل چهارم:
برنامه ریزی کالبدی ایستگاه راه آهن
.1-4برنامه ریزی فضایی
.2-4چگونگی طبقه بندی فضاها
.3-4ساختمان های اصلی
.1-3-4ساختمان ایستگاه مسافر
.5-4انواع ایستگاه های مسافری
.1-5-4ایستگاه های بین شهری
.2-5-4ایستگاههای حومه ای
.3-5-4ایستگاه های چند منظور
.4-5-4ایستگاه های ترکیبی باری-مسافری
.6-4ابعاد و ظرفیت ساختمان ایستگاههای مسافری
.7-4جانمایی ساختمان ایستگاه درون محوط
.1-7-4تعیین فرم و جهت استقرار ساختمان

-فصل پنجم:
ضوابط و استانداردهای طراحی ایستگاه های قطار
5-1-اهداف در طراحی ایستگاه
1.-1 -5مفهوم سرعت و جریان حرکت
.2-1-5کاهش کارایی ایستگاه
.3-1-5ماتریس فضا
.4-1-5 برنامه ریزی برای بهره برداری عادی
.5-1-5طراحی برای نگهداری
.2-5ساختمان ایستگاه
.1-2-5خدمات مسافری
.1-1-2-5سالن های انتظار
.2-1-2-5فروش بلیط
.3-1-2-5ورودی ها و خروجی ها
.4-1-2-5راه های دسترسی و مبادله
.5-1-2-5حرکت در جهت قائم(پله، پله برقی، رمپ، آسانسور
.6-1-2-5اطلاع رسانی
.7-1-2-5کنترل بلیط
.8-1-2-5سالن ها و مکان های استراحت
.9-1-2-5خدمات توشه و حمل بار مسافران
.1-3-5خدمات جانبی ایستگاه
.2-1-3-5سرویس های بهداشتی
.3-1-3-5امکانات برای معلولان
.1-4-5سایر خدمات جانبی
.1-1-4-5نکاتی در مورد تقاضا و خدمات جنبی ایستگاه
.2-1-4-5ضوابط و معیارهای طراحی ایستگاه برای معلولین وسالخوردگان و نیازسنجی آن ها
.3-1-4-5دسترسی به سالن فروش بلیت و سکو
.4-1-4-5مصالح و پوشش کف ایستگاه
.5-1-4-5علائم حسی برای نابینایان
.1-5-5خدمات اداری و فنی
.2-5-5خدمات ایمنی و حفاظتی
.3-5-5خدمات ایمنی و حفاظت در برابر آتش سوزی سوانح
.4-5-5خدمات ایمنی
.5-5-5محوطه سکوها
.1-5-5-5سازه
.2-5-5-5پل های هوایی
.3-5-5-5زیرگذرها (تونل های دسترسی به سکوها)
.4-5-5-5سایه بان سکوها
.6-5-5طراحی سکوها
.1-6-5-5استاندارد کامپساکس
.2-6-5-5طول سکوها
.3-6-5-5ارتفاع سکوها
.4-6-5-5عرض سکوها، پله ها و سطح سکوها

فصل ششم :
مطالعات بستر طرح
6-1- مطالعات هواشناسی و اقلیم شناسی
6-3-اقلیم استان مرکزی
6-3-1-آب وهوای استان
6-3-2-ویژگی های معماری بومی مناطق سرد
6-3-3-جهت قرارگیری ساختمان
6-4-تهویه
6-4-1- فضاهای پر و خالی
6-4-2- ارتفاع ساختمان
6-5- مطالعات اقلیمی اراک
6-5-1- اقلیم
6-5-2- دمای هوا
6-5-3- رطوبت هوا
6-5-4- بارندگی
6-5-5- تابش
6-5-6- وزش باد
6-6-2- نتیجه گیری
6-7- جهت استقرار ساختمان
6-7-1- تعیین جهت استقرار ساختمان نسبت به وزش باد
فصل هفتم:
سازه پیشنهادی
.1-7سقف دال بتن
-1-1-7عملکرد حرارتی
-2-1-7 طراحی
-3-1-7عملیات ساخت
-2-7معرفی سقف
-1-2-7روش اجرا
1-8اسپایدر
-1-1-8اسپایدر با سازه خرپافلزی

 

فرمت فایل: Word
تعداد صفحات: 174
حجم: 2.80 مگابایت

75,000 ریال – خرید


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.