دانلود رایگان مقاله فقر و تهی دستی

دانلود رایگان مقاله فقر و تهی دستی

دانلود رایگان مقاله فقر و تهی دستی

فقر یا تهیدستی به معنای کمبود امکانات برای تهیه حداقل نیازهای زندگی است.مقیاس، سطح و تصورا

نگاهی عمیق به اقتصاد فقر عبارت از ناتوانی انسان درفراهم آوردن نیازهای بنیادی خود جهت رسیدن به یک زندگی آبرومندانه وشایسته می باشد. این تعریف به مفهوم عبارت ((آبرومندانه وشایسته )) بستگی دارد ، زیرا این مفهوم را فقط می توان درقالب قضاوتهای فردی و محیطی شناسائی کرد و تردیدی نیست که درهر اجتماع و از هردیدگاه تعریف متفاوتی ازآن را می توان ارائه داد . این تعریف برداشتی کلی ازمفهوم فقر را به دست می دهد . لیکن فقر را می توان از دو دیدگاه مطلق ونسبی مورد ارزیابی قرار داد . تحقیقات رونتری(Rowntree) ، پایه اصلی بررسیهای فقر مطلق را نشان می دهد . تعریف او از فقر مطلق عبارت است از: خانوارهای مبتلا به فقر اولیه آن قدر درآمد ندارند که بتوانند حد اقل نیازهای تغذیه را برحسب ارزانترین انواع مواد انرژی زا تامین نمایند. یکی از معروفترین محققین فقر نسبی ، تاون سند(Townsend) است . اوبه نقش افراد دردرون اجتماع وبه ارتباط بین آنها و سایرین اهمیت می داد . به گفته او ، افراد درصورتی فقیر شمرده می شوند که نتوانند درزندگی مشترک جامعه ای که درآن زندگی می کنند مشارکت داشته باشند. با این تعریف درهرجامعه با درنظر گرفتن معیارهای متفاوت می توان فقر را تعریف کرد وپائین بودن نسبی سطح زندگی مردم را درمقایسه با سطح زندگی متعارف جامعه برآورد ومحاسبه نمود. دراین حالت ، درجه محرومیت نسبی جامعه مطرح می شود وازاین طریق است که می توان فقرای هرجامعه را شناسائی کرد. خط فقر چیست؟ خط فقر ارتباطی بین فقر ونابرابری نسبی دارد. این خط پائین ترین حد درآمد لازم برای حفظ زندگی درحد اقل معیشت را نشان می دهد . دراین تعریف ، ((حفظ زندگی ))، به قضاوتهای فردی ومعیارهای اجتماعی بستگی می یابدبا توجه به اینکه فقر مطلق ویا فقر نسبی را مورد نظر قرار دهیم خطوط فقر متفاوتی خواهیم داشت. با تعاریف متفاوتی که ازفقر وجود دارد ، برآوردهای مختلفی نیز ازخط فقر می توان انجام داد . تعدادی از روشهای موجود از این برآوردها عبارتند از: – محاسبه خط فقر براساس حداقل معیشت. – محاسبه خط فقر براساس تامین مواد غذائی درحد نرمال. – محاسبه خط فقر براساس کالری مورد نیاز روزانه. – برآورد خانوارهای آسیب پذیر بر اساس نماگرهای رفاه. برگرفته از: ماهنامه بررسیهای بازرگانیت در پیرامون علل فقر از نگاه زمان و مکان متفاوت است.

 

فهرست

فقر. 2

سطح زندگی.. 3

علت ها 4

سند کاهش فقر. 4

از سوی دیگر، اهداف کیفی سند کاهش فقر به شرح زیر می‌‌ باشند: 6

ماهیت‌ فقر؛ 6

  1. فقر مطلق‌ 6
  2. فقر نسبی‌ 7

دیدگاه‌های‌ مختلف‌ درباره‌ی‌ فقر : 7

فقر در مسیحیت‌: 8

فقر در نظر سرمایه‌داری‌: 9

فقر و تهیدستی.. 10

فقر و نابرابری و تأثیرات آن بر ناهنجاری های فردی و اجتماعی.. 13

مرحله : اول درک ابتدایی از نابرابری و فقر. 14

مرحله دوم : ورود به مشکلات روانی ناشی از نابرابری و فقر. 15

مرحله سوم : انتخاب روشی برای کاهش فشار روحی و روانی.. 16

بی تفاوتی یا تقدیر گرایی.. 16

عدم تحمل آسیب های روانی و رهایی از مشکلات دنیوی.. 17

عکس العمل های روانی.. 17

پناه بردن به عوامل و مواد کمکی واسطه. 18

باقی ماندن در بی تعادلی روانی اولیه. 19

ایجاد حقوق نا حق برای خود و هم سطحان خود. 20

مبارزه با پدیده فقر و نابرابری.. 21

منابع: 23

فرمت فایل: Word
تعداد صفحات: 23
دانلود رایگان با لینک مستقیم
حجم: 190 کیلوبایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.