دانلود سنجش میزان رضایتمندی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی – کد 85743 

دانلود سنجش میزان رضایتمندی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

دانلود سنجش میزان رضایتمندی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی رشته علوم اجتماعی – پژوهشگری

1/1 مقدمه:

دانشگاه به عنوان یک نهاد اجتماعی- فرهنگی یکی از ارزشمند‌ترین منابعی است که جامعه برای پیشرفت و توسعه در اختیار دارد، این نهاد به جهت نقش تعیین کننده‌ای که در تولید دانش (پژوهش)و انتقال دانش (آموزش) دارد به عنوان یکی از شاخص های تعیین میزان توسعه کشورها مد نظر قرار گرفته است.

همانطور که می‌دانیم جوانان در مقطع پیش دانشگاهی تلاش زیادی برای ورود به دانشگاه می‌کنند و شاید بتوان گفت که یکی از آمال و آرزوهای جوانان امروزی ورود به دانشگاه می‌باشد با ورود جوانانی که با امید و آرزو به دانشگاه راه یافته‌اند اگر تلاش کنیم که رضایتمندی این دانشجویان تازه وارد را بطور نسبی فراهم کنیم می‌توان انتظار داشت که این دانشجویان بعد از فراغت از تحصیل تعهد داشته بیشتری نسبت به شغل ، زندگی، دیگران درآینده داشته باشند زیرا زمانیکه افراد تعهد داشته باشند دیگر رشوه خواری، ریاکاری، دروغ‌گویی برای رسیدن به اهداف خوب یا بد، فقر فرهنگی ، بی سوادی جوانان تحصیل کرده، … وجود نخواهد داشت . بر اساس نظریه تسری Spill-over Theory رضایت از یک بخش از زندگی بروی رضایت از بخشهای دیگر زندگی مؤثر است.

(از کمپ، 278:1369)

مثلا در این تحقیق زمانیکه دانشجویان از تحصیل راضی باشند از حوزه‌های دیگر زندگی اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی، سیاسی نیز راضی خواهند بود.

 

2/1 طرح مساله:

دانشگاه مکانی فرهنگی و اجتماعی می‌باشد و هر ساله جمع کثیری از جوانان برای گذراندن تحصیلات عالیه وارد آن می‌شوند و هر یک از این جوانان با در نظر داشتن اهداف خاص خود (ارتقاء سطح علمی، کسب شغل بهتر، رندگی بهتر ، گرفتن مدرک،…)به این مکان مقدس قدم می‌گذارند.

اکنون با ورود این جوانان با نشاط و امیدوار به آینده و همچنین علاقمند به تحصیل مسئولیت سنگینی به عهده مسئولین دانشگاه می‌باشد ، از این جهت که این مسئولین محترم باید از پرسنل و اساتید متعهد و کارآمد بهره گیرند، زیرا این دو قشر تماس بیشتری را با دانشجویان که آینده سازان جامعه هستند دارند، که توجه بیشتر این تحقیق به نقش اساتید متمرکز است آنچه از یک استاد وظیفه شناس و شایسته انتظار می‌رود این است که بکوشد از ناکامیهای درسی دانشجویانش جلوگیری کند و آنها را علاقمند به تحصیل،مطالعه، پژوهش سازد.

همانطور که می‌دانیم دانشجویان اغلب در سن جوانی به تحصیل می‌پردازند و دوران جوانی بسیار حساس می‌باشد زیرا پایه‌های شخصیتی افراد در این دوران شکل می‌گیرد فردی که مشغله ذهنی جز تحصیل نداشته باشد و تحصیل دانشجو با رضایت باشد البته که این فرد در تحصیل موفق‌تر خواهد بود و آیندۀ تضمین شده‌تری نسبت به دیگران دارد زیرا در آرامش به سر می‌برد و این دانشجویان مسلماً در آینده فرد مفید و شایسته‌ای برای خود، خانواده وجامعه خواهند بود.

 

فهرست مطالب

فصل اول.. 1

کلیات پژوهش….. 1

1/1 مقدمه: 2

2/1 طرح مساله: 3

3/1 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5

4/1 اهداف تحقیق.. 7

فصل دوم. 8

مبانی نظری تحقیق… 8

1/2 تعریف رضایت از دیدگاه صاحبنظران جامعه شناسی.. 9

2/2- پیشینه تحقیق.. 11

ا1/ 2/2 -بیشینه پژوهش های داخلی.. 12

2/ 2/2- نقد و بررسی پیشینه های داخلی.. 27

3/2/2- پیشینیه پژوهش های خارجی: 27

4/ 2/2 نقد وبررسی پیشینه‌های خارجی.. 39

3/2 مبانی نظری تحقیق.. 40

1/ 3/2  نظریه تسری(spill over theory) 41

2/ 3/2  نظریه هدف گذاری «ادوین لاک» E.A.lock.. 42

3/ 3/2 نظریه مبادله. 43

4/3/2 نظریه نیازها 45

4/2 چهارچوب نظری تحقیق.. 48

5/2 مدل تئوریکی تحقیق: 50

فصل سوم. 51

روش تحقیق… 51

3/1 مقدمه. 52

2/3روش تحقیق: 53

1/2/3: پرسش آغازی: 54

2/2/3 مطالعات مقدماتی و اکتشافی: 54

3/2/3 طرح نظری مسئله تحقیق: 55

4/2/3 ساخت و ارائه مدل تئوریک: 57

5/2/3 تبدل نظریه ها به فرضیه ها: 57

6/2/3 تعریف عملیاتی متغیرها و یافتن معرفهای مناسب برای سنجش آنها: 59

7/2/3 تهیه پرسشنامه برای سنجش متغیرها 61

8/2/3 آزمون مقدماتی.. 66

3/3 جامعه آماری.. 67

1 /3/3حجم نمونه: 67

فصل چهارم. 71

یافته‌های پژوهش….. 71

*تحلیل جداول توزیع فراوانی.. 72

جدول و نمودار 1-4 : توزیع پاسخگویان برحسب جنس………………………. 73

جدول و نمودار 2-4: توزیع پاسخگویان برحسب مقطع تحصیلی…………. 74

جدول و نمودار 3-4: توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت شغلی………… 75

جدول و نمودار 4-4: توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت تاهل …………. 76

جدول و نمودار 5-4: توزیع پاسخگویان برحسب شهر محل سکونت ….. 77

جدول و نمودار 6-4: توزیع پاسخگویان برحسب تحصیلات مادر……….. 78

جدول و نمودار 7-4: توزیع پاسخگویان برحسب شغل مادر ………………. 79

جدول و نمودار 8-4: توزیع پاسخگویان برحسب تحصیلات پدر…………. 80

جدول و نمودار 9-4: توزیع پاسخگویان برحسب شغل پدر…………………. 81

جدول و نمودار 10-4: توزیع پاسخگویان برحسب نوع مالکیت منزل…… 82

جدول و نمودار 11-4: توزیع پاسخگویان برحسب سن……………………….. 83

جدول و نمودار 12-4: توزیع پاسخگویان برحسب معدل……………………… 84

جدول و نمودار 13-4: توزیع پاسخگویان برحسب ترم……………………….. 85

جدول و نمودار 14-4: توزیع پاسخگویان برحسب تعداد اعضای خانواده        86

جدول و نمودار 15-4: توزیع پاسخگویان برحسب درآمد خانواده………. 87

*تحلیل جداول توزیع فراوانی و نمودار میانگین برای متغیر وابسته و متغیرهای مستقل مربوطه ………………………………………………………………………………………………………………….. 88

جدول و نمودار 16-4: مقایسه میانگین های معرف های شاخص تسلط به درس        89

جدول و نمودار 17-4: مقایسه میانگین های معرف های شاخص مسئولیت پذیری90

جدول و نمودار 18-4: مقایسه میانگین های معرف های شاخص ایجاد انگیزه  91

جدول و نمودار 19-4: مقایسه میانگین های معرف های شاخص مقررات آموزشی    92

جدول و نمودار 20-4: مقایسه میانگین های معرف های شاخص رضایت از تحصیل

……………………………………………………………………………………………………………… 93

جدول و نمودار 21-4: مقایسه میانگین های معرف های شاخص امیداوری به آینده شغلی    95

جدول و نمودار 22-4: مقایسه میانگین های معرف های شاخص احترام به دانشجو    96

جدول و نمودار 23-4: مقایسه میانگین های معرف های شاخص عدالت در سطح دانشگاه     97

جدول و نمودار 24-4: مقایسه میانگین های معرف های شاخص رسیدن به هدف       98

جدول و نمودار 25-4: مقایسه میانگین های معرف های شاخص رضایت از زندگی    99

*تحلیل رابطه متغییر وابسته «رضایت از تحصیل» با متغییرهای مستقل مربوطه  100

جدول  26-4 وابستگی بین دو متغیر رضایت از تحصیل و امیدواری به آینده شغلی   101

جدول  27-4 وابستگی بین دو متغیر رضایت از تحصیل و احترام به دانشجو  102

جدول  28-4 وابستگی بین دو متغیر رضایت از تحصیل و عدالت در سطح دانشگاه   103

جدول  29-4 وابستگی بین دو متغیر رضایت از تحصیل و رسیدن به هدف     104

جدول  30-4 وابستگی بین دو متغیر رضایت از تحصیل و رضایت از زندگی   105

*تحلیل رابطه متغیر وابسته « رضایت از تحصیل » با متغیرهای زمینه‌ای دو مقوله‌ای   106

جدول 31-4 تحلیل واریانس یک طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و جنس        107

جدول 32-4 تحلیل واریانس یک طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و مقطع تحصیلی     108

جدول 33-4 تحلیل واریانس یک طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و وضعیت شغلی    109

جدول 34-4 تحلیل واریانس یک طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و شهر محل سکونت ………………………………………………………………………………………………………………….. 110

تحلیل رابطه متغییر وابسته «رضایت از تحصیل» با متغییرهای زمینه‌ای چند مقوله‌ای   111

جدول 35-4 تحلیل واریانس دو طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و رشته تحصیلی     112

جدول 36-4 تحلیل واریانس دو طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و وضعیت تاهل       114

جدول 37-4 تحلیل واریانس دو طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و تحصیلات مادر    115

جدول 38-4 تحلیل واریانس دو طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و شغل مادر  116

جدول 39-4 تحلیل واریانس دو طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و تحصیلات پدر      117

جدول 40-4 تحلیل واریانس دو طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و شغل پدر118

جدول 41-4 تحلیل واریانس دو طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و نوع مالکیت منزل  119

فصل پنجم. 120

خلاصه و نتیجه گیری.. 120

منابع و ماخذ. 128

پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………….. 130

 

این فایل ورد در 176 صفحه به خدمتتون ارائه میشود.

15,000 ریال – خرید


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

3 × 2 =