دانلود تحقیق بررسی عوامل موثر بر کفایت شناخت حسابرسان از استانداردهای حسابداری ایرانی

دانلود تحقیق بررسی عوامل موثر بر کفایت شناخت حسابرسان از استانداردهای حسابداری ایرانی

دانلود تحقیق بررسی عوامل موثر بر کفایت شناخت حسابرسان از استانداردهای حسابداری ایرانی

خلاصه

تحقیق حاضر به دنبال تعیین کفایت شناخت حسابرسان شاغل در حرفه حسابرسی از استانداردهای حسابداری و تعیین تاثیر عواملی خاص مانند رده سازمانی و رشته تحصیلی حسابرسان در این شناخت است. از دیگر اهداف تحقیق پی بردن به این مطلب است که شناخت حسابرسان نسبت به استانداردهای مختلف حسابداری یکسان است یا خیر.

برای رسیدن به این اهداف‌‌‌‌ با استفاده از تکنیک “دلفی” پرسشنامه‌ای طراحی و بین نمونه تحقیق که 490 نفر از حسابرسان شاغل در حرفه حسابرسی ایران بودند، توزیع شد. از 405 پرسشنامه برگشت شده برای تجزیه و تحلیل استفاده شد و در نهایت نتایج این تجزیه و تحلیل‌ها نشان داد که حسابرسان ایرانی در تمامی رده‌های سازمانی به استثنای کمک حسابرسی با استانداردهای حسابداری ایران، آشنایی کافی دارند و برخلاف رده سازمانی، رشته تحصیلی حسابرسان در این شناخت تاثیر معنادار ندارد و در نهایت شناخت حسابرسان از استانداردهای مختلف حسابداری ایران یکسان نیست.

1-1مقدمه
تقریباً اکثر دانش‌های مهم و برجسته امروزی برای رسیدن به بلوغ نسبی که امروزه شاهد آن هستیم، مسیر و یا مسیرهای پر پیچ و خمی را طی کرده اند. با مطالعه سیر تحولات این دانش‌ها پی‌می‌بریم که تمامی آنها نسبت به آن‌چه که اول بار بوده‌اند تغییرات بسیار زیادی کرده‌اند. این همان خاصیت علم است. علم پدیده‌ای تغییر‌پذیر است و این تغییر پذیری کلید موفقیت و تکامل علوم و دانش‌ها است. حسابداری نیز همانند سایر دانش‌ها از این مسأله جدا نبوده است. این نکته را می‌توان در تعاریف متعدد ارائه شده برای حسابداری به عینه مشاهده کرد. اما در این رشته از علوم اجتماعی چه نهفته است که وجود آن را در دنیای پر از رقابت امروز، حتمیت می‌بخشد. در پاسخ به این سوال دو کلمه نقش کلیدی دارد: ارائه اطلاعات. با توجه به تعریف کمیته مفاهیم بنیادی حسابرسی (1973) نقش و جایگاه حسابرسی در این بین مشخص می‌شود:”حسابرسی عبارت است از جمع آوری و ارزیابی بی‌طرفانه شواهد و مدارک پشتوانه ادّعاهای مربوط به فعالیت‌ها و وقایع اقتصادی جهت انطباق این ادّعاها با اصول و ضوابط از پیش تعیین شده و ارائه گزارش به افراد ذینفع”[1]. هدف از اجرای حسابرسی، افزایش قابلیت اتّکای اطلاعات است. با این نقش، حسابرسی بستری مساعد برای استفاده از اطلاعات در راستای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی فراهم می‌سازد. حسابرسی دارای نقش اجتماعی است و در کشورهای پیشرفته جدا از الزامات قانونی به دلیل فوائد بسیار آن مورد حمایت جامعه قرار گرفته و می‌گیرد. علی رغم شباهت ظاهری، حسابداری و حسابرسی از نظر هدف از هم متفاوتند[2]. هدف حسابداران ارائه صورت‌های مالی است یعنی انتقال اطلاعات؛ در حالی که ‌هدف حسابرسان افزایش قابلیت اتّکای اطلاعات است؛ یعنی اعتبار دهی به اطلاعات در حال انتقال.

حسابرسان همواره برای انجام حسابرسی نیازمند به معیار هستند تا با مقایسه صورت‌های مالی با این معیار و یا معیارها، قابلیت اتّکای آنها را مشخص کنند. معیار حسابرسی صورت‌های مالی، استانداردهای حسابداری است و این همان نقطه مشترک اساسی بین این دو رشته است. حسابرسان وقتی صورتهای مالی را قابل اتّکا می‌دانند که بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه شده باشند.

2-1 بیان مسأله
گزارشگری مالی در واحدهای اقتصادی، بازتاب نیازهای اطلاعاتی و انتظارات گروه‌های گوناگون استفاده‌کننده از صورت‌های‌مالی همچون سرمایه‌گذاران، اعتبار دهندگان و… برای اتخاذ تصمیمات آگاهانه اقتصادی است. مجموعه صورت‌های مالی عمده‌ترین وسیله ارائه اطلاعات به خارج از واحدهای تجاری است. اطلاعات ارائه شده در این صورت‌ها، درصورتی برای استفاده‌کنندگان مفید و سودمند است که دارای ویژگی‌های کیفی مورد نیاز باشد. استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی شامل سرمایه‌گذاران به عنوان اصلی‌ترین استفاده‌کننده، دولت، اعتبار دهنده‌گان و… به دلیل، دوری، پیامد اقتصادی با اهمیت و پیچیدگی صورت‌های مالی به تنهایی قادر به تعیین وجود ویژگی‌های کیفی درصورت‌های مالی ارایه شده توسط مدیریت نیستند و همچنین به دلیل تضاد منافع موجود بین مدیریت و صاحبان شرکت و با توجه به اینکه سرمایه‌گذاران به صورت عقلایی تصمیم‌گیری می‌‌کنند، اعتماد به مدیریت و صورت‌های مالی ارایه شده توسط او نیز برای آنها امکان‌‌پذیر نیست. لذا مسئولیت تایید وجود ویژگی‌های کیفی مورد انتظار در صورتهای مالی بر عهده حسابرسان مستقل که هم آگاه به اصول، روشها و رویه‌های حسابداری و هم مستقل از مدیریت هستند واگذار شده است. اصول پذیرفته شده حسابداری یکی از مواردی است که حسابرسان با استفاده از آن به انجام عملیات حسابرسی می‌پردازند. رعایت این اصول در تهیه صورت‌های مالی نشان دهنده وجود ویژگی‌های کیفی مورد انتظار در صورت‌های مالی است.[3] به بیان ساده اصول پذیرفته شده حسابداری معیار حسابرسان مستقل در انجام عملیات حسابرسی صورت‌های مالی است

1- American Accounting Association, “A Statement of Basic Auditing Concepts”, 1973, pp. 3-5
[2]- Ibid. pp.19-21
1- کمیته تدوین استانداردهای حسابداری،  استانداردهای حسابداری، چاپ دوم ، تهران، سازمان حسابرسی، 1382،  ص‌ص493-502.

 

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات

1-1مقدمه 1

2-1 بیان مسأله 3

3-1 اهمیت موضوع 5

4-1 هدف تحقیق. 6

5-1 سوابق تحقیق. 6

6-1 فرضیات تحقیق. 7

7-1 تعریف عملیاتی واژه‌های تخصصی تحقیق. 7

8-1 چارچوب فصول آتی تحقیق. 8

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

1-2 مقدمه 10

2-2 مروری بر تاریخ حسابداری  11

3-2 تاثیر مسلمانان  13

4-2 حسابداری بعد از تمدن های باستان  13

5-2 حسابداری از انقلاب صنعتی تا امروز 15

6-2 تاریخچه‌ حسابداری‌ در ایران‌ 16

7-2 نهادهای حسابداری‌ در ایران‌ 18

1-7-2  انجمن حسابداران قسم خورده 18

2-7-2 انجمن حسابداران ایران  19

3-7-2 کانون حسابداران رسمی  19

8-2 پیدایش حرفه حسابرسی  21

9-2 حسابرسی در ایران  22

10-2 حسابداری و قانون و مقررات  24

11-2 استاندارد، ضرورت حرفه‌های نوین  25

1-11-2 دلایل تدوین استانداردها 25

2-11-2 تدوین استانداردها 25

3-11-2 گسترش بیش از حد استانداردها 26

12-2 دیدگاه‌های مختلف درباره تدوین استانداردهای حسابداری  26

13-2 سازمان حسابرسی کل کشور 31

1-13-2 موضوع سازمان  31

2-13-2 سابقه 31

3-13-2 ساختار سازمانی  32

4-13-2 اهّم وظایف سازمان  32

5-13-2فهرست استانداردهای حسابداری – استانداردهای مصوب  33

6-13-2 استانداردهای حسابداری – پروژه‌های در جریان  34

7-13-2 چگونگی تدوین استانداردهای حسابداری در ایران  36

14-2خلاصه فصل  38

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

1-3 مقدمه 42

2-3 نوع تحقیق  43

3-3 روش “دلفی” 43

4-3 ابزار اندازه‌گیری و نحوه اجرای آن  46

1-4-3 اجرای روش “دلفی” جهت نیل به پرسشنامه مطلوب نهایی  46

2-4-3 طراحی پرسشنامه نهایی  53

5-3 جامعه آماری تحقیق  54

6-3 آزمونهای آماری به کار گرفته شده در تحقیق  55

1-6-3 آزمون تی  55

2-6-3 آنالیز واریانس   56

3-6-3 آزمون خی دو 57

7-3خلاصه فصل  58

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیات

1-4 مقدمه 60

2-4 تحلیل داده‌های روش “دلفی” 61

1-2-4  پرسشنامه‌های جمع آوری شده 61

2-2-4  جمعیت شناسی  61

3-2-4  تجزیه و تحلیل نظرات کسب شده 62

3-4 تحلیل داده‌های پرسشنامه نهایی  63

1-3-4 پرسشنامه‌های جمع آوری شده 63

2-3-4  جمعیت شناسی  63

3-3-4  تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیات  65

4-4 خلاصه فصل  78

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

1-5 مقدمه 80

2-5 خلاصه تحقیق  81

3-5 ارایه نتایج آزمون فرضیات  82

4-5 پیشنهادها 82

5-5 محدودیت ها 83

6-5 پیشنهادها برای تحقیقات آتی  84

 منابع و مآخذ. 85

 ضمیمه‌ها 87

 چکیده انگلیسی. 107

 

این فایل ورد در 115 صفحه به خدمتتون ارائه میشود.

65,000 ریال – خرید

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.