دانلود طرح توسعه و عمران (جامع) شهر خرمدره مطالعات وضع موجود


OnPlay تمامی آموزش های غیر رایگان اساتید سطح اینترنت را به رایگان تماشا کنید

دانلود طرح توسعه و عمران (جامع) شهر خرمدره مطالعات وضع موجود

دانلود طرح توسعه و عمران (جامع) شهر خرمدره مطالعات وضع موجود

طرح جامع خرمدره

فهرست مطالب«
فصل اول: مطالعات منطقه……….. 1
-١-١مطالعات استان زنجان……………….١
١ـ١ـ١ـ مطالعات جغرافیایی و اقلیمی استان زنجان ……………..١
١ـ١ـ١ـ١ـ موقعیت، حدود و وسعت استان زنجان ………..١
٢ـ١ـ١ـ١ـ ویژگیهای طبیعی استان ………….٣
٣ـ١ـ١ـ١ـ اقلیم استان زنجان ……………۴
٢ـ١ـ١ـ نحوه توزیع جمعیت در منطقه ………………٩
٣ـ١ـ١ـ تفکیک جمعیت شهری و روستایی …………١٠
۴ـ١ـ١ـ تعداد جمعیت و خانوار و نرخ رشد ……………١٢
۵ـ١ـ١ـ مهاجرت در استان ………………..١٢
۶ـ١ـ١ـ میزانها و شاخصهای عمده جمعیتی در نقاط شهری و روستایی……………١٣
٧ـ١ـ١ـ ویژگیهای اجتماعی و فرهنگی………..١۴
٨ـ١ـ١ـ ویژگیهای اقتصادی ………………..١۴
٩ـ١ـ١ـ وضعیت ارتباطات منطقه ………………١٧
-١-٢مطالعات شهرستان خرمدره…………….٢٠
١ـ٢ـ١ـ مطالعات جغرافیایی و اقلیمی شهرستان………٢٠
٢ـ٢ـ١ـ ویژگیهای جمعیتی و اجتماعی …………٢۴
١ـ٢ـ٢ـ١ـ تعداد جمعیت و روند تحولات آن…………..٢۴
٢ـ٢ـ٢ـ١ـ تعداد و بعد خانوار…………………..٢۶
٣ـ٢ـ٢ـ١ـ پراکندگی و تراکم نسبی جمعیت ………………٢۶
۴ـ٢ـ٢ـ١ـ ویژگیهای اجتماعی و فرهنگی ……………..٢٧
٣ـ٢ـ١ـ ویژگیهای اقتصادی …………..٢٧
١ـ٣ـ٢ـ١ـ وضعیت فعالیت ……………….٢٧
٢ـ٣ـ٢ـ١ـ اشتغال و بخشهای عمده اقتصادی)کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات( …….٢٩
۴ـ٢ـ١ـ ویژگیهای عملکردی و خدماتی………..٣٢
۵ـ٢ـ١ـ محدوده حوزه نفوذ مستقیم شهر خرمدره…………..٣۴
١ـ۵ـ٢ـ١ـ سطح بندی مراکز جمعیتی و خدماتی در شهرستان خرمدره …………٣۶
۶ـ٢ـ١ـ برنامههای بخشی- منطقهای و تعیین سهم شهر در برنامه های مزبور………۴٠
فصل دوم: خصوصیات جغرافیایی و اقلیمی شهر……………43
١ـ ٢ـ موقعیت جغرافیایی شهر واطراف آن …………..۴٣
١ـ١ـ٢ـ موقعیت مطلق شهر ……………..۴٣
٢ـ١ـ٢ـ موقعیت نسبی شهر……………….۴٣
٢ـ٢ـ عوارض طبیعی شهر……………………….۴٣
٣ـ٢ـ ویژگیهای کلی زمین شناسی خرمدره……………۴۶
١ـ٣ـ٢ـ دشت زنجان- ابهر ……………….۴۶
٢ـ٣ـ٢ـ کوههای سلطانیه ………….۴۶
٣ـ٣ـ٢ـ چینهشناسی ………………۴۶
۴ـ٣ـ٢ـ وضعیت زلزله و گسلها………..۵

گسلها٢-٣-۴-١
-٢-٣-۴-٢وضعیت زلزلهخیزی در خرمدره………..۵٣
۵ـ٣ـ٢ـ جنس خاک …………………۵۶
۶ـ٣ـ٢ـ تیپ اراضی شهر خرمدره……………..۵٧
۴ـ٢ـ مسائل هواشناسی و اقلیمی شهر خرمدره …………۶٠
١ـ۴ـ٢ـ دما……………………۶١
٢ـ۴ـ٢ـ بارندگی ………………۶۴
٣ـ۴ـ٢ـ رطوبت نسبی هوا………..۶٧
۴ـ۴ـ٢ـ پوشش ابری و ساعات آفتابی………….۶٩
۵ـ۴ـ٢ـ تعداد روزهای همراه با پدیده خاص اقلیمی در خرمدره…….٧٠
۶ـ۴ـ٢ـ باد ………………….٧٣
۵ـ٢ـ منابع آبی خرمدره …………………….٧۵
١ـ ۵ـ٢ـ منابع آبهای سطحی )رودخانهها( ……………….٧۵
٢ـ۵ـ٢ـ منابع آبهای زیرزمینی ………٧۶
۶ـ٢ـ نحوه دفع آبهای سطحی)آب باران( در شهر و معایب آن………….٧۶
فصل سوم: مطالعات تاریخی شهر خرمدره ……..77
١ـ٣ـ وجه تسمیه ……………………………………..٧٧
٢ـ٣ـ شناخت تاریخچه شهر………………………٧٨
٣ـ٣ـ چگونگی پیدایش و روند شکلگیری شهر …………….٧٩
۴ـ٣ـ بناها و بافتهای تاریخی …………………..٨٢
فصل چهارم: مطالعات جمعیتی و اجتماعی شهر…………85
١ـ۴ـ خصوصیات جمعیتی و ترکیب آن ……………….٨۵
١ـ١ـ۴ـ تحولات جمعیتی …………….٨۵
٢ـ١ـ۴ـ ساختار جنسی و سنی جمعیت…………..٨٧
٣ـ١ـ۴ـ میزانهای حیاتی و رشد طبیعی جمعیت………….٩٢
۴ـ١ـ۴ـ جابهجایی و مهاجرت…………..٩۴
٢ـ۴ـ خصوصیات اجتماعی شهر و محلات مختلف آن……………..٩۶
١ـ٢ـ۴ـ خانوار و ابعاد آن……………٩۶
٢ـ٢ـ۴ـ ساختار سنی در محلات شهری………….٩٨
٣ـ٢ـ۴ـ وضع سواد ………………….١٠٢
٣ـ۴ـ تراکم کلی جمعیت در سطح شهر و محلههای آن……… ١٠۴
فصل پنجم: اوضاع کلی اقتصاد شهر خرمــدره ……………..108
١ـ۵ـ نقش غالب اقتصادی……………………….. ١٠٨
١ـ١ـ۵ـ وضعیت کشاورزی………………١١٢
٢ـ١ـ ۵ـ وضعیت صنایع و خدمات………………….١١٣
٣ـ١ـ ۵ـ ارزش افزوده وتولید …………١١۶
٢ـ ۵ـ میزانها و شاخصهای عمــده اقتصادی …………………… ١١٨
١ـ٢ـ۵ـ میزانهای فعالیت ……………..١١٨
٢ـ٢ـ۵ـ گروههای شغلی…………….١٢٠
٣ـ۵ـ بررسی ارزش زمین شهری و عوامل موثر بر آن………. ١٢١
١ـ٣ـ۵ـ ارزش رسمی املاک………………١

٢قیمتهای واقعی یا ارزش بازار ………………….١٢٢
۴ـ۵ـ هزینههای مربوط به مسکن وساختمان ……………. ١٢۵
۵ـ۵ـ امکانات مالی- فنی و اداری شهرداری خرمدره ………….. ١٢٨
١ـ۵ـ۵ـ امکانات مالی و منابع درآمدی شهرداری………..١٢٨
٢ـ۵ـ۵ـ هزینه های شهرداری……………….١٢٩
٣ـ۵ـ۵ـ امکانات اداری و کادر خدماتی شهرداری ………….١٣١
۴ـ۵ـ۵ـ ماشین آلات وامکانات فنی و اجرایی شهرداری ………..١٣١
۵ـ۵ـ۵ـ امکانات تامین منابع مالی و اعتباری جد ید برای عمران شهر …………١٣٢
۶ـ۵ـ امکانات و چگونگی مشارکت مردم در فعالیتهای عمرانی شهر………….. ١٣۵
١ـ۶ـ۵ـ مشارکتهای مردمی………….١٣۵
٢ـ۶ـ۵ـ وقف، نمو نه ای در مشارکت های مردمی ………١٣۶
٣ـ۶ـ۵ـ تشکلهای مردمی و غیر دولتی )١٣۶……………. (
NGO
فصل ششم: مطالعات کالبدی شهر……………….. 138
-۶-١نحوه استفاده از اراضی شهر…………. ١٣٨
-۶-٢وضع کمی و کیفی کالبدی کارکردهای مختلف شهری………….. ١٣٩
-۶-٢-١کاربری مسکونی ………….١٣٩
-۶-٢-٢کاربری تجاری …….١۴٠
-۶-٢-٣کاربری آموزشی………….١۴٠
-۶-٢-۴آموزش عالی و فنی و حرفه ای……………….١۴٠
-۶-٢-۵کاربری فرهنگی ……….١۴٠
-۶-٢-۶کاربری ورزشی ……….١۴١
-۶-٢-٧کاربری درمانی……………….١۴١
-۶-٢-٨کاربری بهداشتی ……………..١۴١
-۶-٢-٩کاربری پذیرایی و جهانگردی ……………١۴٢
-۶-٢-١٠کاربری اداری و انتظامی…………….١۴٢
-۶-٢-١١فضای سبز …………..١۴٢
-۶-٢-١٢اراضی زراعی و باغی …………….١۴٢
-۶-٢-١٣اراضی بایر ……………..١۴٣
-۶-٣نحوه توزیع خدمات محلهای )آموزشی، بهداشتی، فضای سبز، خرده فروشی و غیره(……… ١۴۶
١۴۶………….١ – محله۶-٣-١
١۴٩…………………٢ – محله۶-٣-٢
١۴٩…………………………٣ – محله۶-٣-٣
١۵۴……………………………..۴ – محله۶-٣-۴
١۵۴………………………۵ – محله۶-٣-۵
١۵٩………………۶ – محله۶-٣-۶
١۵٩………………………..٧ – محله۶-٣-٧
١۶۴……………………….٨ – محله۶-٣-٨
١۶۴………………..٩- محله۶-٣-٩
١۶٩……………………١٠ – محله۶-٣-١٠
١۶٩…………….١١ – محله۶-٣-١١
١٧۴…………………١٢ – محله۶-٣-١٢

۴بافت و سازمان شهری شهر خرمدره …………… ١٧٧
-۶-۴-١بافت شهری خرمدره ………..١٧٧
-۶-۴-٢ساخت شهر خرمدره …………….١٨٣
٣ـ۴ـ -۶بررسی بافت مناطق حاشیهای……………٢٠٨
۴ـ۴ـ -۶بررسی نقش عوامل مختلف در معماری و بافت شهری ………..٢٠٩
۵ـ۴ـ -۶تأثیر متقابل معماری قدیم و جدید با عوامل اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی و طبیعی شهر……..٢١١
-۶-۵تراکم کلی ساختمانی مسکونی در مناطق مختلف شهر، از طریق بازدیدهای محلی و نمونه برداری از ساختمان.. ٢١٣
-۶-۶مسائل کمی و کیفی مربوط به مسکن ……………… ٢١۵
-۶-۶-١ویژگیهای کلی مسکن……………….٢١۵
-۶-۶-٢قدمت بناهای مسکونی ……………٢١۶
-۶-۶-٣کیفیت ابنیه واحدهای مسکونی ……………٢١٨
-۶-۶-۴نوع مصالح واحدهای مسکونی…………………..٢٢١
-۶-۶-۵روحیه ساختمانهای واحدهای مسکونی …………………….٢٢٣
-۶-۶-۶نحوه تصرف مسکن ……………………………..٢٢۴
٧ـ -۶-۶مالکیت زمین ……………………….٢٢۵
٨ـ -۶-۶تعداد اتاق در واحد مسکونی………………………٢٢۶
٩ـ -۶-۶تعداد خانوارها در واحد مسکونی ……………..٢٢٧
١٠ـ -۶-۶عناصر مسکن در شهر خرمدره …………………٢٢٨
١١ـ -۶-۶تسهیلات واحد مسکونی………………..٢٢٩
-۶-٧ضوابط و مقررات ساختمانی موجود شهر خرمدره…………. ٢٣۶
-۶-٧-١ضوابط و مقررات شبکههای معابر…………٢٣۶
٢ـ -۶-٧ضوابط و معیارهای تفکیک و ساخت ……..٢۴٠
٢۴٣……………………………..- حرائم۶-٧-٣
-۶-٨وضعیت مالکیت اراضی در شهر، تفکیک نوع مالکیت خصوصی و عمومی …….. ٢۴٣
-۶-٩شبکه تأسیسات زیر ساختی………………….. ٢۴۵
١ـ-۶-٩آبرسانی……………………..٢۴۵
٢ـ -۶-٩فاضلاب شهری ……………….٢۴٧
٣ـ -۶-٩برق رسانی……………….٢۴٨
۴ـ -۶-٩تلفن )مخابرات( …………….٢۴٨
۵ـ -۶-٩گاز رسانی……………………..٢۴٩
-۶-١٠تجهیزات شهری …………………………….. ٢۵٠
١ـ -۶-١٠کشتارگاه………………………….٢۵٠
٢ـ -۶-١٠گورستان و غسالخانه ……………….٢۵٠
٣ـ -۶-١٠جمعآوری و دفع زباله……………………..٢۵١
۴ـ -۶-١٠آتش نشانی…………………….٢۵٢
۵ـ -۶-١٠میدان توزیع ترهبار……………………….٢۵٣
۶ـ -۶-١٠جایگاه توزیع بنزین ………………..٢۵٣
٧ـ -۶-١٠پایانهها و توقفگاهها………….٢۵٣
٨ـ -۶-١٠بنگاههای خصوصی حمل و نقل ………………..٢۵۴
٩ـ -۶-١٠پست و تلگراف ……………….٢۵۴
١٠ـ -۶-١٠مراکز آموزشی…………..٢

١آموزش عالی………………٢۵۶
٢۵٧………………… – درمانی۶-١٠ـ١٢
١٣ـ -۶-١٠بهداشتی………………………..٢۵٨
٢۵٩………………………………- فرهنگی۶-١٠ـ١۴
٢۶٠…………………………- ورزشی۶-١٠ـ١۵
١۶ـ -۶-١٠پذیرایی………………………….٢۶١
١٧ـ-۶-١٠اماکن مذهبی………………………٢۶١
١٨ـ -۶-١٠فضای سبز ………………………………٢۶١
٢۶۴…………………………………..- ادارات۶-١٠ـ١٩
-۶-١١سیمای کلی شهر خرمدره از منظر حمل و نقل و ترافیک……………… ٢۶۶
١ـ -۶-١١ویژگی کلی شبکه معابر شهر ……………٢۶۶
٢ـ -۶-١١برداشت وضعیت عرضه سیستم حمل و نقل در شهر خرمدره ………..٢۶٨
٣ـ -۶-١١برداشت وضعیت حجم ترافیک و عابران پیاده در شبکه معابر ………….٢٧۵
۴ـ -۶-١١وضعیت تردد عابرین پیاده …………٢٨٧
۵ـ -۶-١١بررسی وظیفه عملکردی معابر در شهر خرمدره ………٢٨٩

 

توجه: به دلیل وارد شدن این متن از فایل pdf ممکن است جمله بندی و علائم نگارشی به هم ریخته باشد. ولی در نسخه اصلی همه چیز مرتب و منظم می باشد.

این فایل پی دی اف در 311 صفحه به خدمتتون ارائه میشود.


OnPlay در یوتوب، آموزش های روانشناسی و معماری و کامپیوتر و سایر آموزشهای پولی را به رایگان تماشا کنید


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

19 − سه =