or

دانلود تحقیق دعوای خلع ید – کد7769

آدرس کوتاه این مطلب: http://saeedsun.ir/blog/?p=94575
دانلود تحقیق دعوای خلع ید

دانلود تحقیق دعوای خلع ید

مقدمه

دعوای خلع ید زمانی قابل طرح در دادگاه می باشد که شخصی مال غیر منقولی را به طور غیر قانونی تصرف کرده باشد.در این صورت خواهان(مدعی خلع ید) به محکمه دادخواست خلع ید ارائه می دهد به همراه دلایل و مدارک رسمی( طبق تعریف سند رسمی در ماده1286 ) قانون مدنی که حق قانونی خود را به اثبات برساند.

خلع ید منشأ غاصبانه دارد، یعنی هیچ قرارداد قانونی از قبل بین طرفین دعوا وجود نداشته ،از این لحاظ تفاوت هایی با تخلیه ید داراست.

رسیدگی به دعوای خلع ید در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد،زمانی که مالکیت خواهان دعوا محرز شده باشد،اما اگر خوانده مالکیت خواهان را قبول ننماید ابتدا دعوای مالکیت در دادگاه مطرح می شود و سپس به دعوای خلع ید از طریق شورای حل اختلاف رسیدگی می نماید.

 واژگان کلیدی 

– خلع ید

– تصرف

– تصرف عدوانی

– تصرف مالکانه

– تصرف غاصبانه

– تصرف امانی

– استیلاء

– غصب

– ید غاصبانه

– مال مشاع

– خلع ید از اموال مشاع

– دادگاه صالح

فصل اول

مبحث اول

کلیات وتعاریف

 

گفتار اول: تعریف لغوی خلع ید

خلع ید کردن . [ خ َ ع ِ ی َ ک َ دَ ] (مص مرکب ) چیزی را ازدست کسی درآوردن . بسلطه ٔ کسی بر خلع ید علاوه بر معنای لغوی دارای یک مفهوم فنی و اصطلاحی نیز می باشد ، خلع ید به لحاظ حقوقی عنوان دعوایی است که مالک یک مال غیر منقول(خانه،مغازه،زمین)بطرفیت متصرف غیر قانونی مال خود اقامه می کند و از دادگاه(امروزه شورای حل اختلاف)می خواهد که به روند تصرف غیر مجاز متصرف پایان بخشیده و ملک وی را از تصرف او خارج کرده و تحویل او بدهند

 

تعریف حقوقی خلع ید

 خلع ید به لحاظ حقوقی عنوان دعوایی است که مالک یک مال غیرمنقول(خانه،مغازه،زمین)بطرفیت متصرف غیر قانونی مال خود اقامه می کند و از دادگاه می خواهد که به روند تصرف غیر مجاز متصرف پایان بخشیده و ملک وی را از تصرف او خارج کرده و تحویل او بدهند.

“بعنوان مثال من دارای یک مغازه می باشم و به مسافرت می روم بعد از 2سال مراجعت می کنم و متوجه می شوم یکی از همسایگان مغازه از غیبت من سوء استفاده کرده و به تصرف مغازه پرداخته و در آن مبادرت به فروش لوازم یدکی اتومبیل مینماید،هر چند به او تذکر داده می شود حاضر نمی گردد مغازه را تحویل دهد اینجاست که من باید با در دست داشتن سند مالکیت به شورای حل اختلاف محل وقوع مغازه مراجعه کرده و با تنظیم دادخواست و طرح دعوی خلع ید بطرفیت متصرف که اصطلاحا غاصب تلقی می شود حق خود را مطالبه نمایم ،شرط اصلی جهت طرح دعوی مذکور داشتن مالکیت بلا منازع است یعنی باید سندی داشته باشیم که مالکیت ما را 100درصد ثابت کند مثل دفترچه مالکیت سیم سرب،یا حکم قطعی اثبات مالکیت.

اما اگر واقعا مالک باشم اما مدرکی برای اثبات آن نداشته باشم و طرف مقابل هم ادعای مالکیت مرا قبول نداشته باشد اینجا باید ابتدا به دادگاه مراجعه کنم و دعوای اثبات مالکیت مطرح نمایم و با گرفتن حکم قطعی اثبات مالکیت دعوای خلع ید در شورای حل اختلاف مطرح نمایم والا موفق نمی شوم.”

لازم به ذکر است دعوای خلع ید با دعوای تصرف عدوانی و تخلیه ید متفاوت است زیرا منشاء دعوای خلع ید غصب است و هیچ قراردادی بین مالک و متصرف وجود ندارد اما در تخلیه قرارداد وجود دارد اما با وصف اینکه مدت اجاره پایان پذیرفته است مستاجر حاضر به تخلیه ملک نیست اینجا باید دعوای تخلیه مطرح کرد که در آن مالکیت عین ملک نیز شرط نیست همین که شما مالک منافع هم باشی کفایت می کند،تصرف عدوانی نیز که به دو صورت کیفری و حقوقی قابل طرح است باز موضوع فرق می کند در دعوای تصرف عدوانی حقوقی فقط اثبات سابقه تصرف کافی است و نیازی به اثبات مالکیت (عین و منافع)نیست همین که سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرف ثابت شود کافی است اما در شکایت تصرف عدوانی کیفری که طبق ماده690 قانون مجازات اسلامی مصوب سال1375 مطرح می شود اختلاف نظر وجود دارد عده ای مالکیت را شرط می دانند اما عده دیگری فقط سبق تصرف را کافی می دانند که رویه قضایی نظر اول یعنی اثبات مالکیت را پذیرفته است

 

خلع ید از مباحثی شکلی است که به طور غیر مستقیم در قانون ایین دادرسی مدنی ذیل عناوین تصرف عدوانی به ان اشاره شده است. این دعوا اثبات مالکیت ، تصرف غاصبانه و یا در حکم غاصبانه خوانده دعواست.

 در این شرایط خواهان باید دلایل مالکیت خود را به دادگاه تقدیم کند تا دادگاه پس از رسیدگی به دلایل مالکیت و احراز سایر شرایط دعوا در ماهیت موضوع حکم صادر نماید. همچنان که معروف است، رسیدگی به دعوای خلع ید فرع بر اثبات مالکیت است.

 حال در صورتی که اصل مالکیت خواهان محل نزاع واقع شده و دلایل و مدارک کافی برای اثبات مالکیت خود نداشته و مطالب و اظهارات وی حاکی از نوعی ادعای مالکیت باشد که احراز زمانی که خواهان دادخواستی به خواسته خلع ید به دادگاه تقدیم می‌نماید، شرایط و ارکان تشکیل‌دهنده آن منوط به رسیدگی مستقل به این ادعاست، در اینجا دعوای خلع ید خواهان به‌تنهایی قابلیت استماع نداشته و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قابل رد می‌باشد؛ چراکه خواهان ادعایی مطرح کرده که در ردیف خواسته نیامده است.

علاوه بر ان خلع ید به عنوان یکی از مباحث مرتبط با غصب در قانون مدنی می باشد. که ذیل همین عنوان به ان پرداخته می شود.

در حال حاضر خلع ید اکثرموضوع  پرونده های دادگاه ها را به خود اختصاص داده است.

 

گفتار دوم: تقسیم بندی دعوی خلع ید

مطابق یکی از تقسیم بندی های معقول دعوای “خلع ید”به معنای اعم ان به3دسته از دعاوی تقسیم می شود.

1.خلع ید به معنای اخص

دعوای مالکیت  است که طی ان مالک ملک رفع تصرف دیگری را از ملک خود خاستار است

2.تخلیه ید

دعوای تخلیه یداست که در ان عدم مالکیت خوانده بر ملک مورد نزاع و در مقابل قانونی بودن تصرف خوانده بران مورد قبول طرفین دعوا بوده وخواهان ادعا دارد که ادامه تصرفات خوانده بر ان ملک خلاف قرارداد یا قانون است و باید از ان رفع تصرف شود

بنابراین در دعوای خلع ید مبنای قراردادی بین خوهان و خوانده وجود دارد.

3.دعاوی تصرف

خود شامل دعاوی تصرف عدوانی ومزاحمت و ممانعت از حق بوده وممکن است به صورت کیفری یا حقوقی مطرح شوند. امروزه شورای حل اختلاف)

هر حال با قیود گفته شده دلیل سبق تصرف است باید به منطوق و مفهوم این اسناد عنایت نموده و عند الاقتضاء دفاعیات طرف مقابل از جمله ادعای جعل در برابر اسناد رسمی و انکار یا تردید و ادعای جعل در برابر اسناد عادی را مورد رسیدگی قرار داده و نسبت به این دفاعیات نیز تصمیم گیری نماید. تصمیم دادگاه

در خصوص انکار تردید و ادعای جعل بر خلاف ماده11ق.ج.ت.ع. که آن را منحصر به همهن دعوا می نمود اکنون به حق در سایر دعاوی نیز موثر بوده و دادگاه باید ماده221 ق.ج. را نیز اجرا نماید.

 

گفتار سوم

مبحث دوم:منشا خلع ید

تصرفات:

  1. تصرفات امانی
  2. تصرفات غاضبانه
  3. تصرفات مالکانه

مالکانه و امانی  ( در حکم غصب می باشند)

 

فایل به صورت ورد می باشد.

25,000 ریال – خرید


اطمینان به اصالت سایت / راهنمای خرید/ کد تخفیف / گزارش مشکل در خرید/ تبلیغات در سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تا 10% تخفیف ویژه کلیه محصولات آموزشی سایت(دریافت کد تخفیف)
+