دانلود مطالعات طرح آماده سازی منطقه ۲۲ تهران

دانلود مطالعات طرح آماده سازی منطقه ۲۲ تهران

دانلود مطالعات طرح آماده سازی منطقه ۲۲ تهران

فهرست مطالب مطالعات طرح آماده سازی منطقه ۲۲ تهران:

کلیات

سخن آغازین
یادآوری وجوه تمایز منطقه ٢٢ از سایر مناطق تهران
ویژگی اصلی کار
انتخاب بین دو سناریو
فهرست همکاران
فهرست کلی مطالب
فهرست کلی نگاره ها
فهرست منابع و ماخذ

جلد دوم: مطالعات سازمان فضایی و سیمای شهری

بررسی سابقه تحولات و گسترش کالبدی منطقه
بررسی و تحلیل استخوانبندی و سازمان فضایی
بررسی فضاهای جمعی منطقه
بررسی سیمای شهری منطقه

جلد سوم: مطالعات حمل و نقل و ترافیک

شناسایی وضع موجود
تحلیل و بررسی
محصول مطالعات

جلد چهارم: مطالعات محیط زیست

شناخت معضلات زیست محیطی
طبقه بندی و جانمائی معضلات زیست محیطی
تحلیل و پهنه بندی معضلات عمده زیست محیطی منطقه
ارائه پیشنهادها
مطالعات زیست محیطی انجام شده و یا درحال انجام درمنطقه

جلد پنجم: مطالعات جمعیتی واجتماعی اقتصادی

مطالعات جمعیتی
سیمای اجتماعی و اقتصادی جمعیت منطقه (شغل، درآمد، قشربندی اجتماعی)
مطالعات مراکز کار و فعالیت
تحلیل عوامل موثربر جمعیت پذیری و عملکرد اقتصادی اجتماعی
پیش بینی و راهبردهای اسکان جمعیت واستقرار فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی درمنطقه

جلد ششم: مطالعات مسکن

مطالعات وضع مسکن
تحلیل عوامل موثر بر تحول وضع مسکن و بافتهای مسکونی
پیش بینی و راهبردهای هدایت گرایشهای ساخت وساز مسکن در منطقه

جلد هفتم: مطالعات مالیه شهری

بررسی ترازهای مالی شهرداری برحسب کدهای ریزبودجه و هزینه
تحلیل عوامل موثر بر درآمد و هزینه شهرداری
آینده نگری روند هزینه شهرداری و پیش بینی امکانات تامین درآمد

جلد هشتم: مطالعات مدیریت شهری

بررسی ویژگیهای سازمانی و عملکردی شهرداری
بررسی و تجزیه و تحلیل برنامه های ۵ ساله شهرداری منطقه
نظرسنجی از مردم منطقه و نهادهای عمومی
ارزیابی مدیریت شهری
ارزیابی ساختار و عملکرد مدیریت شهری منطقه

جلد نهم: مطالعات طرحهای بالادست

مقدمه
بررسی اجمالی نقش طرحهای بالادست درتحولات وگسترش کالبدی منطقه ۲۲
چشم انداز تحولات جمعیت در منطقه ۲۲
چشم انداز تحولات کالبدی در منطقه ۲۲
تدوین اهداف و مقاصد مقدماتی توسعه منطقه در رابطه با شهر
مقایسه مساحت، جمعیت، تراکمهای جمعیتی
مقایسه سطوح کاربریها (وضع موجود با طرح های بالادست)

جلد دهم: SWOT (ارزیابی نهایی)

عمده ترین مسائل و مشکلات کلانشهرها (دارای بازتاب کالبدی)
ویژگیهای کلیدی برای برنامه ریزی راهبردی کلانشهرها
معرفی رئوس موارد بررسی (منطقه ٢٢ تهران)
تشریح ویژگیهای کلی، نقاط قوت و ضعف، فرصتها و تهدیدات

جلد یازدهم: راهبردهای کلی توسعه

تحلیل مطالعات شناخت
تدوین اهداف و مقاصد مقدماتی توسعه منطقه در رابطه با شهر
گرایش های موثر در توسعه کالبدی منطقه
راهبردهای توسعه آینده
طرحها و برنامه ها

پیوست ها

بخشی از نامه شهرداری منطقه ٢٢ به شهردار وقت تهران
گزارش تصویری شهرداری منطقه ٢٢ درمورد اراضی باقیمانده
متن گزارش مهندسان مشاور شارستان درزمینه پیشنهادهای طرح مجموعه شهری
متن گزارش مهندسان مشاور شارستان درمورد برنامه ریزی فرآیند و مستمر
شرح وظایف ارکان اصلی و حوزه های مختلف شهرداری منطقه ۲۲
نتایج بررسی بودجه برنامه پنج ساله شهرداری منطقه ٢۲ (عناوین پروژه ها اعتبار مورد نیاز مدت انجام پروژه سال برنامه وسایر)
تصویری از سرانه ها و سطوح کاربریهای منطقه در طرح تفصیلی در مقیاس مفروضات طرح توسعه

 
55,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.