دانلود طرح تفصیلی شهر شیراز – کد 8747

دانلود طرح تفصیلی شهر شیراز

دانلود طرح تفصیلی شهر شیراز

بازنگری طرح تفصیلی شهر شیراز 

جمع بندی مطالعات و تحلیل نهایی

اهداف و راهبردها

تدوین طرح ساختاری

 

رئوس کلی
شرح خدمات طرح راهبردی ـ ساختاری شهر شیراز

– اهداف، رویکردها و روش مطالعه
— شناخت و تحلیل دیدگاهها و راهبردهای طرحهای بالادست
– مطالعات یه
— مطالعات جمعیتی، اقتصادی، اجتماعی
— محیط طبیعی
— کالبدی ـ فضائی
— کیفیت محیط هری
— مدیریت و مشارکت شهری
– جمعبندی مطالعات و تحلیل نهایی
– تعیین اهداف، راهبردها و سیاستها
– تدوین طرح ساختاری

فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
( 3-1تحلیل نقش مدیریت و مشارکت در برنامه برای توسعه و عمران شهری ………………………….. 1
الف ( امکانات عینی و عمومی …………………………………………………………………………………… ……..8
ب ( امکانات قانونی …………………………………………………………………………………… …………………….9
ج ( امکانات سازمانی ………………………………………………………………………………………………………10
( 3-2تحلیل عوامل و گرایشهای تعیینکننده تحول شهر در آینده …………………………………………..12
( 3-3تحلیل آثار برنامههای موجود بر ساختار عمومی شهر ………………………………………………………22
( 3-4تشخیص مسائل ساختار موجود شهر و چشمانداز روند تحولات ……………………………………..26
( 3-5جمعبندی نتایج مطالعات پایه براساس تحلیل تلفیقی آثار متقابل انسان، فعالیت، محیط
و مدیریت شهری بهمنظور تشخیص ساختار عمومی شهر
………………………………………………………3

 

فهرست مطالب
(5تدوین طرح ساختاری ………………………………………………………………………………………………………………………………….1
( 5-1مقدمهای بر تدوین الگوهای ساختاری…………………………………………………………………………………..1
( 5-2الگوی کلی توسعه )مضمون توسعه، شکل توسعه( ………………………………………………………. ………..8
( 5-3الگوی عمومی کاربری زمین و فضا ……………………………………………………………………………………28
( 5-4الگوی استخوانبندی شبکه ارتباطی و حمل و نقل و زیرساختها ………………………………………….35
( 5-5الگوی کلی فضای سبز و باز شهری …………………………………………………………………………………..42
( 5-6الگوی کلی تراکم )توده و فضای شهری( …………………………………………………………………………..52
( 5-7الگوی کلی مناطر اصلی طبیعی و شهری …………………………………………………………………………..59
( 5-8الگوی عمومی مراکز فراغتی، فرهنگی، تفریحی ـ گردشگری در محدوده طرح ……………………..63
( 5-9الگوی کلی مسکن و نحوه اسکان ……………………………………………………………………………………..67
– (10 5الگوی کلی تقسیمات فضایی شهر و سلسله مراتب تسهیلات و خدمات شهری ……………………72

35,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.