or
فایـلهـا و مـقـالات رایـگـان سـایـت:

دانلود رساله دکتری جریان اطلاعات در پژوهشکده های وابسته به مراکز آموزش عالی کشور و ارائه یک الگوی مناسب

آدرس کوتاه این مطلب: http://saeedsun.ir/blog/?p=93880
 دانلود رساله دکتری جریان اطلاعات در پژوهشکده های وابسته به مراکز آموزش عالی کشور و ارائه یک الگوی مناسب

دانلود رساله دکتری جریان اطلاعات در پژوهشکده های وابسته به مراکز آموزش عالی کشور و ارائه یک الگوی مناسب

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی رساله دکتری رشته علم اطلاعات و دانش شناسی ph.d

چکیده فارسی
این پژوهش با هدف شناسایی وضعیت جریان اطلاعات در مراکز تحقیقاتی وابسته به مراکز آموزش عالی کشور انجام گرفته است. شناسایی عوامل تسهیل کننده و بازدارنده جریان اطلاعات، تعامل با سازمان مادر، پژوهشکدههای تابعه، همسو و رقیب از اهداف فرعی این پژوهش بوده است. در این پژوهش منظور از جریان اطلاعات عبارت است از عملیات مربوط به انتقال اطلاعات میان و درون پژوهشکدههای وابسته به آموزش عالی که سه مرحله اساسی گردآوری و استفاده، تولید و ذخیرهو اشاعهاطلاعات را در بر میگیرد. جامعه آماری این پژوهش شامل معاونین پژوهشی، مدیران پژوهشکدههای تابعه، مدیران گروههای علمی، مدیران کتابخانهها و اعضای هیات علمی در 139پژوهشکده وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیو دانشگاه آزاد اسلامیاست. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته است. بعد از تایید روایی و پایایی، تعداد 770پرسشنامه بین پژوهشگران جامعه آماری توزیع و در نهایت، تعداد 72/99) 562درصد( پرسشنامه عودت داده شد. برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزار spss استفاده شد.
یافتههای تحقیق نشان داد: وضعیت کلی جریان اطلاعات در مرحله
گردآوریمناسب و در مرحله تولید و ذخیرهو اشاعهنامناسب بوده است. در مرحله گردآوری و استفادهاز اطلاعات، قالبهای الکترونیکی بیشتر از قالبهای چاپی، در دو مرحله تولید و ذخیرهو اشاعهاطلاعات، قالبهای چاپی بیشتر از قالبهای الکترونیکی مورد استفاده قرار میگیرد. همچنین مشخص شد اشاعه اطلاعات برای متخصصین بیشتر از سایر قشرها و پست الکترونیکی بیشتر از سایر ابزارهای اطلاعرسانی مورد توجه پژوهشکدهها بوده است.
اطلاعات تولید شده بیشتر به صورت رایگان برای اعضای پژوهشکدهها ارائه میگردد و تجاریسازی یافتهها کمتر مورد توجه است. براساس یافته ها، جریان مطلوب اطلاعات در پژوهشکدهها نقش بسزایی در جذب قراردادهای پژوهشی با سایر سازمانها دارد و کمبود اعتبارات مالی مهمترین عامل بازدارنده جریان اطلاعات در پژوهشکدههای مورد مطالعه شناسایی شد. در بین عوامل تسهیلکننده جریان اطلاعات ارائه نتایج یافتهها و کتابخانهها بیشترین تاثیر را داشتهاند. هرچند وضعیت تعامل پژوهشکدهها با سازمانهای مادر بسیار مطلوب و با پژوهشکدههای همسو و تابعه مناسب ارزیابی شده است اما تعامل با پژوهشکدههای رقیب رضایت بخش نبوده است. در این تحقیق با استفاده از یافتهها، الگویی برای جریان اطلاعات ارائه گردیده است. به صورت کلی یافتهها نشان داد که وضعیت جریان اطلاعات در پژوهشکدههای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بهتر از پژوهشکدههای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه آزاد اسلامی بوده است.
کلیدواژهها: جریان اطلاعات، گردآوری اطلاعات، مصرف اطلاعات، تولید اطلاعات، اشاعه اطلاعات، پژوهشکده ها، آموزش عالی، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی

مقدمه
اطلاعات نه تنها اساسیترین جنبه جامعه ما، بلکه یکی از ضروریترین آنهاست. بقای ما به انتقال موثر اطلاعات در هر سطحی بستگی دارد و همیشه پردازش اطلاعات جزء لازم هر فعالیتی است که انسان انجام میدهد )کلیولند و کلیولند ،1385 ،1ص..(27 ابتدا باید خاطر نشان کرد که نسلهای گذشته در مورد اطلاعات بسیار نگران بودند، اطلاعات نقش مهمی در زندگی آنها بازی میکرد و آنها در ذخیره و بازیابی آن دارای مشکلاتی بودند. حرفه سازماندهی و کنترل اطلاعات در سدههای اخیر ایجاد نشده است. این امر حداقل به زمانی برمیگردد که انسانها نظامهای نوشتاری را برای ضبط افکارشان توسعه دادند. در دوران جنگ جهانی دوم و بعد از آن توجه به نقش اصلی اطلاعات در امور فردی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در حال افزایش بود و این باعث شد به خود مفهوم اطلاعات، توجه و علاقه بیشتری نشان داده شود. در این برهه از زمان، عصر اطلاعات با تحول در فناوری اطلاعاتی شتاب بیشتری یافت. اما دهههای بعد از آن، روشن شد که کامپیوترها و دستگاههای ارتباطی تنها یک بعد از دنیای اطلاعات هستند. پدیده اطلاعات به طیف وسیعی از خصوصیات زیستی و رفتاری بستگی دارد و ما تنها در آغاز فهم آن هستیم )کلیولند و کلیولند، ،1385ص..(30 امروزه، اطلاعات سلاحی برای کسب امتیازات اقتصادی و اجتماعی شده است و گسترش و میزان گردش و سهم مؤثّر آن در تصمیمگیریها، تحولاتی بنیادین درجوامع به بار آورده است که »انقلاب سیاسی اطلاعات« خوانده میشود. به همان اندازه که اطلاعات در تصمیمگیریها و برنامهریزیها سهم و نقش دارد، سبب بالارفتن آگاهیها، بینشهای فردی و تغییر رفتار افراد در اجتماعات میشود که میتوان نام »انقلاب فرهنگی اطلاعات« بر آن نهاد. انفجار اطلاعات در دنیای امروز پدیدهای است که جوامع این روزگار را ناگزیر ساخته است تا گردش اطلاعات را با بهرهجویی از فناوریهای نوین مهار کند و این همان »انقلاب صنعتی اطلاعات« است که ایجاد پایگاههای دادهها و بانکهای اطلاعاتی خود بارزترین مجراهای تجلی چنین انقلابی است )آزاد، ،1376ص..(

فهرست مطالب
چکیده فارسی………….1
فصل اول: کلیات تحقیق……………………………2
.1-1مقدمه……………………………..3
.2-1بیان مساله………………5
.3-1ضرورت و اهمیت پژوهش………………7
.4-1اهداف پژوهش ……………………9
.5-1فرضیههای پژوهش …………………..9
.6-1پرسشهای اساسی پژوهش …….10
.7-1تعاریف مفهومی و عملیاتی…………….11
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق…………14
.1-2مقدمه……………………….15
.2-2اطلاعات ……………………..15
.3-2همگرایی اطلاعات و ارتباطات …………20
.1-3-2جهانی شدن اطلاعات و ارتباطات ………………21
.4-2ارزش اطلاعات ……………22
.1-4-2ارزش فرهنگی اطلاعات بر اساس فناوری اطلاعات…………23
.2-4-2ارزش اقتصادی و صنعتی اطلاعات……………23
.3-4-2ارزش سیاسی اطلاعات………….25
.4-4-2ارزش مدیریتی اطلاعات…….25
.5-4-2ارزش اطلاعات در آموزش و پژوهش ……………..26
.6-4-2ارزش توسعهای اطلاعات………27
.7-4-2ظهور جامعه اطلاعاتی…………………28
.5-2انواع اطلاعات …………..29
.6-2انواع منابع )قالبهای( اطلاعات در سازمانها ……….30
.7-2مدیریت اطلاعات ……………32
.8-2فناوری اطلاعات……………….33
.1-8-2مدیریت فناوری اطلاعات ……………………33
.2-8-2طبقهبندی فناوری اطلاعات ………………….34
.3-8-2تاثیر فناوری اطلاعات بر سازمانها……………34
.4-8-2کاربرد فناوری اطلاعات در سازمانها و موانع آن ……….35
.9-2مفهوم و ماهیت جریان اطلاعات ……………..3

نظریه جریان …………37
.2-9-2جریان داده……………….38
.3-9-2جریان اطلاعات ……………42
.4-9-2ویژگیهای جریان اطلاعات ………………..43
.5-9-2نظریه کوانتوم و جریان اطلاعات ………………..44
.6-9-2چرخه حیات اطلاعات و جریان اطلاعات……………45
.10-2اهمیت مطالعه جریان اطلاعات ……………46
.1-10-2نقش جریان اطلاعات در ارزش افزوده اطلاعات…….47
. .2-10-2نقش جریان اطلاعات در جریان دانش……….48
.3-10-2نقش جریان اطلاعات در اقتصاد……48
.4-10-2نقش جریان اطلاعات در هویت بخشی به مکان……..49
.5-10-2نقش جریان اطلاعات در سازمانها……51
.11-2موانع مطالعاتی جریان اطلاعات ……………52
.12-2مدیریت چرخه اطلاعات……………53
.13-2اهمیت مدیریت جریان اطلاعات…………..54
.14-2کنترل جریان اطلاعات ………….56
.1-14-2امنیت اطلاعات………………56
.2-14-2ممیزی اطلاعات …………57
.3-14-2بازرسی اطلاعات ………………58
.15-2انواع اطلاعات از دیدگاه جریان اطلاعات ……………59
.1-15-2اطلاعات داشته ……….59
.2-15-2اطلاعات نگاشته ………….60
.3-15-2اطلاعات برداشته ……….60
.16-2الگوهای جریان اطلاعات …………..61
.17-2مراحل عمده جریان اطلاعات ………..64
.1-17-2تولید اطلاعات…………..64
.2-17-2توزیع )اشاعه( اطلاعات ………..66
.3-17-2استفاده )مصرف( اطلاعات……………68
.18-2عوامل موثر بر جریان اطلاعات ………69
.1-18-2عوامل کلان ………….70
70………. اشخاص1-1-18-2
.2-1-18-2سازمانها …………70
.3-1-18-2دولتها و تدوین سیاست ملی اطلاعات ………….7

عوامل خرد……….75
.1-2-18-2فناوری اطلاعات و ارتباطات ……….75
.2-2-18-2آنتروپی ………………..79
.3-2-18-2زیرساخت اطلاعات……..79
.4-2-18-2خلاقیت و نوآوری …………..80
.5-2-18-2نقش فعالیتهای علمی، فناوری و اقتصادی…………80
.6-2-18-2معماری اطلاعات ……82
.7-2-18-2آزادی اطلاعات ……..83
.8-2-18-2گردش اطلاعات در یک کشور ……..83
.9-2-18-2دسترسی به اطلاعات ……………….85
.10-2-18-2تعامل فراهم کننده و استفاده کننده اطلاعات…………..86
.11-2-18-2استفاده از متخصصان و متفکران با رویکردی جامعه شناختی …………87
.19-2انواع جریان اطلاعات و ماهیت آنها………….88
.1-19-2جریان بین فردی اطلاعات ………..88
.2-19-2جریان ملی اطلاعات……………89
.3-19-2جریان بینالمللی یا جهانی اطلاعات……….89
.20-2دیدگاه های مربوط به جریان جهانی اطلاعات…….92
.21-2تاثیر جریان بینالمللی اطلاعات بر جغرافیایی سیاسی اطلاعات…….94
.22-2سازمانها و برنامههای بینالمللی موثر بر جریان بینالمللی اطلاعات …….96
.1-22-2یونسکو ………….96
.2-22-2یونیسیست…………….98
.3-22-2برنامه اطلاعات برای همه ……….98
.4-22-2برنامه انتقال برون مرزی دادهها )تی.دی.اف(……….99
.5-22-2برنامه دسترسی جهانی به انتشارات……….. 100
.6-22-2برنامه جریان حهانی دادهها و ارتباطات دوربرد )یو.دی.تی(….. 101
.7-22-2آزادی اطلاعات………………. 101
.8-22-2برنامه عمومی اطلاعات )جی.آی.پی(……….. 102
.9-22-2برنامههای مبادله…………………………. 102
.10-22-2مؤسسه ملی ارتباط علمی و منابع اطلاعات )نیسکر( .. 103
.23-2جریان ملی اطلاعات در مقابل جریان جهانی اطلاعات …… 103
.24-2مفاهیم مشابه با جریان اطلاعات……. 104
.1-24-2اکوسیستم اطلاعات…….. 104
.2-24-2چرخه اطلاعات ……… 10

چرخه زیستی اطلاعات……….. 107
.4-24-2زنجیره اطلاعات …………….. 108
.5-24-2اطلاعرسانی علمی …………….. 110
.6-24-2ارتباطات علمی…………… 111
.7-24-2ارتباط اجتماع علمی …………… 113
.8-24-2اکولوژی اطلاعات سازمانی …………….. 115
.25-2مدلهای جریان اطلاعات …………….. 116
.1-25-2توزیع اطلاعات علمی )117 ………… (1948
118 ……….. (1967) . شبکه اسناد2-25-2
.3-25-2اشاعه اطلاعات علمی و فنی …… 120
.4-25-2ساختار متون علمی )122 ………….. (1979
.5-25-2اکوسیستم ارتباطات علمی )123 …… (1980
.6-25-2زنجیره اطلاعات )125 …..(1988
.7-25-2زنجیره اطلاعات)127 ……….. (1989
.8-25-2مسیرهای جریان اطلاعات ) 128 ……..(1993
.9-25-2مدل فرایند جستجوی اطلاعات چان وی چو……. 130
.10-25-2مدل ارتباطات علمی هورد ……. 132
.11-25-2فرایند ارتباطات علمی…….. 133
.12-25-2جریان اطلاعات علمی ……… 134
.13-25-2تکامل اطلاعات علمی………. 135
.14-25-2چرخه حیات اطلاعات علمی ………… 136
.15-25-2مدل جریان اطلاعات در زنجیره تولید ساخت ……… 137
.26-2پژوهش، مراکز پژوهشی و آموزش عالی….. 138
138 …… . پژوهش1-26-2
.2-26-2مراکز پژوهشی……… 139
.3-26-2آموزش عالی ………. 141
.27-2نقش آموزش عالی و پژوهش در توسعه ……. 141
.28-2نقش پژوهش در جریان اطلاعات ……… 142
.29-2ساختار سازمانها……… 143
.30-2انواع سازمانها…………. 145
.31-2منابع اطلاعاتی سازمانها………… 146
.1-31-2منابع اطلاعاتی درون سازمانی ……….. 147
.2-31-2منابع اطلاعاتی برون سازمانی …….. 14

دروازهبان اطلاعاتی ………….. 149
.32-2ماموریت سازمانها )پژوهشکدهها( در زمینه جریان اطلاعات …….. 150
.33-2جریان اطلاعات در سازمانهای پژوهشی ………. 154
.34-2انواع جریان اطلاعات در سازمانها بر اساس مدل مفهومی ارتباطات علمی … 157
.1-34-2ارتباطات علمی میان فردی………. 158
.2-34-2ارتباط علمی فرد با سازمان ……… 158
.3-34-2ارتباط علمی سازمان با فرد ….. 159
.4-34-2ارتباطات علمی بین سازمانی ………. 159
.35-2مدلهای جریان اطلاعات در سازمانها…….. 160
.36-2چرخه پژوهش دردانشگاهها …… 163
.37-2عوامل موثر در چرخه پژوهش …. 166
.1-37-2ارزیابی مراکز پژوهشی…… 166
.2-37-2تجاریسازی نتایج پژوهشها ….. 167
. 3-37-2هدفمند کردن پژوهشها……… 169
.4-37-2مدیریت دانش و جریان دانش ……… 169
.5-37-2ساماندهی و استقلال مراکز پژوهشی…….. 171
.6-37-2همکاریهای علمی و پژوهشی ملی و بینالمللی ……. 171
.38-2اهمیت جریان اطلاعات در بین مراکز پژوهشی ………. 173
.1-38-2جریان اطلاعات در بین مراکز پژوهشی داخل کشور …….. 174
.2-38-2جریان اطلاعات در بین مراکز پژوهشی خارج از کشور…….. 174
.39-2موانع جریان اطلاعات ………. 176
.40-2جمع بندی مبانی نظری ……… 181
.41-2پیشینه پژوهش………… 182
.1-41-2پیشینه پژوهش در داخل کشور…………. 182
.2-42-2پیشینه پژوهش در خارج از کشور ….184
.3-42-2استنتاج از پیشینه پژوهش………… 186
فصل سوم: روش اجرای تحقیق……… 188
.1-3مقدمه………….. 189
.2-3روش پژوهش…………. 189
.3-3جامعه آماری پژوهش………… 190
.1-3-3وزارت علوم، تحقیقات و فناوری …………. 192
.2-3-3وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی…………. 19

دانشگاه آزاد اسلامی………. 193
.4-3-3پراکندگی جغرافیایی کل جامعه آماری ………… 194
.4-3ابزار و روش گردآوری دادهها ……………. 194
.5-3سنجش روایی و پایایی ابزار اندازهگیری ……. 194
.6-3تجزیه و تحلیل اطلاعات ……….. 195
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادهها )یافتهها(….. 196
.1-4مقدمه……. 197
.2-4دادههای توصیفی ……… 197
.1-2-4گردآوری و استفاده از اطلاعات…….. 203
.1-1-2-4استفاده از انواع اطلاعات…………….. 203
.2-1-2-4استفاده از انواع منابع اطلاعاتی چاپی……………. 206
.2-2-4تولید و ذخیره اطلاعات ……………….. 213
.1-2-2-4خطمشی و آییننامه مصوب برای تولید اطلاعات …….. 213
.2-2-2-4رعایت خطمشی و آییننامه مصوب تولید اطلاعات ……….. 213
.3-2-2-4استفاده از شکلهای )قالبهای( تولید و ذخیره اطلاعات به صورت چاپی ……… 214
.4-2-2-4استفاده از شکلهای )قالبهای( تولید و ذخیره اطلاعات به صورت الکترونیکی…… 217
.5-2-2-4توجه به مخاطبان )مصرفکنندگان( در تولید و ذخیره اطلاعات …… 221
.3-2-4اشاعه )عرضه و انتشار( اطلاعات تولید شده ………… 223
.1-3-2-4خطمشی و آییننامه مصوب اشاعه اطلاعات………. 223
.2-3-2-4رعایت خطمشی و آییننامه مصوب اشاعه اطلاعات ………. 224
.3-3-2-4اشاعه )عرضه و انتشار( اطلاعات تولید شده در قالبهای چاپی………. 225
.4-3-2-4اشاعه )عرضه و انتشار( اطلاعات تولید شده در قالبهای الکترونیکی….. 228
.5-3-2-4اشاعه اطلاعات تولید شده برای سطوح مختلف مخاطبان……….. 232
.6-3-2-4استفاده از انواع خدمات اطلاعرسانی برای مخاطبان در اشاعه اطلاعات …… 235
.7-3-2-4استفاده از ابزارهای اطلاعرسانی برای مخاطبان در اشاعه اطلاعات ……. 237
.4-2-4دسترسی به اطلاعات تولید شده ………….. 239
.1-4-2-4سطوح دسترسی مخاطبان به اطلاعات ……….. 239
.2-4-2-4شیوههای تحویل اطلاعات به مخاطبان ………. 241
.3-4-2-4مجراهای ارتباطی با مخاطبان برای تحویل اطلاعات …….. 244
.5-2-4تعامل با سازمان مادر……………….. 246
.1-5-2-4موارد تعامل با سازمان مادر ……….. 246
.2-5-2-4شیوههای تعامل با سازمان مادر برای تولید اطلاعات ……. 24

تعامل با پژوهشکدههای همسو و رقیب …….. 251
.1-6-2-4شناسایی پژوهشکدههای همسو و رقیب……. 251
.2-6-2-4تبادل اطلاعات با پژوهشکدههای همسو ……… 254
.3-6-2-4بررسی خطمشی مصوب و مدون برای تبادل اطلاعات با پژوهشکدههای همسو … 255
.4-6-2-4تعامل با پژوهشکدههای همسو………………. 255
.5-6-2-4تبادل اطلاعات با پژوهشکدههای رقیب……….. 258
.6-6-2-4بررسی خطمشی مصوب و مدون برای تبادل اطلاعات با پژوهشکدههای رقیب… 259
.7-6-2-4شیوههای تعامل با پژوهشکدههای رقیب……… 260
.8-6-2-4تبادل اطلاعات با سازمان مادر و گروههای تابعه ……… 262
.7-2-4عوامل تاثیرگذار در جریان اطلاعات …………… 264
.1-7-2-4عوامل موثر بر جریان اطلاعات در پژوهشکدهها…….. 264
.2-7-2-4نقش جریان اطلاعات در تحقق اهداف پژوهشکدهها …….. 268
3 .3-7-2-4موانع جریان اطلاعات در پژوهشکدهها……. 270
.8-2-4پیشنهادات پژوهشگران برای بهبود جریان اطلاعات ……… 274
.3-4وضعیت کلی جریان اطلاعات……………… 276
.4-4تحلیل یافتهها………. 283
.1-4-4گردآوری و استفاده از اطلاعات………. 283
.1-1-4-4استفاده از انواع اطلاعات…… 283
.2-1-4-4انواع منابع )قالبهای( اطلاعات چاپی در مرحله گردآوری )استفاده( …… 288
.3-1-4-4انواع منابع )قالبهای( اطلاعات الکترونیکی در مرحله گردآوری )استفاده(.. 297
.2-4-4تولید و ذخیره اطلاعات ……….. 302
.1-2-4-4خطمشی و آییننامه مصوب تولید اطلاعات ……….. 302
.2-2-4-4رعایت خطمشی و آییننامه مصوب تولید اطلاعات ……….. 302
.3-2-4-4شکلهای )قالبهای( تولید و ذخیره اطلاعات به صورت چاپی…… 305
.4-2-4-4شکلهای )قالبهای( تولید و ذخیره اطلاعات به صورت الکترونیکی …. 312
.5-2-4-4توجه به مخاطبان )مصرفکنندگان( در تولید و ذخیره اطلاعات …….. 318
.3-4-4اشاعه )عرضه و انتشار( اطلاعات تولید شده ……… 322
.1-3-4-4خطمشی و آییننامه مصوب تولید اطلاعات ……. 322
.2-3-4-4رعایت خطمشی و آییننامه مصوب اشاعه اطلاعات ……….. 322
.3-3-4-4شکلهای )قالبهای( اشاعه )عرضه و انتشار( اطلاعات تولید شده چاپی ………. 324
.4-3-4-4شکلهای )قالبهای( اشاعه )عرضه و انتشار( اطلاعات تولید شده الکترونیکی …… 332
.5-3-4-4اشاعه اطلاعات تولید شده برای سطوح مختلف مخاطبان…….. 340
.6-3-4-4خدمات اطلاعرسانی برای مخاطبان در اشاعه اطلاعات……. 34

ابزارهای اطلاعرسانی برای مخاطبان در اشاعه اطلاعات……. 348
.4-4-4دسترسی به اطلاعات تولید شده …… 351
.1-4-4-4سطوح دسترسی مخاطبان به اطلاعات ……….. 351
.2-4-4-4شیوههای تحویل اطلاعات به مخاطبان ……….. 355
.3-4-4-4کانالهای ارتباطی با مخاطبان برای تحویل اطلاعات ………. 359
.5-4-4تعامل با سازمان مادر………… 363
.1-5-4-4موارد تعامل با سازمان مادر …………….. 363
.2-5-4-4شیوههای تعامل با سازمان مادر برای تولید اطلاعات ……. 367
.6-4-4تعامل با پژوهشکدههای رقیب………. 370
.1-6-4-4شناسایی پژوهشکدههای همسو و رقیب…….. 371
.2-6-4-4تبادل اطلاعات با پژوهشکدههای همسو ……… 374
.3-6-4-4خطمشی مصوب و مدون برای تبادل اطلاعات با پژوهشکدههای همسو ……. 375
.4-6-4-4تعامل با پژوهشکدههای همسو……………. 375
.5-6-4-4تبادل اطلاعات با پژوهشکدههای رقیب……… 378
.6-6-4-4خطمشی مصوب و مدون برای تبادل اطلاعات با پژوهشکدههای رقیب …… 379
.7-6-4-4شیوههای تعامل با پژوهشکدههای رقیب………….. 379
.8-6-4-4تبادل اطلاعات با سازمان مادر و گروههای تابعه …………. 382
.7-4-4عوامل تاثیرگذار در جریان اطلاعات …………… 385
.1-7-4-4تحلیل یافتههای میزان تاثیرگذاری عوامل موثر در جریان اطلاعات ……… 385
.2-7-4-4نقش جریان اطلاعات در تحقق اهداف پژوهشکدهها ………. 391
.3-7-2-4موانع جریان اطلاعات در پژوهشکدهها ………….. 395
.8-4-4خلاصه نتایج آزمون فرضیهها …….. 403
فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادات………….. 405
.1-5مقدمه……………….. 406
.2-5تحلیل جامعه آماری ………. 406
.3-5تحلیل یافتههای مربوط به کل پژوهشکدههای وابسته به آموزش عالی…………….. 407
.1-3-5گردآوری و استفاده از اطلاعات……… 407
.2-3-5تولید و ذخیره اطلاعات ……………… 408
.3-3-5اشاعه )عرضه و انتشار( اطلاعات تولید شده ……………. 409
.4-3-5دسترسی به اطلاعات تولید شده …………………….. 411
.5-3-5تعامل با سازمان مادر و گروههای تابعه………. 412
.6-3-5تعامل با پژوهشکدههای همسو و رقیب ……………. 41

عوامل تاثیرگذار و موانع در جریان اطلاعات…………. 415
.8-3-5وضعیت کلی جریان اطلاعات در پژوهشکدههای آموزش عالی ………….. 416
.4-5تحلیل یافتههای مربوط به پژوهشکده های وزارت علوم تحقیقات و فناوری…… 417
.1-4-5گردآوری و استفاده از اطلاعات……….. 417
.2-4-5تولید و ذخیره اطلاعات ………… 417
.3-4-5اشاعه )عرضه و انتشار( اطلاعات تولید شده ………. 418
.4-4-5دسترسی به اطلاعات تولید شده …………… 419
.5-4-5تعامل با سازمان مادر و گروههای تابعه……………. 419
.6-4-5تعامل با پژوهشکدههای همسو و رقیب …………….. 420
.7-4-5عوامل تاثیرگذار و موانع در جریان اطلاعات……………… 421
.8-4-5وضعیت کلی جریان اطلاعات در پژوهشکدههای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری……. 421
.5-5تحلیل یافتههای مربوط به پژوهشکدههای وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی…….. 421
.1-5-5گردآوری و استفاده از اطلاعات…………. 422
.2-5-5تولید و ذخیره اطلاعات ………. 422
.3-5-5اشاعه )عرضه و انتشار( اطلاعات تولید شده ……….. 423
.4-5-5دسترسی به اطلاعات تولید شده ………. 425
.5-5-5تعامل با سازمان مادر و گروههای تابعه……….. 426
.6-5-5تعامل با پژوهشکدههای همسو و رقیب ………………. 426
.7-5-5عوامل تاثیرگذار و موانع در جریان اطلاعات…………… 427
.8-5-5وضعیت کلی جریان اطلاعات در پژوهشکده های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ….. 428
.6-5تحلیل یافتههای مربوط به پژوهشکدههای دانشگاه آزاد اسلامی.
.1-6-5گردآوری و استفاده از اطلاعات………. 428
.2-6-5تولید و ذخیره اطلاعات …………. 429
.3-6-5اشاعه )عرضه و انتشار( اطلاعات تولید شده ………… 430
.4-6-5دسترسی به اطلاعات تولید شده …………… 431
.5-6-5تعامل با سازمان مادر و گروههای تابعه………. 432
.6-6-5تعامل با پژوهشکدههای همسو و رقیب ………. 432
.7-6-5عوامل تاثیرگذار و موانع در جریان اطلاعات………… 433
.8-6-5وضعیت کلی جریان اطلاعات در پژوهشکده های دانشگاه آزاد اسلامی…….. 434
.7-5تحلیل یافتههای مربوط آزمون فرضیهها……………. 434
.8-5الگوی جریان اطلاعات…………… 435
.1-8-5الگوی موجود جریان اطلاعات…………. 435
.2-8-5الگوی ارائه شده برای جریان اطلاعات در پژوهشکدهها……… 43

وضعیت کنونی جریان اطلات در کل پژوهشکده های آموزش عالی بر اساس الگوی ارائه شده … 439
.4-8-5وضعیت کنونی جریان اطلات در پژوهشکده های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری………. 441
.5-8-5وضعیت کنونی جریان اطلات در پژوهشکده های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ..441
.6-8-5وضعیت کنونی جریان اطلات در پژوهشکده های دانشگاه آزاد اسلامی ………… 443
.9-5موانع جریان اطلاعات ………………… 445
.10-5پیشنهادات……………. 445
.1-10-5پیشنهادات پژوهشگران برای بهبود و تسریع جریان ………… 445
.2-10-5پیشنهادات اجرایی…………….. 450
.3-10-5پیشنهادات برای پژوهشهای آتی ………. 452
فهرست منابع فارسی…………….. 454
فهرست منابع انگلیسی ……………… 468
پیوستها……………………….. 469
پیوست :1لیست پژوهشکدههای وابسته به مراکز آموزش عالی ایران ………. 469
پیوست دو: پرسشنامه…………………… 477
پیوست :3اسناد و مدارک …………. 487
چکیده انگلیسی …………. 49

توجه: به دلیل وارد شدن این متن از فایل pdf ممکن است جمله بندی و علائم نگارشی به هم ریخته باشد. ولی در نسخه اصلی همه چیز مرتب و منظم می باشد.

این فایل پی دی اف در 526 صفحه به خدمتتون ارائه میشود.

75,000 ریال – خرید


اطمینان به اصالت سایت / راهنمای خرید/ کد تخفیف / گزارش مشکل در خرید/ تبلیغات در سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.