دانلود مقاله حقوق معاهدات و حق شرط بر معاهدات

دانلود مقاله حقوق معاهدات و حق شرط بر معاهدات

دانلود مقاله حقوق معاهدات و حق شرط بر معاهدات

چکیده:

موضوعى که این مقاله به بررسى آن مى پردازد، انواع معاهدات بین المللی و حق شرط بر معاهدات بین المللى است که اهمیت بسیارى در شکل دهى روابط بین کشورها دارد; کشورهایى که با فرهنگ و آداب و رسوم و قوانین متفاوتى در دنیاى حاضر مى خواهند در کنار هم زندگى مسالمت آمیزى داشته باشند.دراین تحقیق معاهدات بین المللی تعریف وتقسیم بندی شده وحق شرط برمعاهدات نیزتوضیح داده شده است.آیین وتشریفات انعقادمعاهده ونحوه اجرا وتتصویب معاهده نیزموردبررسی قرارگرفته است.

واژگان کلیدی

معاهدات بین المللی،حق شرط،حق شرط برمعاهدات بین المللی،حقوق معاهدات

مقدمه:

درگذشته قواعدی حاکم بر روابط بین المللی ناشی از عرف بین المللی بود اما درحال حاضر قواعد عرفی به دلایل گوناگون مانند طولانی بودن شکل گیری عرف و مبهم بودن برخی از قواعد آن وعدم مشارکت کشور های جدید التأسیس در روند شکل گیری آن، جایگاه  دیرینۀ خود را به عنوان مهمترین منبع حقوق بین الملل ازدست داده است و معاهدات بین المللی عملا به صورت بسیار وسیع و گسترده جایگزین آنها شده است.

امروزه اعضای جامعه بین المللی و در راس آنها دولتها، توافق های بین المللی خود را از طریق انعقاد معاهدات بین المللی انجام میدهند وهرگونه همکاری سیاسی، اقتصادی، فرهنگی وعلمی و…. بین انها به دنبال انعقاد معاهده و موافقتنامه آغاز میشود.

با توجه به اهمیت و جایگاه والای معاهدات بین المللی در حقوق بین الملل، ضرورت است که طی چند مبحث جداگانه با تعریف معاهده، طبقه بندی معاهده، آئین انعقاد معاهده، نحوه اجرای معاهده، حق شرط برمعاهده، آشنا شویم.

حق ایجاد شرط از اصل حاکمیت و برابرى کشورها ناشى مى شود. هدف نمادین حق شرط، آشتى دادن اهداف معاهده با مشارکت جهان شمول هرچه گسترده تر مى باشد. ایجاد حق شرط الحاق به معاهده اى را امکان پذیر مى سازد که به غیر از یک یا چند ماده نامناسب، آن معاهده جالب به نظر مى رسد.

با استفاده از «حق شرط»، مى توان ارزش اجبارکننده معاهدات بین المللى را محدود کرد. این موضوع همواره مورد توجه جامعه ملل و سازمان ملل، چه در مجمع عمومى و چه در کمیسیون حقوق بین الملل، بوده و دیوان بین المللى دادگسترى نیز در رأى مشورتى موّرخ 28 مه 1951 خود در این باب اظهار نظر کرده است.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                     فهرست مطالب

چکیده 1
مقدمه 1
روش تحقیق 2
اهمیت موضوع 2
اهداف تحقیق 2
فصل اول:تعاریف وکلیات 3
مبحث اول :تعریف 4
گفتاراول:تعریف معاهده 4
بنداول : تعریف معاهده از دیدگاه عرف 4
بنددوم : تعریف معاهده ازدیدگاه علمای حقوق بین الملل 4
بندسوم : تعریف معاهده ازدیدگاه عهدنامه های وین 4
 مبحث دوم:کلیات 5
گفتاراول: طبقه بندی معاهدات 5
بنداول : طبقه بندی ماهوی (مادی یا محتوائی): 5
 بنددوم: طبقه بندی شکلی (صوری) معاهده 6
 بندسوم : طبقه بندی ازحیث تشریفات انعقاد: 6
 گفتاردوم: آئین و تشریفات انعقاد معاهده 7
بنداول: مذاکره 7
 بنددوم : نگارش (نوشتن) 8
 بندسوم: امضاء یا پاراف (امضای موقت) 9
 بندچهارم: تصویب معاهده 9
 بندپنجم : تبادل یا تودیع اسناد 11
 مبحث سوم: نحوه اجرای معاهده یا معاهدات 12
گفتاراول:بطورکلی اجرای معاهدات را میتوان به چند دسته تقسیم نمود 12
بنداول:  لازم الاجرا شدن معاهده واجرای مؤثرآن 12
بنددوم: اجرای تدریجی معاهده 12
بندسوم: اجرای موقت معاهده 13
بندچهارم: عطف به ماسبق نشدن معاهده 13
فصل دوم:حق شرط بر معاهدات بین المللى 14
مبحث اول: مفهوم حق شرط 15
گفتاراول: تعریف حق شرط 15
گفتاردوم:تعریف حق شرط در عهدنامه وین 1969 16
گفتارسوم:ایرادهاى واردشده بر تعریف حق شرط در عهدنامه وین 1969 17
مبحث دوم: فلسفه وجودى حق شرط 19
گفتاراول:جایگاه حق شرط در معاهدات 20
بنداول:عضویت غیرمشروط: 20
بنددوم:امتناع از عضویت: 20
بندسوم:عضویت مشروط: 21
گفتاردوم:اصول حاکم بر حق شرط 21
بنداول:برخورد دو مصلحت در مسئله «حق شرط» 21
گفتارسوم:انواع اعلامیه تفسیرى 22
گفتارچهارم: وجوه افتراق بین حق شرط و اعلامیه تفسیرى: 23
فصل سوم:بررسی وتبیین موضوع حق شرط درمعاهدات 25
مبحث اول:بررسی کلیات حق شرط 26
گفتاراول: شرایط اعتبار حق شرط 26
بنداول 26
بنددوم 26
بندسوم 26
بندچهارم 26
بندپنجم 26
گفتاردوم: زمان اعلام حق شرط 26
بنداول: اعلام حق شرط در زمان مذاکره 26
بنددوم:اعلام حق شرط در زمان امضا 27
بندسوم:اعلام حق شرط در زمان تصویب 28
بندچهارم:اعلام حق شرط در زمان الحاق 28
 گفتارسوم: نقش و اثر حق شرط نسبت به معاهدات 29
بنداول:معاهدات دو جانبه 30
بنددوم: معاهدات چندجانبه 30
بندسوم: معاهدات همه جانبه 31
گفتارچهارم: چگونگى برخورد دولت ها با حق شرط و آثار آن 31
بنداول: پذیرش حق شرط 32
بنددوم:مخالفت و اعتراض با حق شرط 34
بندسوم:استرداد حق شرط و اعتراض به آن 34
گفتارپنجم: نمونه هایى از اعمال حق شرط در ایران 36
بنداول:معاهده فلات قارّه موّرخ 29 آوریل 1985 36
بنددوم:اعمال حق شرط نسبت به معاهده حقوق کودک 1989 36
نتیجه گیری 38
منابع 39

این فایل ورد در 40 صفحه به خدمتتون ارائه میشود.

149,000 ریال – خرید


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.