دانلود تحقیق بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران


بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران

بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران

چکیده:

w هدف تحقیق حاضر، بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران می باشد.

w با توجه به موضوع پژوهش سوالاتی در این پژوهش تدوین گردیده است که به بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران بر حسب سه فاکتور (سن، میزان تحصیلات و سابقه کاری) می پردازد.

w روش این تحقیق، روش توصیفی است که با روش زمینه یابی به اجرا در می آید و بهترین شیوه برای سنجش، آزمون MMPI بوده که هشت مقیاس (هیپوکندری، خودبیمار انگاری، هیستری، پسیکوپاتی، پارانویا، پسیکاستنی، اسکیزوفرنیا و هیپومانی) را مورد سنجش قرار می دهد.

w جامعه آماری، شامل کلیه مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران می باشد.

w نمونه آماری، شامل 50 نفر از مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران می باشد.

w در مجموع نتایج این پژوهش نشان می دهد که بالاترین میزان شیوع اختلالات مشاهده شده مربوط به اختلال هیپوکندری با 6 درصد، اختلال هیستری با 18 درصد و اختلال پارانویا با 2 درصد می باشد و بیشترین میزان شیوع مربوط به مدیرانی است که در دامنه سنی 49-45 سال قرار دارند و دارای تحصیلات لیسانس می باشند و سابقه خدمت 24-20 سال دارند

مقدمه

اختلالات روانی مشکلات جدی و شایعی هستند که در سراسر دنیا مشاهده می شود. 14 درصد از تمامی ناتوانایی ها به علت اختلالات روانی، اجتماعی و عصبی بوده است و این موارد 20 درصد از کل مراجعین به مراکز بهداشتی عمومی را تشکیل می دهند.

افزون بر آنها بر پایه برآوردهای سازمان جهانی بهداشت (1993) در دنیا حدود 500 میلیون نفر از اختلالات روانی رنج می برند که از این عده حدود 25 میلیون نفر مبتلا به اسکیزوفرنی نزدیک به 150 میلیون نفر مبتلا به اختلالات نوروتیک می باشند. و بیشتر این موارد در کشورهای در حال توسعه دیده می شود. از طرفی همین سازمان معتقد است حجم مسائل رفتاری و روانی در این کشورها رو به فزونی است و این افزایش تا حدود زیادی وابسته به رشد جمعیت و تغییرات سریع اجتماعی مانند شهرنشینی و فروپاشی خانواده های گسترده و تغییر در شیوه های زندگی مردم و مشکلات اقتصادی می باشد. (منبع 15 ، ص19)

مروری بر مطالعات همه گیرشناسی که طی 3 دهه گذشته انجام شد نشان می دهد که میزان شیوع اختلالات روانی در کشورها و فرهنگهای مختلف به علت تفاوت در روشهای نمونه گیری، متنوع بودن ابزارهای مورد استفاده، تکنیکهای مختلف مصاحبه و نوع نظامهای طبقه بندی، متفاوت گزارش گردیده است.

اختلالات روانی نه تنها در جامعه ما بلکه در همه جوامع بشری از متمدن و غیرمتمدن به صورت آشکار و نهان وجود دارد و نمونه هایی از آن در بین مردان- زنان- جوانان- بزرگسالان و حتی سالمندان به صورتهای مختلف مشاهده می شود ولی برخی از اختلالات روانی در بین گروههای مختلف سنی و جنسی بیشتر است اینگونه افراد که مبتلا به اختلال روانی هستند بیشتر از همه مبتلا به اضطراب و تشویش هستند. اختلالات روانی آرامش و تعادل روانی و رفتاری را از بیمار سلب کرده و فرد را در سازگاری با محیط دچار اشکال می سازد که در بعضی از این اختلالات عدم تعادلها دارای صورتی آشکار هستند. (منبع30 ، ص18)

بیان مسئله

شکی نیست آموزش و پرورش یکی از حساس ترین و مهمترین سازمانهای موجود در کشور است از طرفی اهداف این سازمان مهم و حساس از طریق عملکرد مدیران، قابل دسترسی و ارزشیابی است. و طبیعی است عوامل متعددی در عملکرد مدیران نقش دارد از آن جمله: رضایت شغلی، انگیزش، شرایط اجتماعی، سیاسی و سلامت روان.

توجه به خصیصه سلامت روان در مدیریت آموزش بسیار مهم است. زیرا مدیری که می خواهد در سازمان آموزشی او، اصول بهداشت روانی رعایت گردد، خود باید اختلالات روانی نداشته باشد. دلسردی وافسردگی، زود رنجی و اضطراب زیاد و رفتارهای تهاجمی داشتن می تواند نشانه هایی از نابسامانی روان مدیران باشد. یک مدیر نابهنجار می تواند رفتار افراد یک مدرسه اعم از معلمان، دانش آموزان، اولیاء و کارکنان را به رفتار نابهنجار تبدیل کند. مدیری که به علت عقده های روانی احساس حقارت یا حس خود بزرگ بینی، عدم اعتماد به دیگران و بدبینی نسبت به همه چیز، شخصیت افراد را تخریب وجلوی رشد آنها را می گیرد نمی تواند مدیر موفقی باشد. (منبع18، ص40)

بدین منظور تحقیق حاضر به بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران می پردازد.

اهمیت و ضرورت پژوهش

شکی نیست، نهادی که در تربیت انسان نقش دارد پس از خانواده، نهاد عظیم و وسیع آموزش و پرورش است. حتی به تعبیری می توان خانواده را حذف نموده و به آموزش و پرورش اولویت داد. چرا که اگر فرض بر این باشد که همه افراد جامعه تحت پوشش آموزش و پرورش همگانی قرار گیرند می توان اذعان داشت که، پدران و مادران نیز حاصل این نهاد عظیم و برجسته در جامعه اند. پس اثر آن در کودکان قبل از دبستان نتیجه تربیتی است که خود از آموزش و پرورش اخذ کرده اند.

چکیده

 

فصل اول:   

     مقدمه                                                                                                                         1    

      بیان مسئله                                                                                                                2    

     اهمیت و ضرورت پژوهش                                                                                           3    

     اهداف پژوهش                                                                                                            4         

    تعاریف نظری                                                                                                               4  

    تعاریف عملیاتی                                                                                                           5    

     سوالات پژوهش                                                                                                          6      

فصل دوم:

     نظام آموزش و پرورش                                                                                                9

     تاریخچه مدیریت                                                                                                       10

     انواع مدیریت                                                                                                             11         

     ویژگیهای مدیریت آموزشی                                                                                       12   

     بهداشت روانی                                                                                                           15  

     پیشگیری از بیماریهای روانی                                                                                     16

     اختلال روانی                                                                                                             18

     توصیف و طبقه بندی اختلالات روانی                                                                        19

     نوروز                                                                                                                         20

     روان پریشی (پسیکوز)                                                                                              20

     اختلال شخصیت                                                                                                       22

     معلولیت روانی                                                                                                          23    

     اختلالات عاطفی                                                                                                       23

 

تعاریف نظری اختلالات روانی

        پارانوئید                                                                                                                 24

        اسکیزوفرنی                                                                                                          25

        افسردگی                                                                                                               26

        هیپومانی                                                                                                               27

        هیستری                                                                                                               28

        هیپوکندری                                                                                                           28

        پسیکوپات                                                                                                             29  

        پسیکاستنی                                                                                                           30

     پیشینه تحقیق                                                                                                          31

     تاریخچه آزمونها                                                                                                       34

     آزمونهای روانی                                                                                                         35                                                                                                                       

     پرسشنامه های شخصیتی                                                                                         36

     پرسشنامه شخصیت سنج چند وجهی مینه سوتا (MMPI)                                    37  

     استاندارد جدید MMPI                                                                                           41

     فرم کوتاه شده MMPI                                                                                            41

     فرم کوتاه شده MMPI در ایران                                                                             43

فصل سوم:

     جامعه و نمونه آماری                                                                                                 44

     روش نمونه گیری                                                                                                      44

     ابزار اندازه گیری                                                                                                       44

     اعتبار و روایی                                                                                                           47

     روش گرد آوری داده ها                                                                                            48 

     روش تجزیه و تحلیل داده ها                                                                                    48     

فصل چهارم:

     داده های توصیفی                                                                                                     49

فصل پنجم:

     نتیجه گیری                                                                                                              89

     مقایسه داده های پژوهش حاضر با تحقیقات گذشته                                                  90

     پیشنهادات                                                                                                                91

     محدودیتها                                                                                                                91

این فایل به صورت فایل ورد به خدمت شما عزیزان تقدیم میگردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *