بررسی رابطه سبکهای دلبستگی با هویت فردی در نوجوانان دختر متوسطه شهر ری (ناحیه 1) تهران

«پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی»

«رشته روانشناسی عمومی»

بررسی رابطه سبکهای دلبستگی با هویت فردی در نوجوانان دختر متوسطه شهر ری (ناحیه 1) تهران

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سبکهای دلبستگی با هویت فردی در دانش‌آموزان دختر نوجوان متوسطه منطقه شهر ری (ناحیه 1) تهران انجام شد. نمونه پژوهش از 100 نفر دانش‌آموزان متوسطه انتخاب شد و پرسشنامه های «بازنگری شده مقیاس دلبستگی بزرگسال کولنیزورید (1990) (RAAS) و هویت فردی دکتر احمدی» بر روی آنها اجرا گردید. این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی است و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه‌هایی با سوالات بسته پاسخ است. داده‌های بدست آمده با استفاده از روشهای آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگریسون تجزیه و تحلیل گردید و فرضیه های پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌ها حکایت از آن دارد که بین سبک دلبستگی ایمن و مشکل هویت رابطه معنادار وجود ندارد (183/0- =r). بین سبک دلبستگی دو سو گرا و مشکل هویت رابطه معنادار مثبت وجود دارد      (278/0 =r). بین سبک دلبستگی اجتنابی و مشکل هویت رابطه معنادار مثبت وجود دارد (396/0 =r).

1-1- مقدمه:

دلبستگی پیوند عاطفی هیجانی نسبتاً پایداری است که بین کودک و مادر یا افرادی که نوزاد در تعامل منظم و دائم با آنهاست، ایجاد می شود. فروید بر این باور بود که دلبستگی نوزاد به مادر به خاطر تغذیه و رفع نیاز فیزیولوژیکی است.

تجربه‌هایی که نوزاد با مراقبش دارد در الگوهای روابط وی با دیگران درونی سازی می شوند و این الگوی عملی درونی شده، تعیین کننده چگونگی مفهوم نوزاد از خود و دیگران است؛ مفهومی که بعدها در روابط با دیگران تعمیم می یابد.

بررسی های اولیه در زمینه های سبک‌های دلبستگی از سوی آینزورث (1978) انجام گرفت و سه الگوی دلبستگی ایمن، نا ایمن – اجتنابی و دلبستگی نا ایمن اضطرابی – دو سو گرا شناسایی شد.

بعدها مین و سولومون (1990) تعدادی از کودکان را که در هیچ یک از 3 گروه قبلی قرار نمی گرفتند بررسی کرده و آنها را در طبقه جدیدی به نام دلبستگی نا ایمن بی سازمان – بی هدف جای دادند.

با نظر اجمالی به دوره نوجوانی به نظر می رسد که رفتار دلبستگی نوجوان از الگوهای رفتار دلبستگی سنین پایین تر بسیار متفاوت و جدا است. به نظر می رسد نوجوانان از روابط دلبستگی با والدین و یا سایر چهره‌های دلبستگی گریزان هستند.

بسیاری از نوجوانان پیوندهای دلبستگی با والدین را شبیه گره‌هایی تلقی می کنند که از پیوندهای متشابه که محکم و ایمن است جلوگیری می کند. نوجوان برای آنکه بتواند در ساختن و هموار کردن مسیر زندگیش به حمایت والدین بیش از حد متکی نباشد باید به سوی خود مختاری حرکت کند. رفتار نوجوان نسبت به چهره‌های دلبستگی ممکن است متعارض، مغشوش و متضاد به نظر برسد مگر آنکه این رفتارها در بافت تغییرات تحولی دوره نوجوانی در نظر گرفته شوند. ایجاد یک هویت و دستیابی به یک تعریف منسجم از خود، مهم‌ترین جنبه رشد عمومی اجتماعی در دوره نوجوانی است. انتخاب ارزش‌ها، باورها و هدف های زندگی مهم‌ترین مشخصه‌های اصلی این هویت را تشکیل می دهند. هم در دوره نوجوانی و هم در دوره جوانی این ارزش‌ها، باورها و هدف های زندگی مورد تجدید نظر قرار می گیرند. نوجوان در جستجوی پاسخ قانع کننده به موضوعات اساسی زندگی مانند ارزشها، نقشهای اجتماعی، مذاهب، عقاید سیاسی و اهداف حرفه‌ای است تا به او نظام فکری داده و تکیه گاه او در تصمیم گیری ها و ارزش گزاری های مهم او باشد، بداند کیست، چه اهدافی دارد و نهایتاً یک فلسفه برای زندگی خود ایجاد کند (کالسنر، 1999، به نقل از رجب پور، 1386).

1-2- بیان مساله

نظریه دلبستگی و روابط شخصی که با تاثیر تجارب اولیه بر رشد و ارتباط آن به کار کرد بعدی شخصیت مربوط است. فعالیت‌های بالینی، بالبی بر اساس این نظریه، نوزاد در حال رشد از مراحلی از رشد دلبستگی به افرادی که از او مراقبت می کنند به ویژه مادر می گذرد. بالبی (1969) مدل منسجمی از پیوندهای عاطفی بین مادر – کودک ارائه کرده و معتقد است که این پیوند دارای کنش حمایتی است به عبارت دیگر دلبستگی کودک به مادر و مکانیزم های رفتاری مرتبط با آن از کودک نابالغ حمایت کرده و شانس بقای او را افزایش می دهد برای برقراری پیوند عاطفی، مادر به پیام های کودک پاسخ داده و پریشانی او را مورد توجه قرار می دهد. بر اساس تحقیقات لورنتس و هارلو (1986، به نقل از همز، 1993) نیز روشن شد که رابطه مادر/ مراقب – کودک الزاماً بر تغذیه استوار نیست. رفتار دلبستگی از نقطه شروع در کودک وجود دارد و به تدریج متنوع می گردد و به چهره‌های معینی گسترش می یابد و در تمام زندگی پابرجا می ماند و تحت اشکال مختلف متجلی می گردد (منصور و دادستان، 1376). «تحقیقات و تعاریف فراوان نشان می دهد دو بعد اصلی در دلبستگی وجود دارد. بعد شناختی – عاطفی دلبستگی که به عنوان کیفیت عواطف در جهت چهره دلبستگی مطرح می شود و بعد رفتاری که در واقع به بهره گرفتن از حمایت و مجاورت شخص مورد نظر مربوط می شود. هر چه شخص از کودکی به سمت بزرگسالی حرکت می کند بعد عاطفی شناختی دلبستگی اهمیت بیشتری می یابد.»

 

فهرست مطالب

فصل اول

مقدمه………………………………………….. 1

بیان مسئله …………………………………….. 2

هدف……………………………………………. 3

اهمیت و ضرورت موضوع مورد مطالعه …………………. 4

فرضیه های پژوهش ……………………………….. 5

متغیرهای پژوهش ………………………………… 6

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها………………….. 6

فصل دوم

2-1 – مرحله نوجوانی …………………………….. 9

2-2 – اهمیت مطالعه دوران بلوغ……………………. 9

2-2-1- رشد جسمانی …………………………….. 10

2-2-2 رشد عقلی – ذهنی …………………………. 12

2-2-3- رشد عاطفی………………………………. 13

2-2-4- رشد اجتماعی…………………………….. 18

2-3- مفهوم هویت……………………………….. 20

2-4- تعریف هویت……………………………….. 21

2-5- کودک، هویت و نظریه های آن………………….. 21

2-5-1- نظریه روانکاوی………………………….. 22

فهرست مطالب

2-5-2- نظریه یادگیری اجتماعی …………………… 22

2-5-3- نظریه شناختی……………………………. 23

2-6- نوجوانی و هویت……………………………. 23

2-7- جنبه های ضمنی و آشکار خودآگاهی……………… 26

2-8- هویت از دیدگاههای مختلف …………………… 27

2-8-1- اریکسون………………………………… 27

2-8-2- مارسیا…………………………………. 31

2-8-3- نقد الگوی مارسیا و اریکسون……………….. 37

2-8-4- لوینگر…………………………………. 37

2-8-5- رویکرد فرآیند محوری برزونسکی……………… 40

2-8-6- استانلی هال…………………………….. 41

2-8-7- اتورانک………………………………… 41

2-8-8- اشپرانگر……………………………….. 42

2-8-9- بلوز……………………………………. 42

2-8-10- والون…………………………………. 43

2-9- شکل گیری هویت…………………………….. 43

2-10- عوامل موثر در شکل گیری هویت……………….. 47

2-11- عواملی که بر رشد هویت تاثیر می گذارند. …….. 48

2-12- پایگاههای هویت…………………………… 49

فهرست مطالب

2-13- تعدد هویت‌ها …………………………….. 50

2-14- شخصیت و تعلقات اجتماعی …………………… 50

2-15- تحول هویت در سنین مختلف…………………… 51

2-16- بحران هویت………………………………. 52

2-17- بحران هویت از دیدگاه اریکسون ……………… 54

2-18- نظر روانشناسان کشور ما درباره تعریف بحران هویت. 56

2-19- اختلالات مربوط به هویت……………………… 57

2-20- جنس و هویت………………………………. 58

2-21- پژوهشهای انجام شده مربوط به هویت در خارج از کشور 60

2-22- پژوهشهای انجام شده مربوط به هویت در داخل کشور.. 61

– دلبستگی

2-1- مفهوم شناسی دلبستگی ………………………. 62

2-2- مؤلفه های اصلی دلبستگی ……………………. 65

2-3- خواستگاه های نظری دلبستگی………………….. 66

2-3-1- مبانی روان پویشی نظریه دلبستگی …………… 66

2-3-2- نظریه یادگیری ………………………….. 67

2-3-3- نظریه تحول شناختی ………………………. 68

2-3-4- نظریه کردار شناسی ………………………. 69

2-3-5- نظریه دلبستگی بالبی …………………….. 70

فهرست مطالب

2-4- نظریه دلبستگی تئوری بالبی …………………. 71

2-5- سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف…………. 76

2-6- انواع سبک های دلبستگی……………………… 79

2-6-1- سبک دلبستگی ایمن………………………… 79

2-6-2- سبک دلبستگی نا ایمن – اجتنابی…………….. 80

2-6-3- سبک دلبستگی نا ایمن – دوسوگرا…………….. 82

2-7- مراحل شکل گیری دلبستگی در نوزادان ………….. 83

2-8- تحول دلبستگی در نوجوانی …………………… 85

2-9- تداوم دلبستگی از کودکی تا نوجوانی ………….. 85

2-10- عوامل موثر بر ثبات دلبستگی از کودکی تا بزرگسالی 87

2-11- دلبستگی و سازمان شخصیت …………………… 88

2-12- دلبستگی و آسیب شناسی روانی در دوره نوجوانی …. 91

2-12-1- اختلال رفتارهای ضد اجتماعی ………………. 91

2-12-2- اختلال بی اشتهایی روانی …………………. 92

2-12-3- اختلال افسردگی………………………….. 93

2-12-4- الگوهای رفتار مرضی در دوره نوجوانی ………. 93

2-12-5- اختلال گسستگی ………………………….. 94

2-13- پدیده های دلبستگی و گسستگی ……………….. 95

 

فهرست مطالب

2-14- ارتباط دلبستگی، گسستگی و تاریخچه خشونت کودکی… 96

2-15- معیارهای تشخیص دلبستگی ……………………..    101

2-16- ارتباط هویت و دلبستگی ………………………    102

2-17- پژوهشهای انجام شده مربوط به دلبستگی در خارج از کشور                      102

2-18- پژوهشهای انجام شده مربوط به دلبستگی در داخل کشور 104

2-19- پژوهشهای انجام شده مربوط به ارتباط هویت و دلبستگی در خارج از کشور           105

فصل سوم

3-1- طرح پژوهش ………………………………. 108

3-2- متغیرهای پژوهش ………………………….. 108

3-3- تعریف و تعیین جامعه ……………………… 108

3-4- نمونه پژوهش …………………………….. 108

3-5- روش نمونه گیری ………………………….. 109

3-6- ابزار اندازه گیری ……………………….. 109

3-7- روش اجرای پژوهش………………………….. 114

3-8- روش آماری ………………………………. 115

فصل چهارم

  • تجزیه و تحلیل داده‌ها ……………………….. 117
  • آمار توصیفی ……………………………….. 119
  • تجزیه و تحلیل داده‌ها در قالب فرضیه های پژوهش …. 119

فهرست مطالب

فصل پنجم

  • بحث و نتیجه گیری …………………………… 125
  • محدودیت های پژوهش…………………………… 128
  • پیشنهادات………………………………….. 128
  • ضمایم و پیوستها
  • منابع

این فایل ورد در 137 صفحه به خدمتتون ارائه میشود.

24,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.