دانلود سوال و جواب 189 تست تست برنامه ریزی ناحیه ای

دانلود سوال و جواب 189 تست تست برنامه ریزی ناحیه ای

138-جنبه کاربردی آمایش سرزمین در برنامه ریزی ناحیه ای چیست؟ پالایش ناحیه ای و خلق توسعه موزون و پایدار ناحیه ای

139-کار اصلی در ناحیه بندی چیست؟ تقسیم یک کشور به نواحی همگن و عملکردی

140-در تقسیم بندی براساس ملاک عملکردی مهمترین عامل چیست؟ فعالیت های انسانی

141-در تقیسم بندی فریدمن،نواحی تازه سکونت یافتن ای که طبیعت غالب آنها کشاورزی است،چه نامیده میشوند؟ نواحی مرزی دارای منابع

142-طبقه بندی فریدمن برای …………… مفید است. اجرای طرحهای توسعه و عمران ناحیه ای

143-در تقسیم بندی میسرا،ساندارم و پراکاسارائو نواحی اقتصادی بر چه اساسی تعیین میشوند؟ منابع بالقوه

144-دو روش ناحیه بندی را نام ببرید ؟ روش استقرایی و روش قیاسی

145-کدام نوع از روشهای استقرایی و قیاسی دارای نتایج بهتری است؟ روش قیاسی

این فایل ورد در 12 صفحه به خدمتتون ارائه میشود.

9,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.