تاثیر برخی از عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال


پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی

1-       چکیده پایان نامه: شامل خلاصه، اهداف، روشهای اجرایی و نتایج بدست آمده (حداقل در 10 سطر)

هدف اصلی این پژوهش تعیین اثر برخی از عوامل فیزیولوژیکی بردقت پرتاب آزاد بسکتبال بود . آزمودنی های پژوهش را بسکتبالیستهای مازندران تشکیل میدهند بدین منظور به 100 نفر از بسکتبالیست های زبده ی مازندرانی با میانگین سنی 4/21 سال و سابقه تمرین 6/7  سال که واجد شرایط پژوهش بودند اطلاع رسانی شد ،در مرحله بعد 20 نفر از بسکتبالیست های منتخب به روش تصادفی به دوگروه 10 نفری (تجربی و کنترل) تقسیم شدند و مشاهده می شود که گروه ها از لحاظ شاخص ها (ضربان قلب استراحت ، فشار خون ، غلظت لاکتات خون ،VO2MAX  ، و تعداد پرتاب های آزاد در قبل از آزمایش هیچ تفاوت معنا داری ندارند یعنی دو گروه کنترل و تجربی همگن می باشند از هر دو گروه تست های اولیه مرتبط با آمادگی جسمانی (تست شاتل ران ) برای VO2MAX و EPI  توسط پله هاروارد گرفته شده است غلظت لاکتات زمان استراحت ، ضربان قلب زمان استراحت و فشار خون زمان استراحت و تعداد پرتاب آزاد موفق استراحت گرفته شده است و ساعت 4 بعد از ظهر روزی بعد ، تمرین خستگی توسط تست پله هاروارد اجرا شد و بلافاصله اندازه گیری مرتبط با غلظت لاکتات بالای خون ، حد اکثر ضربان قلب بالا و متوسط اندازه گیری و سپس 20 پرتاب آزاد داده شده و پرتاب های موفق ثبت شد

پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی با استفاده از پیش آزمون و پس آزمون در گروه های تجربی و کنترل می باشد. و با انجام تمرین خستگی در گروه تجربی و بدون تمرین خستگی در گروه کنترل آزمون ها انجام شد و برای بررسی طبیعی بودن توزیع داده ها از آزمون کلموگرو اسمیرنف و از تست لونس برای برابری واریانس ها بین گروه های تجربی و کنترل استفاده شده است و با استفاده از آنالیز کواریانس در گروه های تجربی و کنترل میانگین و انحراف استاندارد و با استفاده از تست اثرات بین آزمودنی ها اثر متغییرها اثر گذار روی متغییر مستقل مشخص شد و معلوم گردید از نظر آماری ضربان قلب بالا و فشار خون بالا و غلظت لاکتات خون بالای خون تاثیری بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال ندارد . تست های مذکور از طریق تجزیه و تحلیل یافته از نرم افزار spss انجام شد.

نتایج پژوهش 

1- غلظت لاکتات بالای خون بسکتبالیست ها در گروه تجربی در پایان تست خستگی با توجه به نتایج بدست آمده تفاوت معنی داری نداشت. 2- ضربان قلب بالای بسکتبالیست ها در گروه تجربی در پایان تست خستگی با توجه نتایج بدست آمده تفاوت معنی داری نداشت. 3- فشار خون بالای بسکتبالیست ها در گروه  تجربی در پایان تست خستگی با توجه به نتایج بدست آمده تفاوت معنی داری نداشت.

نتیجه گیری کلی

نتایج نشان داد در بسکتبالیست های تمرین کرده، اسید لاکتیک نمی تواند از نظر آماری تاثیر معنی داری بر روی دقت پرتاب آزاد بسکتبال داشته باشد. البته ضربان قلب بالا مقداری اثر گزار بوده ولی از نظر آماری تاثیر معناداری نداشته است و همچنین فشار خون بالا از نظر آماری تاثیری بر روی دقت پرتاب آزاد بسکتبال ندارد.

کلید واژه ها : غلظت لاکتات خون، فشارخون بالا، ضربان قلب بالا، کوارتر، ریباند.

 

 

 

فهرست مطالب

                فصل اول: مقدمه و معرفی پژوهش

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………… 3

بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………….. 5

اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………… 7

هدف های پژوهش………………………………………………………………………………………………. 7

فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………….. 8

پیش فرض های پژوهش………………………………………………………………………………………… 8

محدودیت های پزوهش…………………………………………………………………………………………. 8

تعریف واژه ها و اصطلاحات پژوهش………………………………………………………………………….. 9

 

                فصل دوم: پیشینه پژوهش

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………… 12

مبانی نظری پژوهش…………………………………………………………………………………………….. 12

فیزیولوژی بسکتبال……………………………………………………………………………………………… 12

حداکثر اکسیژن مصرفی………………………………………………………………………………………… 14

اسید لاکتیک در تمرینات بسکتبال……………………………………………………………………………… 15

میزان درک فشار………………………………………………………………………………………………… 16

انباشتگی اسید لاکتیک………………………………………………………………………………………….. 16

سرعت دفع اسید لاکتیک……………………………………………………………………………………….. 17

کنترل اسید لاکتیک هنگام فعالیت……………………………………………………………………………… 17

مفهوم خستگی و مفهوم غلظت لاکتات خون بالا………………………………………………………………. 18

مفهوم ضربان قلب بالا…………………………………………………………………………………………… 24

مفهوم فشار خون بالا…………………………………………………………………………………………….. 25

مفهوم دقت……………………………………………………………………………………………………… 26

 

                 فصل سوم: روش شناسی پژوهش

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………… 31

روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………. 31

جامعه آماری پژوهش……………………………………………………………………………………………. 31

متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………………….. 31

متغیرها مستقل…………………………………………………………………………………………………… 31

متغیرهای وابسته…………………………………………………………………………………………………. 32

ابزار و وسایل اندازه گیری مورد استفاده در پژوهش …………………………………………………………. 33

اندازه گیری ویژگی های بدنی………………………………………………………………………………….. 33

نحوه جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………. 34

افزایش غلظت لاکتات خون…………………………………………………………………………………….. 35

افزایش ضربان قلب……………………………………………………………………………………………… 35

افزایش فشار خون………………………………………………………………………………………………. 35

روشهای آماری………………………………………………………………………………………………….. 35

 

                   فصل چهارم: تجزیه وتحلیل یافته های پژوهش

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………. 38

آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………. 39

تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………….. 39

بررسی توصیفی داده ها…………………………………………………………………………………………. 41

آمار استنباطی……………………………………………………………………………………………………. 48

بررسی فرضیه ها………………………………………………………………………………………………… 49

آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………………………………… 51

 

                   فصل پنجم بحث و نتیجه گیری

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………. 55

خلاصه پژوهش………………………………………………………………………………………………….. 55

بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………… 57

پیشنهاد برخاسته از پژوهش……………………………………………………………………………………… 60

پیشنهاد های پژوهش…………………………………………………………………………………………….. 61

منابع……………………………………………………………………………………………………………… 62

فارسی……………………………………………………………………………………………………………. 62

خارجی…………………………………………………………………………………………………………… 63

پیوست ها

 

فایل به صورت ورد می باشد.


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

16 − دوازده =