تأثیر تمرینات هوازی بر BMI و ایمونوگلوبولین های متخب سرم مردان میسانسال

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی

تأثیر تمرینات هوازی بر BMI و ایمونوگلوبولین های متخب سرم مردان میسانسال

مقدمه

جهان و پدیده های موجود در آن همواره در حال تأثیر مقابل بر یکدیگر و تغییر می باشند، در اثر این تحولات که منجر به پیشرفت تمدن و زندگی ماشینی در عصر حاضر شده است، بیماریها ومشکلات فراوانی نیز برای انسان بوجود آورده است. برای مبارزه با چنین مشکلاتی، تلاشهای زیادی صورت گرفته که یکی از مهمترین آنها ورزش و فعالیت بدنی است.

در میان رشته های متنوع علمی، رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی نیز به مروز زمان دچار دگرگونی شده و با کشف مسایل جدید روز به روز، دامنه آن گسترده تر وپیچیده تر شده است، با این وجود باید اذعان نمود که هنوز بشر در ابتدای راه است و مسایل زیادی باید مورد بررسی قرار گیرد.

تلاش محققین امروزی در فکر حل بسیاری از مسایل تربیت بدنی و ارتباط آن با رشته های دیگر علمی است، از آنجایی که کسب و حفظ سلامتی از جمله اهداف مهم تربیت بدنی می باشد، به همین دلیل ارتباط تنگاتنگی با علم پزشکی دارد که تداخل این دو علم با یکدیگر باعث بوجود آمدن شاخه جدیدی به نام طب ورزشی گشته است که رسالت بررسی کیفیت و کمیت ورزشهای مختلف را، از نقطه نظر تأمین سلامت جسمانی افراد برعهده دارد. تعداد زیادی از پژوهشگران تلاش کرده اند تا تأثیر ورزش و فعالیت بدنی بر عملکرد اعضای مختلف بدن، مثل قلب، ریه، کلیه، عضلات و غیره را به اثبات برسانند.

امروزه پدیده تربیت بدنی و ورزش به عنوان یک ضرورت انکار ناپذیر و یک نیاز اساسی مورد توجه همگان قرار گرفته است. از آثار مفید این پدیده، تأمین سلامت روانی و جسمانی و کاهش هزینه های درمانی برای تمام افراد جامعه است. همه افراد در هر مقطع سنی که باشند چه مرد و چه زن، چه پیر و چه جوان می باید به فعالیتهای ورزشی بپردازند تا ازاثرات مفید آن    بهره مند شوند. در جهان ورزش علاوه بر جنبه های قهرمانی و افتخارات، مسایل دیگری مانند افزایش قدرت بدنی، کاهش اختلالات، تقویت سیستم دفاعی بدن، کاهش اثرات سوء بعضی از تمرینات و به طور کلی بالا بردن کارائی جسمی و روانی نیز مد نظر می باشد و به همین دلیل مطالعات فراوانی انجام گرفته است تا ارتباط وتأثیرات تمرینات ورزشی و فعالیت های جسمانی بر سیستمهای مختلف بدن مشخص شود و اثرات هریک در کوتاه مدت و یا دراز مدت ارزیابی شود تا با ارائه طرحهای نوین در حیطه فعالیتهای ورزشی علاوه بر اینکه پایه علمی و تحقیقی ورزش محکم تر گردد، زمینه انجام بهتر این فعالیتها و تندرستی و شادابی حاصل آید.

در همین راستا پژوهش حاضر درصدد بررسی اثر فعالیت بدنی بر برخی از اجزاء سیستم ایمنی و شاخص توده بدنی می باشد.

بیان مسأله

یکی از مهمترین تأثیرات ورزش و فعالیت بدنی که شاید کمتر در مورد آن بحث شده است نقش ورزش در تقویت یا تضعیف سیستم دفاعی بدن است که در صورت کارکرد نامناسب آن، ادامه حیات برای انسان میسر نیست، با توجه به نقش مهم سیستم ایمنی در حفظ سلامتی انسانها و اثراتی که ورزش و فعالیت بدنی در این خصوص دارند، بررسی نقش فعالیتهای بدنی بر روی سیستم ایمنی بدن انسان، از ارزش ویژه ای برخوردار می باشند.

بدن انسان از راههای مختلف می تواند در برابر تمام میکرو ارگانیسمهایی که قادرند به بافتها و اندامها آسیب برسانند، از خود مقاومت نشان دهد که یکی از این راهها، تولید آنتی کر یا پادتن می باشد. ایمونوگلوبولین ها، بویژه IgG ، IgA ، IgM از آنتی کورهای مهم بدن محسوب می شوند که بیشترین مقدار ایمونوگلوبولین های سرم خون و مایعات بافتی را شامل می شوند. این ایمونوگلوبولین ها به میزان زیادی در طی پاسخ ایمنی ثانویه تولید شده و دارای ظرفیت انتشار بسیار بالایی هستند که می توانند سریعتر از سایر ایمونوگلوبولین ها وارد فضای خارج عروق شوند و بعلاوه تمایل زیادی در اتصال به آنتی ژن دارند که در نتیجه سریعتر و بیشتر به آنتی ژن ها متصل شده و باعث از بین رفتن آنها می شوند و از این طریق، نقش مهمی در سلامتی انسان ایفا می کنند [4 و 11 و 16] .

 

فهرست مطالب

فهرست مطالب……………………………………………………………………………………………………… ه

فهرست جدول ها ………………………………………………………………………………………………….  و

فهرست شکل ها……………………………………………………………………………………………………. و

فهرست نمودارها…………………………………………………………………………………………………… ی

فهرست پیوست ها ………………………………………………………………………………………………..  ی

فصل اول : طرح پژوهش

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………. 2

بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………………….. 3

ضرورت و اهمیت پژوهش………………………………………………………………………………………. 5

اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………. 6

 

ه

پیش فرض های پژوهش………………………………………………………………………………………….. 7

فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………………………… 7

محدودیتهای پژوهش………………………………………………………………………………………………. 8

تعریف اصطلاح ها و واژه ها……………………………………………………………………………………. 9

فصل دوم : پیشینه پژوهش

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………. 13

سیستم ایمنی………………………………………………………………………………………………………… 13

چگونه بوجود آمدن پاسخ ایمنی………………………………………………………………………………. 14

ایمنی ذاتی…………………………………………………………………………………………………………… 15

ایمنی اکتسابی………………………………………………………………………………………………………. 16

آنتی ژن………………………………………………………………………………………………………………. 17

آنتی بادی……………………………………………………………………………………………………………. 17

کمپلمان………………………………………………………………………………………………………………. 18

گلبولهای سفید……………………………………………………………………………………………………… 18

لنفوسیت ها ………………………………………………………………………………………………………… 19

لنفوسیت T…………………………………………………………………………………………………………. 21

لنفوسیت B ………………………………………………………………………………………………………… 22

چگونگی تولید ایمونوگلوبولین………………………………………………………………………………… 22

 

ل

ایمونوگلوبولین……………………………………………………………………………………………………… 25

ایمونوگلوبولین G ……………………………………………………………………………………………….. 27

ایمونوگلوبولین A ………………………………………………………………………………………………… 28

ایمونوگلوبولین M ……………………………………………………………………………………………….. 30

فعالیت بدنی و سیستم ایمنی …………………………………………………………………………………… 31

پاسخهای ایمنی ورزشکاران…………………………………………………………………………………….. 32

تغییرات BMI ……………………………………………………………………………………………………. 34

تغییرات هورمون کورتیزول……………………………………………………………………………………… 35

تغییرات کاتکولامین ها…………………………………………………………………………………………… 37

تغییرات گلوتامین پلاسما………………………………………………………………………………………… 39

فعالیت بدنی و ایمونوگلوبولین های سرم……………………………………………………………………. 40

نتایج برخی از تحقیقات قبل از سال 1990………………………………………………………………….. 58

فصل سوم : روش شناسی پژوهش

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………. 62

جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………… 62

نمونه آماری و روش نمونه گیری……………………………………………………………………………… 62

متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………………….. 63

ابزار و وسایل اندازه گیری………………………………………………………………………………………. 64

 

ط

روشهای اندازه گیری و نحوه انجام کار……………………………………………………………………… 65

روشهای آماری…………………………………………………………………………………………………….. 66

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………. 68

ویژگیهای آزمودنیها……………………………………………………………………………………………….. 69

فرضیه ها…………………………………………………………………………………………………………….. 70

فصل پنجم : بحث و بررسی

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………. 79

خلاصه پژوهش…………………………………………………………………………………………………….. 79

یافته های پژوهش…………………………………………………………………………………………………. 80

بحث و بررسی……………………………………………………………………………………………………… 80

نتیجه گیری کلی……………………………………………………………………………………………………. 86

پیشنهادها ……………………………………………………………………………………………………………. 87

این فایل ورد در 100 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.

15,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.