علت اینکه مقدار آنتروپی یک سامانه در صفر مطلق برابر با صفر در نظر گرفته می شود چیست؟

علت اینکه مقدار آنتروپی یک سامانه در صفر مطلق برابر با صفر در نظر گرفته می شود چیست؟

ترمودینامیک از چهار قانون بنیادین تشکیل شده است. قانون صفرم، بیان کننده ی خاصیت ترانهادگی متغیر دما است. به این معنی که دو جسم هم دما با جسمی سوم، خود با یکدیگر هم دما هستند. قانون یکم، بیان کننده ی پایستاری انرژی درونی سیستم است. انرژی درونی تفاضل انرژی حرارتی داده شده به سیستم و کار گرفته شده از آن است. مثلا اگر مجاورت دو جسم گرم و سرد را در نظر بگیریم (که به تغییر دمای آن دو منجر می شود) در صورت منزوی بودن سیستم، کار انجام شده صفر خواهد بود، و در نتیجه انرژی درونی هر جسمی برابر خواهد بود با انرژی گرمایی اولیه ی آن، به اضافه ی تغییرات آن (علامت دار). مشخص است که مجموع آن دو برابر خواهد شد با مجموع انرژیهای اولیه ی دو جسم، که معادل با قانون بقای انرژی خواهد بود. انرژی مجموعه ی منزوی در طی فرآیند تغییر دما ثابت باقی می ماند. قانون دوم جهت تبادل حرارت را تعیین می کند.

این فایل ورد در 4 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.

9,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.