دانلود پاورپوینت تحول اداری

 بررسی را بطه بین عدالت سازمانی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی از دیدگاه کارکنان صفی و ستا دی با نک رفاه منا طق شما ل و غرب تهران

مقدمه

عدالت و اجرای آن یکی از نیازهای اساسی و فطری انسان است که همواره در طول تاریخ وجود آن بستری مناسب جهت توسعه جوامع انسانی فراهم کرده است. نظریات مربوط به عدالت به موازات گسترش و پیشرفت جامعه بشری تکامل یافته و دامنه آن از نظریات ادیان و فلاسفه به تحقیقات تجربی کشیده شده است .پژوهشهای انجام شده نشان می دهند که عدالت سازمانی پیش بینی کننده برای بسیاری از متغیرهای دیگر سازمانی است که یکی از مهمترین پیامدهای عدالت سازمانی که اخیراً مورد توجه قرارگرفته است، تعهد سازمانی، حیطه های مختلف آن و رضایت شغلی کارکنان است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه عدالت سازمانی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی از دیدگاه کارکنان صفی و ستادی بانک رفاه مناطق شمال و غرب تهران انجام شده است.

خلق سرمایه‌های انسانی در سازمانها می‌تواند گستره‌ای از ویژگی‌های عملکرد فردی و سازمانی را بهبود ببخشد، یعنی به قادر ساختن سازمان به « عملکرد هوشمندانه‌تر و ریسک‌پذیری آسانتر » و همچنین به تقویت نگرشهای فردی نظیر رضایت شغلی و تعهد سازمانی به سازمان منجر می‌شود. اما این به تنهائی کافی نیست چرا که ادراک عدالت و انتظار عدالت در سازمان می‌تواند مانع حرکت نیروی انسانی در جهت خلق سرمایه انسانی شود، یعنی نیروهای انسانی وقتی در جهت ایجاد سرمایه های انسانی برای سازمان موثر و کارا  خواهند بود که ادراک آنها از برقراری عدالت در سازمان مثبت و قابل قبول تلقی شود چرا که برقراری عدالت در رویه ها ، توزیع پاداشها و روابط متقابل شخصی از عوامل مهم  تغییر در نگرش ها و رفتار های سازمانی کارکنان است  بنابراین از عدالت سازمانی می توان به عنوان یک اهرم قدرتمند جهت تقویت نگرشها و رفتار های سازمانی کارکنان استفاده نمود ، به تعبیر دیگر جهت تسهیل در خلق نگرشهای مثبت برای نیروی انسانی ، عدالت سازمانی حائز اهمیت است.

 

بیان مساله

حیات و قوام هر سیستم اجتماعی منوط به وجود پیوند مستحکم میان عناصرشکل دهنده آن است و این عدالت است که عناصر اجتماعی را در کنار هم منسجم می سازد. گسترش  نقش نظریه  برابری در تشریح  نگرشها و رفتار کارکنان به  قلمروی از  پژوهش به  نام عدالت در سازمان منجر شد. عدالت درسازمان بیانگر ادراک کارکنان از برخوردهای منصفانه در کار است. براساس شواهد پژوهشی موجود، تا کنون  حداقل سه نوع عدالت از جانب صاحبنظران این حوزه  پذیرفته شده است، نخست عدالت توزیعی است که به حضور انصاف در توزیع پیامدها مربوط می شود، دو بعد دیگر عدالت، عدالت رویه ای و تعاملی است که اولی به رعایت عدل در رویه های تصمیم گیری و دومی به رعایت انصاف در برخوردهای بین فردی بخصوص از طرف سرپرستان و مدیران مربوط می شود. این سه بعد یا جنبه از عدالت در تعامل با هم، پدیدآورنده انصاف کلی ادراک شده نزد افراد در محیط های کاری هستند. به زعم نظریه های اکتشافی انصاف، به محض شکل- گیری باورهای مربوط به انصاف، این باورها بر دیگر رفتارها و نگرشها نظیر تعهد، رضایت و رفتارهای مدنی- سازمانی تاثیر می گذارد.

از دیگر موضوعات قابل تامل در سازمان، نگرشهای کارکنان  نسبت به شغل  وسازمان است که  ناشی از ادراک و احساس آنهاست. متغیرها یی نظیر تعهد سازمانی و رضایت شغلی بر رفتار، نگرش و عملکرد  شغلی فرد تاثیر می گذارد. تعهد سازمانی به وفاداری کارمند، تعهد به  تمام  سازمان و باور داشتن  به اهمیت خود کار اشاره دارد به نحوی که فرد سازمان را معرف خود می داند. و رضایت شغلی به احساس و نگرش کلی کارکنان درباره شغلشان اشاره  دارد. موضوع ملموس این است که هر دو متغیر رضایت و تعهد نتیجه ادراک  و احساس کارکنان از انصاف کلی ای است که در فرایند کار باور کرده اند .

با توجه به اینکه متغیرهای  پژوهش حاضر از نتیجه ادراک  و احساس کارکنان  حاصل می شود  و احساس مثبت یا منفی(انصاف کلی) از عدالت در سازمان ممکن است نگرشهای مثبت و منفی کارکنان  نسبت به سازمان  را تحت تاثیر قرار دهد، لذا محقق به دنبال پاسخ به این سوال است که آیا بین عدالت سازمانی  با تعهد سازمانی و رضایت  شغلی رابطه معنی داری وجود دارد؟

شامل:

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

اهداف فرعی

فرضیه های تحقیق

تحقیقات انجام شده در داخل کشور

تحقیقات انجام شده در خارج کشور

روش شناسی تحقیق

مدل مفهومی پژوهش

جامعه – نمونه

ابزار گرد آوری اطلاعات

  • متغیر های تحقیق

روش های آماری

آمار توصیفی متغیرهای پژوهش

آزمون فرضیه های تحقیق

نتایج آزمون فرضیه ها در یک نگاه

بحث و نتیجه گیری

پیشنهادات برخاسته از پژوهش

این فایل پاورپوینت در 35 صفحه به خدمتتون ارئه میشود. / پاورپوینت کمکی برای جلاسه ارئه پایان نامه

65,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.