or

تشخیص خطاهای داخلی در ترانسفورماتورها با استفاده از ناظرهای غیرخطی

Ydima.ir- ثبت رایگان آگهی کاری و نیازمندی ها در اینترنت

دانلود اصل مقاله لاتین و ترجمه  فارسی تشخیص خطاهای داخلی در ترانسفورماتورها با استفاده از ناظرهای غیرخطی

چکیده- پیشرفت‌ در ساخت ترانسفورماتور موجب شده است وقتی برخی خطاها در ترانسفورماتور رخ می‌دهد، قوانین اساسی حفاظت دیفرانسیلیِ کلاسیک کارایی نداشته باشد. خطاهای داخلی را نمی‌توان با حفاظت دیفرانسیلی تشخیص داد. در این کار روشی مبتنی بر تکرارِ تحلیلی به کار رفته است تا خطاهای داخلی ترانسفورماتور را بتوان تشخیص داد. نشان داده می‌شود که وقتی از مدل غیرخطی ترانسفورماتور استفاده شود می‌توان به خوبی خطاها را تشخیص داد.

  1. مقدمه

یکی از مشکلات مرسوم در ترانسفورماتورهای قدرت خطاهای داخلی هستند. این خطاها شامل خطای دور به زمین(turn to earth)  و دور به دور (turn to turn) است. اگر خطای داخلی در زمان بسیار کوتاهی تشخیص داده نشود آنگاه موجب خطر بزرگی در سیستم قدرت خواهد شد. روش‌های مختلفی به کار رفته است تا بتوان این خطاها را تشخیص داد اما روش مرسوم استفاده از حفاظت دیفرانسیلی است. توسعه در ساخت ترانسفورماتور موجب شده است قوانین پایه حفاظت دیفرانسیلی سؤال برانگیز باشد. تأثیر خطاها روی شکل موج ها، مشابه غیرخطی‌هایی است که در اثر جریان هجومی به وجود می‌آید. پیشرفت در زمینه ساخت ترانسفورماتور باعث شده است تشخیص برخی خطاها مشکل شود. بنابراین نیاز به روش‌های جدیدی است که بتوان خطاهای داخلی را تشخیص داد. توجه شود که در سیستم‌های قدرت اغلب از روش‌های مبتنی بر پردازش سیگنال استفاده می‌شود با این حال، همه این روش‌ها از قوانین یکسانی پیروی می‌کنند و در نتیجه مشکلات یکسانی دارند.

در این کار، از روش تکرارِ تحلیلی استفاده شده است. توجه شود که تکرار تحلیلی از لحاظ مفهوم با روش‌های مبتنی بر پردازش سیگنال متفاوت است. بر اساس مدل غیرخطی ترانسفورماتور، روشی مبتنی بر ناظر برای تشخیص خطاهای داخلی توسعه یافته است. ترانسفورماتور با در نظر گرفتن هیسترزیس و اشباع مدل شده است، همان طور که در [3] نیز ارائه شده است. با استفاده از روش معرفی شده احتمال آلارم های اشتباه کاهش یافته و تشخیص اولیه خطاهای داخلی بهبود دارد. روش جدید از منظرهای مختلف تست شده است: ابتدا خطاهای دور به زمین شبیه سازی شده‌اند. الگوریتم تشخیص مبتنی بر ناظر غیرخطی طراحی و تست شد. سپس خطاهای دور به دور شبیه سازی شده و تشخیص دهندۀ مبتنی بر ناظرِ طراحی شده، تست شد. مقاله به صورت زیر سازمان دهی شده است: در بخش 2 تشخیص خطاها با استفاده از روش مبتنی بر ناظر در نظر گرفته شده است؛ مدل ترانسفورماتور در بخش 3 نشان داده شده است؛ در بخش 4 تشخیص خطاهای داخلی و در بخش 5 نیز برخی نتایج بیان شده‌اند.

Detection of internal faults in transformers
using non linear observers
(. M. F. Jorge-Zavala,and E. Alcorta-Garcia,Member, IEEE

Abstract- The develops in