پایان نامه میزان بررسی میزان رضایت مندی شهروندان از پارک های شهری


پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد شهرسازی «M.S.C.»

گرایش : برنامه ریزی شهری

پایان نامه میزان بررسی میزان رضایت مندی شهروندان از پارک های شهری با تأکید بر استاندارد سازی وسایل بازی کودکان (نمونه مورد ی شهر یاسوج)

Study of citizens’ satisfaction with urban parks with emphasis on the standardization of children’s play equipment (case study in Yasuj city).

چکیده
امروزه با رشد شهرنشینی و تحول الگوهای سکونتی شهروندان، کیفیت حضور کودکان در عرصه های عمومی و فضاهای تفریحی و تعاملات اجتماعی با گروههای هم سن و سال به دلیل کمبود ایمنی این فضاها و افزایش ضریب
آسیب پذیری در این فضاها تحت تأثیر قرار گرفته و باعث حبس کودکان شهری در محیط خانه شده است و کودک فرصت کمی برای کشف خود و تجربه ی محیطی در طبیعت دارد. هدف از این پایان نامه بررسی میزان رضایت مندی شهروندان از پارک های شهری با تأکید بر استاندارد سازی وسایل بازی کودکان می باشد. محدوده مورد مطالعه این تحقیق پارکهای شهر یاسوج است. این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی و با رویکرد کاربردی بوده است. برای گردآوری اطلاعات از روشهای اسنادی و و همچنین پیمایشی مثل مشاهده مستقیم و پرسشنامه استفاده شده است. حجم نمونه پرسشنامه با توجه به فرمول کوکران 150تعیین شده است. برای آزمون فرضیات از آزمون ها Tتک نمونه ا ی و آزمون همبستگی و کای اسکور استفاده شده است. در این پژوهش با استفاده از پرسشنامه و توزیع و تکمیل آن بین شهروندان، میزان رضایتمندی شهرندان شهر یاسوج از وضعیت کیفی پارکها و همچنین میزان رضایتمندی آنها از امنیت وسایل بازی کودکان، استاندارد وسایل بازی کوکان، امنیت پارک، رضایت از خدمات موجود در پارک، دسترسی و جذابیت و خوانایی ارزیابی شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که رضایت شهروندان از پارکهای شهری یاسوج در حد مطلوب نمی باشد .

واژگان کلیدی: رضایتمندی، پارک های شهری، کودکان، شهر یاسوج

 

1-1- مقدمه

امروزه اهمیت ونقش فضای سبز شهری درحیات شهرها و پایداری آنها و تاثیرات فیزیکی و طبیعی آن در سیستم شهری و بازدهی های مختلف اکولوژیکی، افتصادی و اجتماعی آن انکار ناپذیر است؛ تا آنجا که کاربری فضای سبز در شهرها و سرانه آن یکی از مباحث اساسی در برنامه ریزی و مدیریت شهری تلقی می شود.

پارکها شهری که بخشی از سیمای شهر را تشکیل می دهند، به عنوان یکی از پدیده های واقعی از نخستین مسائلی است که انسان همواره با آن در تماس بوده و خواهد بود. این مقوله دارای ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و کالبدی می باشد. گستردگی ابعاد این امر، پژوهش دقیق و همه جانبه را موجب گردیده است(ناصر و محمدی، 1395: 2). ضروریات اجتماعی و فرهنگی پارکهای شهری ایجاب می کند که در پاسخگویی به نیازهای مبرم دست به مطالعه زده و در جستجوی راه حلهای مناسب و امکان پذیر باشیم این پژوهش برآنست که با توجه به مشکلات موجود در پارکهای شهری به بررسی وضعیت پارک های شهری و وسایل بازی کودکان پارکهای درون شهری از نظر ساکنین شهر یاسوج و میزان رضایتمندی آنها از وضعیت پارکها مورد تجزیه تحلیل قرار دهد.

1-2- بیان مسئله

یکی از فضاهایی که ضروری است در برنامه‌ریزی، مکان‌یابی و طراحی آن‌ها به گونه‌ای جدی به ویژگی‌های کمی و کیفی مخاطبان توجه شود، فضاهای عمومی شهری است. الدنبرگ در کتاب خود تحت عنوان «مکان واقعاً خوب»، برای فضاهای عمومی از اصطلاح مکان سوم استفاده می‌کند. او اصطلاح مکان سوم را برای توصیف مکان‌های عمومی ابداع کرد که میزبان گردهمآیی‌های منظم، داوطلبانه و غیررسمی افراد، ورای قلمرو خانه و محل کار هستند. ویژگی مهمی که مکان‌های سوم را برای چنین گردهمآیی‌های داوطلبانه و غیررسمی مساعد می‌کند، آن است که افراد می‌توانند به صورت ناشناس، بدون نیاز به ابراز هویّت و در عین حال به صورت اجتماعی در این مکان‌ها ظاهر شوند. او بر اهمیت این گونه مکان‌ها به عنوان تأمین‌کنندۀ برخی از نیازهای اجتماعی تأکید می‌کند که ممکن است در خانه یا محل کار برآورده نشوند،(چانگ،2002). از نظر فیشر مکان‌های سوم موجد سرمایۀ اجتماعی هستند، چرا که میان افراد ارتباط، پیوند و اعتماد ایجاد می‌کنند که در نتیجه آن یک جامعه خلق می‌‌شود (فیشر،2007).

از ویژگیها ی پارک ها این است که مجموع هایی از فعالیت ها را با هم فراهم می آورند. یعنی مکانی است که می توان به آن دست یافت، از طریق آن با نواحی پیرامون ارتباط برقرارکرد(دسترسی و ارتباط) مکانی ایمن، پاکیزه و جذاب است و شاید مهمترین ویژگی آن ایجاد مکانی برا ی ملاقات افراد با یکدیگر است(توانایی اجتماعی بودن)(محمدی و همکاران 1386: 98)تعامل یک علت ضرور ی در ایجاد فضا ی باز شهر ی است.

پارک با حمایت از تعامل جامعه و گردهم آور ی ساکنان محلی حس مشارکت و دلبستگی به جوامع را در مراجعانش بوجود می آورد(Francis, 2006: 4).

 

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول :کلیات پژوهش… 2

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسئله. 3

1-3- ضرورت و اهمیت پژوهش… 5

1-4- اهداف پژوهش… 6

1-4-1- هدف اصلی.. 6

1-4-2- اهداف فرعی.. 6

1-5- پیشینه تحقیق.. 6

1-6- سوالات پژوهش… 7

1-7- فرضیات پژوهش… 8

1-8- فرآیند تحقیق.. 8

1-9- ساختار پایان نامه. 9

1-10- مراجع استفاده کننده از پژوهش حاضر. 10

فصل دوم :ادبیات و مبانی نظری پژوهش… 11

2-1- مقدمه. 12

2-2- تعاریف و مفاهیم. 13

2-2-1: پارک.. 13

2-2-1-1: طبقه بندی پارکها براساس هویت.. 13

2-2-1-2: طبقه بندی پارکها براساس اهمیت، مقیاس و حوزه نفوذه 13

2-2-1-2-1: انواع پارکهای شهری در مقیاس واحد همسایگی.. 14

2-2-1-2-2: پارک شهری در مقیاس محله. 15

2-2-1-2-3: پارک شهری در مقیاس ناحیه. 15

2-2-1-2-4: پارک شهری در مقیاس منطقه. 15

2-2-1-2-5: پارک فراشهری (پارکهای بسیار بزرگ). 16

2-3- تناسب فضایی – مکانی.. 16

2-4- اطلاعات جغرافیایی و مکانیابی.. 17

2-5- پارک های شهری.. 17

2-6- محله و پارک های محله ای.. 18

2-7- نقش و اهمیت پارکهای شهری.. 18

2-9- الگوهای توزیع فضاهای سبز و پارکهای شهری.. 20

2-10- فضای سبز. 21

2-10-1- فضای سبز شهری.. 22

2-10-2- سابقه توجه به کاربری فضای سبز. 24

2-11- دیدگاه ها و نظر یه های مرتبط با فضای سبز شهری.. 25

2-11-1- کامیلوسیته و رفرم شهرها 25

2-11-2- ابنزرهاواردو شهر های باغ مانند. 26

2-11-3-کلرنس اشتاینو ناحیه ای برای زندگی.. 26

2- وجود فضای سبز لازم به تبعیت از واحدهای همسایگی (همان،48). 27

2-11-4- طرح رادبرن  – سازمانی عمومی.. 27

2-11-5- طرح لوکوربوزیه. 27

2-11-6- اتوواگنر و ایجاد فضاهای باز در محلات.. 28

2-11-7- کلرنس پری و واحدهای خودیار. 29

2-11-8- نظریه مک هارگ.. 29

2 –12- تاریخچه فضای سبز در ایران. 29

2-13- استانداردهای فضای سبز. 31

2-14- استاندارد ها و سرانه های فضای سبز در ایران. 32

2- 15- اهداف احداث فضای سبز شهری.. 35

2-15-1- حفظ ارتباط انسان با محیط طبیعی.. 35

2-15-2- منظرسازی و ارتقاء کیفیت محیط شهری.. 36

2-15-3- منظر سازی: 37

2-15-4- انسجام فضایی.. 37

2-15-5- فضاسازی.. 37

2-15-6- نظم و تنوع. 38

2-15-7- تکرار. 38

2-15-8- سازگاری.. 38

2-15-9- مردم داری.. 38

2-15-10- حداقل دخالت و تجاوز به شرایط طبیعی.. 39

2-15-11- راحتی دسترسی و حرکت.. 39

2-15-12- اصول زیباشناسی.. 39

2-15-13- تلطیف هوا 39

2-15-14- تفریحی و گذران اوقات فراغت.. 40

2-16-  مدیریت فضای سبز شهری.. 40

2-17- نقش و اهمیت فضای سبز در زندگی شهری.. 42

2-18- ضرورت فضای سبز. 44

2-19- آثار فضای سبز بربیو کلیمای شهری.. 44

2-20- اهمیت و نقش فضای سبز در شهرسازی.. 45

2-21- نحوه ی تأثیر گذاری فضای سبز بر اقلیم شهری.. 45

2-22- عملکردهای فضای سبز. 46

2-22-1- عملکردهای فضای سبز در ساخت کالبدی شهر. 46

2-22-2- عملکردهای زیست محیطی.. 46

2-23- عملکرد فضای سبز. 47

2-23-1- عمل کرد های فضای سبز در ساخت کالبدی شهر: 47

2-23-2- عمل کرد های زیست محیطی: 48

2-23-3- عمل کرد های اجتماعی ،روانی فضای سبز: 48

2-24- گونه شناسی کاربری فضای سبز شهری.. 49

2-24-1- فضاهای سبز پیرامون یا حاشیه شهر (فضاهای سبز برون شهری): 49

2-24-3- فضاهای سبز خصوصی : 50

2-24-4- فضاهای سبز نیمه خصوصی.. 50

فصل سوم:ویژگیهای جغرافیایی شهر یاسوج.. 56

3-1- مقدمه: 57

3-2- موقعیت جغرافیایی استان کهگیلویه و بویراحمد. 57

3-2-2- موقعیت جغرافیایی شهرستان بویراحمد: 58

3-2-2- موقع ریاضی و نسبی شهر یاسوج.. 60

3-2-3- وجه تسمیه شهر یاسوج.. 61

3-3-جغرافیای تاریخی استان: 61

3-4- تاریخچه پیدایش شهر یاسوج: 63

3-5-علل پیدایش شهر یاسوج: 63

3-6-موقعیت جغرافیایی شهر: 66

3-7-موقعیت جغرافیای طبیعی.. 66

3-8-وضع توپوگرافی و شیب‌های اصلی مؤثر در شهر: 67

3-9-زمین‌لرزه در شهر یاسوج.. 69

3-10-عوامل محدود کننده توسعه شهر: 71

3-11- منابع آب استان: 73

3-11-1- رودها: 73

3-11-2- دریاچه‌هاو تالاب‌ها: 74

3-11-3- آب‌های زیرزمینی: 74

3-11-4-  قنات: 74

3-12- پوشش گیاهی: 75

3-13- سیمای اقلیمی شهر یاسوج.. 75

3-13-1- دما: 76

3-13-2- بارش: 77

3-13-3- باد: 78

3-13-4- توده‌های هوا و سیستم‌های مؤثر بر منطقه: 80

3-13-4-1- عرض جغرافیایی: 80

3-13-4-2-توپوگرافی یا پستی و بلندی.. 80

3-14-   بررسی ویژگی های جمعیتی و اجتماعی شهریاسوج.. 81

3-14-1-   وضع جمعیت در گذشته و حال. 81

3-14-2-   میزان و وضعیت مهاجرت در شهر یاسوج.. 83

3-14-3-   توزیع جمعیت بر حسب جنس… 86

3-14-4-   توزیع جمعیت بر حسب سن.. 87

3-14-4-1-   گروه های سنی 0 تا 14 ساله. 87

3-14-4-2-   جمعیت میانسال. 88

3-14-4-3-   گروه سنی سالخورده 89

3-14-5-   بررسی وضع خانوار و ابعاد آن. 90

3-14-6-   توزیع جمعیت بر حسب وضع سواد و تحصیلات.. 93

3-14-7-   بخش خدمات در شهر یاسوج.. 97

3-14-8-   عرضه و تقاضای نیروی کار در شهر یاسوج.. 97

3-14-9-   جمعیت فعال شهر یاسوج.. 98

3-14-10-   نرخ فعالیت، نرخ اشتغال ، نرخ بیکاری و بار تکفل در شهر یاسوج.. 100

3-14-10-1-   نرخ فعالیت.. 101

3-14-10-2-   نرخ اشتغال. 101

3-14-10-3-  نرخ بیکاری.. 101

3-14-10-4-   بارتکفل.. 102

3-15- ساختار کالبدی شهر یاسوج.. 102

3-16روش تحقیق.. 103

3-17- روش گردآوری اطلاعات.. 103

3-18- ابزار گردآوری اطلاعات.. 103

3-19- جامعه آماری.. 104

3-20- تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 104

فصل چهارم تجزیه و تحلیل. 105

4-1- مقدمه. 105

4-2- آمار توصیفی. 106

4-2-1- جنسیت.. 106

4-2-2-  سن. 107

4-2-3- وضعیت تأهل. 108

4-2-4- سطح تحصیلات.. 109

4-3- آمار استنباطی. 110

4-3-1- آزمون کولموگروف-اسمیرنوف.. 110

4-3-2- بررسی میزان رضایت مندی شهروندان از استاندارد سازی وسایل بازی کودکان در پارک های شهری یاسوج. 111

4-3-3- بررسی میزان رضایت مندی شهروندان بر کل شاخص ها 115

فصل پنجم آزمون فرضیات، نتیجه گیری و پیشنهادات.. 117

5-1- مقدمه. 118

5-2- آزمون فرضیات.. 118

5-2-1- فرضیه اول. 118

5-2-2- فرضیه دوم 120

5-3- نتیجه گیری.. 121

5-4- پیشنهادات.. 122

منابع و مآخذ. 123

 

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 124
حجم: 1.41 مگابایت


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفده + 20 =