دانلود پایانامه بررسی تاثیر جنسیت اساتید بر انگیزه تحصیلی دانشجویان

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی مهندسی روانشناسی (علوم تربیتی)

بررسی تاثیر جنسیت اساتید بر انگیزه تحصیلی دانشجویان

چکیده

در سال­های اخیر تحولات جنسیتی گسترده‌ای در حوزه­ی آموزش عالی و تحصیلات دانشگاهی به وقوع پیوسته است که نمی‌توان آنها را محدود و منحصر به تحولات کمی و افزایش چشمگیر نسبت دانشجویان دختر دانست، به همین اعتبار دیدگاه­های جدیدتر بر ابعاد کیفی این تحول تأکید داشته و آن ‌را در عرصه­ی وسیع‌تری از پیامدهای تحصیلی دنبال کرده‌اند. در تحقیق حاضر تلاش شده است که پس از مروری نظری بر وجوه عمده­ی تفاوت­های جنسیتی در توانایی­های شناختی، عملکرد تحصیلی و تبیین آن با استناد به برخی دیدگاه­ها، به این مهم پرداخته شود.

کلید واژه

جنسیت، انگیزش تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، آموزش عالی

 

1-1 – مقدمه

 

امروزه یکی از حیاتی ترین نهاد های هر اجتماعی را تعلیم وتربیت تشکیل می دهد و به آموزش عالی به عنوان ابزاری برای گسترش روند توسعه کشورها ، بیش از سایر مراکز آموزشی تاکید می شود. جولیوس نایرره(1966)1 رییس جمهور اسبق تانزانیا که یکی از آگاهترین راهبران کشورهای جهان سوم بود در این زمینه می نویسند:

دریک جامعه در حال توسعه دانشگاه باید تاکید کارخود را بر موضوعات بسیار لحظه ای و فوری که کشور با آن رو به رو است قرار دهد به علاوه دانشگاه در مقابل مردم و هدف های انسانی آن ها متعهد است . ما در جوامع فقیر فقط می توانیم هزینه های دانشگاهی را که  به توسعه های واقعی مردم ما کمک کند توجیه کنیم . نقش دانشگاه در یک کشور در حال توسعه همکاری کردن ، خلق افکار بدیع ، ارائه نیروی انسانی است .

یونسکو(1349) 2مهمترین وظایف آموزش عالی را علاوه بر ارضا انگیزه افراد برای یادگیری و تکمیل اطلاعات خود عوامل زیر می داند که عبارت است از:

الف : هدایت پژوهش ها در کلیه رشته های علمی

ب: تربیت کادر عالی و فنی

ج : تربیت مدیران و رهبران اجتماعی و نخبگان فکری

د: ایجاد محافل فرهنگی و دانشگاهی در جوامع محلی

در نتیجه افزایش سریع تعداد دانشجویان به طور اخص ، سبب ایجاد و طرح مسائل اساسی مرتبط با برنامه ریزی آموزشی از قبیل نارسائی های کیفی آموزش ، محدودیت امکانات و موفقیت و شکست تحصیلی و فنون تدریس می گردد.

جروم کارابل3 در این زمینه گفت :

آموزش عالی بصورت لاینحل با انتقال نابرابری از نسلی به نسل دیگر ارتباط یافته است کل این فرایند مردان کمک می کند تا آموزشی دریافت کنند که مزایا و موقیتشان را حفظ کنند (کدیور ، 1367)

از سوی دیگر ، گونار میردال (1356) اذعان دارد که تعداد کم دانشجویان متعلق به قشرهای محروم اجتماعی و اقتصادی که به دانشگاه رسیدند مانند درصد بزرگ ترک کنندگان دانشگاه یا مردودین را تشکیل می دهند . مفهوم مخالف آن این است که امروزه روشنفکران و سیاستمدارن کشور های جهان سوم دریافتند که موتور رشد و توسعه برای رهایی از وابستگی تربیت نیروی انسانی ماهر و توانا و منطق با نیاز های کشور است . تجربه های تاریخی کشورهای آلمان و ژاپن ، طی جنگ جهانی دوم و در دوران بازسازی ، لزوم و اهمیت ویژه آموزش عالی را نشان داد .

 

فهرست مطالب

فصل 1-    انگیزه و پیشرفت تحصیلی.. 1

1-1-    مقدمه……….. 2

1-2-    ارزش ها و هنجار های جنسیتی.. 4

1-3-    تعریف مفهومی متغیر ها  و انواع آن.. 6

1-4-    اصطلاحات پژوهش…. 7

1-5-    انگیزه های اولیه. 7

1-6-    انگیزه های ثانویه. 8

1-7-    انگیزه و رفتار 9

1-8-    انگیزه و پیشرفت تحصیلی.. 10

1-9-    عوامل انگیزشی و پیشرفت تحصیلی.. 10

1-10-  ماهیت و محتوای برنامه های آموزشی.. 11

فصل 2- جنسیت و انگیزه تحصیلی…………………………………………………………………………………………………….12

2-1-  جنسیت و توانایی­های تحصیلی.. 12

2-2-    جنسیت و عملکرد تحصیلی.. 15

2-3-    کند وکاو رابطه دانشجو و استاد. 21

2-4-    وظایف استاد و  دانشجو نسبت به هم.. 23

2-5-    ویژگی های استاد و دانشجو. 24

2-6-    تعهد و مسئولیت استاد و دانشجو در قبال هم.. 24

2-7-    رفتار استاد و انگیزه تحصیلی.. 25

2-8-    ارتباط انگیزه و پیشرفت تحصیلی.. 29

2-9-    انگیزه پیشرفت و جنسیت… 29

2-10-  ارتباط انگیزه پیشرفت و فرهنگ جامعه. 29

2-11-  ارتباط انگیزه پیشرفت و یادگیری و عملکرد. 30

فصل 3-   فرضیه ها و روش انجام کار. 31

3-1-    ضرورت و اهمیت پژوهش…. 32

3-2-    پژوهش های انجام شده 33

3-3-    بیان مسئله. 33

3-4-      اهداف پژوهش…. 34

3-5-    روش پژوهش…. 34

3-6-    روش گردآوری اطلاعات… 35

3-7-    ابزار گرد آوری اطلاعات… 35

3-8-    جامعه آماری و تعداد نمونه و روش نمونه گیری.. 35

3-9-    روش تجزیه و تحلیل داده ها 36

3-10- فرضیه پژوهش   …36

فصل 4-   تجزیه و  تحلیل اطلاعات… 37

4-1-    روائی پرسشنامه. 38

4-2-    اعتبارپرسشنامه. 38

4-3-    بررسی آماری جامعه دانشجویان پسر. 40

4-4-    بررسی آماری جامعه دانشجویان دختر. 43

فصل 5-   نتیجه گیری و پیشنهادات… 48

5-1-    نتیجه و خلاصه پژوهش 49

فهرست منابع.. 52

این فایل ورد در 86 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.

125,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.