نقش طرح هادی در حوزه اقتصادی دهستان بالاده

نقش طرح هادی در حوزه اقتصادی دهستان بالاده
از توابع بخش بیرم، شهرستان لارستان، استان فارس

در این پروژه با هدف بررسی دیدگاه سیاستگذاران ، با مروری بر متون نظریه 4معیار تغییرات در بهره بـرداری از زمـین ، وضـعیت درآمـد
روستاییان ، میزان سرمایه گذاری و وضعیت اشتغال که مهمترین معیارهای قضاوت اقتصادی هستند. به عنوان معیارهـای ارزیـابی بـا زیـر
معیارهای قیمت زمین در بیرون بافت و درون بافت بردار درآمد در سه سطح درآمد بالا ، متوسط و پایین سرمایه گذاری در امور تولیدی ،
میزان سرمایه گذاری در امور خدماتی ، وضعیت مهاجر فرصتی در روستاهای نمونه ، وضعیت مهاجرپـذیری در روسـتای نمونـه ، تعـداد و
درصد افزایش کارگاه های تولیدی و خدماتی و سهم شاغلی بخشهای سه گانه اقتصادی جهت ارزیابی اقتصادی اجرای طـرح هـای هـادی
روستایی انتخاب گردیده با توجه به 363روستای نمونه کشور در دهستان بالاده و روستاهای تحـت نظـر آن بـا اسـتفاده ار روش تحلیـل
سلسله مراتبی و مقایسه ای مورد سنجش قرار گرفتند. نتایج بررسی نشان داده است اجرای طرح هادی روستایی و توسعه اشـتغال ، تـأثیر
نسبتا مطلوب و بر میزان سرمایه گذاری ، تأثیر مطلوب و بر میزان درآمد روستاییان ، تأثیر مطلوب و بربهره برداری از زمین ، تأثیر مطلوب
داشته است.
کلمات کلیدی : توسعه ، توسعه روستایی ، دهستان بالاده ، چالش ها

این فایل پی دی اف در 16 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.

10,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.