or

شاخص های یک شهر شاد

آدرس کوتاه این مطلب: http://saeedsun.ir/blog/?p=85906

شهردار شادترین شهر دنیا توانسته است با بهبود رفاه نسبى، ارتقاى کیفیت زندگى، توسعه حمل و نقل عمومى، ایجاد تفریحات ساده، برپایى برنامه هاى شاد و مفرح و بهبود فضاى سبز، رضایت و خو شبینى را در شهروندان شهرش به وجود آورد

شاخص های یک شهر شاد
زندگی شهری و مدرنا مروزی با وجود آخرین و به روزترین فناوری ها توانسته جریان زندگی مردم را نسبت به گذشته بسیار آسان تر کند و سختی هایی را که مردم در گذشته متحمل می شدند، از میان بردارد، اما این نوع زندگی مشکلی تازهب ا خود آوردها ست که قبلا چندان قابل پیش بینی نبود؛ افسردگی و نبود شادی. متاسفانه به دلیل ساخت غیرکارشناسانه شهرهای بزرگ،ا زب ین رفتن فضاهای طبیعی و آلودگیب صری، ترافیک خسته کننده، جمعیت و آلودگی صوتی و هوا، زندگی در کلانشهرها بشدت طاقت فرسا شده و شرایط نامطبوع زندگی در شهرهای شلوغ باعث ایجاد بیماری های مختلفی ازجمله افسردگی، اضطراب و اختلال های روانی و جسمی شده است. در واقع محیط زندگی روی روحیه فرد و رفتارا وب ا دیگران تاثیر مستقیم دارد.ب نابراین داشتن محیطی سالم و بدون آلودگی می تواند از اهمیت بسیار بالایی برخوردار باشد.
به عقیده کارشناسان، محیط زیست شهری خوب م یتواند موجب شادی و ا حساس رضایت مردم از زندگی شان شود. هرچه محیط زیست مناسب تر باشد، مردم شادتر خواهند بود.
قدرت طبیعت و فضای سبز
طبیعت با آرام سازی ذهن می تواند خستگی روح و روان راا زب ینب برد.ا نسان وقتی در محیطی زندگی می کند که بوستان و فضاهای سبز داردا ز قوه درک و تشخیص بالایی بهره مند می شود. مغزا نسانا ندام پیچیده ایا ست که بعدا ز تولد، بلوغ خود را شروع می کند وا ین فرآیند به وسیله واکنش نشان دادن به تحریک کننده های موجود در محیط اطراف خود (چه منفی و چه مثبت) طی م یشود و در تمام زندگی نیز ادامه می یابد. مناظر طبیعی و فضاهای سبز می توانند در فرد تولیدا حساس مثبت و شادی کنند و جلویب یمار یهای ذهنی بسیاری را بگیرند،ا ما زندگی شهری یکنواخت می تواند ذهن را چنان فرسوده کند که قدرت درستا ندیشیدن راا زا وب گیرد. بنابراین هنگام ساخت بناهای شهری در نظر گرفتن طبیعت و فضای سبز بسیار مهم است.
داشتن فضا و محیط مطلوب در محل کار یا تحصیل  شهروندان باعث می شود توانایی ذهنی فرد بازسازی شده و قدرت تمرکزش بالا برود و با کاهشا ضطراب و بیماری های روحی و جسمی به عملکرد بهتری برسد.
قدرت بازی و ورزش
بازی و ورزشن قش مهمی در توسعه عملکرد صحیح کودکان و بزرگسالان دارد. بازی، توانای یهایا ستدلال کودکان را بالا برده و قدرت تفکرشان را بهبود م یبخشد. بعدها در بزرگسالی ورزش جای بازی را م یگیرد و به وسیله حرکات فیزیکی توانایی مغز حفظ م یشود و حتی افزایش م ییابد،ا ما مردم شهرهایی که به دلیل جمعیت زیاد، فضای سبز مناسب مانند پارک برای بازی و ورزش ندارند بزودی بها نواعا ختلا لهای روانی و جسمی مبتلا م یشوند.
فضاهای سبز وسیع مردم را به ورزش کردن تشویق کرده و تاثیر مثبت و خوبی روی ذهن آنها و کیفیت زندگ یشان م یگذارد. مسئولان شهرسازی باید فضاهاییا یجاد کنند تا افراد ک مدرآمد که توانایی پرداخت هزین ههایب اشگا ههای ورزشی را ندارند نیز بتوانند از آنها بهره ببرند.
آلودگی بصری
آلودگیب صری معمولاب راثرت غییرات منفی در محیط زندگی مردم به وجود م یآید. نصب بیلبوردهای تبلیغاتی، قرار دادن سطل زبال ههای روباز، سی مهایب رق، ساخت ساختمانهای چند طبقه با کمترین نمای زیبا و وجود خودروهاى ب ىشمار در خیابا نها، فضای شهر و محل زندگی مردم را چنان آلوده می کند که تاثیر منفی آن روی روح و روانا فراد در مدتی کوتاه خود را نشان م یدهد. بنابراین باا ستفادها ز کارشناسان مجرب شهرسازی باید نمای شهر را تا آنجا که م یتوان زیبا ساخت،
به گون های که مردمب ا دیدن مناظر شهریا طراف خودا حساس آرامش کنند. به طور مثال برخیا قدامات مانند کم کردن تابلوهای تبلیغاتی در گوشه و کنار خیابا نها و فروشگا هها م یتواند تا حدی از آلودگی بصری بکاهد.
اینا قدامیا ست که درب وئنوس آیرس، پایتخت آرژانتین انجام شد. چند سال پیش در آرژانتینب ه منظور مبارزهب ا آلودگ یهایب صری حدود 40 هزار تابلوی تبلیغاتی جم عآوری شد.
همچنین ساختما نهای قدیمی برا ثر گذشت زمان کثیف شده ون مای زشتی پیدا م یکنند. صاحبانا ین ساختما نهاب اید به بازسازی نمای ساختمانشان تشویق شوند و حتی م یتوان از تزئینات گیاهی  مانند گیاهان رونده  برای زیباسازی آنها استفاده کرد. بعضی مواقع هم برخی ساختما نها بدون سکنه رها شده و به مرور پر از آشغال م یشود باید به وضع این ساختما نها نیز رسیدگی کرد.
باا ستفادها ز هنر معماران، مجسم هسازان و نقا شها م یتوان بناها و مجسم ههای زیبایی ساخت و تصاویر زیبا و چشمنوازی روی دیوارهای شهر پدید آورد.


راز شادترین شهر دنیا
بوگوتا پایتخت کلمبیا نمونه منحصر به فردی از شهری زیباست که مردمانی شاد دارد. سالها پیش این شهر بسیار کثیف و آلودهب ودب ه طوری  که ترافیک خف هکننده آن، مردم را چنان عصبی کرده بود که نم یتوانستند احساس خوبی نسبت به خود و اطرافیانشان داشته باشند. جرم و جنایت هم نرخ بالایی داشت. شهردار سابقا ین شهر تصمیم گرفت چهرها ین شهر را به طورا ساسی تغییر دهد. او قصد نداشت به جنگ جرم و جنایت برود بلکه بیشتر بودجه در دسترس خود را صرف بهبود کیفیت شهر کرد. او معتقد بود که مردم از ساد هترین تفریحات خود مانند پیاده روی در خیابان، نشستن دور هم در فضاهای عمومی نیز محروم شد هاند و کودکانا ز ترس تردد پرسرعت خودروها و نبود فضای مناسب بازی کمتر در فضای بیرونا ز خانه دیده م یشوند. بنابراین سیاس تهای جامعی برای محدود کردن تردد خودروها ترتیب داد و روی سیستم حمل و نقل عمومی تاکید کرد و آن را توسعه داد. مردم با وجود چنین سیستم حمل و نقل قوی، کمتر با خودروهای شخصی تردد م یکردند.
سپسب ا ساختب وستا نهای متعدد و مسیرهای دوچرخ هسواری و فضاهای تجمع عمومی، چهره دودزده و خف هکننده شهر را تصمی مگیری « اقتصاد شادی » تغییر داد. در واقعا و براساس م یکرد. او معتقد بود مردم با زندگی در چنین محیطی بیشتر از
داشتن درآمد بالا م یتوانند شاد باشند.
کارشناسان معتقدند چند عامل در یک محیط زیست به رفاه شخصی منجر م یشود؛ا ولین و مه مترین عامل،ا حساس امنیتی است که در یک محیط زندگی، مردم به آن نیاز دارند.
اینا منیت بیشتر مواقع باا رتباط و تعامل مناسبا جتماعی به وجود م یآید. بنابراین شهردار با ساخت مسیرهای طولانی مخصوص پیاد هروی توانست مکانی برای رفت و آمد ب یدغدغه مردم به وجود آورد. علاوه بر آن، هر یکشنبه حدود 120 کیلومترا ز بزرگرا ههایا صلی شهر را مدت هفت ساعت م یبست وا جازه تردد هیچ خودرویی را نم یداد. درا ین روز فقط افراد پیاده،ا سکیت بازها و دوچرخ هسوارها م یتوانستند درا ین بزرگرا هها رفت و آمد کنند.ا ز طرفی هنرمندان، موسیقیدا نها، مربیانا یروبیک و یوگا درا ین روزب رنام ههای مختلفی در فضای باز اجرا م یکردند و عابران پیاده م یتوانستند از این برنام هها استفاده کنند. باا ین کار هفت های یکبار مردم کنار یکدیگر جمع شده و از ارتباط با یکدیگر احساس شادی م یکردند. بنا به گفته روا نشناسان و محققان،ا گرچه درآمد خوب و عالی به خودی خود نم یتواند شادی بخش باشد، اما ممکن است آن عدها زا فراد با درآمد کم را دچار خودکم بینی و حقارت کند و آنها دچارا فسردگی شوند. شهردار برایا ز بین بردنا ین احساسب ینا قشار کم درآمد شهر، کنسر تها و نمای شهای آتش بازی رایگان ترتیب داد تا برنام ههای شاد یبخش به طور مساوی درا ختیارا فراد غنی و فقیر قرار گیرد.ا ز طرفی 300 کیلومتر از بزرگرا ههای مخصوص به دوچرخ هسواری را به یکدیگر متصل کرد تا مردمی که توانایی خرید خودرو ندارند بتوانند با امنیت و خیال آسوده به وسیله دوچرخ ههای خود تردد کنند و باا ین کار علاوه برا ی نکها ز نظر جسمی سلامت بهتری نصیبشان م یشد، بلکه به سال مسازی هوا نیز کمک م یکرد.
معتقدا ست که مردم در مواجههب ا « اقتصاد شادی » ترافیک وا حتمال دیر رسیدن به مکان دلخواهشان دچار اضطراب شده و واکن شهای خصومتی و تهاجمی بسیاری از خود نشان م یدهند و سیستم حمل و نقل مناسب این شهر از این نوعا ضطراب کاست. شهردار حدود صد هزارا صله درخت نیز در شهر کاشت. نتایج کارهای او، بالا رفتن سطح رضایت مردم و خو شبینی آنها نسبت به یکدیگر را موجب شد. مردم حتیا زا قشار ک مدرآمد به خود و شهرشانا فتخار م یکردند
و تعاملات مناسبا جتماعی میان آنهاا فزایش یافت. طبق تحقیقات کارشناسان شهر مشخص شد میزان قتل و جرائم مختلف به مقدار زیادی کاهش یافت.
حتی شهردار باا یجاد فضاهای زیبای شهری تلاش کرد طرز تفکر منفی مردم نسبت به هوای بارانی شهرشان تغییر کند و به این ترتیب از افسردگ یها کاست.
اقداماتی که شهردار سابق در این شهر انجام داد همچنان پابرجاست و بوگوتاا ز شهریا فسرده به یکیا ز شادترین شهرهای دنیا تبدیل شد.

مترجم: نادیا زکالوند /Depts.washington


اطمینان به اصالت سایت / راهنمای خرید/ کد تخفیف / گزارش مشکل در خرید/ تبلیغات در سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تا 10% تخفیف ویژه کلیه محصولات آموزشی سایت(دریافت کد تخفیف)
+