دانلود کتاب چگونه می توان شهرها را تاب آورتر نمود

فهرست مطالب
پیش گفتار 5
مقدمه و هدف این دستنامه 7
چرا شهرها در معرض خطرپذیری هستند؟ 10
شهر تاب آور در برابر بلایا چگونه شهری است؟ 12
دستور کار و پویش جهانی برای آفریدن ملل و جوامع تاب آور 14
فصل – 1چرا باید در کاهش خطرپذیری بلایا سرمایه گذاری کنیم؟ 17
مزایای سرمایه گذاری در کاهش ریسک و تاب آوری 18
سرمایه گذاری در تاب آوری فرصت است 21
جهت گذاری سیاستها 23
فرصتی برای تقویت مشارکت عمومی 25
فصل -2ده نکته ضروری )اصول دهگانه( برای تاب آور سازی شهرها در برابر بلایا 29
اصل -1چارچوب سازمانی و اداری 32
اصل -2تامین مالی و منابع 36
اصل -3ارزیابی خطرات چندگانه؛ خطری را که شما را تهدید می کند بشناسید 40
اصل -4حفاظت از زیرساخت ها، ارتقاء و تاب آوری 43
اصل -5محافظت از امکانات و خدمات ضروری: آموزش و پرورش و بهداشت و درمان 47
اصل -6تدوین مقررات و استفاده از برنامه ریزی 50
اصل -7آموزش، تعلیم و تربیت و آگاهی عمومی 54
اصل -8حفاظت از محیط زیست و تقویت زیست بوم 57
اصل -9طرح های آماده سازی موثر، سیستم های هشدار دهنده و واکنش سریع 60
اصل -10بازیابی و بازسازی جوامع 63
فصل .3چگونگی به کار بستن اصول ده گانه برای تاب آور نمودن شهر ها 67
نقاط عطف و برنامه ریزی استراتژیک 68
فاز اول: سازماندهی و آماده سازی برای پذیرش و بکار بستن اصول دهگانه 70
فاز دوم : تشخیص و ارزیابی خطراتی که هر شهر را تهدید می کنند 71
فاز سوم: ایجاد یک برنامه عملیاتی برای شهر ایمن و تاب آور در برابر بلایا 72
فاز چهارم : اجرای برنامه 72
فاز پنجم : پایش و پیگیری 73
تامین مالی برنامه کاهش خطر پذیری بلایا 74
مشارکت کنندگان در پویش جهانی تاب آور ساختن شهرها: شهر من دارد آماده می شود 79
پیوستها
پیوست 1ابزاری برای دولت های محلی جهت سنجش میزان تاب آوری شهر خود در برابر بلایا 87
پیوست 2اصطلاحات مربوط به کاهش خطر بلایا 94
پیوست 3روندهای قرار گرفتن در معرض خطر بلایا و مآخذ مربوطه 95
پیوست 4ابزارها، منابع و وب سایتها 99

فرمت فایل کتاب پی دی اف می باشد

15,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.