پایان نامه سرای سبز ( طرح نهایی سرای سالمندان معماری) رساله معماری

با توجه به پیشرفت های پزشکی، کاهش مرگ و میر و همچنین کاهش آمار زاد و ولد در جوامع، بالا رفتن
جمعیت سالمندان حقیقتی نزدیک می باشد. لذا می بایست برای مواجهه با رشد جمعیت در این قشر،
آمادگی و برنامه ریزی دقیقی در جوانب مختلف منظور شود. فضای معماری و شهرسازی یکی از مهمترین
عناصر در ارتباط با زندگی سالمند می باشد. حضور سالمند در خانه و جامعه مستلزم جوابگویی اولیه به
نیازهای وی می باشد. این پاسخگویی می بایست شامل در نظر گرفتن محدودیت های جسمی و شرایط
روحی این عزیزان باشد. برای حداکثر بهره مندی سالمند از خدمات و جامعه، باید زندگی سالمندان و
روحیات آنان به دقت تجزیه و تحلیل گردد. شرایط جسمی و روحی سالمند، نیازها و ویژگی های این
دوران از جمله فاکتورهایی می باشد که رسیدن به این منظور را میسر می سازد.
توجه به نیازهای انسان در هر دوره سلامت فرد، در نتیجه اجتماع را موجب می شود. یکی از اقشار محتاج
حمایت در جامعه سالمندان می باشند. در معماری نه تنها باید اصول و استاندارهای خاص برای این قشر
تبیین، تثیت و رعایت شود، بلکه می بایست الگوی فضایی مختص به این افراد را تعریف نمود. خانه
سالمندان اولین و ساده ترین راهی است که می توان در نظر گرفت. اما به دلیل فاصله ویژگی های اولیه
این فضا از الگوی زندگی عادی سالمند و همچنین قبول این حقیقت که باعث افزایش افسردگی های
خاص این دوران می باشد، دهکده سالمندی الگوی دیگری است که برای زندگی سالمندان در غرب ارائه
و اجرا گردیده است
 .

در این الگو، مسکن هایی برای سالمندان طراحی شده است که سالمندان می توانند به تنهایی یا همراه با
خانواده شان در آن زندگی کنند. خدمات اولیه و مورد نیاز سالمند در مجاورت و همسایگی مسکن
سالمندان موجود می باشد. اما با توجه به ویژگی ها و روحیات این قشر، تعریف الگویی که سالمند در
کنار حفظ زندگی عادی، در خانه امیدها و خاطراتش، در نیازهای روحی و جسمی ایشان مرتفع سازد،
ضروری می باشد. لذا نیاز به الگویی که فضای جدیدی منطبق بر شرایط روحی و جسمی سالمند را
تعریف کند و بتواند جایگزین شیوه های قبلی در جهت ارتقاء روحیه سالمند شود ضروری می باشد. برای
پاسخگویی به این نیاز راه حل های گوناگونی در جهان غرب پیشنهاد گردیده، که در ایران مورد استفاده
قرار نگردیده است و به جای آن اقامتگاه های روزانه را می توان تعریف کرد که این فضا به عنوان
فراغتگاه روزانه سالمندان استفاده شود و نه تنها شامل پاسخگویی به نیازهای این افراد باشد، بلکه در ایجاد
حس مفید بودن، افزایش امید به زندگی و ارتقاء روحیه سالمند اثر گذار خواهد بود. سالمند در استفاده از
این مکان از اختیار برخوردار است و نیازهایی همچون فضاهای مناسب برای ورزش و تفریح سالمند، هم
صحبتی با هم سن و سالان، حفظ عزت نفس ایشان و ایجاد شرایطی برای خود استقلالی در حین گذراندن
در حین گذراندن اوقات فراغت، آموزش هنرها و تکنیک های مورد نیاز در زندگی سالمندی، مشاوره و …
را دارا می باشد

واژگان کلیدی:
سالمند، تفرجگاه، اقامتگاه روزانه، امید به زندگی، ارتقاء کیفیت زندگی

فهرست مطالب …………………………………………………………………………………….. صفحه
چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………. 1
فصل اول (مبانی نظری طراحی معماری ( شناخت موضوعی طرح)
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………… 4
بخش اول
: بازنشستگی و سالمندی ……………………………………………………………………………………… 6
سالمند (تعریف سالمند) ……………………………………………………………………………………………………. 6
آمار جمعیت سالمندان در ایران …………………………………………………………………………………………… 7
بخش دوم: مسائل سالخوردگی از دیدگاه های مختلف …………………………………………………………….. 9
تعریف پیری (از چهار نقطه نظر) ……………………………………………………………………………………….. 11
سالمند دیروز و امروز در جامعه ………………………………………………………………………………………… 11
عوامل موثردر پذیرش سالخوردگان نزد خانواده …………………………………………………………………… 17
نظر چند تن از بزرگان در مورد سالمندی …………………………………………………………………………….. 11
بخش سوم : نگاهی بر انواع سکونتگاه های سالمندی …………………………………………………………….. 02
تاریخچه سراهای سالمندی (پیداش سراها و مراکز سالمندی در جهان وایران) …………………………… 02
عناوین مهم در زمینه طراحی معماری وشهرسازی برای سالمندان ……………………………………………. 00
اهداف مراکز خدماتی مراقبت روزانه ………………………………………………………………………………….. 07
مرکز اقامتی روزانه سالمندان ……………………………………………………………………………………………. 01

‌ب
تعریف سرای روزانه سالمندان ………………………………………………………………………………………….. 01
لزوم وجود مراکز روزانه سالمندان در ایران ………………………………………………………………………… 12
فعالیت های معمول در مجموعه های روزانه سالمندی …………………………………………………………… 11
فضاهای مورد نیاز جهت مرتفع کردن نیازهای روزانه سالمند …………………………………………………. 14
فضاهای گردهمایی و اجتماع سالمند و مرکز مشاوره- احتیاجات عاطفی سالمند ………………………. 16
فضاهای استراحتگاهی، فضاهای رفاهی، خدماتی، فضاهایی برای فیزیوتراپی و معاینات اولیه

احتیاجات معیشتی سالمند ………………………………………………………………………………………………… 16
سالن اجتماعات و کلاس های آموزشی و امکانات برای اقامت های کوتاه مدت ……………………….. 19
جنبه های مختلف اهمیت مراکز روزانه ……………………………………………………………………………….. 42
اهمیت نگهداری سالمندان در مراکز روزانه ………………………………………………………………………….. 41
علم و دانش در پشتیبانی سالمند ………………………………………………………………………………………… 40
شرایط نگهداری از سالمندان …………………………………………………………………………………………….. 41
فعالیت های معمول در مجموعه های روزانه ………………………………………………………………………… 44
بخش چهارم : سالمندان شهر تهران ……………………………………………………………………………………. 44
جمعیت شناسی سالمندان در شهر تهران ……………………………………………………………………………… 46
دلایل افزایش تقاضا برای سپردن سالمندان به آسایشگاه ها در تهران ………………………………………… 49
مشکلات موجود در مراکز نگهداری و آسایشگاهها در شهر تهران ……………………………………………. 42
شرایط و مقدمات پذیرش سالمندان ……………………………………………………………………………………. 41

‌ج
آسایشگاه خصوصی سالمندان و مراقبان سالمندان …………………………………………………………………. 41
سالمندان و مراکز سالمندی ………………………………………………………………………………………………. 40
ضرورت ایجاد خانه سالمندان …………………………………………………………………………………………… 41
رفاه و آسایش اطرافیان، رفاه آسایش سالمندان ……………………………………………………………………… 44
جنبه های مثبت سراهای سالمندان ……………………………………………………………………………………… 46
جنبه های منفی سراهای سالمندان ………………………………………………………………………………………. 46
فصل دوم (بررسی نمونه های خارجی و داخلی)
بخش اول (نمونه های خارجی) ………………………………………………………………………………………… 62
بخش دوم (نمونه های داخلی) ………………………………………………………………………………………….. 71
فصل سوم (ضوابط و استانداردهای طراحی وبرنامه فیزیکی)
بخش اول : استانداردهای فضای بسته …………………………………………………………………………………. 14
ورودی اصلی ………………………………………………………………………………………………………………… 16
هال ورودی …………………………………………………………………………………………………………………… 16
اتاق نشیمن ……………………………………………………………………………………………………………………. 17
کتابخانه ………………………………………………………………………………………………………………………… 19
نمازخانه ……………………………………………………………………………………………………………………….. 92
اتاق خواب ……………………………………………………………………………………………………………………. 92
اتاق کارکنان ………………………………………………………………………………………………………………….. 91

‌د
اتاق مدیریت ………………………………………………………………………………………………………………….. 94
اتاق های درمانی و توانبخشی ……………………………………………………………………………………………. 94
رختشویخانه مرکزی ………………………………………………………………………………………………………… 94
انبار وسایل ……………………………………………………………………………………………………………………. 94
سرویس های بهداشتی ……………………………………………………………………………………………………… 94
بخش دوم
: فضاهای نیمه باز …………………………………………………………………………………………….. 96
تراس ……………………………………………………………………………………………………………………………. 96
تراس های مشترک ………………………………………………………………………………………………………….. 97
تراس خصوصی ……………………………………………………………………………………………………………… 97
محوطه باغبانی ……………………………………………………………………………………………………………….. 91
محوطه بازی برای فرزندان میهمان ……………………………………………………………………………………… 99
ورودی اصلی بنا …………………………………………………………………………………………………………….. 99
استخر …………………………………………………………………………………………………………………………. 122
سالن تفریحی ………………………………………………………………………………………………………………. 122
تالار اجتماعات …………………………………………………………………………………………………………….. 121
ورودی ……………………………………………………………………………………………………………………….. 121
ضوابط طراحی هال انتظار نمایش …………………………………………………………………………………….. 120
سالن انتظار (سرسرا) …………………………………………………………………………………………………….. 120

‌ه
جایگاه تماشاگران …………………………………………………………………………………………………………. 120
ضوابط طراحی سالن های اجتماعات ………………………………………………………………………………… 121
عرصه اقامتی ……………………………………………………………………………………………………………….. 124
فضاهای عمومی …………………………………………………………………………………………………………… 121
مبلمان و اساس ثابت …………………………………………………………………………………………………….. 110
اقدامات ایمنی و محافظتی خانه سالمندان …………………………………………………………………………. 114
بخش سوم : استانداردهای فضای باز ………………………………………………………………………………… 114
توصیه های طراحی فضای سبز برای سالمندان …………………………………………………………………… 114
نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………….. 117
فصل چهارم (اقلیم)
بخش اول: موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی تهران …………………………………………………….. 102
بخش دوم : بررسی عمومی درمورد اقلیم وساختمان تهران …………………………………………………… 101
ارتفاع از سطح دریا ………………………………………………………………………………………………………. 101
موقعیت استقرار ……………………………………………………………………………………………………………. 100
شرایط اقلیمی ………………………………………………………………………………………………………………. 100
بخش سوم : مشخصات اقلیمی تهران ……………………………………………………………………………….. 104
بخش چهارم :تحلیل سایت و روند طراحی ……………………………………………………………………….. 107
منابع ……………………………………………………………………………………………………… 140

 

مطالعات این طرح در قالب 143 صفحه فایل پی دی اف می باشد.

به همراه پلان اتوکدی زیر زمین، همکف، طبقه اول و طبقه دوم

به همراه عکس های رندر شده از حجم بیرونی بنا با دید های مختلف و از زاویه های مختلف

145,000 ریال – خرید


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.