or
فایـلهـا و مـقـالات رایـگـان سـایـت:

دانلود کتاب ارزشمند و جامع حفاظت در کارگاههای ساختمانی

آدرس کوتاه این مطلب: http://saeedsun.ir/blog/?p=84755

دانلود کتاب حفاظت در کارگاههای ساختمانی / راهنمای مهندس ناظر و سرپرست کارگاه

فصل اول هدف، دامنه شمول و تعاریف
الف هدف:
هدف از تدوین این آییننامه پیشگیری از حوادث منجر بهصدمات و خساراتجاان و ماای در عملیااتسااخممان و
تامین ایمن و حفاظت نیرویانسان شاغل در کارگاههایساخممان است
.
ب دامنه شمول
مقررات این آیین نامه به اسمناد ماده 58قانون کار جمهوری اسامم ایاران تادوین و در ماورد کلیاه کارگااه هاای
ساخممان لازم الاجرا است
.
ج تعریف صاحب کار در کارگاه ساختمانی
صاحب کار شخص است حقیق یا حقوق که مایک یا قائم مقام قانون مایک کارگاه ساخممان بوده و انجام یاک یاا
چند نوع از عملیات ساخممان را به یک یا چند پیمانکار محول م نماید و یا خود راساً یاک یاا تعادادی کاارگر را در
کارگاه ساخممان ممعلق به خود برطبق مقررات قانون کار بکاری گمارد که در حایت دوم کارفرما محسوب م گردد
.
د تعریف کارفرما در کارگاه ساختمانی
کارفرما در کارگاه ساخممان شخص است حقیق یا حقوق که یک یا تعدادی کارگر را در کارگاه سااخممان برطباق
مقررات قانون کار و به حساب خود بکار م گمارد اعم از اینکه پیمانکار اصل ، پیمانکار جزء و یا صاحب کار باشد
.
هـ – تعریف مهندس ناظر
مهندس ناظر شخص است حقیق یا حقوق که برطبق قانون نظام مهندس و کنمرل ساخممان دارای پروانه اشاماال
به کار مهندس از وزارت مسکن و شهرسازی است و در حدود صمحیتخاود، مساووییتنظاارت برتماام یاقسامم
ازعملیاتساخممان را برعهده م گیرد
.
و تعریف حادثه ناشی از کار
حادثه ناش از کار به اسمناد ماده 06قانون تامین اجمماع حادثه ای است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای
کارگر اتفاق م افمد و موجب صدمات برجسم و روان وی م گردد. حوادث که برای کارگر در حین اقادام باه منظاور
نجات سایر افراد حادثه دیده در کارگاه و مساعدت به آنان روی م دهد نیز حادثه ناش از کار محسوب م گردد
.
ز تعریف شخص ذیصلاح
شخص ذیصمح از یحاظ این آیین نامه شخص است که دارای پروانه اشماال به کاار مهندسا یاا کااردان از وزارت
مسکن و شهرسازی و یا پروانه مهارت فن از سازمان آموزش فن و حرفهای وزارت کاار و اماور اجممااع در رشامه
مربوطه باشد

فصل دوم مقررات کلی
ماده :1قبل از شروع عملیات ساخممان باید پروانه ها و مجوزهای لازم توسط مایکان و صاحبان کار از مراجا ذیاربط
قانون اخذ گردد
.
ماده :2قبل از شرع عملیات ساخممان مربوط به تاسیس کارگاه های جدید یا توسعه کارگاه های موجاود، بایاد طباق
ماده 58قانون کار، نقشههای ساخممان و طرحهای مورد نظر از یحاظ پیش بین در امر حفاظت فن و بهداشات کاار
برای اظهار نظر و تایید به واحد کار و امور اجمماع محل ارایه گردد
.
ماده :3مسووییت اجرای مقررات این آیین نامه براساس مواد 11و 18قانون کار برعهده کارفرماست.
ماده :4هرگاه صاحب کار اجرای کلیه عملیات ساخممان از ابمدا تا پایان کار را کمً باه یاک پیمانکاار محاول نمایاد،
پیمانکار مسوول اجرای مقررات این آیین نامه در کارگاه خواهد بود
.
ماده :8هرگاه صاحب کار اجرای قسمتهای مخملف عملیات ساخممان خود را به پیمانکاران مخملف محول نماید، هار
پیمانکار در محدوده پیمان خود، مسوول اجرای مقررات این آیین نامه خواهد بود و پیمانکاران که به طور همزماان در
یک کارگاه ساخممان مشاول فعاییت هسمند، باید در اجرای مقررات مذکور با یکدیگر همکاری نمایند و صااحب کاار
مسوول ایجاد هماهنگ بین آنها خواهد بود
.
ماده :0هرگاه پیمانکار اصل اجرای قسمت های مخملف عملیات ساخممان را به پیمانکار یا پیمانکاران دیگار محاول
نماید، هر پیمانکار جزء در محدوده پیمان خود مسوول اجرای مقرات این آیین نامه باوده و پیمانکاار اصال مساوول
نظارت و ایجاد هماهنگ بین آنها خواهد بود
.
ماده :8هرگاه مهندسان ناظر در ارتباط با نحوه اجرای عملیات ساخممان ایرادات مشاهده نمایند کاه احمماال خطار
وقوع حادثه را در برداشمه باشد، باید فوراً مراتب را همراه با راهنمای ها و دسمورایعملهای لازم، کمباً باه کارفرماا یاا
کارفرمایان مربوطه اطمع داده و رونوشت آن را به واحد کار و امور اجمماع محل و مرجا صادور پرواناه سااخممان
تسلیم نمایند. کارفرما موظف است فوراً کار را در تمام یا قسمم از کارگاه که مورد ایاراد و اعامم خطار واقا شاده
مموقف و کارگران را از محل خطر دور و اقدامات مقمض در مورد رف خطر بعمل آورد
.
ماده :5کارفرما باید وقوع هرگونه حادثه ناش از کار منجر به فوت یا نقص عضو را کمباً و در اسرع وقت و قبل از آنکاه
عمیم و آثار حادثه از بین رفمه باشد، به واحد کار و امور اجمماع محل اطمع دهد
.
ماده :1کارفرما باید وقوع هرگونه حادثه ناش از کار را ظرف مدت سه روز اداری به شعبه ساازمان تاامین اجممااع
محل اطمع دهد و نسبت به تکمیل و ارایه فرم ویژه گزارش حادثه اقدام نماید
.
ماده :16کارگاه ساخممان باید به طور مطمون و ایمن محصاور و از ورود افاراد ممفرقاه و غیرمساوول باه داخال آن
جلوگیری بعمل آید. همچنین نصب تابلوها و عمیم هشدارنده که در شب و روز قابل رویت باشاد، در اطاراف کارگااه
ساخممان ضروری است

این فایل پی دی اف در 34 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.

9,000 ریال – خرید


اطمینان به اصالت سایت / راهنمای خرید/ کد تخفیف / گزارش مشکل در خرید/ تبلیغات در سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تا 10% تخفیف ویژه کلیه محصولات آموزشی سایت(دریافت کد تخفیف)
+