دانلود راهنمای آزمون آندره ری (آزمون کپی وبازپدید آوری اشکال هندسی پیچیده )

دانلود راهنمای آزمون آندره ری  (آزمون کپی وبازپدید آوری   اشکال هندسی پیچیده )

آزمون کپی وباز پدیدآوری اشکال هندسی پیچیده (آندره ری)

 

روش آزمایش شکل A

شکلی که برای آزمون انتخاب شده دارای مشخصات زیر است:

1. نداشتن مفهوم واضح

2. تحقیق ترسیمی آسان

3.  پیچیدگی ساخت مجموعه در حدی است که یک فعالیت ادراک تحلیل کننده وسازمان دهنده را ضروری می سازد.

روش کپی کردن آزمودنی چگونگی فعالیت ادراکی وی را مشخص می کند وترسیم شکل از حفظ در مورد وسعت وصحت حافظه وی اطلاعاتی دراختیار ما می گذارد.

نارسایی سازمان ادراکی ممکن است ناشی ازکمبود معلومات یا ضعف روش باشد، خواه بدین علت که فرد آنها را نیاموخته است وخواه بدلیل اینکه توانائی یادگیری آنها را درطی تحول نداشته است.

پس درمرحله اول، آزمودنی هائی که به دلیل کمبود کارورزی وتمرین نتایج ضعیفی بدست            می آورد وآنهائی که دارای معلولیت مادر زائی یا زودرس تحول عقلی هستند، متمایز می گردند، بالعکس اگر مطمئن باشیم که آزمودنی در گذشته ( درزمینه تحصیلی، حرفه ای- فرهنگی واجتماعی ) فعالیتی بهنجار داشته است، نارسایی ادراکی کنونی وی را می توان ناشی از نوعی واپس روی احتمالی بدانیم.

مشاهده مشکلات یک آزمودنی دریادآوری وبازسازی یک شکل را نمی توان مستقیما دلیل تقلیل یا ضعف حافظه وی دانست، چون اطمینان حاصل کرد که توانائی ادراک که توانائی ادراک بهنجار را داشته است.

مشاهدات روزمره نشان می دهد که تثبیت وابسته به فهم داده های ادراکی است واین داده ها تنها زمانی دریافت می شوند که دارای معنا، سازمان مشخص وروابطی معین با دانستنیهای ما باشند ولی معنا وساختها وروابط وابسته به اشیاء نیستند بلکه ما آنها را ازعمل ادراکی بیرون می کنیم.

ادراک بصری فقط یک تماس ساده حسی نیست بلکه فعال سازی عادات بصری یا ایجاد عادات جدید درتماس با واقعیت است. درمورد اول، ادراک نوعی بازشناسی است ودرمورد دوم ماده محرک را با تکیه بر معلومات کنونی خویش، تحلیل کرده وسازمان می دهیم تا به ساخت معینی دست یابیم.

فرض می کنیم که فرد نتواند به محرکی که برای تثبیت به او داده شده سازمان دهد، دراین صورت فقط تصویری مبهم وناپیوسته ازآن را حفظ خواهد کرد وقادر به بازسازی آن نخواهد بود وبزرگترین اشتباه آن است که این خاطره معیوب را به نارسائی حافظه وی نسبت دهیم، زیرا آزمودنی کاملا آگاه است که با داده های نامفهومی سروکارداشته وحتی دلیل نامفهوم بودن ( پیچیدگی زیاد، بی معنائی، تعداد عوامل وعدم ارتباط آشکار وغیره ) آنها را نیز ذکر می کند.

بنابراین آزمودنی در حافظه خود چیزی را ضبط ونگهداری کرده که ساخت ادراکی رضایت بخشی نداشته است.

بالعکس اگر آزمودنی داده ها را بر حسب ساخت معینی که درآن  هر قسمت به نفع مجموعه نقشی دارد، متشکل کند وبعد از چنین ادراکی قادر به بازسازی یا یادآوری آن نباشد، آن وقت می توان از آن ضعف ونقضان حافظه او صحبت کرد.

فهرست مطالب

آزمون کپی وبازپدید آوری اشکال هندسی پیچیده………..

روش آزمایش شکل ……………

روش آزمایش …………………………..

کشیدن خط از حفظ………

ترسیم شکل از حفظ……………….

آزمون کپی کردن یک شکل هندسی………………..

روش آزمایش شکل …….

دستور اجرا……………..

تصحیح وارزشیابی…………..

 

فهرست جداول

عنوان  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  صفحه

آزمون کپی وبازپدید آوری اشکال هندسی پیچیده

جدول 1 بارم تیپهای کپی…………………………………………………………………………………………………21

جدول2 غنا وصحت کپی ( جمع نمرات )…………………………………………………………………..23

جدول3 بارم زمان کپی به دقیقه………………………………………………………………………………….24

جدول 4 غنا وصحت بازپدیدآوری ( حافظه )……………………………………………………………….25

آزمون کپی کردن یک شکل هندسی

جدول 1 کپی کردن………………………………………………………………………………………………………..31

جدول 2 زمان کپی کردن ………………………………………………………………………………………..31

جدول 3 حافظه………………………………………………………………………………………………………..32

جدول 4 نمره گذاری بر حسب سن ( ترسیم از روی مدل )……………………………………………………32

جدول 5 نمره گذاری بر حسب سن( ترسیم ازحفظ )………………………………………………………….32

جدول 6 نمره گذاری بر حسب زمان بر دقیقه ( ترسیم از روی مدل )………………………………………33

جدول 7 نمره گذاری بر حسب زمان بر دقیقه ( ترسیم از حفظ )…………………………………………..33

 

این فایل ورد در 23 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.

19,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.