دانلود پاورپوینت کارآفرینی سازمانی

تعاریف کارآفرین سازمانی

vکسی که در زیرچتر یک شرکت محصولات،فعالیتها و فناوری جدید را کشف و به بهره برداری می رساند.

vافرادی که در سازمانهای بزرگ، حیثیت شغلی خود را بر روی نتایج حاصل از نوآوری می گذارند.

vکارآفرین سازمانی، فردی است که در یک سازمان بزرگ همچون کارآفرین عمل می نماید. از نقطه نظر شرکت، مزایای داشتن کارآفرینان سازمانی آشکاراست، چرا که اینگونه افراد به معرفی و تولید محصولات، خدمات و فرآیندهای جدید می پردازند و بدین ترتیب موجب رشد و سود دهی آن می شوند.

تعاریف کارآفرینی سازمانی
Corporate Entrepreneurship

vکارآفرینی شرکتی یک مفهوم چند بعدی است که فعالیتهای شرکت را متوجه نوآوری محصول، نوآوری در فناوری، مخاطره پذیری، و پیشگامی می سازد.

vکارآفرینی شرکتی به مفهوم تعهد شرکت به ایجاد و معرفی محصولات جدید، فرآیندهای جدید و نظام های سازمانی نوین می باشد.

ضرورت کارآفرینی در سازمان

امروزه بسیاری از شرکتها به لزوم کارآفرینی شرکتی پی برده اند . در واقع این گونه تغییر گرایش در استراتژی، در پاسخ به سه نیازی است که بر شرکتها تحمیل گردیده است.

  1. افزایش سریع رقبای جدید
  2. ایجاد حس بی اعتمادی نسبت به شیوه های مدیریت سنتی در شرکتها
  3. خروج بهترین نیرو های کار از شرکتها و اقدام آنها به کارآفرینی مستقل

 

فهرست :

vتعریف کارآفرینی سازمانی

vضرورت کارآفرینی در سازمان

vتفاوتهای کارکردی کارآفرین سازمانی با کارآفرین مستقل

vموانع و محدودیت ها برای کارآفرینی سازمانی

vمدل تعاملی کارآفرین سازمانی

vروشهای توسعه کارآفرینی سازمانی

vویژگیهای مورد انتظار از مدیر در کارآفرینی سازمانی

v فرآیند ایجاد کارآفرینی درون سازمانی در سازمان

v اهمیت کارآفرینی سازمانی در ایران

vمزایای سازمانی کارآفرینی سازمانی

v مراحل کلی انجام کار

vمدلهای کارآفرینی درون سازمانی

vمراحل پیاده سازی

این فایل پاورپوینت در42 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.

32,000 ریال – خرید

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.