دانلود پایان نامه بررسی تاثیرات بکارگیری اتوماسیون اداری بر بهره وری مدیران شهرداری


OnPlay تمامی آموزش های غیر رایگان اساتید سطح اینترنت را به رایگان تماشا کنید

چکیده

 

مادرعصری زندگی می کنیم که عصرشگفت انگیز دانش و اطلاعات ، عصرشتاب غیرقابل باور فناوری و خلاقیت است .با عمومیت یافتن سریع دسترسی به کامپیوتر ها و تکنولوژی اطلاعاتی و رسانه های پیشرفته هیچ کشوری نمی تواند اقتصاد قرن بیست و یکمی را بدون زیرساخت الکترونیکی قرن بیست و یکمی اداره کند.یکی از فاکتورهای مهم در تصمیم گیری مدیران اطلاعات است .داشتن اطلاعات دقیق ، صحیح ،‌بهنگام باعث بالا رفتن سرعت تصمیم گیری شده و جلوی اتخاذ بسیاری از تصمیمات نادرست را خواهد گرفت.

طی سالیان اخیر موج استفاده و بهره گیری از سیستمهای اتوماسیون اداری کشور مارافراگرفته است وبسیاری از سازمانها ، تمایل زیادی برای بهره گیری و استفاده از این سیستمها از خود نشان می دهند و حاضرند مبالغ کلانی را جهت استقرار و بکارگیری این سیستمها صرف نمایند اما باید بررسی نمود که چنین سیستمهای اطلاعاتی تاچه اندازه توانسته به مدیران سازمانها در   بهره وری  کمک نماید وآیا توانسته چنین سیستمهایی انتظارات مدیران را در تصمیم گیری ها براورده نماید .  هدف اصلی ازاین تحقیق بررسی اثرات سیستم اتوماسیون اداری بر  بهره وری مدیران شهرداری می باشد و شامل اهداف فرعی مانند شناسایی یک سیستم اتوماسیون جامع اداری مناسب جهت اطلاع رسانی به مدیران، بررسی و تجزیه و تحلیل آثارونتایج حاصل از سیستم اتوماسیون اداری برتصمیم گیری مدیران، بررسی و شناسایی عوامل موثر بر موفقیت سیستم اتوماسیون اداری از نظر تامین اطلاعات مناسب نظیر صحت،دقت،بهنگام بودن و اقتصادی بودن، بررسی اثرات اتوماسیون اداری بربهبود فرآیند تصمیم گیری مدیران، ارائه راهکار برای بهبود عملکرد سیستم اتوماسیون جهت بهره برداری می باشد. سیستم اتوماسیون اداری که با مشخصه هایی مانند تعدادنامه ها ی صادره ، تعداد نامه ها ی وارده ،ادراک ، ساعات استفاده  به عنوان متغیرمستقل و  بهره وری مدیران با مشخصه هایی مانند صحت،دقت،اقتصادی بودن،به هنگام بودن به عنوان متغیروابسته مطرح می باشد.

روش تحقیق علی – مقایسه ای می باشد .ونتایج حاصل از تحقیق نشان داد که سیستم اتوماسیون بر افزایش صحت بهره‌وری  مدیران تاثیر مثبت دارد . سیستم اتوماسیون بر افزایش دقت بهره‌وری  مدیران تاثیر مثبت دارد . سیستم اتوماسیون بر بهنگام بودن بهره‌وری  مدیران تاثیر مثبت دارد . سیستم اتوماسیون بر اقتصادی بودن بهره‌وری  مدیران تاثیر دارد.و شواهدی بررد فرضیهای چهارگانه  مذکور وجودنداشت

پیشنهاد می گردد مبانی مفهومی اتوماسیون اداری ، در فراگیر ترین شکل خود در ادارات دولتی و در یک قالب مبتنی بر توسعه فرهنگ سازمانی ، به کارکنان آموزش داده شود .و با توجه به سیاستهای کلی دولت در زمینه ایجاد دولت الکترونیک و اتوماسیون اداری که به آن پرداخته شده است برای تحقیق وسیع در سطح ملی در این زمینه ، آماتور از تیم محقق متخصص دارای امکانات تحققاتی وسیع و اساتید مجرب دانشگاه یا همکاری شرکت های متخصص اتوماسیون اداری استفاده شود.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                 صفحه

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………1

فصل اول : کلیات تحقیق

  • مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….3
  • تبیین موضوع تحقیق……………………………………………………………………………………………….4
  • اهمیت و ضرورت تحقیق ……………………………………………………………………………………….6

4-1 اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….7

1-4-1اهداف اصلی تحقیق…………………………………………………………………………………………….7

2-4-1اهداف فرعی تحقیق…………………………………………………………………………………………….8

5-1 سوالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………8

1-5-1سوالات اصلی ……………………………………………………………………………………………………8

2-5-1سوالات فرعی ……………………………………………………………………………………………………8

6-1 تبیین فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………….8

7-1 متغیر های تحقیق …………………………………………………………………………………………………..8

8-1 تعریف عملیاتی متغیرها…………………………………………………………………………………………..9

خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………..12

فصل دوم : ادبیات ، مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….14

  • بهره‌وری در سازمانها………………………………………………………………………………………14
  • مدیریت در قرن 21………………………………………………………………………………………………16

3-2 نقش استراتژیک اطلاعات………………………………………………………………………………………19

4-2 روش سیستمها و دیدگاه سیستمی……………………………………………………………………………..20

5-2 چرخه حیات سیستم………………………………………………………………………… ……………………22

6-2 اطلاعات …………………………………………………………………………………………… ……………… 22

7-2 اهمیت اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی .. … … … … … … … … … … … .. … … … … … …….24

8-2 سیستم های اطلاعاتی……………………………………………………………………………………………..24

9-2 طرح ریزی سیستم های اطلاعاتی………………………………………………………………………………25

10-2 سیستم های اطلاعاتی عمودی…………………………………………………………………………………..26

11-2 تکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی ………………………………………………………………………………… 25

12-2 کاربردتکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی …………………………………………………………………………27

13-2 طرح ریزی سازمان………………………………………………………………………………………………28

14-2 سیستم های اطلاعاتی و رایانه ها …………………………………………………………………………….29

15-2 کاربرد سیستم های اطلاعاتی رایانه محور……………………………………………………………….. 33

16-2 مقایسه انواع سیستم های اطلاعاتی…………………………………………………………………………..36

17- 2سیستم های اطلاعاتی مدیریت ……………………………………………………………………………….37

18- 2سیستم اطلاعات مدیریت ………………………………………………………………………………………37

19-2 سیستم های اطلاعاتی سازمانی………………………………………………………………………………..37

20-2 سیستم های میان سازمانی ………………………………………………………………………………………38

21-2 سیستم های پشتیبانی تصمیم …………………………………………………………………………………..38

22-2 سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری…………………………………………………………………………..38

23-2 سیستم های پشتیبانی  تصمیمات گروهی…………………………………………………………………..39

24-2 سیستم پردازش معاملات ………………………………………………………………………………………40

25-2 هوش مصنوعی …………………………………………………………………………………………………..40

26-2 سیستمهای اطلاعاتی ارتباطات الکترونیکی ………………………………………………………………43

27-2 سیستم کارکنان دانشی………………………………………………………………………………………….44

28-2 سیستم های پشتیبانی مدیران ارشد ………………………………………………………………………….45

29-2 سیستم های پشتیبانی عملیاتی…………………………………………………………………………………45

30-2 سیستم گزارشات مدیریت ……………………………………………………………………………………46

31-2 ویژگیهای سیستم گزارشات مدیریت ……………………………………………………………………..47

32-2 نقش فناوری اطلاعات در سازمان ………………………………………………………………………… 47

33-2 طبقه بندی سیستم های اطلاعاتی …………………………………………………………………………. 48

34-2اتوماسیون  اداری…………………………………………………………………………………………………49

35-2 مزایا و معایب اتوماسیون اداری………………………………………………………………….. ………..49

36-2ارگونومی در مکانیزاسیون اداری …………………………………………………………………………..50

37-2 بار گیری تکنولوژی در اتوماسیون اداری………………………………………………………………..51

38-2 مجموعه نرم افزار های اتوماسیون …………………………………………………………………………52

39-2 دستیابی به تعریفی بنیادین …………………………………………………………………………………..52

40-2 سیستم های اطلاعاتی اتوماسیون اداری ………………………………………………………………….54

41-2 نمونه کربرد های سیستم اتوماسیون اداری ……………………………………………………………..55

42-2 سیستم های طلاعاتی اتوماسیون اداری ………………………………………………………………….56

 

43-2 نکات برجسته درباره اتوماسیون و بهسازی روشهای کار …………………………………………..59

44-2 خود کار سازی ………………………………………………………………………………………………..60

45-2 ضرورت تفکر برای آینده …………………………………………………………………………………..61

46-2 بهبود کار و اتوماسیون ……………………………………………………………………………………….61

47-2 تحقق دولت الکترونیک در ایران …………………………………………………………………………63

48-2 اتوماسیون فعالیتهای اختصاصی…………………………………………………………………………….64

49-2 اتوماسیون فعالیتهای عمومی …………………………………………………………………………………64

50-2 مزایای دولت الکترونیکی ……………………………………………………………………………………65

51-2 نقد و بررسی تحقیقات انجام شده …………………………………………………………………………65

خلاصه فصل ………………………………………………………………………………. …………………………….71

فصل سوم: روش اجرایی تحقیق

1-3 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………73

2-3 روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………73

3-3 جامعه آمار و حجم نمونه مورد تحقیق …………………………………………………………………….74

4-3 نمونه و نمونه گیری……………………………………………………………………………………………..75

5-3 برآورد حجم نمونه ……………………………………………………………………………………………..75

6-3 معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات ……………………………………………………………………75

1-6-3 مصاحبه …………………………………………………………………………………………………..75

2-6-3  پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………….75

7-3 روایی و پایایی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………77

8-3 خلاصه فصل ……………………………………………………………………………………………………..79

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آمار داده های تحقیق

1-4 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………81

2-4  داده ……………………………………………………………………………………………………………..81

3-4  اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………….81

4-4 سیستم های پردازش …………………………………………………………………………………………83

5-4 تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………………………………83

6-4 جامعه آماری تحقیق …………………………………………………………………………………………84

تجزیه و تحلیل اطلاعات …………………………………………………………………………………….94-84

فصل پنجم : نتیجه گیری ، پیشنهاد ها و محدودیت ها

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………96

2-5 نتایج تحقیق …………………………………………………………………………………………………….97

3-5 پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………97

محدودیت  ها …………………………………………………………………………….. …………………………98

فهرست منابع و ماخذ

منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………..99

منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………102

کلیات  تحقیق

1-1مقدمه

در شرایط دائماً در حال تغییر ما نیز باید تغییر نمائیم ، و گر نه بهای سنگینی  بابت عدم  تغییر پرداخت خواهیم کرد .

( دکترنوردال ، رئیس اتحدیه جهانی علم و بهره وری : پیام مدیریت )

سازمان ها را در عصر جدید از بکار گیری سیستم های کامپیوتری و تکنولوژی اطلاعات و رسانه های پیش رفته گریز و گزیری نیست و آینده از ان آنانی است که با شناخت دقیق و صحیح ، محاسن و معایب این سیستم ها را موشکافانه مورد امعان نظر قرار داده و از تجربه دیگران درس بگیرند بدون اینکه هزینه های آن تجربه را مجدداً تقبل نمایند .

دسترسی به کامپیوتر و تکنولوژی اطلاعات و رسانه هایا پیش رفته ، مولد شتاب فزاینده هست و شتاب ، این تاثیر را دارد که هر واحدی از زمان را که صرفه جویی می شود از واحد قبلی آن با ارزش تر می سزد . بدین ترتیب حلقه باز خورد مثبتی به وجود می آید که شتاب را شتاب می بخشد .

گسترش سیل آسای کامپیوتر  در دهه های اخیر ، مهمترین تغییر را در نظام دانایی از اختراع چاپ در قرن پانزدهم یا حتی از اختراع خط به این سو پدید آورده است . به موازات  این تغییر خارق العاده ، گسترش شبکه ها و رسانه های جدید آمده است که به همان اندازه شگفت انگیز  است و کارش ، جابجا کردن دانایی و عناصر تشکیل دهنده آن یعنی داده و اطلاعات است .

آنچه که مدیران در سطوح  مختلف سازمان انجام می دهند و همواره در فضای آن حرکت می نمایند ، بهره‌وری  را می توان جمع آوری و پردزش اطلاعات در نظر گرفت ( صرافی زاده ، ص 56: 1380)

داشتن اطلاعات دقیق ، مرتبط و به هنگام و سریع باعث  بالا رفتن سرعت و دقت بهره‌وری  شده و جلوی انتخاب بسیاری از تصمیمات نادرست را خواهد گرفت . در این برنامه زمانی ، یک مدیر کار آمد بدون داشتن  اطلاعات مورد نیاز خود قادر به رهبری سازمان و رسیدن به اهداف از قبل تعیین شده نیست .

مدیران به منظور مواجهه با محیط و تحقق اهداف سازمانی خود با مد نظر قرر دادن متغیر های محیطی ضرورتاً بایستی محیط را تحلیل و متغیر های آن شناسائی و تدبیر مناسب در بر خورد با آنها اتخاذ نمایند . این امر مستلزم برخورداری از اطلاعات به هنگام درون و برون سازمانی و نیز امکان بهره برداری بهینه از آنها را دارد .

رواج ریز کامپیوتر  در ادارات ، با انتشار  روز افزون محصولات جدید ارتباطی ، کامپیوتری  و ذخیره سازی اطلاعات و تغییرات اساسی در روش اجرای امور اداری همراه بوده است در ابتدی کار از سیستم های کامپیوتری  برای مکاتبات به صورت مستقل استفاده می شد . اما به مرور زمان  کامپیوتری ها به یکدیگر مرتبط گردیدند . این ارتباط به کاربران اجازه می دهد نه تنها از فایلهای مکاتبات به صورت مشترک استفاده نمایند . بلکه می توانند برای یکدیگر پیام ارسال نمایند . امروزه انواع مختلفی از سیتمهای اتوماسیون اداری وجود دارد . سیستم اطلاعات  مدیریت درس طرح مختلف سازمانی و

 

با بهره مندی از ابزار های نوین جمع آوری و پردازش داده ها می تواند مدیران را در جهت تحقق اهداف، یاری و پشتیبانی نماید . کامپیوتر ، سر عت ، دقت و صحت بهره‌وری  را افزایش داده و در نتیجه سطح سرعت، صحت و دقت کار در سازمان بالا می رود سیستم اتوماسیون تاثیر به سزایی در صحت ، دقت ، اقتصادی بودن، بهنگام بودن بهره وری مدیران شهرداری را داشته در این تحقیق اثرات سیستم اتوماسیون بر بهره وری مدیران شهرداری  را مورد بررسی قرار می گیرد .

این فایل ورد در 106 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.


OnPlay در یوتوب، آموزش های روانشناسی و معماری و کامپیوتر و سایر آموزشهای پولی را به رایگان تماشا کنید


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × دو =