دانلود رایگان مقاله ارزیابی اثرات ساختمانهای بلند مرتبه اطراف حرم مطهرامام رضا(ع )

مقدمه

بیان مسله

ساختمانهای بلند مرتبه از قرنها قبل مورد توجه آد می د ر تمد نهای گوناگون بود ه است. خواستگاه این توجه عمد تاً منشاء مذهبی و سیاسی د اشته و نتیجه آن احساس تعلق و بند گی تود ه های فاقد ضرورت، د رمقابل صاحبان این بناها بود ه است. ساختن بناهایی هم چون معابد باستانی، کلیساها، مساجد و غیره که به مثابه تک بنایی مرتفع و د ارای اقتد ار، تسلط وحاکمیت مطلق بر فضای شهری پیرامون خود اعمال می کرد ه اند ، شاهد این اد عا می باشند . بر اساس نظرمورخان، نخستین ساختمانهای بلند مسکونی مربوط به رم باستان است که د ر قرن سوم قبل از میلاد به تد ریج با افزایش جمعیت به همان نسبت نیز به ارتفاع ساختمانها افزود ه شد ؛ بگونه ای که به منظور کاهش خطر فرو ریختن ساختمانها، ناگزیر محدودیت های ارتفاعی وضع گردید )موریس، 1368 ، ص(

احد اث ساختمانهای بلند با کاربریهای مختلف د ر شهر مشهد نیز از اوایل د هه 50 با کاربری هتل و آپارتمانهای مسکونی رونق پید ا کرد که از آن جمله می توان به احد اث مجموعه آپارتمانهای مرتفع یا 550 واحد ، مجموعهآپارتمانهای 600 د ستگاه اشاره کرد . د ر بعد از انقلاب نیز ساخت این بناها اد امه یافت که از آن جمله می توان به مجموعه زیست خاور با 18 طبقه شامل واحد های تجاری و مسکونی .

Download “اثرات-ساختمانهای-بلند-مرتبه-اطراف-حرم.zip” اثرات-ساختمانهای-بلند-مرتبه-اطراف-حرم.zip – 47 بار دانلود شده است – 218 کیلوبایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.