or

دانلود تاثیر جنسیت معلمان بر انگیزه پیشرفت تحصیلی

چکیده

در سال­های اخیر تحولات جنسیتی گسترده‌ای در حوزه­ی آموزش و تحصیلات به وقوع پیوسته است که نمی‌توان آنها را محدود و منحصر به تحولات کمی و افزایش چشمگیر نسبت دانش آموزان دختر دانست، به همین اعتبار دیدگاه­های جدیدتر بر ابعاد کیفی این تحول تأکید داشته و آن ‌را در عرصه­ی وسیع‌تری از پیامدهای تحصیلی دنبال کرده‌اند. در تحقیق حاضر تلاش شده است که پس از مروری نظری بر وجوه عمده­ی تفاوت­های جنسیتی در توانایی­های شناختی، عملکرد تحصیلی و تبیین آن با استناد به برخی دیدگاه­ها، به این مهم پرداخته شود.

کلید واژه

جنسیت، انگیزش تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، آموزش

1-1-   مقدمه
امروزه یکی از حیاتی ترین نهاد های هر اجتماعی را تعلیم وتربیت تشکیل می دهد و به آموزش به عنوان ابزاری برای گسترش روند توسعه کشورها ، بیش از سایر مراکز آموزشی تاکید می شود. جولیوس نایرره(1966)1 رییس جمهور اسبق تانزانیا که یکی از آگاهترین راهبران کشورهای جهان سوم بود در این زمینه می نویسند:

دریک جامعه در حال توسعه دانشگاه باید تاکید کارخود را بر موضوعات بسیار لحظه ای و فوری که کشور با آن رو به رو است قرار دهد به علاوه دانشگاه در مقابل مردم و هدف های انسانی آن ها متعهد است . ما در جوامع فقیر فقط می توانیم هزینه های دانشگاهی را که به توسعه های واقعی مردم ما کمک کند توجیه کنیم . نقش دانشگاه در یک کشور در حال توسعه همکاری کردن ، خلق افکار بدیع ، ارائه نیروی انسانی است .

یونسکو(1349) 2مهمترین وظایف آموزش را علاوه بر ارضا انگیزه پیشرفت افراد برای یادگیری و تکمیل اطلاعات خود عوامل زیر می داند که عبارت است از:

الف : هدایت پژوهش ها در کلیه رشته های علمی

ب: تربیت کادر عالی و فنی

ج : تربیت مدیران و رهبران اجتماعی و نخبگان فکری

د: ایجاد محافل فرهنگی و دانشگاهی در جوامع محلی

در نتیجه افزایش سریع تعداد دانش آموزان به طور اخص ، سبب ایجاد و طرح مسائل اساسی مرتبط با برنامه ریزی آموزشی از قبیل نارسائی های کیفی آموزش ، محدودیت امکانات و موفقیت و شکست تحصیلی و فنون تدریس می گردد.

جروم کارابل3 در این زمینه گفت :

آموزش بصورت لاینحل با انتقال نابرابری از نسلی به نسل دیگر ارتباط یافته است کل این فرایند مردان کمک می کند تا آموزشی دریافت کنند که مزایا و موقیتشان را حفظ کنند (کدیور ، 1367)

از سوی دیگر ، گونار میردال (1356) اذعان دارد که تعداد کم دانش آموزان متعلق به قشرهای محروم اجتماعی و اقتصادی که به دانشگاه رسیدند مانند درصد بزرگ ترک کنندگان دانشگاه یا مردودین را تشکیل می دهند . مفهوم مخالف آن این است که امروزه روشنفکران و سیاستمدارن کشور های جهان سوم دریافتند که موتور رشد و توسعه برای رهایی از وابستگی تربیت نیروی انسانی ماهر و توانا و منطق با نیاز های کشور است . تجربه های تاریخی کشورهای آلمان و ژاپن ، طی جنگ جهانی دوم و در دوران بازسازی ، لزوم و اهمیت ویژه آموزش را نشان داد .

 

[1] -julius nyerere

-2unesco

-3Jerome karabel
این نقش برجسته آموزش باعث گردید که امروز برنامه ریزان آموزشی در صدد کسب فهم علل و عواملی که باعث موفقیت کشور های همچون ژاپن گردیده برآیند.

در آغاز سال 1987 میلادی گزارشی به چاپ رسید .(کازئو کوریموتو ، 1368) .

که نتایج پژوهشی صورت گرفته توسط ژاپنی ها و آمریکایی ها را درباره آموزش و پرورش ژاپن را برداشت و تحلیل خود از نظام آموزشی ژاپن به دو نکته اساسی تاکید نمود :

1- جامعه ژاپن از لحاظ گرایش به آموزش به آموزش و پرورش در سطح بالایی قرار دارد و موفقیت در مدرسه به معنای موفقیت در زندگی است و تنها از این طریق می توان به موفقیت اجتماعی اقتصادی مناسب دست یافت .

از سوی دیگر وزیران کشورهای اروپایی در کنفرانس بخارست هر یک بیانیه مشترک اعلام نمودند . (ژان توما 1363) .

که در سالهای اخیر هدف نهایی آموزش جنبه دوگانه ای به خود گرفته است :

نخست آن که متخصصان شایسته ای را که بتوان پاسخگوی احتیاجات اقتصادی و اجتماعی باشند آموزش دهد و دوم آن که آموزش و پرورش سطوح بالاتر را به تعداد بیشتری از جوانان و بزرگ سالان تعمیم دهد.

این آگاهی ها رو به رشد در سرتاسر جهان باعث شد تا نقش و اهمیت آموزش هر روز به روز قبل افزایش یافته و نهضتی عظیم در جهت گسترش و تاسیس مراکز دانشگاهی در سرتاسر جهان پدید آید و تعداد دانش آموزان آموزش در دو دهه 1960-1980 در کشور های صنعتی و در حال رشد با آهنگی استثنایی افزایش یابد چنان چه بین سال های 1960-1970 ، نرخ اشتغال به تحصیل آموزش در کشور های در حال رشد بیش از دو برابر شد ( از 2% به 3/4 %رسید)در طی همین سال ها ، در کشور های صنعتی این نرخ از ( 8/12 % به 3/24 % افزایش یافت . این افزایش دانش آموز و گسترش مراکز آموزش را در ایران نیز شاهد بوده ایم . در طی دو دهه 1345-1355 شمار دانش آموزان کشور نزدیک به 8 برابر شد و از 22 هزار نفر در سال 1340 به 174 هزار نفر در سال 1359 رسید . همچنین مراکز آموزش در ایران از 28 واحد به 221 واحد افزایش یافته است . ( سهرابی ، 1362 ، امیری 1368 )

گزارشی که توسط یکی از کارشناسان سازمان برنامه و بودجه تحت عنوان پیش بینی تقاضای آموزش در ایران ارائه شد ( سهرابی، 1362 ) پیش بینی نمود که در سال 1381 شمار کل دانش آموزان به حدود 854 هزار نفر در ایران خواهد رسید .

 

فهرست مطالب

عنوان    صفحه

فصل 1-    کلیات تحقیق… 1

1-1-    مقدمه………. 2

1-2-    بیان مسئله. 3

1-3-    ضرورت و اهمیت پژوهش…. 6

1-4-    اهداف پژوهش…. 7

1-5-    فرضیه پژوهش…. 7

1-6-    سوالات تحقیق.. 7

1-7-    تعریف مفهومی متغیر ها و انواع آن.. 7

1-8-    اصطلاحات پژوهش…. 8

1-9-    چارچوب نظری تحقیق.. 9

فصل 2-   جنسیت و انگیزه پیشرفت تحصیلی.. 19

2-1-    انگیزش………. 20

2-2-    انگیزش پیشرفت تحصیلی.. 22

2-3-    ارزش ها و هنجار های جنسیتی.. 24

2-4-    انگیزه پیشرفت های اولیه. 26

2-5-    انگیزه پیشرفت های ثانویه. 27

2-6-    انگیزه پیشرفت و رفتار 28

2-7-    انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی.. 28

2-8-    تفاوت هدف و انگیزه 29

2-9-    عوامل انگیزشی و پیشرفت تحصیلی.. 29

2-10-  ماهیت و محتوای برنامه های آموزشی.. 30

2-11-  جنسیت و تواناییهای تحصیلی.. 30

2-12-  جنسیت و عملکرد تحصیلی.. 32

2-13-  کند وکاو رابطه دانش آموز و معلم.. 39

2-14-  وظایف معلم و دانش آموز نسبت به هم.. 41

2-15-  ویژگی های معلم و دانش آموز 42

2-16-  تعهد و مسئولیت معلم و دانش آموز در قبال هم.. 42

2-17-  رفتار معلم و انگیزه پیشرفت تحصیلی.. 43

2-18-  ارتباط انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی.. 47

2-19-  انگیزه پیشرفت پیشرفت و جنسیت… 47

2-20-  ارتباط انگیزه پیشرفت پیشرفت و فرهنگ جامعه. 47

2-21-  ارتباط انگیزه پیشرفت پیشرفت و یادگیری و عملکرد. 48

2-22-  پژوهش های انجام شده 48

فصل 3-   فرضیه ها و روش انجام کار. 53

3-1-    روش پژوهش…. 54

3-2-    روش گرد آوری اطلاعات… 54

3-3-    ابزار گرد آوری اطلاعات… 54

3-4-    جامعه آماری و تعداد نمونه و روش نمونه گیری.. 55

3-5-    روش تجزیه و تحلیل داده ها 55

فصل 4-   تجزیه و تحلیل اطلاعات… 57

4-1-    روائی پرسشنامه. 58

4-2-    اعتبار پرسشنامه. 58

4-3-    بررسی آماری جامعه دانش آموزان پسر. 60

4-4-    بررسی آماری جامعه دانش آموزان دختر. 63

فصل 5-   نتیجه گیری و پیشنهادات… 68

5-1-    نتیجه و خلاصه پژوهش…. 69

فهرست منابع.. 72

 

این فایل ورد در 81 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.

165,000 ریال – خرید

ثبت رایگان مشاغل و نیازمندی ها

اطمینان به اصالت سایت / راهنمای خرید/ کد تخفیف / گزارش مشکل در خرید/ تبلیغات در سایت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.