دانلود بررسی موانع بهره گیری از تکنولوژی آموزشی در فرایند تدریس و یادگیری

مقدمه :

تکنولوژی آموزشی درعرصه های متعدد کارایی خود را نشان داده است. هر فرد، سازمان یا نهادی که از روشهای پیشنهادی علم تکنولوژی آموزشی بهره گرفته، بیش از پیش بر بهره وری و اثر بخشی خود افزوده است. تکنولوژی آموزشی در آموزش و پرورش به سان چراغی است که درپیش پای روندگان راه آموزش نهاده است، تا با پرتوافکنی خود راههای ناشناخته و تاریک را روشن سازد.در جهان۱ امروز تکنولوژی آموزشی به مفهوم رویکردی بر چگونگی آموزش در ارتباط با اهداف توانسته است باتکیه بر اصول و یافته های علمی و به ویژه روانشناسی یادگیری ، ابزار وسائل در دسترس را،اعم از اشیاء ساده ای همانند گچ و تابلوی کلاس و یا دستگاه پیچیدهای مانند کامپیوتر، برای بهینه کردن آموزش و بالا بردن کیفیت آن به خدمت گیرد.

بیان مســاله :

تکنولوژی آموزشی در کشور ما تقریبا از دروس ناشناخته است ، با وجود تلاش های مسئولان آموزش و پرورش و بعضی از استادان من که قدم هایی در این راه برداشته اند لیکن در رابطه با شناخت تکنولوژی آموزشی و استفاده از آن در نظام کشورمان کمتر کار شده است و در نتیجه هنز هم شناخت عده زیادی از معلمان از تکنولوژی آموزشی همان وسائل سمعی و بصری یا وسایل کمک آموزشی است .

اهمیت و ضرورت تحقیق

تکنولوژی آموزشی برای گسترش آموزش و پرورش و آموزش عالی نقش بسیار مؤثر، کارساز و انکارناپذیری دارد.با گسترش تکنولوژی و وسایل کمک آموزشی از جمله تلویزیون، ویدئو، میکروسکوپ ساده و الکتریکی و ایستگاههای آموزش فیزیک و وسایل آزمایشگاهی در مدرسه و دانشگاه ، امکان آموزش دانش آموز و دانشجو را می توان بسیار بالا برد.

سؤالات ویژه تحقیق

سؤال۱ ) آیا جنسیت معلمان یکی از علل موانع بهره گیری از تکنولوژی آموزشی در فرایند تدریس و یادگیری می گردد ؟

سؤال ۲ ) آیا میزان تحصیلات معلمان مانع بهره گیری از تکنولوژی آموزشی در فرایند تدریس و یادگیری می گردد؟

سؤال۳ ) آیا بی علاقگی معلمان نسبت به استفاده از وسایل کمک آموزشی مانع بهره گیری از تکنولوژی آموزشی در فرایند تدریس و یادگیری می گردد؟

سؤال۴ ) آیا فقدان کلاس های ضمن خدمت مفید مانع بهره گیری از تکنولوژی آموزشی در فرایند تدریس و یادگیری می گردد؟

تعاریف عملیاتی واژه ها

تکنولوژی آموزشی:

در سالهای اخیر به وسیله سازمانها و گروههای مختلف چندین تعریف از تکنولوژی آموزشی ارائه گردیده است که که سه موئرد از آن تعاریف به ترتیب با جزدیات بیشتر در زیر آمده است:

تعریف اول: تکنولوژی آموزشی عبارت است از توسعه، کاربرد و ارزشیلبی سیستم ها ، فنون و مواد آموزشی به منظور بهبود فرایند یادگیری انسان (شورای ملی تکنولوژی آموزشی، انگلستان)

تعریف دوم: تکنولوژی آموزشی عبارت است از کاربرد ئانش علمی در زمینه یادگیری و شرایط یادگیری، به منظور بهبود اثر بخش و کارایی تدریس و تعلیم . در نبود اصول اساسی علمی، تکنولوژی آموزشی از تکنیکهای تجربی برای بهبود موقعیتهای یادگیری بهره گیری می کند (مرکز ملی یادگیری برنامه ریزی، انگلستان)

وسایل کمک آموزشی :

اشاره به وسایل و امکاناتی دارد که در یک نظام آموزشی به منظور تسهیل آموزش از آنها استفاده می شود ، این وسایل می توانند از یک تکنولوژی پیشرفته تا یک وسیله ساده در تغییر باشد . (علی اکبر تهرانی ، ۱۳۷۱ ، ص ۳۷۰ ).

اما در یک تعریف کلی وسایل کمک آموزشی به کلیه ابزار و وسایلی گفته می شود که معلم را در امر تدریس یاری می رساند تا آموزشی بهتر را در پی داشته باشد و دانش آموزان یادگیری بهتری را نسبت به موضوعات ، چه درسی و چه غیر درسی خواهد داشت و آنها را نسبت به موضوعات درسی راغب تر خواهد کرد که از وسایل ابتدایی از جمله کتاب های کمک آموزشی ، اوپک ، اورهد و مدل موکت تا کامپیوتر …… را شامل می شود .

مدیران آموزشی :

منظور کسانی هستند که در تصمیم گیری های آموزشی و پرورشی نقش دارند و رفتار و عمل آنان جریان  آموزش و پرورش را مستقیماَ تحت تأثیر قرار می دهد ( علاقه بند ، ۱۳۷۱ )

فراینـــد:

عبارت است از یک یا چند سری تغییرات متداوم ، که اولاَ هدفمند بوده ، ثانیاَ نیاز به زمان داشته باشد ، ثالثاَ ابتدا و انتهای آن مشخص نباشد ( نوروزی ، ۱۳۷۵ )

تعاریف تکنولوژی آموزشی

واژه تکنولوژی technology از ریشه یونانی که « تکنو» به معنی برخورد سیستماتیک با پدیده های علمی و « لوژی» به معنی شناخت چگونگی برخورد سیستماتیک با پدیده های علمی گرفته شده است. در لغت نامه وبستر از تکنولوژی به معنای کاربرد دانش یا یافته های علمی برای مقاصد آموزشی، یا برخورد سیستماتیک با آموزش بدانیم. ( علی آبادی،۱۳۷۵)

پیشینه تحقیق

(مروری بر تحقیقات گذشته)

مقاومت معلمان (۱ )

بنابر ادبیات ویژه تکنولوژی اموزشی و تجربیات مصرف کنندگان و تولید کنندگان وسایل آموزشی معلمان در کلاسهای درس در برابر تکنولوژی آموزشی جدید آموزشی مقاومتهایی از خود نشان می دهند،که این امر دلایل گوناگون دارد :

مهمتر از همه، خصلت محافظه کارانه مؤسسات آموزشی
هراس از اثرات تکنولوژی آموزشی بر نقش و بر مسؤلیتهای آنان
خشکی و انعطاف ناپذیری دست اندرکاران سخت افزارها
گذری برتحقیقات صورت گرفته

صاحب نظران معتقدند که مسائل ومشکلات کشورهای قاره آسیا درمورد کاربرد تکنولوژی آموزشی در مدارس رامی توان به شرح زیر برشمرد :

ناهماهنگی موارد تدریس شده بانیازهای جوامع وغیرقابل انعطاف بودن این مواد که خودمانع گسترش مواد درسی درآینده است .
کمبود مواد آموزشی مناسب .
کمبود معلم ناصلاحیت و آموزش دیده .
تاریخچه تکنولوژی آموزشی درجهان۱

ساتلرسوفسطاییان قرن پنجم پیش ازمیلاد راپیشگامان تکنولوژی آموزشی می داند وبه دلیل ماهیت سستماتیک کارآنان ازنظرطراحی وسازماندهی مواد آموزشی انان را پیشگامان واقعی غیرقابل انکاراین رشته می شناسد.

تکنولوژی آموزشی در طی تکامل خود ازچهارمرحله گذرکرده واکنون وارد مرحلهءپنجم شده است.(صبا،۵۶)

گرچه ممکن است کشورهای مختلف الزاما ازاین مراحل گذرنکنند ولی بیشترکشورها این مراحل راتجربه کرده اند وهرفردمی تواند درکشورخودنمونه ای ازاین مراحل رابیاورد.

نظامهای درسی

درمرحله سوم توجه به نظامهای درسی جلب شد برنامه ریزان متوجه شدند که فقط داشتن ابزارومواد برای افزایش کارایی مدارس کافی نیست بلکه معلمین باید ابزاروموادرا به عنوان جزیی ازبرنامه کاربپذیرند وبرای موفق بودن درامراموزش باید بین کلیه عناصری که به نحوی دراموزش دخالت دارند هماهنگی صورت گیرد .این مرحله ازسال۱۹۵۰به بعد درغرب مطرح شده است.دراین دوره از نظریه عمومی سیستمها استفاده شد متوجه شدند که تمام اجزایی که در فرایند اموزش یادگیری دخالت دارند بریکدیگر تاثیر می گذارند.

محدودیتهای تحقیق

در اینجا به دونوع محدودیت می توان اشاره نمود :

الف) محدودیتهایی که در دست پژوهشگر است که عبارت اند از:

در نمونه گیری به منظور اجرای تحقیق به جای آنکه کل جامعه معلمان مورد نظر باشد صرفاً به نمونه گیری از یک دوره تحصیلی تأکید شده است که در این تحقیق دوره راهنمایی مورد نظر می باشد.
به جای پرسش ازکلیه معلمان که امری بسیار دشوار می باشد صرفاً به نمونه ای از آنها اکتفا شده است و محدوده تحقیق مدارس راهنمایی منطقه ۱۵ شهر تهران می باشد .
به علت دشواری توزیع پرسشنامه برای جمع آوری داده ها در سطح تمامی مدارس راهنمایی به انتخاب تعدادی از مدارس و بصورت انتخاب تصادفی اکتفا گردیده است.
پیشنهادهای مبتنی بر یافته های تحقیق:

نتایج تحقیق نشان می دهد که معلمان به علت عدم آگاهی از نقش و اهمیت و فواید رسانه ها در جریان آموزش چنان رغبتی به استفاده از آنها در کلاس درس نشان نمی دهند. بنابراین پیشنهاد می شود جهت آگاهی معلمان از نقش و اهمیت تکنولوژی آموزشی دوره های ضمن خدمت تشکیل و این دوره ها در طول سال تحصیلی برای تمامی معلمان به صورت عملی و کاربردی تکرار شود.
بنابر نتایج حاصل از تحقیق حاضر بیشتر مدارس راهنمایی منطقه ۱۵ فاقد مواد و سایل کمک آموزشی به حد کافی هستند بنابر این پیشنهاد می شود به این امر در مدارس توجه شود و در صورت امکان بودجه کافی در اختیار مدیران جهت تأمین وسایل کمک آموزشی قرار گیرد.
پیشهادهای محقق:

پیشنهاد می شود که جهت شناخت و رفع موانع و محدودیتهای موجود در راه به کارگیری تکنولوژی آموزشی در فرایند تدریس ارائه راهبردهای عملی در خصوص استفاده از رسانه ها این تحقیق در جوامع بزرگتری انجام گیرد.
پیشنهاد می شود که علل گرایش و عدم گرایش معلمان به استفاده از رسانه های آموزشی در جریان تدریس، مورد تحقیق قرار گیرد.
پیشنهاد می شود که در زمینه اصلاح شیوه های ارزشیابی سالانه از عملکرد مدیران و معلمان تحقیق در جامعه بزرگتری انجام گیرد.
پیشنهاد می شود موضوع کاربردی نمودن دروس و گسترش فعالیتهای عملی در مدارس مورد تحقیق قرار گیرد.
خلاصه پژوهش:

بررسی موانع بهره گیری از تکنولوژی آموزشی در فرایند تدریس و یادگیری از دیدگاه معلمان راهنمایی مرد و زن منطقه ۱۵ شهر تهران در سال ۷۸-۷۶ موضوع این تحقیق می باشد.

هدف نهایی از تحقیق و بررسی موانع و محدودیتهای بهره گیری از تکنولوژی آموزشی در جریان تدریس و ارائه پیشنهادات و راهبردهای علمی و کاربردی در زمینه شناخت و رفع این موانع و محدودیتهای موجود در راه بهره گیری از تکنولوژی آموزشی در امر آموزش و یادگیری می باشد.

چون تحقیق در پی یافتن یک سری اطلاعات و واقعیتهای آموزشی و جواب به سؤالها و پرسشهایی است که در جریان تحقیق آمده است یک نوع تحقیق زمینه یاب است. مهمترین ابزار جمع آوری اطلاعات استفاده از پرسشنامه بوده است .

منابع و مأخذ

والتر، ای ویتیچ ، چارلز اف شولر، تکنولوژی آمکوزشی(ماهیت و کاربرد) ترجمه ایرج اعتماد شیراز، رهگشا، ۱۳۷۳ص۹
فردانش هاشم، مبانی نظری تکنولوژی آموزشی، تهران، سمت، ۱۳۷۳
علی آبادی خدیجه، مقدمات تکنولوژی آموزشی، تهران، پیام نور، ۱۳۷۵
پازوکی ایرج، سلسله مباحثی در تکنولوژی و تکنولوژی آموزشی، تهران، انیس، ۱۳۷۰
احدیان محمد، مقدمات تکنولوژی آموزشی، تهران، آییژ، ۱۳۷۸
امیر شعبانی عباس، سلسله مباحثی در تکنولوژی و تکنولوژی آموزشی، تهران، انیس،۱۳۷۱
مجدفر مرتضی، سلسله مباحثی در تکنولوژی و تکنولوژی آموزشی، تهران، انیس،۱۳۷۶
حسینی زهرا، راهنمای عملی، طراحی، تولید و کاربرد مواد آموزشی، تهران، شرکت تحقیقاتی، انتشاراتی و مشاوره دانشیار،.۱۳۸۱ .

 

فهرست مطالب

فصل اول: (بیان مسأله و طرح پژوهش) ۳

مقدمه : ۳

بیان مســاله : ۶

اهداف تحقیق: ۷

اهمیت و ضرورت تحقیق. ۷

سؤالات ویژه تحقیق. ۹

تعاریف عملیاتی واژه ها ۱۰

تکنولوژی آموزشی: ۱۰

تعاریف تکنولوژی آموزشی.. ۱۳

«تعریف تکنولوژی آموزشی بصورت نمودار از نظر سیلبر». ۱۵

فصل دوم : « پیشینه و ادبیات تحقیق» ۱۷

پیشینه تحقیق. ۱۸

مقاومت معلمان (۱ ) ۱۸

گذری برتحقیقات صورت گرفته. ۲۱

ادبیات تحقیق. ۳۰

تاریخچه تکنولوژی آموزشی درجهان۱٫ ۳۱

مرحله چهارم:نظامهای آموزشی.. ۳۱

مرحله پنجم:نظامهای اجتماعی.. ۳۱

مرحله اول- ابزاروسایل۲٫ ۳۱

مرحله دوم- مواداموزشی.. ۳۲

مرحله سوم – نظامهای درسی.. ۳۲

مرحله چهارم- نظامهای آموزشی.. ۳۳

مرحله پنجم- نظامهای آموزشی.. ۳۳

تکنولوژی آموزشی در ایران۱٫ ۳۴

طراحی منظم آموزشی۱ : ۳۵

تعریف طراحی اموزشی: ۳۵

جایگاه طراحی آموزشی: ۳۶

علوم تربیتی.. ۳۶

طراحی منظم آموزشی: ۳۷

موادووسایل کمک آموزشی.. ۳۸

نقش موادووسایل آموزشی در تدریس ویادگیری.. ۳۸

مهم ترین ومتداولترین رسانه های سنگین آموزشی عبارتنداز: ۳۹

تکنولوژیست آموزشی کیست وچه می کند؟. ۴۰

فصل سوم : ( متدلوژی یا روش اجرا ) ۴۲

مقدمه: ۴۳

نوع تحقیق: ۴۳

جامعه آماری: ۴۴

نمونه آماری: ۴۵

ابزار گردآوری اطلاعات: ۴۵

روش آماری جهت تحلیل داده ها: ۴۶

فصل چهارم : ۴۷

(تجزیه وتحلیل یافته های پژوهش) ۴۷

مقدمه. ۴۸

فصل پنجم: محدودیتهای تحقیق. ۹۶

پیشنهادهای مبتنی بر یافته های تحقیق: ۹۸

پیشهادهای محقق: ۹۹

خلاصه پژوهش: ۱۰۰

منابع و مأخذ. ۱۰۱

پایان نامه ها: ۱۰۲

ضمائم و پیوستها ۱۰۳

معلمان یک جامعه در واقع، آینده آن جامعه را ۱۰۶

این فایل ورد در 108 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.

19,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.