دانلود فایل ورد مطالبی پیرامون زندگی دکتر قیصر امین پور و تحوّلات اجتماعی در سه دهه ی شعر ایشان

چکیده

این مجموعه شامل مطالبی پیرامون زندگی دکتر قیصر امین پور و تحوّلات اجتماعی در سه دهه ی شعر ایشان ( 1364-1357 ) ، ( 1375-1364 ) ، ( 1385-1380 ) مورد بحث و برّرسی قرار گرفته است هدف از این تحقیق : شناخت افکار ایدئولوژیکی شاعر ، آشنایی با تعهّدات اخلاقی و اجتماعی ، مردم گرایی و انسان گرایی شاعر ، احتراز شاعر از گروه ها و دسته های دوره ای شناخت ، شخصیّت علمی و آکادمیک ایشان به عنوان استاد دانشگاه و نگاهی به بُعد روان شناسی شاعر در سرودن هر اثر می باشد .

روش تحقیق برای رسیدن به هدف مورد نظر ، گردآوری فیش ، مطالعات کتابخانه ای و کاربرد اینترنت همراه با روش توصیف و کاربرد می باشد .

طبق تحقیقات انجام شده قیصر شاعری هم درد است که از میان توده ی مردم ظهور می کند امّا هیچگاه توده ای نمی شود . قدرت اعتراض و شکایت شاعر و شیوه ی روایی گری او در رساندن اخبار جنگ                  شایسته ی تحسین است .

او خود فرزند جنگ بود و تنها دیده ها را می سُرود نه شنیده ها را .

او از ابتدا شاعر انقلاب و دفاع مقدّس بود و در میانه ی عمر تبدیل به شاعری از جنس مردم گشت و سرانجام به دنبال خویشتن خویش می گشت تا نیمه ی پنهای خویش را کشف و جوابی برای سؤال های فلسفی خویش بیاید و سرانجام از دور ، دستی بر آتش رساند و عارفی عاشق گونه در لباس عرفانی ظاهر شد . او بی تفاوت بود ، بی تفاوت به زر و زور ، بی تفاوت به ریاکاری و نمایش مردم و بی تفاوت به خودش .          آن زمان که خود را شناخت خود را به خدایش باخت و با هجرت از این دنیا ساخت .

مقدّمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

اهمیّت تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3

پیشینه ی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….. 3

فصل اوّل : تعریف نقد

1-1 نقد چیست ؟………………………………………………………………………………………………………………………………… 4

2-1 نقد ادبی……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

3-1 نقد ادبی ایران و جهان…………………………………………………………………………………………………………………. 9

پی نوشت های فصل اوّل…………………………………………………………………………………………………………………. 19

فصل دوّم : معرّفی قیصر امین پور

1-2 زندگی نامه ی قیصر امین پور……………………………………………………………………………………………………… 20

2-2 دوره ی اوّل شاعری قیصر ( دهه ی اوّل )………………………………………………………………………………….. 23

3-2 دوره ی دوّم شاعری قیصر ( دهه ی دوّم )…………………………………………………………………………………. 45

4-2 دوران سوّم شاعری قیصر ( دهه ی سوّم )………………………………………………………………………………….. 53

5-2 دوران کمال شاعر………………………………………………………………………………………………………………………… 59

6-2 اوضاع سیاسی و اجتماعی در دهه ی اوّل…………………………………………………………………………………… 66

7-2 تأثیر اوضاع سیاسی و اجتماعی بر ادبیّات…………………………………………………………………………………… 70

8-2 شعر مقاومت و ویژگی های آن …………………………………………………………………………………………………… 74

9-2 قیصر و شعر مقاومت…………………………………………………………………………………………………………………….. 81

10-2شعر آیینی و ویژگی های آن……………………………………………………………………………………………………… 87

11-2 قیصر و شعر آیینی…………………………………………………………………………………………………………………….. 91

12-2 تحوّل در شعر قیصر…………………………………………………………………………………………………………………… 98

13-2 تحوّل در قالب و فرم ( فضای بیرونی شعر )…………………………………………………………………………….. 103

14-2 تحوّل در محتوا و مضمون ( فضای درونی شهر )…………………………………………………………………….. 112

پی نوشت های فصل دوّم………………………………………………………………………………………………………………… 123

فصل سوّم : ویژگی های سبکی شاعر

1-3 لغات و ترکیبات……………………………………………………………………………………………………………………………. 124

2-3 کنایه ها و اصلاحات عامیانه در شعر…………………………………………………………………………………………… 182

3-3 طنزهای با محتوا………………………………………………………………………………………………………………………….. 199

4-3 گوناگونی موضوعات……………………………………………………………………………………………………………………… 210

5-3 مضمون بکر…………………………………………………………………………………………………………………………………… 273

6-3 وزن ریتمیک در شعر…………………………………………………………………………………………………………………… 279

7-3 استفاده از قالب های مُدرن………………………………………………………………………………………………………….. 283

8-3 استفاده از آیات و روایات……………………………………………………………………………………………………………… 290

9-3 نحوه ی نگرش……………………………………………………………………………………………………………………………… 299

10-3 نوستالوژی در شعر قیصر…………………………………………………………………………………………………………… 306

11-3 اگزیستانسیالیستی دینی در شعر قیصر……………………………………………………………………………………. 315

12-3 عینیّت و ذهنیّت در شعر قیصر………………………………………………………………………………………………… 322

پی نوشت های فصل سوّم………………………………………………………………………………………………………………. 328

فصل چهارم : صور خیال در شعر قیصر

1-4 استعاره و تشبیه در شعر قیصر……………………………………………………………………………………………………… 329

2-4 تکرار در شعر قیصر………………………………………………………………………………………………………………………. 338

3-4 تکرار در مجموعه ی تنفّس صبح و در کوچه آفتاب………………………………………………………………….. 338

4-4 تکرار در مجموعه ی آینه های ناگهان………………………………………………………………………………………… 342

5-4 تکرار در مجموعه ی گلهای…………………………………………………………………………………………………………. 353

6-4- تکرار در مجموعه ی دستور زبان عشق…………………………………………………………………………………….. 358

7-4 تکرار آوایی در شعر قیصر…………………………………………………………………………………………………………….. 361

8-4 ایهام و لکنت آرایی ایهام در شعر قیصر………………………………………………………………………………………. 379

9-4 تضمین در شعر قیصر…………………………………………………………………………………………………………………… 389

10-4 عنصر رنگ آمیزی در شعر قیصر………………………………………………………………………………………………. 397

پی نوشت های فصل چهارم…………………………………………………………………………………………………………… 418

فصل پنجم : مقایسه ی شعر قیصر با سهراب

1-5 سهراب سپهری…………………………………………………………………………………………………………………………….. 419

2-5 اختلاف اساسی در محتوای شعر قیصر و سهراب……………………………………………………………………….. 426

3-5 اشتراک اساسی در محتوای شعر قیصر و سهراب……………………………………………………………………….. 437

4-5 مقایسه ی کاربرد وزن در اشعار سهراب و قیصر…………………………………………………………………………. 441

5- 5 مشترکات در حوزه ی زبان قیصر و سهراب………………………………………………………………………………. 449

6-5 اشتراک مضامین در اشعار قیصر و معاصرانش……………………………………………………………………………. 453

پی نوشت های فصل پنجم…………………………………………………………………………………………………………….. 464

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 465

فهرست منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 466

فهرست مقاله ها………………………………………………………………………………………………………………………………….. 468

پیوست ها

چکیده ی انگلیسی پایان نامه

طرحنامه ی تحقیق

الف ) اهمیّت تحقیق

تحقیقات انجام شده درباره ی دکتر قیصر امین پور آن اندازه حائز اهمیّت است که در ثبت وقایع اجتماعی و تاریخی سهم بزرگی را بر عهده می گیرد و تعهّدات شاعر را در موارد اشعار دفاع مقدّس و اشعار آیینی به اثبات می رساند و کمکی است برای دانش جویانی که در رشته ادبیّات به تدریس مشغولند تا شاید فضای سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی شاعر را بهتر درک کرده ودانش آموزان نیز با این شاعر شهیر که کم و بیش در کتب دبیرستانی معرّفی می شود آشنایی لازم را پیدا نمایند و به درک بیشتر مضامین و محتوای شعری این شاعر پی ببرند .

 

ب ) هدف از تحقیق

شعر و ادبیّات از دیرباز در ممالک شرقی از اهمیّت والایی برخوردار بوده است امّآ آن شاعری ماندگار است که افکار والایی داشته باشد و برای دفاع از میهن و آرمان های اسلامی ، مایه گذاشته باشد . برخلاف اعتقادات گروهی از روشنفکران که قیصر را جزو گروههای خاصّی معرّفی کرده بودند ، با این تحقیق گرد و غبار این اتّهامات از دامن این شاعر پاک می گردد و مردمی تر نمود پیدا می کند .

زیرا او هم شاعر کودکان و نوجوانان است ، هم شاعر ولایی و آیینی و هم شاعر جبهه و جنگ بنابراین یکی از ماندگارترین چهره های شعر و ادبیّات معاصر می باشد .

 

ج ) روش شناسی تحقیق :

روش تحقیق بر اساس : گردآوری فیش های اطّلاعاتی از منابع و مآخذ ، مجلّات علمی استفاده از کتابخانه ها ، کمک از اینترنت و بانک های اطّلاعاتی و درآخر روش توصیفی و کاربردی              می باشد .

این فایل ورد  به خدمتتون ارئه میشود.

30,000 ریال – Download

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.