بررسی ویژگیهای دموگرافیک وبالینی بیماران مبتلا به کانسر معده


بررسی ویژگیهای دموگرافیک وبالینی بیماران مبتلا به کانسر معده بستری در بیمارستان رسول اکرم ، طی سالهای 1386_  1381

چکیده فارسی:

بیان مسئله: علیرغم کاهش چشمگیر بروز سرطان معده در کشورهای پیشرفته این بیماری هنوز به عنوان یکی از علل شایع مرگ و میر ناشی از بدخیمی در جهان و همچنین ایران مطرح است. از این رو هدف این پژوهش ،بررسی ویژگیهای بالینی و دموگرافیک سرطان معده در نمونه ای از بیماران ایرانی به عنوان گامی اولیه برای افزایش آگاهی اپیدمیولوژیک بیماری و کمک به انجام مفیدتر، طرح ها ی بهداشت عمومی است.

روش انجام کار: 176 پرونده دارای گزارش پاتولوژی تایید کننده سرطان معده در فاصله سالهای 86-1381 که به بیمارستان رسول اکرم شهر تهران مراجعه کرده بودند به صورت مقطعی و گذشته نگرو سرشماری مورد بررسی قرار گرفت و اطلاعات مورد نیاز بنا بر چک لیست تهیه شده محتوی سن ، جنس ، سابقه خانوادگی سرطان معده، علائم بالینی ، محل آناتومی درگیری معده ، نوع پاتولوژی بیماری و stage بیماری بدست آمد ودر نهایت داده ها با استفاده از آنالیز توصیفی و تحلیلی نرم افزار SPSS  گزارش شد.

نتیجه: با توجه به آنالیز داده های موردنظر، میانگین انحراف معیار سنی بیماران 5/13 61/64 سال بود، توزیع جنسی مردان بیشتر از زنان( )، درگیری آنتروم و پیلور شایعترین محل آناتومیک سرطان معده (1/49%) بود و فراوانی آدنوکارسنیومای روده ای و منتشر نزدیک بهم به ترتیب ازراست به چپ : (9/23%) و (3/23%) بدست آمد، شایعترین تظاهرات بالینی به ترتیب شیوع:کاهش وزن و درد شکم (5/54%) استفراغ (42%) و بی اشتهایی (8/35%) و شایعترین مرحله بیماری در هنگام مراجعه stage IV (9/45%) بود ، شایعترین گروه سنی درگیر در آدنوکارسنیوهای منتشر گروه سنی 54-40 سال (1/34%)  بود که ارتباط آماری معنی داری نیز بین آدنوکارسنیومای منتشر و گروه سنی 54-40 سال  (0.046=P) و گروه سنی بالای 69 سال (0.03=P)  وجود داشت ولی علیرغم فراوانی بالاتر آدنوکارسینومای روده ای در گروه بالای 69 سال (9/42%)  ارتباط آماری معنی داری بین نوع پاتولوژیک آدنوکارسنیومای روده ای وتوزیع گروههای سنی به تفکیک وجود نداشت.

بحث: تشابه نسبی بین نتایج این پروهش بادیگر بررسی های مشابه در زمینه، توزیع جنسی مبتلایان ، تظاهرات بالینی شایع ، شایعترین مرحله تشخیص بیماری ، ارتباط نوع پاتولوژیک بیماری با توزیع گروههای سنی وفراوانی آدنوکارسنیومای منتشر و روده ای (مشابه کشورهای بروز پایین) دیده شد. علیرغم وجود اختلافاتی همچون میانگین پایین تر سنی بیماران و شایعترین محل آناتومیک درگیر با آمار کشورهای پیشرفته که نمایانگر ویژگی های دموگرافیک متفاوت در کشور می باشد.

فصل اول

عنوان پژوهش:

بررسی ویژگیهای دموگرافیک وبالینی بیماران مبتلا، به کانسر معده بستری در بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) طی سالهای 86-1381

مقدمه پژوهش:

شناخت ویژگیهای بالینی و اپید میولوژیک یک بیماری در نحوه برخورد با بیماری، پیشگیری وانتخاب درمان مناسب همواره اهمیت قابل ملاحضه ای داشته است. و تلاش در جهت کاهش مرگ و میر ناشی از بیماریها جزء اهداف تعریف شده اساسی هر نظام خدمات بهداشتی می باشد. و از آنجایکه سرطان معده علی رغم کاهش بروز قابل توجهی که در کشورهای صنعتی داشته  همچنان یکی از علل مهم مرگ ومیر ناشی از سرطان در جهان وایران محسوب می شود. در این پژوهش سعی بر آن شده است که با بررسی رفتارهای مختلف جمعیت شناسی وبالینی این بیماری، با امید به رویکرد مفیدتری در زمینه مواجهه با این معضل پزشکی برداشته شود.

این فایل ورد در 75 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *