محاسبه قیمت تمام شده خدمات بخش رادیولوژی بیمارستان آموزشی درمانی گلستان اهواز با استفاده از روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت ) (ABC


محاسبه قیمت تمام شده خدمات بخش رادیولوژی بیمارستان آموزشی درمانی
گلستان اهواز با استفاده از روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت
) (ABCدر سال 1
زمینه و هدف: در روش هزینه یابی مبتنی بر فعالیت ابتدا فعالیت ها شناسایی شده سپس هزینه های مستقیم و
غیر مستقیم مرتبط با هر فعالیت بر مبنای تسهیم محاسبه می گردد. مطالعه حاضر با هدف تعیین بهای تمام شده
خدمات بخش رادیولوژی بر اساس روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان آموزشی درمانی گلستان اهواز
تدوین شده است.
مواد و روشها: مطالعه حاضر از نوع مطالعات کاربردی و مقطعی است در این مطالعه، قیمت تمام شده 35
خدمت رایج رادیوگرافی )مندرج در فهرست تعرفه های مصوب دولتی( با استفاده از روش هزینه یابی مبتنی بر
فعالیت) (
ABCبرای بخش رادیولوژی بیمارستان گلستان اهواز در)(1388محاسبه شد.ابزار گردآوری داده ها،
لیست ها و فرم های مربوط به فهرست هزینه های مستقیم و غیر مستقیم خدمات رادیولوژی و سایر مراکز فعالیت
مرتبط بود. در این مطالعه برای برآورد سهم هزینه های سایر بخش ها در خدمات بخش رادیولوژی، ابتدا مبنا های
تسهیبم تعیین سپس با استفاده از روش تسهیم مستقیم، هزینه ها برآورد شدند.
نتایج: یافته های این مطالعه نشان داد، فقط قیمت تمام شده سه خدمت رادیوگرافی شامل: لمبوساکرال دو جهت
با) 6348ریال(، دور سولومار روبرو و نیم رخ با) 3995ریال( و مهره ها و کمر ایستاده با) 12001ریال( اختلاف،
کمتر از نرخ تعرفه های مصوب سال مطالعه، برآورد شد اما بهای تمام شده 32خدمت دیگر رادیوگرافی با اختلاف
مشخصی بیش از نرخ تعرفه های مصوب سالهای 87و 88بودند. به طور کلی مجموع هزینه های منتسب به
خدمات بخش رادیولوژی 5795152383ریال برآورد شد که بیشترین سهم / 43 )3درصد هزینه ها( مربوط به
هزینه های نیروی انسانی بود.
نتیجه گیری: مطالعه حاضر نشان داد که بین قیمت واقعی خدمات رادیولوژی مورد مطالعه و تعرفه های مصوب
تفاوت وجود دارد. این تفاوت خود را به شکل زیان مالی برای بیمارستان نشان می دهد، لذا برای بهبود نظام مالی
بیمارستان و کاهش هزینه های آن لازم است از روش های دقیق محاسبه هزینه ها مانند هزینه یابی مبتنی بر
فعالیت برای قیمت گذاری خدمات استفاده شود.
کلمات کلیدی: قیمت تمام شده، هزینه یابی بر مبنای فعالیت، بیمارستان، رادیولوژی، اهواز


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

18 − 10 =