مقایسه ویژگیهای شخصیتی در بین دانشجویان با نگرش مثبت و منفی به مواد مخدر و اعتیاد

عنوان        صفحه

چکیده                                    7
فصل اول: کلیات تحقیق                            8
مقدمه                                     10
بیان مساله                                 12
اهداف تحقیق                                 13
فرضیه تحقیق                                 14
فصل دوم : پیشینه و ادبیات تحقیق                     16
تعریف اعتیاد                                 17
اختلالهای افسردگی و آشفتگی – افسردگی                 18
تعریف افسردگی                             21
شکل گیری افسردگی در جریان تحول                     23
افسردگی های دوره اول کودکی                     24
افسردگی اتکایی                             25
بی حالتی خلقی                                 28
افسردگی های زودرس دیگر                         29
افسردگی در خلال دوره ها دوم و سوم کودکی             34
نشانه هایی که مستقیما به افسردگی وابسته اند                 35
نشانه های وابسته به رنج افسرده دار                     36
رفتار های معادل افسردگی                         38
واکنش اضطرابی افسرده دار                         40
افسردگی متبنی بر احساس رها شدگی                     42
فراوانی افسردگی در خلال تحول                     44
گسترده افسردگی مهار                         50
اختلالات شخصیت                             56
نظامهای راج طبقه بندی                         57
اختلالات مربوط به محور I                          60
اختلالات شخصیت                             66
خطرات و مزایای تشخیص و طبقه بندی                 68
خطای تشخیص                             71
سوالات فصل پنجم                             75
فرایند سیگاری شدن                             79
اعتیاد به الکل                                 81
روشهای پیشگیری از الکلسیم                         82
پیشگیری و جلوگیری از سو مصرف                     83
واژه اعتیاد در فرهنگ ایران                         84
علتهای اعتیاد                                 90
خانواده افراد معتاد                             91
دوستان و اوقات فراغت                         95
عوامل سیاسی                                 96
پیشگیری از اعتیاد                             97
فصل سوم : روش تحقیق                         100
جامعه مورد مطالعه                             101
ابزار اندازه گیری تحقیق                         102
روش تحقیق                                 103
فصل چهارم : یافته ها و تجزیه و تحلیل داری                 104
جدول 1-4 نمرات خام آزمونیها از ویژگیهای شخصیتی         105
جدول 3-4 مقایسه پارانویا در بین دانشجویان                 108
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری                     112
بحث و نتیجه گیری                             113
پیشنهادات                                 115
محدودیت ها                                 116
منابع و ماخذ                                 117

مقایسه ویژگیهای شخصیتی در بین دانشجویان با نگرش مثبت و منفی به مواد مخدر و اعتیاد ورودی 84 رشته برق و مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

چکیده:
هدف از تحقیق حاضربررسی ویژگیهای شخصیتی در بین دانشجویان با نگرش مثبت و منفی به مواد مخدر و اعتیاد در دانشجویان ورودی 84 دانشگاه ازاد اسلامی واحد ابهر که فرضیه های عنوان شده مقایسه افسردگی و اسکیزو فرنی – ضعف روانی و پارانویا – در بین دانشجویان با نگرش مثبت و منفی دانشگاه ازاد اسلامی واحد ابهر که جامعه مورد مطالعه عبارتند از دانشجویان رشته برق و مکانیک که در سال 84 مشغول به تحصیل هستند. که از بین 1200 نفر طبق امار بخش کامپوتر دانشگاه 60 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده و پرسش نامه بر روی انها اجرا گردیده و جهت ازمون فرضیه ها تحقیق از روش اماری   متغییرمستقل در سطح امار استنباطی استفاده گردیده که نتایج بدست امده  حاکی از ان است که بین افسردگی ، اسکیزو فرنی و پارانویا و ضعف روانی دانش جویان با نگرش مثبت و منفی به مواد مخدر تفاوت وجود دارد و سطح معنی داری ان برابر است.

فایل ورد 125 صفحه ای

 
45,000 ریال – Download

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.