طراحی و محاسبات شبکه های آبیاری و زهکشی

هیدرولیک به عنوان یکی از شاخه های علم مکانیک سیالات شناخته می شود که در این شاخه ،بر خلاف  شاخه هیدرو دینامیک، از جنبه های تجربی  و آزمایشگاهی  بهره فراوان برده  می شود .ضرورت  استفاده ازنتایج  تجربی وآزمایشگاهی خود معلولی از پیچیدگی  تاثیر عوامل  مختلف طبیعی و غیر طبیعی بر رفتار مکانیکی آب می باشد.

در میان روش های مختلف انتقال آب، استفاده از نیروی ثقل و به حرکت در آوردن آب به صورت جریان با سطح آزاد، به همراه ایجاد کانالها وسازه های هیدرولیکی مربوط نظیر سرریزها، دریچه ها و…از متداولترین  روشها در آبیاری و آبرسانی می باشد،که شناخت مهندسین و متخصصین را از قوانین حاکم براین گونه جریان ها تحت عنوان هیدرولیک کانال های باز ضروری می نماید. در هیدرولیک کانالهای باز ضمن تبیین اصول و قوانین حاکم بر جریانهای آزاد و کاربردهای آنها و نیزبررسی جریان های متغیرتدریجی ومکانی در آبراهه ها، به اصول هیدرولیکی حاکم بر تاسیساتی  نظیر دریچه ها و سرریزها، به عنوان سازه های کنترل کننده جریان، طراحی هیدرولیکی سازه هایی همچون تبدیل ها، پل ها و آبروها و نیزکنترل سیلاب و انتشار امواج در کانالها و رود خانه ها پرداخته می شود.

طراحی و کانال ها 5

ملاحظات عمومی در طراحی کانال ها 5

حداقل سرعت مجاز 8

شیب طولی9

شیب جانبی 9

عمق آزاد  10

عرض خاکریزها 12

مشخصات فنی کانال 12

مراحل اجرای کانال 13

روش اجرای پوشش کانال 22

فصل دوم

طراحی کانال 33

حوضچه آرامش 43

طراحی حوضچه آرامش 45

دریچه 48

طراحی دریچه 50

نقشه های مربوط 51

فایل ورد 63 صفحه ای

37,000 ریال – Download

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.